Nasjonalliberalisme

Aksistensialismen © 2019 Alpha. Artikkelen bygger på Psykopati og altruisme


Oxford dictionary definerer kapitalisme som «An economic and political system in which a country’s trade and industry are controlled by private owners for profit, rather than by the state.»

Individualisme er et samfunnssystem som bygger på eiendomsretten, mens kollektivisme er det motsatte der noen mennesker og deres eiendom ofres for andre mennesker (i praksis er dette dyrking av psykopaters vilje, noe kommunismen og religiøse ideologier er kjente og svært gode eksempler på da disse ideologier har medført grov krenking av menneskerettigheter og historisk vært styrt av psykopatiske ledere). Kapitalisme er et individualistisk økonomisk system med et marked basert på fri konkurranse. Dette er ikke det samme som et marked uten fri konkurranse der alle er enig om å dele alt kollektivt og det er det motsatte av et marked der staten styrer alt som f.eks. i sosialisme.

Fri konkurranse fungerer generelt bare bra der det er mange aktører som kan tilby en vare eller tjeneste, med unntak av der det er ønskelig med noen veldig få tilbydere fordi en trenger standardisering som f.eks. operativsystemer til datamaskiner og spillkonsoller. Dersom det er få tilbydere av varer eller tjenester som er veldig kostbare og viktige som f.eks. skoler, omsorgsboliger og helsetjenester i mindre byer, er det ofte mest effektivt at staten driver tjenesten forutsatt at staten uansett betaler for tjenesten. Stykkprisfinansiering der private utøver tjenestene kan være bedre i store byer fordi konkurranse da blir mer relevant. For eiendomsutbygging er det slik at den som kjøper opp en tomt er totalt uten konkurranse om å bygge på den, og derfor fungerer heller ikke kapitalismen godt for såkalte byggherrer siden tomt ikke kan produseres. Dette medfører som regel skyhøye priser på boliger som er produsert i områder det er mangel på tomt selv om selve byggekostnadene er lave pga. stor konkurranse fra private om å bygge billigst mulig. Statlig finansiering av den grunnleggende infrastrukturen til nye byer eller andre veldig store prosjekter kan være en fordel i en situasjon der private ikke klarer å tilby nok vanlige boliger men f.eks. kun bygger til mennesker med høye inntekter. Prinsippet er å la markedet først få sjansen til å løse problemet uten statlig innblandelse, og dersom dette tar for lang tid kan staten løse viktige problemer som er essensielle for menneskers helse.

Liberalisme er et samfunnssystem med et grunnleggende mål om å bevare individets rettigheter og maksimere frie valg, som er omtrentlig det som skrives i Concise Oxford Dictionary of Politics. Dette er altså basert på individualisme (som regel kapitalisme og finnes i både internasjonalistisk og nasjonalistisk versjon), noe som kommer som resultat av at en primært eier sin egen kropp (og sjel) og deretter produserer ting med denne som da per definisjon blir ens egen eiendom.

Det finnes ulike typer liberalisme der noen er for fri innvandring (venstreliberalisme) og andre som er imot (høyreliberalisme, også kalt for nasjonalliberalisme). Venstreliberale har til felles med sosialister at de benekter eksistensen av nasjonalliberalisme. Endel venstreliberale er liberalekstremister som ikke aksepterer FN sin menneskerettighetserklæring og derfor vil avskaffe økonomisk sikkerhetsnett med den begrunnelse at de vil ha ren kapitalisme med 0 skatt, også kalt for laisez-faire kapitalisme. Det som kjennetegner disse menneskene i praksis er at de nesten alltid ønsker skattlegging av andre så fremt det gagner dem selv og dermed støtter skatt til politi, forsvar, rettssystem og at staten skal betale ut stor alderspensjon til dem selv finansiert av skatt. De ønsker ikke statlig sikkerhetsnett for fattige og mener at folk frivillig vil gi til disse, samtidig som de ønsker fri innvandring med det argument at massiv innvandring av mennesker med religiøse ideologier som er antiliberale ikke vil skje fordi de ikke har noe å leve av uten statlig hjelp. Dette er selvmotsigelse som beviser at de faktisk selv ikke tror på ideen med frivillig sikkerhetsnett.

Fravær av økonomisk sikkerhetsnett medfører nødvendigheten at man har en stor familie som kan hjelpe til økonomisk og dette er et system som er tilpasset u-land og ikke vestlig kultur der mange bor alene eller har veldig liten familie. Ekstremliberalister på venstresiden er derfor korttenkte og veldig lett kan infiltreres av venstreradikale marxister som har som eneste formål å få folk til å tro at all liberalisme støtter fri innvandring for å skjule at høyreliberalisme eksisterer. En indikasjon på hva for type mennesker som virkelige styrer liberale politiske organisasjoner er om de støtter totalitært politi og rettsvesen med tanke på vold (f.eks. fengsling) av uskyldige mennesker og størrelse for erstatning disse kan få.

I kalde land som Skandinavia er det lett å argumentere for venstreliberalisme ved å si at innvandring automatisk vil begrense seg til noen få personer landet har bruk for, dersom man sier innvandrere ikke skal få statlig støtte ved ankomst. Problemet med slik argumentasjon er at kulden i f.eks. Norge og Sverige er tilfeldigheter som gjør at naturen begrenser innvandringen. Denne begrensningen eksisterer ikke i fruktbare land mye nærmere ekvator. F.eks. var det ikke slik at Amerika ble kolonisert av europeere fordi de fikk NAV støtte av indianere. Når det gjelder kalde land kunne i prinsippet et rikt muhammedansk land svært enkelt eliminert all frihet. Metoden ville vært å bygge en million boliger til unge friske muhammedanermenn og kun krevd tilbakebetaling når de fikk råd, dersom de hentet kone fra utlandet og fikk flere enn 4 barn. Dette ville satt i gang massiv innvandring og barneproduksjonen ville etter bare en generasjon medført flertall muhammedanere med politisk stemmerett. Dermed kunne de opprettet et parti som fjernet liberalismen totalt og skattet ihjel vantro. Boligene ville så bli betalt og sponsorene ville fått igjen hele investeringen og kontroll over Norge på kjøpet. Venstreliberalisme og kommunisme er to ulike veier som gir samme resultat på lang sikt; Utryddelse av vestlig kultur. Det krever ikke intelligens å støtte verken 100% (ren kommunisme) eller 0% skatt (ren kapitalisme) og fri innvandring, da en ikke trenger å tenke ut løsninger for hva type skatt som skader minst og heller ikke hvordan begrense innvandring på minst mulig skadelig måte.

I teorien er det fullt mulig med individualisme uten noe marked for salg og kjøp i det hele tatt dersom alle godtar å dele alt uten å betale for noe, men noe slikt vil aldri kunne fungere i praksis ifølge kapitalistisk teori. Dette fordi det ikke finnes ubegrenset med ressurser. Den som arbeider mest får mest etter kapitalistiske prinsipper. På den måten blir det verdiskapning, arbeidsplasser og mindre fattigdom. Å dele likt mellom alle (selv på frivillig grunnlag i en utopisk verden) medfører at ingen arbeider særlig mye (om noe i det hele tatt) og alle lider på sikt. Det fundamentale prinsipp i liberalismen er følgende prinsipp:

Den Rasjonelle Menneskerettighetserklæring (DRM)
Alle har rett til å gjøre som de vil så lenge de ikke bryter prinsippet om at en ikke skal skade en annen person mot dennes vilje, om dette ikke er nødvendig for å hindre denne i å betydelig grad bryte prinsippet i fremtiden, eller for å rette opp brudd som var gjort med vilje.

Eksempel: Person 1 forsvarer seg med vold for å forhindre person 2 å ta 500 kroner fra dennes lomme som kan være for å forhindre brudd på dette prinsippet i fremtiden, men det forutsetter at den andre personen ikke bare skal ta tilbake 500 kroner som den første har stjålet for da er det for å rette opp brudd!

Med vilje innebærer at noen forstår de betydelige konsekvensene av sine handlinger, som når det gjelder skade betyr å forstå hva som kan skade mer enn andre vanlige farer i samfunnet. Skade er noe som medfører mindre lykke eller mer ulykke, og eiendomsretten er det som beskytter disse produkter slik at den som skaper dem beholder verdien for disse, og omfatter utelukkende her angrep mot andres kropp og/eller eiendom, der eiendom er en avgrensning av produktene til en person, eller de ting dette har mottatt fra andre i overensstemmelse med denne avgrensning.

Årsaken til at eiendomsretten er fundamental rettighet er det faktum at personer må være produktive (åndelig eller materielt) for å skape verdier for å oppnå lykke eller unngå ulykke. Den viktigste eiendomsretten er derfor retten til å bestemme over eget liv. Uten eiendomsrett til kroppen sin har en heller ikke eiendomsrett over det en lager med kroppen og det ene kan ikke separeres fra det andre. Bestemmer en over sin egen kropp og produkter vil en også kunne automatisk ytre seg fritt i samfunnet (ytringsfrihet) fordi eneste mulighet for å stoppe ytringer er å krenke kroppen eller produktene til noen ved bruk av tvang. Tvang (f.eks. fysisk vold og slaveri i form av tvungen verneplikt) medfører ulykke og er derfor skadelig påvirkning.

Klikk bilde for kilde. Side 32 på utskrift (38 i pdf) figur 9 viser sammenhengen mellom eiendomsrett score (IPRI) og GDP (BNP – brutto nasjonalprodukt som er summen av det samfunnet tjener) for mange ulike land. Sammenhengen er svært stor.

Klikk bilde for kilde. Totalt skattenivå påvirker økonomisk vekst men skattene må være betydelig over 25% av BNP for at det skal ha betydning, men helst ikke over 1/3 av BNP (33%)

BNP vekst i USA vs personlig toppskatt fra 1930-2009. Sammenhengen mellom toppskatt og BNP vekst er knapt nok målbart, og selv halvering av denne bidrar ikke til bedre grad av økonomisk vekst per år, og vi kan være sikker på det ikke er andre faktorer som spiller inn siden dette er samme land. Årsaken er at det spiller ingen rolle om en person har råd til en bil til 700000 eller 7 millioner da forskjellen i nytteverdi er praktisk talt lik null. Høy personlig inntekt brukes til luksusvarer. Dette medfører at det er lite skadelig for landets økonomi å skatte de med høy inntekt mye mer enn de med lav inntekt fordi det er totale skatter summert og generell eiendomsrett som er avgjørende for et lands økonomi og ikke bare skattenivå for høye inntekter slik falske liberalister som kun fronter lavere skatt til seg selv hevder. Både kommunister og disse falske liberalister kjennetegnes spesielt med at de forkaster moderne vitenskap angående hva som er den viktigste faktor for eiendomsrett og dermed økonomisk velstand målt i BNP (GDP på engelsk), nemlig gjennomsnittlig IQ i en befolkning:


Data på kartet over
er basert på IQ and Global Inequality

Richard Lynn har i boken Race Differences in Intelligence: An Evolutionary Analysis beskrevet IQ forskjeller mellom ulike raser men uten å justere for feilernæring og generelt dårlig økonomi. Øst-asiatere er her oppgitt til IQ 105, og selv i Nord Korea er IQ målt fullt på høyde med hvite mennesker til tross for store problemer med tilgang til mat, noe som gir klar indikasjon på genetiske forskjeller og ikke bare miljø. Australsk urbefolkning oppgis til IQ omtrent 60, mens pygmeer oppgis til IQ bare 54, mens aper (dyr) har IQ omtrent 22. Differanse mellom rasene med høyest IQ og lavest er her 51. Det er viktig å notere at ifølge Lynn skyldes halvparten av forskjellene dårlig ernæring og mangel på utdannelse så reell IQ forskjell mellom rasene er 25-30, der forskjellen mellom hvite og svarte normalt er 15 prosentpoeng. Dette forklarer perfekt hvorfor både Afrika og flere land i midtøsten ikke kan få igang demokratier og inntekten per person er så lav.

Endel personer hevder at tilstanden til landene i Afrika og midtøsten skyldes tidligere hvit kolonisering og ødeleggelse av økonomien. Dette er en ulogisk påstand siden det er så lenge siden og de har hatt god tid til å reparere evt. skader som følge av koloniseringen, slik flere land i Europa har bygget seg opp etter 2. verdenskrig. Sør-Afrika var bare spredte bosetninger av primitive stammer før europeere koloniserte området og millioner av svarte flyttet inn som følge av velstanden hvite bygget opp. Ifølge FN er Etiopia en av verdens fattigste og minst utviklede land og rangert som nr. 157 av 169 der 41% av befolkningen er underernært. Snittinntekten er bare $2000 per år på tross av at landet ikke er preget av tørkekatastrofer da det har mange fruktbare områder. Tvangsekteskap er mer normalt enn unormalt og landet har ca. dobbelt så mange kristne som muhammedanere så tilstanden kan ikke forklares ut fra påvirkning av Koranens lære. Etiopia har nesten 100 millioner mennesker i år 2016 og har aldri vært kolonisert, noe som er klart bevis på at ideen om at hvite mennesker har skyld i problemene er intet annet enn rasistisk løgnpropaganda. Utenfor Afrika er Iran et godt eksempel på et annet land som aldri har vært kolonisert av europeere. Landet styres etter et muhammedansk presteskap og menneskerettigheter er ikke-eksisterende både der og i andre land som styres etter sharialover som spredte seg fra 600 tallet. I det karibiske hav er Haiti halvparten av en øy og var en fransk koloni fram til 1804. Den har litt under 11 millioner mennesker. Den andre siden av samme øy med ca. 10 millioner mennesker er den Dominikanske Republikk og var fransk koloni fram til 1809, og ble helt uavhengig av Haiti i 1844. Begge sider av øya har derfor antall innbyggere og historikk med liknende kolonisering og kan derfor sammenliknes økonomisk. 95% av Haiti sine innbyggere er svarte og inntekt per person er i 2016 oppgitt av International Monetary Fund til bare US$761 som gjør det til en av verdens fattigste u-land. Den Dominikanske Republikk, dvs. andre siden av øya har bare 10.9% svarte mennesker og hele 16.1% hvite. Inntekt per person er ifølge International Monetary Fund US$7083, dvs. nesten ti ganger mer enn Haiti. Derfor er rasen til mennesker helt avgjørende for et lands økonomi og ikke kolonisering, geografisk beliggenhet eller antall mennesker.

Siden IQ og økonomi i et land i stor grad er sammenhengende, medfører det at lav IQ til innvandrere vil medføre store økonomiske kostnader og en kan derfor forutsette at ikke-vestlig innvandring gir gigantiske tap på statsbudsjettet. I rapporten Immigration and the Canadian Welfare State 2011 skriver tenketanken The Fraser Institute at innvandringen til Canada koster den føderale regjeringen over 130 milliarder (23 milliarder CAD) i nettoutgifter i året og påfører “canadiske skattebetalere en enorm økonomisk byrde”. Rapporten viser også at nye innvandrere bare betaler rundt halvparten så mye i skatt som andre canadiere, men mottar nesten det samme i offentlige tjenester. Dette er beregnet til koste 34.000 pr. innvandrer, noe som årlig utgjør en kostnad mellom 92 og 134 milliarder kroner.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentlige utgifter overskredet skatteinntektene fra arbeidsinnvandring med 71 milliarder kroner under den sittende regjeringen. Dette tilsvarer en «skatt» på 28.000 kroner pr. yrkesaktiv i Norge. «Kostnaden bæres av gjennomsnittsnordmannen over skatteseddelen, eller i form av lavere kapasitet eller kvalitet på ulike velferdstilbud over tid, som blant annet helse og utdanning» sier seniorforsker i SSB, økonom Erling Holmøy til Finansavisen. De 246.000 innvandrerne som har kommet etter 2005 har ifølge avisen kostet langt mer enn 71 milliarder kroner. De har også fått rett til offentlige goder som vil koste 376 milliarder kroner mer enn de vil komme til å betale i skatter og avgifter, gitt at velferd- og skattesystemet ikke endres. Dette medfører et tap for 4.1 millioner 2012 kroner for hver eneste ikke-vestlig innvandrer og hele 9 millioner kroner for hver Somalier. «Påløpte og fremtidige nettokostnader ved ikke-vestlige innvandrere og deres barn som allerede befinner seg i Norge, beregnes til 1200 milliarder kroner. Hvis ikke-vestlig innvandring fortsetter på nivå med de fem siste årene, vil de totale kostnadene summere seg til 4100 milliarder kroner netto. Det tilsvarer verdien av Oljefondet og statens Statoil-aksjer,» forteller SSB og Finansavisen.

En ekspertgruppe med blant annet professor Jørn Rattsø varsler «økning av skatt fra 37% til 65% dersom ingenting blir gjort med offentlig sektor som eser ut og kveler all vekst i norsk økonomi». Den største årsaken til denne utesing er kostnader forbundet med ikke-vestlig innvandring. En rapport fra det danske arbeidsdepartmentet viser at det blant samtlige ekteskap hvor begge går på trygd, hadde 84% personer ikke-vestlig opprinnelse i 2015, noe som er 10 ganger høyere andel enn for etnisk nordiske (etnisk norsk betyr her norsktalende etnisk nordisk, der etnisk gruppe betyr liknende genetisk opphav og menneskerettigheter) siden ikke-vestlige utgjør kun 8% av Danmarks befolkning i aldersgruppe 16-66 år.

Ifølge en tabell for ulike faktorer som er arvelige av Thomas J. Bouchard ved University of Minnesota, Minneapolis har oppvekst miljø opp til over 50% å si for IQ for barn (under 12 år) men mindre enn 20% å si for personer over 12 år. En kan derfor forutsi at forskjeller mellom ulike genetiske folkegrupper målt på de over 12 år er genetisk og lite miljømessig, forutsatt at de ikke er fysisk syke pga. f.eks. underernæring. (Kilde: Genetic Influence on Human Psychological Traits. En rekke andre studier bekrefter ifølge engelsk wikipedia at IQ er genetisk for de som ikke er barn oppvokst i samme land. Forskeren Kimberly G. Noble har studert økonomiske faktorer for utvikling av menneskelige hjerne og konkludert med at utviklingen av hjernen spesielt for barn er veldig avhengig av slike faktorer som ernæring og også generell trygghet og fravær av stress. Ifølge henne selv i en email til forfatter av denne filosofi datert 17. April 2015: «We did not examine racial differences in IQ in this study (or any other studies).»

Land med mange hvite mennesker har statistisk sett høy økonomisk frihet og derfor også høye inntekter. Dette gjelder Nord Amerika, store deler av Europa og Australia primært. I land med mange svarte er økonomisk frihet i stor grad totalt fraværende. Menneskegrupper med lav IQ har lav økonomisk frihet, noe som medfører et primitivt samfunn der menneskene i stor grad driver jordbruk i områder med mye sol. Dette medfører at huden må beskytte seg mot solen og derfor får pigmenter. Når IQ synker i en befolkning blir deres hudfarge derfor mørkere, og når IQ’en øker blir deres hudfarge hvitere rent statistisk. I midtøsten og helt bort til India, samt Afrika er det også problemer med innavl. Endel av årsaken til dette kan være at kulturer der kvinner ikke får lov å sosialt omgås fremmede menn ofte overlater det å finne en å gifte seg med til familiemedlemmer. Disse kan naturligvis ikke gå hvor som helst for å finne en partner, men leter blant andre familiemedlemmer for å finne en som passer og et alvorlig innavl problem oppstår der hele 70% av ekteskap i Pakistan, 80% i Nubia som er sydlig del av Egypt, 60% i Irak, 64% i Jordan, 54% i Qatar, 63% i Sudan, 67% i Saudia-Arabia og 54% i Forenede Arabiske emirater er med personer som er nære eget DNA, med det resultat at sjansen for feil i hjernen øker drastisk og IQ synker 10-16 punkter. Konsekvensen blir at de fleste muhammedanere får dårlig fungerende hjerner (Kilde: Professor Steve Jones, University College London og Nicolay Sennels, psychology of Islam and Muslims – 10News.dk), noe som vises klart i statistikken for vitenskapelige artikler som er produsert i ulike land der 47 muhammedanske land i 2003 hadde bare 13 artikler produsert per million innbyggere mot 137 som var gjennomsnittet for alle land i verden.

Innavl kart for verden (stor grad i arabiske, Afrika og sør-India):

Kevin MacDonald, Department of Psychology ved California State University har en oversikt som viser at svarte som med samme utdannelse samt økonomi og bor i samme land som hvite scorer gjennomsnittlig 15 IQ poeng lavere og for SAT score over 700 (tilsvarer høy IQ) er forskjellen flere titalls ganger.

From the article: There are a number of reasons explaining the continuing and growing black-white SAT scoring gap. A major factor in the SAT racial scoring gap is family income. There is a direct correlation between family income and SAT scores. For both blacks and whites, as income goes up, so do test scores. Some 28 percent of all black SAT test takers came from families with annual incomes below $20,000. Only 5 percent of white test takers came from low-income families. At the other extreme, 5 percent of all black test takers came from families with incomes of more than $100,000. The comparable figure for white test takers is 24 percent. But income alone does not explain the racial scoring gap. Consider these facts: ‘ Whites from families with incomes of less than $10,000 had a mean SAT score of 980. This is 123 points higher than the national mean for all blacks. ‘ Whites from families with incomes below $10,000 had a mean SAT test score that was 46 points higher than blacks whose families had incomes of between $80,000 and $100,000. ‘ Blacks from families with incomes of more than $100,000 had a mean SAT score that was 142 points below the mean score for whites from families at the same income level.

SAT test resultater har vist at på 25 år fram til år 2013 har forskjellen mellom svarte og hvite ikke minsket. Kilde: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. (2015). Digest of Education Statistics, 2013 (NCES 2015-011):

Det beste beviset for det genetiske grunnlag av rase-IQ forskjeller kommer fra trans-rase adopsjonstudier av orientalske barn, svarte barn, og mikset-rasebarn. Alle disse barna har vært adoptert av hvite foreldre i en tidlig alder, og har vokst opp i middelklassen til hvite hjem. En velkjent trans-rase adopsjon studie er Sandra Scarr sitt Minnesota-prosjekt (Wikipedia). De adopterte barna var enten hvite, svarte eller mikset-rase (svart-hvit) babyer. Barna tok IQ-tester når de var sju år gammel, og igjen da de var 17. I sin første rapport trodde forfatterne at deres studie viste at et godt hjem kunne heve IQ for svarte barn. I en alder av syv var deres IQ 97, godt over gjennomsnitt for svarte på 85 og nesten lik gjennomsnittet for hvite på 100. Men når barna ble testet på nytt i alder 17 år, fortalte resultatene en annen historie (rapportert i 1992 utgaven av Intelligence). I en alder av syv hadde svarte, mikset-rase, og hvite adopterte barn alle høyere IQ enn gjennomsnittet for sin gruppe. Å vokse opp i et godt hjem hjalp alle barna. Likevel, rasemønsteret var nøyaktig som forutsagt ved genetisk teori og ikke av kulturell teori. Svarte barn oppdratt i disse gode hjemmene hadde en gjennomsnittlig IQ på 97, mikset-rasebarn i gjennomsnitt hadde en IQ på 109, og hvite barn en IQ på 112. Bevisene for genetisk teori ble sterkere etter hvert som barna ble eldre. Ved alder 17 år ble IQ til adopterte barn flyttet nærmere det forventede gjennomsnittet for sin rase. I en alder av 17 hadde adopterte hvite barn en IQ på rundt 106, adoptivbarn av mikset-rase en IQ på 99, og adopterte svarte hadde en IQ på omtrent 89. IQ er ikke det eneste beviset i denne studien. Skolekarakterer, klasse rangering, og evnetester viser det samme mønster. Når Sandra Scarr fikk resultatene av hennes oppfølgingsstudie på 17 åringer, endret hun sin oppfatning om årsaken til hvorfor de svarte og hvite er forskjellige. Hun skrev: «Disse adoptivbarn med to Afrikansk-Amerikanske biologiske foreldre hadde IQ som ikke var særlig høyere enn IQ til svarte ungdommer oppdratt i svarte familier. «Å vokse i et hvitt middelklassehjem produserte lite eller ingen varig økning i IQ til svarte barn. Noen psykologer var uenige med henne. De hevdet «alder effekter», ikke gener, forklarte mønsteret, og at de svarte og hvite barn ikke ble behandlet på samme måte. Selv om foreldrene tok godt vare på sine barn mente de at skoler, klassekamerater, og samfunnet som helhet diskriminerte svarte barn og dette påvirket IQ negativt. Fordi folk forventet at svarte barn gjorde det dårlig på skolen, levde de opp til lave forventninger. Er det noen måte å bestemme om den genetiske teori eller forventet teori er korrekt? Det er faktisk det.

En spesiell analyse av Scarr studiet sammenlignet foreldre som mente at de hadde adoptert en svart baby men egentlig hadde adoptert et mikset-rase(svart-hvit) barn. Gjennomsnittlig IQ for disse mikset-rase barn var omtrent det samme som for andre mikset-rasebarn og over det for adopterte svarte barn. Dette gjaldt selv om foreldre som adopterte disse mikset-rasebarn trodde deres babyer virkelig hadde to svarte foreldre. Koreanske og vietnamesiske babyer fra fattig bakgrunn, hvorav mange var underernærte, ble adoptert av hvite amerikanske og belgiske familier. Når de vokste opp, utmerket de seg på skolen. IQ til adopterte orientalske barn var 10 eller flere poeng høyere enn landsgjennomsnittet for landet de vokste opp i. Trans-rase adopsjon verken øker eller reduserer IQ. Det tre-veis mønster av raseforskjeller i IQ består. The Minnesota Transracial Adoption Study viste også at det er raseforskjeller i personlighet. Svarte 17-åringene var mer aktive og mer forstyrrende enn hvite 17-åringer. Koreanske barn oppdratt i hvite amerikanske familier var roligere og mindre aktive enn hvite barn.

Ifølge en tabell for mange land av forskerne Donald Templer og Hiroko Arikawa fra Alliant International University. er sammenhengen mellom IQ og hudfarge 92% (0.92 av 1) for 129 land, bortsett fra gulaktig hudfarge som ikke henger sammen med lavere IQ (kilde: Temperature, skin color, per capita income, and IQ: An international perspective

På tross av åpenbare visuelle og målbare forskjeller mellom ulike genetiske folkegrupper er det vanskelig å sette en klar grense biologisk ut fra DNA og dette skyldes at det er små forskjeller i DNA strukturene som utgjør store forskjeller i praksis. Rase har ingen vitenskapelig definisjon men det er uholdbart å forkaste rasebegrepet bare fordi det mangler DNA definisjon på et tidspunkt. Alle mennesker forstår at det er essensiell forskjell i det minste visuelt mellom hvite mennesker, svarte og asiatere, selv om det ikke er mulig med DNA presisjon. Tilsvarende kan en vanlig menneske lett skille mellom sjokolade og karamell uten å henvise til kjemiske formler som viser forskjellene.

Å kreve presise DNA definisjoner er intet annet enn forsøk på å manipulere mennesker til å tro at alle er like, fordi en har som formål å gjøre alle like. 11 percent of copy number variations not being shared between people of European, African, and East Asian ancestry ifølge en artikkel i National Geographics som refererer til Matthew Hurles ved Wellcome Trust Sanger Institute in Cambridge, England, som representerer siste forskning innen genetikk i år 2006, så det finnes faktisk genetisk grunnlag for å lage en genetisk rasedefinisjon dersom raser defineres ut fra slike resultater, noe denne artikkel gjør. Professor i evolusjonsbiologi, Glenn Peter Sætre sier til NRK år 2016 at variasjonene hos mennesket er raseinndelt og det finnes ulike menneskeraser hvis en bruker en ren biologisk definisjon. I norske wikipedia ble referansen til denne vitenskapen forbudt i artikkelen om rasisme (jfr. diskusjonssiden til wikipedia), fordi de ansvarlige ønsker ikke at vitenskapelige fakta om rasisme skal bli kjent. En personlig ytring om hva rasisme er, fullstendig i strid med samtlige andre ordbøker og leksikon i verden ble derimot stående som definisjon på rasisme og sier rett ut at det er rasistisk å mene det er forskjeller i intelligens mellom raser. Det er ingen som har klart å vise til statistikk som viser at det ikke finnes en slik forskjell, noe en kan få bekreftet ved å lese artiklene på Wikipedia som ikke kan vise til slik forskning.

I avhandlingen Race, Evolution and behaviour av professor J. Philippe Rushton, University of Western Ontario så oppsummeres forskningen relevant for raseforskjeller:

«Neither the existence nor the size of race differences in IQ are a matter of dispute, only their cause,» write the authors. The Black-White difference has been found consistently from the time of the massive World War I Army testing of 90 years ago to a massive study of over 6 million corporate, military, and higher-education test-takers in 2001.

«Race differences show up by 3 years of age, even after matching on maternal education and other variables,» said Rushton. «Therefore they cannot be due to poor education since this has not yet begun to exert an effect. That’s why Jensen and I looked at the genetic hypothesis in detail. We examined 10 categories of evidence.»

  1. The Worldwide Pattern of IQ Scores. East Asians average higher on IQ tests than Whites, both in the U. S. and in Asia, even though IQ tests were developed for use in the Euro-American culture. Around the world, the average IQ for East Asians centers around 106; for Whites, about 100; and for Blacks about 85 in the U.S. and 70 in sub-Saharan Africa.
  2. Race Differences are Most Pronounced on Tests that Best Measure the General Intelligence Factor (g). Black-White differences, for example, are larger on the Backward Digit Span test than on the less g loaded Forward Digit Span test.
  3. The Gene-Environment Architecture of IQ is the Same in all Races, and Race Differences are Most Pronounced on More Heritable Abilities. Studies of Black, White, and East Asian twins, for example, show the heritability of IQ is 50% or higher in all races.
  4. Brain Size Differences. Studies using magnetic resonance imaging (MRI) find a correlation of brain size with IQ of about 0.40. Larger brains contain more neurons and synapses and process information faster. Race differences in brain size are present at birth. By adulthood, East Asians average 1 cubic inch more cranial capacity than Whites who average 5 cubic inches more than Blacks.
  5. Trans-Racial Adoption Studies. Race differences in IQ remain following adoption by White middle class parents. East Asians grow to average higher IQs than Whites while Blacks score lower. The Minnesota Trans-Racial Adoption Study followed children to age 17 and found race differences were even greater than at age 7: White children, 106; Mixed-Race children, 99; and Black children, 89.
  6. Racial Admixture Studies. Black children with lighter skin, for example, average higher IQ scores. In South Africa, the IQ of the mixed-race «Colored» population averages 85, intermediate to the African 70 and White 100.
  7. IQ Scores of Blacks and Whites Regress toward the Averages of Their Race. Parents pass on only some exceptional genes to offspring so parents with very high IQs tend to have more average children. Black and White children with parents of IQ 115 move to different averages–Blacks toward 85 and Whites to 100.
  8. Race Differences in Other «Life-History» Traits. East Asians and Blacks consistently fall at two ends of a continuum with Whites intermediate on 60 measures of maturation, personality, reproduction, and social organization. For example, Black children sit, crawl, walk, and put on their clothes earlier than Whites or East Asians.
  9. Race Differences and the Out-of-Africa theory of Human Origins. East Asian-White-Black differences fit the theory that modern humans arose in Africa about 100,000 years ago and expanded northward. During prolonged winters there was evolutionary selection for higher IQ created by problems of raising children, gathering and storing food, gaining shelter, and making clothes.
  10. Do Culture-Only Theories Explain the Data? Culture-only theories do not explain the highly consistent pattern of race differences in IQ, especially the East Asian data. No interventions such as ending segregation, introducing school busing, or «Head Start» programs have reduced the gaps as culture-only theory would predict.

Rasisme
Ulike former for diskriminering, spesielt basert på rase, kjønn, alder og annet nært koblet til kroppslig utseende har vært et problem så lenge mennesker har eksistert. At det faktisk er forskjell på menneskegrupper rent genetisk rettferdiggjør verken hat eller i verste fall diskriminering i strid med grunnleggende menneskerettigheter. I kjent litteratur er ordet rasisme brukt første gang år 1903 i den amerikanske boken Proceedings of the twentieth annual meeting of the Lake Mohonk Conference of friends of the Indian (kilde) der det skrives at indianere som rase mangler rettigheter i loven og at alle mennesker bør ha like rettigheter i loven. Det er derfor solid historisk grunnlag for å hevde at rasisme først ble brukt om ideologi der ulike raser ikke gis samme menneskerettigheter, som skal tolkes som en grunnleggende frihet eller privilegium for enkeltindivider som alle har krav på i henhold til fastlagte prinsipper.

Det er ikke i strid med f.eks. FN menneskerettighetserklæring å behandle ulike raser forskjellig på f.eks. privat område, siden ingen gis en rettighet til å ta seg inn der uten eiers samtykke. Alle liberalister er enig i at privat eiendomsrett må respekteres, hvis ikke kan en i ytterste konsekvens risikere at det blir straffbart å nekte å ha sex med noen pga. deres rase! På begynnelsen av 1930 tallet ble ordet rasisme brukt i Europa og Soviet unionen, blant annet av Leon Trotsky som omtale av nazisme men uten at ordet ble definert i denne sammenhengen. Det er i midlertidig åpenbart at siden det var kritikere av nazisme som brukte ordet rasisme og ikke nazister selv, så hadde de en oppfatning av rasisme som liknet på første gang bruk i 1903.

American Anthropological Association som er ledende forskere på rase i USA definerer ordet som «the use of race to establish and justify a social hierarchy and system of power that privileges, preferences or advances certain individuals or groups of people usually at the expense of others». Dette er den mest presise definisjonen fra vitenskapelig hold, og betyr i kortversjon at rasisme er en ideologi der ulike raser gis ulike grunnleggende (menneske)rettigheter etter et hierarkisk system. Amnesty: Racism is an attack on the very notion of universal human rights. It systematically denies certain people their full human rights just because of their colour, race, ethnicity, descent (including caste) or national origin. It is an assault on a fundamental principle underlying the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). FN sin generalsekretær sier på FN sin egen youtube kanal at rasisme er intet annet enn krenkelse av menneskerettigheter.

Prinsippet om like rettigheter inkluderer ikke forskjellsbehandling basert på rase eller kultur når det gjelder innvandring siden det ikke er noen rettighet å få oppholdstillatelse i et annet land slik de som ønsker fri innvandring mener det bør være (eller fantaserer om at det finnes fra naturens side), men et privilegium der landet kan bestemme hvilken som helst regel for dette uten å krenke noens rettigheter. Om en annen hypotetisk etnisk gruppe har gjennomsnittlig IQ 70, 2.5 ganger så mange psykopater, får 10 ganger så mange barn og medfører enorme kostnader for samfunnet, er det ikke samme konsekvens som når etniske nordiske får barn, og derfor kan ikke rettighetsargumentet brukes for å forsvare at en slik gruppe mennesker skal få så mange barn de ønsker da dette ville totalt ødelagt hele kulturen og erstatte den med en ny som ikke fungerer.

I prinsippet burde dette gjelde også etnisk nordiske dersom problemet oppstod for disse, noe det aldri har gjort. Om et slikt tilfelle som dette var reelt ville det ikke stride mot menneskerettighetene å bruke minst skadelig metode basert på f.eks. IQ tester av personer i høyrisikogrupper, for å få redusert antall barnefødsler fra denne gruppen. I teorien skal det kun et eneste par til for å gjøre et i-land til et u-land selv om det er millioner mennesker som bor i landet, dersom dette paret og deres avkom får 10 barn hver og befolkningen ellers får under 2.

De som er uenig i dette mener at det er viktigere å ta hensyn til innvandrere som etnisk gruppe enn egen som da totalt ignoreres. En slik holdning kalles som regel av nasjonalister for antihvit og omtales som antirasisme av venstresiden, og kjennetegnes med at en i stor grad ønsker innvandring fra Afrika og Midtøsten til land med mange hvite mennesker på skattebetalernes regning.

Hvite mener at de har blitt byttet ut med de svarte som de primære ofre for rasediskriminering i dagens Amerika, ifølge en ny studie fra forskere ved Tufts University School of Arts and Sciences og Harvard Business School. Forskningsrapporten beskriver fenomenet som «antihvit» rasisme og har tittelen Whites See Racism as a Zero-Sum Game That They Are Now Losing skrevet av Michael I. Norton ved Harvard Business School, Boston, MA og Samuel R. Sommers ved Department of Psychology, Tufts University, Medford, MA. Det som kjennetegner spesielt hvite mennesker som selv har antihvite holdninger er at de forkaster vitenskapelige fakta og benekter både genetiske forskjeller mellom menneskegrupper og at antihvit rasisme eksisterer, fordi de ønsker massiv innvandring av ikke-hvite til hvite land og dermed må de lyve om de problemer som da kan oppstå både økonomisk og kulturelt.

Et typisk eksempel på antihvit rasisme er når politiet får instrukser fra regjeringen om å ikke oppgi etnisitet til gjerningspersoner i hverdagskriminalitet fordi det «oppfattes som rasistisk», mao. det passer ikke den antihvite ideologien til de som styrer Sverige. Både de marxistisk-ideologiske massemedia og politiet skjulte massive seksuelle overgrep mot unge jenter ned i 11-12 årsalderen fordi de var begått av ungdom fra muhammedanske land. Elin Ørjasæter (førstelektor ved markedshøyskolen i Oslo) uttalte offentlig at Sverige burde skamme seg. Annet eksempel året før er fra London baserte Goldsmith Student’s Unions åpenbart kommunistiske representant Bahar Mustafa, som med universitetets egen konto konsekvent brukte hashtaggen #killallwhitemen og offentlig anklaget noen for å være «white trash». Hadde ordet white vært byttet ut med black, ville kvinnen mistet jobben på dagen i de fleste land i Europa og USA, men siden antihvit ideologi er ledende for vestlige land var det bare 1.9% studenter som skrev under på å sparke henne fra stillingen sin og det var ikke nok.

Campus Reform er USA sitt ledende tidsskrift for å avdekke bias og misbruk på landets høyskoler og universiteter. I en artikkel 22 Januar 2015 av Arizona Campus korrespondent Lauren Clark ble det rettet kritikk mot professor Lee Bebout ved Arizona state university, for å lære studentene om «problemet med hvithet». Økonomen James Malone fortalte Campus Reform at universitetet aldri ville tillate en klasse å snakke om «svarthet», og hvis de gjorde det ville det skape mye oppstyr. «Men du kan med sikkerhet trakassere mennesker for deres hvithet» la han til. Selv etter at en av landets største TV stasjoner FOX NEWS tok opp saken mistet ikke professoren jobben sin og satt fortsatt på samme kontor et år senere.

De beste eksempler på åpenbar antihvit rasisme er fra Danmark, der muhammedanere (som nesten alltid er ikke-hvite) får fritt spillerom til å lese opp offentlig og støtte Koranens hat mot både vantro og jøder, mens landet straffer hvite mennesker for å kritisere deres ideologi. Året før Ole Flemming Nielsen ble bøtelagt for å sammenlikne det han beskriver som ideologien «Islam» (muhammedanisme) med nazisme, anmeldte han imam Nihad Said El-Sayed for angrep på jøder og kalle ikke-muslimer for dyr. Saken ble henlagt fordi §226b (forbud mot oppfordring til vold eller hat mot noen pga. etnisitet eller tro) som han selv ble bøtelagt for kun anvendes mot hvite mennesker i praksis og endog på en hysterisk overdrevet måte som også inkluderer kritikk av ideologi!

Året etter ble tidligere medlem av Folketinget og EU-Parlementet Mogens Camre i 2014 straffet med bøter for akkurat det samme. Sosiolog og skribent Kjetil Rolness skrev 04.05.2016 i en artikkel i VG om NRK mannen Ludvig Løkholm Lewin som hadde publisert data fra en engelsk seriøs vitenskapelig undersøkelse som viste at 52% som kaller seg muslimer vil at homoseksuelle handlinger skal være straffbart og 23% ønsker sharia-lover. Reaksjonene på facebook ble avsky, ikke mot de som hadde slike holdninger men mot han selv fordi han publiserte dette! Kjetil Rolness konkluderte følgende:

«Det er offisielt ikke lenger noen forskjell mellom legitim, rasjonell islamkritikk og muslimfiendtlighet i Norge. Hvis du ytrer deg mot jødehat, homofobi, kvinneundertrykkelse, totalitære kontroll av tanker og handlinger, altså det du selv forbinder med høyreekstremisme, så er du i stedet selv høyreekstrem. Hvis du kritiserer slike holdninger blant folk med mørk hud.» (sitat slutt).

Dette kan lett forklares med at antihvit rasisme er svært utbredt innen akademiske miljøer og direkte konsekvens av at politikere i årevis bevisst har styrt utdanningen etter marxistiske modeller og hjernevasket studenter og elever i videregående skole. Professor Bassam Tibi er en syristfødt tysk statsviter og grunnlegger av «arabiske organisasjonen for menneskerettigheter». I en avisartikkel skriver journalisten Katie Mansfield at Tibi mener at Tysk politi ikke tør å gjøre noe med ikke-vestlige innvandrere fra muhammedanske land, ene og alene fordi de er redd for å bli omtalt som rasister. Overskriften til selve artikkelen forteller at professoren mener en del av disse innvandrere mener de har rett til å voldta Tyske kvinner. Det er åpenbart at disse innvandrere er antihvite rasister siden verken Koranen eller Hadith støtter voldtekt av tilfeldige som ikke er slavinner og krigsutbytte, og som en ikke engang vet om har hatt sex utenfor ekteskap som ifølge Koranen straffes med 100 piskeslag.

Innvandring fra Afrika og midtøsten skaper enorme utgifter for staten, der betydelig økt kriminalitet er del av disse utgifter. F.eks. vinnings-kriminaliteten for svarte basert på statistikk fra USA er over 600% høyere enn for hvite (kilde: FBI), og kun halvparten av dette kan forklares med lavere inntekt. Resten kan forklares vitenskapelig ved at disse har mye høyere andel psykopater.

Antihvite rasistiske grupperinger som f.eks. kommunister prøver å legge skylden på hvite med å lyve om at årsaken til forskjeller i målt kriminalitet mellom ulike raser er rasisme mot svarte. National Bureau Of Economic Research sin vitenskapelige rapport fra 2016 skriver at det er noe større mistenksomhet mot svarte enn hvite fra politiet sin side i USA etter justering for oppførsel og sammenheng, men det er ingenting som tyder på at politiet gjør noen forskjell når det gjelder hvem de skyter på. En vitenskapelig studie fra 2019 laget av Department of Psychology ved både University of Maryland og Michigan State University, konkluderer: «We find no evidence of anti-Black or anti-Hispanic disparities across shootings, and White officers are not more likely to shoot minority civilians than non-White officers».

En vitenskapelig basert rapport fra 2016 med data hentet direkte fra statens egne sider i USA viste at av 660000 kriminelle episoder med vold som involverte svarte og hvite, var svarte de skyldige i 85% av tilfellene. Rapporten beviser også på side 6 med data fra FBI at det er ingen rasisme fra politiet som kan forklare de store forskjellene, basert på rapporterte tilfeller sammenliknet med antall arrestasjoner. Hvis alle i New York City var hvite, ville antall mord sunket med 91%, ran med 81% og skyting med 97%:

Joakim P. Jonasson har publisert en svensk undersøkelse av dommer utstedt mellom 2012-2017 basert på 4000 straffedommer som viser at 95.6% av overfallsvoldtekter totalt begås av utlendinger. Personer med ikke-europeisk bakgrunn (primært afrikanske og arabiske land) begår 84 prosent av de grove voldtektene samt 90% av gruppevoldtekter. Det er ifølge rapporten 541 ganger større risiko for at en algerisk mann begår en overfallsvoldtekt enn en etnisk svensk mann. Statistikken viser stor forskjell mellom ulike muhammedanske opprinnelsesland, da f.eks. menn fra muhammedanske Algeria er hele 17 ganger overrepresentert for grov voldtekt i forhold til menn fra muhammedanske Tyrkia.

Menn fra katolske land som Colombia har nesten 3 ganger større frekvens av grov voldtekt sammenliknet med Tyrkia, og menn fra buddhistiske Thailand har omtrent samme voldtekt statistikk for alle typer voldtekt som muhammedanske Pakistan. I kristne Sør Afrika med ubetydelig antall muhammedanere har 25% av alle afrikanske menn voldtatt ifølge landets medisinske forskningsråd med ledelse av professor Rachel Jewkes (Medical Research Council – MRC). Ifølge Koranen er det 100 piskeslag og strengt forbudt med sex utenfor ekteskap i andre situasjoner enn der kvinnen har status som slavinne i krigsutbytte, noe som ikke er gjeldende i noen av de land som er nevnt i statistikken her. Dette tyder på at det er helt andre faktorer enn Koranen som har betydning for voldtekt, som f.eks. forskjeller i aldersfordeling (mange unge menn øker sjansen for voldtekt) og om noen er født og oppvokst i landet, samt forskjeller i IQ mellom ulike befolkningsgrupper. Det er ingen tvil om at på generelt grunnlag er rase det mest statistisk avgjørende når det gjelder utøvelse av vold utført av menn.

Statistisk sentralbyrå sin oversikt over kriminalitet fra ikke-vestlige innvandrere fra 1998 i Norge, viste at f.eks. i aldersgruppe 14-17 år var ikke-vestlige innvandrere (Afrika og Midtøsten) 20 ganger overrepresentert i forhold til etnisk nordiske for ran. For forbrytelse mot liv, legeme og helbred var de nesten 8 ganger overrepresentert. Forskjellene viste seg allerede fra før 13 års alderen og var svært store opp til over 30 års alder. SSB konkluderte uten begrunnelse med at forskjellen i sin helhet kunne forklares med økonomiske og andre naturlige forskjeller i levevilkår uten å nevne at det er helt åpenbart at så store forskjeller også har en betydelig genetisk årsak.

Oslo politiets rapport om voldtekt viste at 30.5% av alle anmeldte voldtekter i byen handlet om personer fra Afrika og disse var overrepresentert med 10 ganger etnisk nordiske, mens 15.9% var fra Midtøsten. 84% som var anmeldt for overfallsvoldtekter hadde ikke-norsk bakgrunn, der opprinnelsesland ble holdt hemmelig.

Ifølge NRK ble samtlige anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo år 2006-2008 begått av ikke-vestlige innvandrere. En gjennomgang NRK har foretatt av voldtektsdommer fra Stavanger tingrett 2009-2011, viste at ni av ti menn som var dømt for voldtekt hadde ikke-norsk bakgrunn og halvparten var fra Afrika.

I samme periode som overgrepene som ble forsøkt skjult av massemedia skjedde i Sverige ble mange kvinner utsatt for groteske overgrep i andre europeiske byer som Köln, Stuttgard, Hamburg, Bielefeld, Kalmar og Helsinki. Antall anmeldelser bare i Köln steg til 1075 i starten av mars 2016, der 69 av de foreløpig 73 mistenkte var fra muhammedanske land i Midtøsten og Afrika.

Aftenposten 4. mars 2016 avslørte at 85% som var straffedømt for vold mot barn i familien kom fra Afrika eller Asia. Personer med denne bakgrunn utgjør ca. 15% av Oslos befolkning og på ingen måte kan forklares bare ut fra økonomiske forskjeller når en sammenlikner med etnisk nordiske med samme økonomi.

Et innlegg av juss og psykologi student samt redaktør i Reform Ingrid Selnes Arholm med tittel kaller du meg rasist? skriver hun sitat: «Jeg har blitt fulgt etter på vei hjem fra byen hundre ganger – hver gang av en mann med utenlandsk utseende». Under en reise til de svenske forstedene Rinkeby og Husby ble to NRK-reporterne selv truet og så politiet ble angrepet av maskerte innvandrerungdom med steiner. Politipatrjuljer har også blitt beskutt og kastet håndgranater mot. Forsker og økonom Tino Sanandaji sier: «Det har vært tabu å peke på problemene, og kalt dem som snakker om dette for rasister. Skoleresultatene i disse områdene er katastrofale, og arbeidsmarkedet er enda verre. Vi har fått et enormt polarisert samfunn. Nesten alle Sveriges riksdagspolitikere bor i fine, hvite områder». I en annen NRK artikkel fra Stockholm fortelles det at kvinner i flere svenske bydeler tør ikke å gå ute om kvelden fordi de risikerer å bli trakassert av islamister eller kriminelle ifølge svensk politi og kvinnesaksforkjemper.

Dansk radio24syv observerte selv at kriminelle innvandrergrupper viftet med kniv til journalisten, ba denne «å dra til helvete» og var truende. Kriminelle gjenger der hevdet at sharia-lov gjelder i København, og krevde beskyttelsespenger av blant annet utesteder.

Mange etnisk norske blir utsatt for målrettede trusler og grov vold fra rasistisk innvandrerungdom gjennom oppveksten, og har utviklet posttraumatisk stress som et resultat av dette. Etnisk norske med venner med innvandrerbakgrunn blir bedt om å gå sammen med dem, så de unngår å bli banket opp. Det tryggere for etnisk norske gutter å bli sett med innvandrere.

På tross av enorme problemer med ikke-hvit ungdom fra midtøsten og Afrika er det total stillhet om dette på universiteter, mens åpenbart antihvite marxistiske holdninger spres som det var helt naturlig i samme miljøer. En rapport fra Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen viser at også jøder (som vanligvis er hvite) utsettes for hat av muhammedanske elever. Sitat: Et innslag på Lørdagsrevyen lørdag 13. mars 2010 sjokkerte mange seere. NRKs reporter Tormod Strand hadde i ett år arbeidet med å kartlegge jødehat blant norske muslimer. Strand hadde snakket med flere jødiske foreldre, som kunne fortelle om grov trakassering av barna sine. Ingen av foreldrene ønsket å stå fram med navn og bilde, men en far ble intervjuet anonymt. Han fortalte at sønnen var blitt angrepet og truet med at han skulle henges. Sønnen hadde klart å komme seg unna, men slet fortsatt med angst etter hendelsen. Familien flyttet som følge av disse opplevelsene, men også på deres nye bosted opplevde sønnen å bli utsatt for antisemittiske krenkelser.

Lørdagsrevyen hadde også intervjuet flere lærere fra videregående skoler med mange muslimske elever. Av frykt for represalier ønsket ingen av lærerne å stå fram med fullt navn. De kunne fortelle om utbredt hat mot jøder blant elevene. En lærer fortalte om notorisk uthenging av jøder, alt fra vitser til drapstrusler. En annen hadde elever som mente at jødene styrte alt, og han hadde opplevd at noen hadde sagt at de beundret Hitler. Læreren pekte på at elever protesterte når noen uttrykte støtte til terrorister, men ingen protesterte mot jødehat. Andre lærere hadde møtt sterk motstand mot undervisning om Holocaust. «Jævla jøde» var et mye brukt skjellsord, ifølge en lærer.

Lærerne som Lørdagsrevyen hadde snakket med, mente at elevene hadde mange av holdningene sine fra radio og TV-sendinger over satellitt. I innslaget ble det blant annet vist grov antisemittisme på palestinsk barne-TV. John Dübeck har arbeidet i den videregående skole i Sverige i 12 år og sier han tilhører den politiske venstresiden. Det han kaller «ikke-assimilerte» elever, sier åpent at «de hater hvite mennesker, at de hater jøder, at de vil at Sverige skal innføre sharialover. Jeg har møtt elever som i lange utlegninger har fortalt om sin fremtidsversjon for en verden der alle hvite er drept og der det dermed ikke eksisterer noen rase».

En artikkel i VG forteller at mobbing fra muhammedanere er generelt er stort problem i skolen og rammer kvinner som ikke går med hijab. Sitat: «Både innvandrerjenter og etnisk norske blir mobbet for klær og utseende av muslimske klassekamerater.. Også norske jenter blir mobbet av sine ikke etniske norske klassekamerater… Familien tror skolen vegret seg å gjøre noe av frykt for rasiststempelet».

Antihvit ideologi støtter at hvite bør være i mindretall i eget land fordi de tror svarte stemmer langt mer sosialistisk enn hvite, og pga. mange barnefødsler øker boligprisene. F.eks. i presidentvalget i USA år 2016 stemte 52% hvite kvinner og 63% hvite menn på partiet som ville ha lavere skatter, mens 93% svarte kvinner og 80% svarte menn stemte på de som ville ha høyere skatter. Antihvit ideologi er rasistisk i de tilfeller den forsvarer voldelige ytringer fra ikke-hvite bygget på f.eks. Koranen og samtidig vil forby nasjonalistiske ytringer som ikke engang er voldelige. Dette beviser at de vil gi ikke-hvite grunnleggende rettigheter som hvite ikke har, og det er per definisjon rasistisk.

De som er tilhenger av antihvit rasistisk politikk er ofte kommunister som kaller seg antirasister, argumenterer aldri og bruker hakk i plata strategien (broken record strategy) med kun å repetere den falske anklagen rasist ovenfor nasjonalister etter samme mal som kirken i middelalderen demoniserte mennesker for å være hekser. Den kommunistiske internasjonale (Komintern) og tilsluttede kommunistpartier over hele verden begynte allerede fra 1924 å bruke ordet fascisme om det meste som ikke var kommunisme etter ordre fra Stalin samme år. F.eks. ble sosialdemokrati betegnet som sosialfascisme. «Antifascisme» i Sovjetunionen og innen kommunistpartier ellers betød derfor kamp mot alle som en oppfattet som «fascister», dvs. alle kommunismens motstandere ifølge Michael Richter i «Die doppelte Diktatur. Erfahrungen mit Diktatur in der DDR und Auswirkungen auf das Verhältnis zur Diktatur heute». Tyske myndigheter beskriver den organiserte antifascistiske bevegelsen som «venstreekstremister som er beredt til å bruke vold». Om «antifascistenes» ideologiske grunnlag heter det: «Antifascisme», som fortsatt er det viktigste aksjonsfeltet for venstreekstremister, har bare tilsynelatende som mål å bekjempe høyreekstremisme. I virkeligheten bekjemper venstreekstremister den frihetlig-demokratiske grunnordningen som «kapitalistisk system (Verfassungsschutzbericht 2008, s. 167)

Feilaktige eller tvetydige definisjoner av rasisme
Bokmålsordboka ved universitet i Oslo er standardordboken i Norge og bygger på riksmålsordboken som går 100 år tilbake i tid. Denne skriver:
menneskesyn, politikk el. sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse raser er andre raser overlegne, rasefordommer

Bruk av ordet overlegen er tvetydig siden det ikke nevnes hvordan noen er overlegen, og blir derfor ofte mistolket som å være bedre enn på visse områder». Dette ville medføre at alle mennesker er rasister og spesielt vitenskapen dersom en skulle tolke det slik. Noen raser er totalt overlegen andre i idrettsgrener som f.eks. løping. De vinner derfor omtrent alt som er å vinne innen idrett. Årsaken er veldig lett å forklare; De har genetisk lange tynne bein. Tynne bein har lav masse i forhold til spark-lengden og derfor vil de komme fort opp i hastighet. Det samme gjelder for dyr; Lange tynne bein = løpe veldig fort. Bare ta en hest som eksempel og sammenlikn med en skilpadde. Det er ingen som benekter at visse raser er totalt overlegen andre i å løpe fort.

Nazister mener ikke jøder er underlegne. Det er praktisk talt ingen nazister som benekter at jøder i vesten har høy IQ og meget dyktige mennesker. Jødene har som regel høyere IQ enn vanlige hvite jfr: ifølge denne vitenskapelige rapporten Å putte vitenskapelige fakta i samme bås som de vil som krenke andres rettigheter pga. deres rase blir som å putte barnemordere i samme bås som fiskere fordi begge to dreper noe som er lite og levende. Rasister mener ofte det er ok å drive slavehandel eller drepe andre raser. Dette følger ikke implisitt av tolkningen «å være bedre enn på visse områder» slik at feilaktig tolkning av ordet «overlegen» sier at de som støtter massmord på jøder pga. deres gener ikke er rasister mens vitenskapen er rasistisk.

Spørsmålet er hva ordet «overlegen» betyr. På engelsk blir ordet superior i wikipedia henvist hit: http://en.wikipedia.org/wiki/Superior_(hierarchy)

http://en.wikipedia.org/wiki/Racism
Klikker en på ordet superior i definisjonen av rasisme kommer en derimot til følgende ord som ikke finnes på norsk men kunne være «overlegenisme» eller liknende ord:

http://en.wikipedia.org/wiki/Supremacism
«superior to others and entitles those who identify with it to dominate, control or rule those who do not.»
Engelsk wikipedia sin måte å formulere ting på er altså tvetydig med bruken av ordet superior, men om en klikker på ordet får en hva det var ment å bety; At en rase dominerer med makt en annen. Dette strider mot menneskerettighetene. Det er lett å bevise at dette var den originale meningen ut fra hva andre ordbøker og leksikon skriver. 1986 screenshot av merriam-webster (som brukes i Britannica men ble endret etter 2002 til tvetydig formulering da den kopierte det statlige engelske eide Oxford Dictionary) på denne lenke

Britannica redegjør for dette og gjør det klart at rasisme faktisk inkluderer å krenke andres rettigheter:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/488187/racism

Those who practice racism also hold that only low-status jobs should go to low-status races (African Americans and Indians in North America, blacks and Coloureds in South Africa) and that members of the economically and culturally dominant race alone should have access to privileges, political power, economic resources, high-status jobs, and unrestricted civil rights.

Dette med å dominere andre i strid med menneskerettigheter stemmer perfekt med The Canadian Enclypedia som skriver at «Racism is an ideology which claims the human species can be divided into a number of discrete biological groupings that determine the behaviour and success of individuals within that group. […] This ideology also includes the belief that there is a natural hierarchical ordering of groups of people so that superior races can dominate inferior ones».

Merk følgende: Prinsippet om determinering av oppførsel (viljdeterminering som det heter i filosofi) bør ikke være del av definisjonen til rasisme men heller brukes som en viktig forklaring på hvorfor mange blir rasister. Det er ikke alle rasister som mener dette fordi noen er kun ute etter økonomiske motiver og slaveri, andre igjen er kun ute etter å gjøre landet «hvitt» og kaste ut alle «ikke-hvite» uten å gjøre seg noen tanker om ethvert individ av en annen rase er født onde eller ikke.

Blant miljøer som ønsker muhammedansk innvandring velkommen (spesielt marxistiske) har det blitt gjort forsøk på å omdefinere rasisme til å inkludere religion for å verne muhammedanere. Rent bortsett fra at dette er i strid med at ordet rasisme faktisk begynner på «ras» som åpenbart er forkortelse for rase (engelsk rac for race) så er det i strid med hvordan ordet har vært brukt siden 1903, og helt meningsløst å blande sammen rase og religion da sistnevnte er noe personer velger selv å tro på. Det er svært lett å bevise at samtlige som gjør dette selv ikke bruker slik definisjon men misbruker ordet rasisme med viten og vilje som en metode å trakassere meningsmotstandere, fordi ikke en eneste av dem omtaler muhammedanismen som rasistisk selv om Koranen og Hadith er full av hat og oppfordring til å drepe såkalte vantro som omtales konsekvent som onde mennesker.

Sosialisme og kommunisme
Sosialisme er et politisk system uten eiendomsrett og der staten fordeler økonomien mellom innbyggerne helt eller til en viss grad likt, og kan deles opp i internasjonal sosialisme og nasjonalsosialisme. Den originale feminismen fra 1800 tallet eller tidligere hadde kun like rettigheter som formål, mens feminismen fra 1960 er marxistisk og har som formål at staten skal utjevne inntektene mellom kjønnene slik at alle tjener likt uansett arbeidstype og ellers støtter generell marxisme noe som gjør den veldig lett å gjenkjenne. Kommunisme er revolusjonær form for internasjonal sosialisme som er imot demokrati og for væpnet revolusjon og historisk hadde sitt utspring i private interesser, primært finans noe som forklares i denne boken.

Ifølge verdens mest seriøse og brukte leksikon for jødisk historie Encyclopaedia Judaica, Volum 5 (Cog-Doz) år 2007 og side 91 (93 i pdf): «The Communist Movement and ideology played an important part In Jewish life, particularly in the 1920s, 1930s and during and after World War II» samt «Communism and support of the Soviet Union thus seemed to many Jews to be the only alternative, and Communist trends became widespread in virtually all Jewish communities. In some countries Jews became the leading element in the legal and illegal Communist parties and in some cases were even instructed by the Communist International to change their Jewish-sounding names and pose as non-Jews, in order not to confirm right-wing propaganda that presented Communism as an alien, Jewish conspiracy». Leon Trotsky var av jødisk opprinnelse (dog ikke religiøs) og en av lederne av den kommunistiske russiske oktober revolusjonen. Grunnleggeren av den revolusjonære formen for kommunisme, Karl Marx var også av jødisk opprinnelse selv om han ikke var religiøs. Etter Lenin fulgte et morderisk terrorregime styrt av kommunisten Stalin som i årene 1934-1936 brukte verdenshistoriens verste massemorder jødiske Genrikh Yagoda til å drepe opp til 10 millioner mennesker, de fleste ukrainere (ifølge både wikipedia og Israels mest leste nyhetsside) fordi de ikke gjorde som Stalin ønsket. I dette regimet var det dødsstraff for antisemittisme som i praksis akkurat som i dag var ment å beskytte den jødiske eliten som fortsatt hadde enorm makt. The Jewish Voice skrev i januar 1942, at: «Det jødiske folk kommer aldri til å glemme, at Sovjetunionen var det første land – og hittil det eneste land i verden hvor antisemittisme var en forbrytelse». The Congress Bulletin (utgitt av American Jewish Congress) forklarte at antisemittisme var kontrarevolusjonært i Sovjetunionen. Stalin selv skrev at det skal dømmes med døden (Aronson, G. (1949) Soviet Russia and the Jews).

«Some call it Marxism – I call it Judaism.» (The American Bulletin, Rabbi S. Wise, May 5, 1935).

«Jøder i stort overtall i lokalt Sovjet styre, antijødisk stemning vokser hos befolkningen som nå anser tyskere som befriere» (General konsulen i Moskva (Summers) til innenriksministeren, Moskva 2. mai 1918)

«Femti prosent av Sovjet styret i hver by består av jøder av den verste typen, hvorav mange er anarkister» (Den amerikanske State Dep. Report utenriks, 1918 Russland, Utgave 11, side 240)

«Det finnes nå sikre bevis på at Bolsjevinismen er en internasjonal bevegelse som er kontrollert av jødene; kommunikasjon foregår mellom lederne i Amerika, Frankrike, Russland og England, med betraktning over dette som pågår. Budapest er nå bare en utpost av det russiske Sovjet styret» (Scotland Yard Report til den amerikanske innenriksminister, 23. juli 1919)

«It is legitimate to adopt a critical attitude toward the relatively large number of Jews who particularly in the first decade after the Bolshevik revolution collaborated with the Soviet Government in the persecution of other peoples.». Statement of researcher Michael Mills, an official of the government of Australia at Canberra. (Source: Forward, March 10, 2000)

«The Communist soul is the soul of Judaism. Hence it follows that, just as in the Russian revolution the triumph of Communism was the triumph of Judaism, so also in the triumph of fascism will triumph Judaism.» (A Program for the Jews and Humanity, Rabbi Harry Waton, p. 143-144).

«The Bolshevist revolution in Russia was the work of Jewish brains, of Jewish dissatisfaction, of Jewish planning, whose goal is to create a new order in the world. What was performed in so excellent a way in Russia, thanks to Jewish brains, and because of Jewish dissatisfaction, and by Jewish planning, shall also, through the same Jewish mental and physical forces, become a reality all over the world.» (The American Hebrew September 10, 1920)

«Jew predominant in local Soviet government, anti-Jewish feeling growing among population which tends to regard oncoming Germans as deliverers.» (Mr. Summers, US Consul General in Moscow on May 2, 1918 sent a telegram to the Secretary of State in Washington DC)

«The Communists are against religion (Christianity), and they seek to destroy religion; yet, when we look deeper into the nature of Communism, we see that it is essential nothing else than a religion (Judaism).» (A Program for the Jews and Humanity, Rabbi Harry Waton, p. 138).

«The Jews welcome this revolution in the Christian world, and the Jews should show an example. It is not an accident that Judaism gave birth to Marxism, and it is not an accident that the Jews readily took up Marxism: all this was in perfect accord with the progress of Judaism and the Jews.» (A Program for the Jews and Humanity, by Rabbi Harry Waton, p. 148).

«We have exterminated the property owners in Russia. We are going to do the same thing in Europe and America.» (The Jew, December 1925, Zinobit)

Sons of Israel! The hour of our ultimate victory is near. We stand on the threshold to the command of the world … The authority of the, to us, alien religions and doctrines of faith we have through very successful propaganda, subject to a merciless criticism and mockery. We have brought the culture, civilization, traditions and thrones of the Christian Nations to stagger. We have done everything to bring the Russian people under the yoke of the Jewish power, and ultimately compelled them to fall on their knees before us. … We must excite hatred and disputes between workers and peasants. War and the class-struggle will destroy all treasures and culture created by the Christian people. But be cautious, sons of Israel! Our victory is near, because our political and economic power and influence upon the masses are in rapid progress. We buy up Government loans and gold, and thereby we have controlling power over the world’s exchanges. (The Central Committee of the Petersburg Branch of the Israelite International League).

«The governments of the peoples included in this world republic, with the aid of the victorious proletariat, all will fall without difficulty into Jewish hands. Private property will then be strangled by the Jewish directors, who will administer the state patrimony everywhere. Thus the promise of the Talmud will be fulfilled, that is, the promise that the Jews, at the arrival of the Messiah, will possess the key to the wealth of all the peoples of the earth.» (Baruch Levy, in a letter to Karl Marx, published in the Rothschild controlled La Revue de Paris, June 1, 1928)

«Lenin was a Jew by the standards of Israel’s Law of Return: he possessed a Jewish grandparent. It would seem that not only was Lenin a Jew, but that he was a Jewish racist and chauvinist, although he kept his ideas on this volatile subject far in the background, probably because they were in radical conflict with the supposed universalism of Marxism… Lenin was a Jewish racist who deliberately gave Jews especially, the most ‘intellectually demanding tasks.’ He admitted that 50% of the communist terrorist vanguard in the south and west of Russia was comprised of Jews.» (Researcher Wayne McGuire of Harvard University)

«There the great universally progressive features of Jewish culture have made themselves clearly felt: its internationalism, its responsiveness of the advanced movements of our times (the percentage of Jews in democratic and proletarian movements is everywhere higher than the percentage of Jews in the general population.) …Those Jewish Marxists who join up in the international Marxist organizations with the Russian, Lithuanian, Ukrainian and other workers, adding their might (both in Russian and in Jewish) to the creation of an international culture of the working class movement, are continuing the best traditions of Jewry.» (Vladimir Lenin, Founder of Bolshevik Communist. From an article in Northern Pravda, October-December 1913, quoted in Lenin on the Jewish Question, page 10)

Trotsky said of Russia: » – We should turn Her (Russia) into a desert populated with white Niggers. We will impose upon them such a tyranny that was never dreamt by the most hideous despots of the East. (Secrete Forces in History of Russia. U.K. Begunov 1995, p 148. Source: Simanovich, Aaron Samuilovich. Recollections of the secretary of Grigoriy Rasputin. Paris, 1922. Cited by: Hatushin V. Working cattle for the Jews. Young Guards. M., 1991 8, C. 55)

Bildet her viser Stalin til venstre med jødisk kalott på hodet og jøden Lazar Kaganovich som var en av Stalins hovedmenn:

Ut fra denne informasjonen alene er det i teorien en mulighet for at det tilfeldigvis var jøder og at de ikke bidrog til kommunismen pga. deres religiøse ideologi. Tilsvarende kan en hevde at det var helt tilfeldig det var kristne som stod bak inkvisisjonen i middelalderen uten støtte i bibelen, men i begge tilfeller var det religiøs ideologi og ikke pga. rikdom, etnisitet eller annet som er årsaken til ondskapen, fordi jødedommen som også kristne kirker bygger på er svært voldelig og støtter slaveri. For å forstå hvorfor det totalitære menneskefiendtlige slavesystemet kommunisme som plyndrer de fattige og overfører penger til sitt eget stemmekveg og eliten ble så populær blant mange jøder, kan en derfor ikke bare identifisere en liten internasjonal bankelite som profitterer på dette, men en må undersøke gammeltestamentlige holdninger til ikke-jøder Årsaken til maktinnflytelsen til vestlige jødiske elite på tross av at de er få mennesker skyldes ikke slik nazister ofte hevder, at det er noe medfødt genetisk ondskap, men derimot at de har bygget opp stor pengemakt pga. en kombinasjon av deres ideologi og genetisk høye IQ på 108 eller mer (kilde: Department of Anthropology, University of Utah). Behind communism og Communism – a jewish talmudic concept er bøker som tar for seg kommunismens historie).

Lover mot prostitusjon – en klar indikasjon på religiøs ideologi
Jødedommen og flere andre religiøse ideologier er i praksis en politisk fruktbarhetskult for å kontrollere kvinners seksualliv, slik at mannen kan vite hvem som er hans ekte barn og arvinger. Alt som bygger på jødedom har derfor hysteriske reaksjoner mot prostitusjon og dette er den beste måten å avsløre om en politisk ideologi bygger på jødedommen uten å fortelle det åpent. Karl Marx med jødiske røtter skrev i Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 at kjøp av seksuelle tjenester er utnyttelse av den prostituerte og må avskaffes som del av å avskaffe kapitalismen. De land som kriminaliserer kunden og ikke den prostituerte bygger derfor direkte på marxistisk form for kommunisme. Friedrich Engels (født 28. november 1820 i Barmen i Preussen) var en tysk revolusjonær politisk økonom, filosof, industrimann og militærhistoriker, som sammen med Karl Marx utviklet den teorien som er kjent som marxisme. Han regnes sammen med Karl Marx, Lenin, Josef Stalin og Mao Zedong som en av kommunismens «fem store». Han var også imot prostitusjon. Jødisk baserte ideologiske forbud mot prostitusjon og pornografi en derfor en meget viktig del av kommunistenes ideologi noe som kan verifiseres i alle land som har stor grad av sosialistisk basert politikk i ulike versjoner (nord-Amerika og Europa samt endel land i østen som f.eks. Kina og Nord Korea). Sosialismen bruker alltid påskudd (falske argumenter) for forbud mot pornografi og prostitusjon. Den kollektivistiske feminismen fungerer som dekkhistorie for å skjule den gammeltestamentlige jødiske religiøse ideologien. Isteden for å fortelle sannheten – at alle forbud mot pornografi er basert gamle testamente så hevder en isteden at det skader kvinnen i form av løgner og fantasihistorier om alt fra oppdiktet menneskehandel til at menn forgriper seg mot damer etter å ha kikket på pornografi.

Den religiøse bakgrunnen for kommunismen blir hemmeligholdt ved at alle som forteller sannheten om hvem som står bak dette blir omtalt som antisemitter/rasister/nazister osv. og det henvises alltid til «holocaust» (nazistisk jødeutryddelse) for å demonisere enhver kritikk. Det hjelper ikke at en samtidig skriver at de fleste jøder er hederlige gode mennesker som ikke er del av denne mafialiknende meget ondskapsfulle eliten. Denne formen for maktmisbruk er noe en også kan finne tilsvarende av i andre religiøse ideologier. Inkvisisjonen i middelalderen var kirkens versjon av dette og ingen vil påstå at en sier noe negativt om de fleste kristne når en kritiserer de som var tilhenger av inkvisisjonen på 1400 tallet. Om en avslører den jødiske politiske makteliten blir en automatisk beskyldt for å angripe alle jøder. Årsaken til dette er den massive hjernevaskingen som befolkningen er utsatt for slik at de automatisk forsvarer religiøse makteliter. Er det noen en ikke kan kritisere har de som regel stor politisk makt og dette er den beste testen på hvem som virkelig styrer et samfunn. Det fremste våpenet (holocaust) til denne jødiske eliten er forbudt å kritisere i minst 12 land i Europa (Disse land er Østerrike, Belgia, Tjetjenia, Frankrike, Tyskland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Romania og Sveits.) der det gis fengselsstraff å si dem imot. Dette har ikke skjedd i Europa siden den katolske inkvisisjon men er nå del av lovverket i disse land. Datakrimutvalget som ble opprettet i 2002 i Norge har samme agenda – å forby informasjon på Internet inkludert alle nettsider som sier holocaust imot. Samtlige av de som stemte for forslaget var internasjonale sosialister med røtter i kommunisme (sosialdemokrater).

Den politiske skala er 2-dimensjonal med 4 motsetninger:

Ekstremistisk venstresosialisme
Denne ideologi støtter veldig mye ikke-vestlig innvandring fordi det skaper stemmekveg til nykommunistpartiene da 83% personer fra shariastyrt kultur stemmer venstresosialistisk. De største massemedier vil ofte støtte slik innvandring fordi de er i en nærmest monopolsituasjon der flere innbyggere betyr flere lesere og ikke flere å fordele inntektene på, og dermed vil ansette mange kommunister (Ifølge wikipedia har de senere år flere personer med en fortid i Arbeidernes kommunistparti hatt sentrale stillinger i ledelsen i Aftenposten, som for eksempel fungerende sjefredaktør Hilde Haugsgjerd og Olav Mugaas. Den økonomiske avisen Hegnar skriver rett ut at marxistene holder stand blant journalister og redaktører).

Kommunisme lengst til venstre på politiske skala er en rasistisk basert antihvit ideologi med motsatt fortegn av nazismen som også er rasistisk men da mot ikke-hvite på høyresiden, og vil ofte kaste ut andre raser enn sin egen fra landet på en måte som strider mot menneskerettighetene. Liberalister er i nedre del av figuren som er 2-dimensjonal og ikke som sosialistene hevder bare venstre-høyre akse. Praktisk talt alle venstreliberale og sosialister benekter at nasjonalliberalisme eksisterer fordi de kan ikke demonisere denne ideologi og dermed ønsker å lyve med å putte tilhengerne i en bås de ikke hører hjemme. Venstresiden bruker svært ofte ordforurensning for å forurense betydningen av alle ord. Når de sier «velferd» mener de «velferd for sitt eget stemmekveg og økonomiske elite». Velferden er aldri rettet mot «fattige». Når de skriver «hjelpe fattige» mener de i virkeligheten «bygge opp mer stemmekveg til eget parti». Miljøvern er ikke noe annet enn vern av deres egen politikk og har ingenting med å ta vare på naturen og begrense forurensning, fordi kilde nr. 1 til forurensning i verden er overbefolkning noe de aldri snakker om, tvert imot de prøver å øke befolkningen mest mulig med innvandring slik at forurensningen av naturen garantert øker mest mulig på kortest mulig tid. Når de skriver «rasisme» mener de «nasjonalisme» og spesielt de som kritiserer stemmekveg som har holdninger som krenker menneskerettighetene. Å være rasist slik kommunistene bruker ordet er altså en hedersbetegnelse, fordi det betyr å forsvare frihet og menneskerettigheter.

Moderat venstresosialisme
Denne ideologi er sosialdemokrati som er ikke-revolusjonær venstresosialisme. Lenin – partileder for kommunispartiet i tidligere Russland kalte seg også sosialdemokrat i begynnelsen og filosofen Friedric Engels mente at det var greit siden den sosialdemokratiske bevegelse var kommunistisk basert på den tiden. Sosialdemokratiet i dag representeres best ved venstresosialistiske partier som f.eks. Arbeiderpartiet som har historiske røtter som bygger direkte på revolusjonær kommunisme. Ifølge wikipedia kan en lese at «Ungdomsorganisasjonen til AP, Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU), fulgte NKP etter bruddet. I løpet av 20-tallet gikk Arbeiderpartiet bort fra tanken om væpnet verdensrevolusjon» og at «Ap etter bruddet med NKP i aller høyeste grad opprettholdt en revolusjonær retorikk. Ungdomsforbundet til partiet fikk for eksempel navnet Venstrekommunistisk Ungdomsfylkning.». Sosialismen gagner økonomisk opp til en halv million unødvendige ansatte i stat eller privat som tar imot penger fra staten, slik at disse stemmer sosialistisk. Norge har like mye byråkrati som land som er 3 ganger større isteden for å bruke penger på boligbygging.

En spørreundersøkelse av 200 tilfeldige menn viser at bare 60% (60/40 = 1.5 forhold) av de som ønsket høyere boligpriser også ønsket mindre innvandring mens hele 88% (88/12 = 7.3 forhold) av de som ønsket lavere boligpriser ønsket mindre innvandring, noe som viser den andre hovedårsaken til at velgere stemmer sosialistisk og for innvandring. Omtrent 80% av Norges befolkning eier bolig og en spørreundersøkelse på over 400 personer viser at 55% menn ønsker høyere boligpris. Sosialismen innfører høye skatter men uten å bruke ordet «skatt». Skattene skjules bak avgifter (f.eks. på sunn mat) og forbud (f.eks. mot boligbygging utover markagrensa) som setter innbyggerne i stor gjeld slik at pengestrømmen dirigeres i størst mulig grad til de grupper som gagner kommunistpartiet. Det er nesten ingen som er klar over de økonomiske mekanismene bak venstresosialisme og hvem som tjener seg rike på dette, fordi kunnskapen om metapolitikk blant liberale mennesker er nesten ikke-eksisterende.

Kommunismen i startfasen hentet stemmer fra fattige mennesker, gjerne uten egen bolig som ønsket kjappe penger med å ta fra de rike og velstående. I nyere tid er denne grupperingen selv blitt velstående, profitterer på at egen bolig øker i verdi og en tar fra de som er uten egen bolig. Den nye kommunismen handler altså ikke lenger primært om å ta fra de rike men fra de som ikke eier bolig, og massiv innvandring i kombinasjon med forbud mot bygging utover marka er den primære metode for å utføre dette. Dette er årsaken til at kommunister sjelden retter kritikk mot venstreliberale siden disse sjelden snakker om boligpriser og ønsker fri innvandring, men ofte retter direkte hat mot nasjonalister som vil begrense innvandringen og derfor i praksis begrense økning av boligprisene.

Albert Saiz, University of Pennsylvania: Cities where immigrants moved to experienced faster housing price and rent appreciation during the two last decades of the 20th century. Hispanic metropolitan areas have more expensive housing. Moreover, part of the price differential is due to the growth in the Hispanic population. In the chapter we derive a statistical causal link from Hispanic population growth to rising average housing prices at the metropolitan area level.

The Swiss National Bank (SNB): An immigration inflow equal to 1% of an area’s population is coincident with an increase in prices for single-family homes of about 2.7%: a result consistent with previous studies. The overall immigration effect for single-family houses captures almost two-thirds of the total price increase.

Federal Reserve Bank of Dallas: The results show that immigrant inflow from a non common language country equal to 1% of an area’s population is co-incident with an increase in prices for single-family homes of about 4.9%.

Immigration and Housing Booms: Evidence from Spain. Universitat Pompeu Fabra: Immigration was responsible for about one third of Spain’s spectacular housing market boom over the last decade, both in terms of prices and quantities.

En annen spørreundersøkelse rettet mot samme gruppe som ble spurt viste at av 200 menn var omtrent 55% derimot for å bygge ut marka for å få ned boligprisene, så det er trolig at over halve befolkningen kan støtte boligbygging ut over markagrensa. Boligprisene øker ytterligere om antall innbyggere øker når det samtidig er forbudt å bygge nok boliger etter sosialistisk høyboligprismodell. Sosialismen får dermed sitt stemmekveg primært fra personer som ønsker høyere boligpriser (omtrent 50% av befolkningen), unødvendig byråkrati (10% av befolkningen der halvparten deles med forrige kategori), pensjonister som får alt for høye pensjonister i forhold til oppsparte midler (2% og økende antall), fremmedkulturelle innvandrere som naturligvis støtter sosialismen for å få inn enda flere av sine egne (2% og økende antall). Totalt resulterer dette i en sosialistisk umoralsk og pengegrisk menneskegruppe der omtrent halve befolkningen snylter urettmessig på resterende halvpart og støtter masseinnvandring fordi det gagner deres egen økonomi (og spesielt verdi på egen bolig) på kort sikt.

Nasjonalliberalisme
Denne ideologi er basert på menneskerettigheter og liberalisme for alle, og det forutsetter at en må begrense innvandring for å blant annet forhindre overbefolkning som er en av de største kilder til fattigdom, ikke etnisk nordiske menn som overfaller kvinner, innvandrere som ødelegger økonomien eller innvandrere som på lang sikt vil fjerne friheten enten med å innføre sharialover eller utøver mange ganger mer kriminalitet. Både IQ og grad av psykopati er ifølge moderne vitenskap genetisk og ikke kulturelt og derfor varierer med ulike raser. Dette kan være fordi urmennesket som levde i Afrika ikke hadde behov for høy IQ men derimot gener som egnet seg for jakt på ville dyr. I moderne samfunn påvirker disse en person til å angripe mennesker isteden av mangel på byttedyr og derfor blir personen lett en psykopat utenfor ur-samfunnet der ritualer og mangel på makthierarki gjorde at psykopati ikke så lett utviklet seg.

I motsetning til nasjonalsosialister vil ikke nasjonalliberalister i strid med menneskerettigheter kaste ut statsborgere fra landet, men begrense innvandring for å bevare egen etniske gruppe. Ordet etnisk gruppe brukes her om liknende genetisk opphav og menneskerettigheter, og etnisk nordisk betyr etnisk gruppe med nordisk avstamning (dette inkluderer mennesker helt fra nord Amerika til Europa og Russland). Rase påvirker blant annet pga. IQ mye mer enn kultur (opp til 80%), og derfor er dette veldig relevant for innvandring. Muhammedanere kan lett hevde de er kristne for å få oppholdstillatelse dersom kun kulturell bakgrunn var relevant. Å bruke begrepet kulturell bakgrunn og ikke etnisk eller ikke-vestlig kan derfor uten grundig test av hver innvandrer for voldelig ideologi, medføre i praksis omtrent samme innvandringspolitikk som de fleste venstresosialister allerede støtter.

Ifølge nasjonalistisk ideologi påvirker rase typen kultur siden en rase med mange psykopater og mange mennesker med lav IQ danner lett en voldelig kultur. Det er derfor ikke tilfeldig at den voldelige muhammedanismen beskrevet i Koranen har mest utbredelse blant mennesker som har rasemessig opphav nær Afrika og liten oppslutning fra raser som har mindre grad av psykopati og høyere IQ. Ulike etniske grupper har ulike makthierarkier som vil komme i konflikt med hverandre og den mest aggressive vil vinne kampen mot underdanige grupperinger. Muhammedanismen vil derfor lett erstatte f.eks. en kristen maktstruktur med egen maktelite. Tilsvarende gjelder også for jødedom. I USA skulle det ikke mer enn 2.5% jøder til før deres elite tok over mesteparten av kontrollen i landet både politisk og de største massemedia. Selv innen samme etniske grupper er det maktkamp. De som ønsker høy boligpris mot de som ønsker lav der mange sørger for å stoppe boligbygging slik at prisene øker. Det er et kjent ordtak at like barn leker best. Dersom en gruppering av ikke-hvite (i et land med hvite mennesker) får så mange barn at det er fare for at hvite kommer i mindretall, er det ifølge nasjonalisme fornuftig å innføre et-barns politikk for denne gruppen fordi den da overbefolker landet. Det samme prinsipp for å forhindre overbefolkning gjelder for alle etniske grupper uten unntak i alle land i hele verden. Kina måtte innføre et-barns politikk for å forhindre overbefolkning. Det er ingen menneskerett å få mer enn et barn siden det å få barn medfører store konsekvenser for samfunnet som er ansvarlig for økonomisk sikkerhetsnett.

Liberalistisk politikk bygger på fornuft og er presis
En god indikasjon på totalitære mennesker, inkludert falske liberalister er at de manipulerer uten å være presise. Bruk av tåkespråk og udefinerte ord er nesten malen for marxister og deres partiprogrammer er derfor fulle av «vi ønsker mer eller mindre av X», uten å forklare hvor mye. Dette gjøres helt bevisst for at stemmekveget skal fantasere om hvor mye, og så stemme på dem ut fra sitt eget luftslott om hva de tror det er for noe!

Oversikt over nasjonalliberalistisk utgangspunkt for å danne politisk system innenfor menneskerettighetene:

1. Redusere statens størrelse på lengre sikt med ca. 10% der skatter for lavtlønnede reduseres mest, bruke pengene på kun det nødvendige, automatisere med maskiner mest mulig alle statlige oppgaver, og ikke gi penger til unødvendige særinteresser. Staten skal ikke drive med u-hjelp, støtte privat næringsliv, foreninger, kirker, kultur og annet som folk fint kan støtte selv av egne penger og ikke er livsnødvendig.

2. Justere alle lover slik at de følger menneskerettighetene. Endre grunnloven slik at FN menneskerettighetserklæring isteden for tilfeldige konvensjoner skal gjelde, og skal også gjelde for andre bevisste skapninger med tenkeevne som mennesker.

Ytringsfrihet skal defineres i loven etter klassisk liberalistisk prinsipp som frihet til å ytre seg uten å bli utsatt for eller utsette andre personer eller deres eiendom for tvang. Denne rett skal gjelde fullstendig slik at alle former for ytringsfrihetforbud for informasjon rettet mot voksne mennesker oppheves umiddelbart, mens voldelig informasjon kan begrenses for personer under 16 år. Utmelding av alle internasjonale avtaler som medfører at ytringsfriheten krenkes.

Straffelover for bilder som krenker personvernet skal justeres slik at de faktisk står i forhold til beviselig skade(risiko) for offer(e) og ikke fordekte ytringsfrihetforbud der straffen ikke står i forhold til annen form for tilsvarende grad av skade f.eks. ved fyllekjøring i trafikken der barn kan skades.

For å sikre ytringsfrihet og unngå utvikling av totalitær sensur må nedlasting av enhver informasjon dekriminaliseres så lenge man ikke gjør innbrudd eller betaler for den.

Alle diskrimineringslover må omskrives så de ikke krenker ytringsfriheten eller eiendomsretten (f.eks. bedrifters rett til å bestemme bekledning til ansatte). Personer utenfor helsevesen må ikke pålegges å utføre personlige tjenester for andre for å ikke «diskriminere» noen.

Grunnloven §100 må presiseres der det gjøres unntak når «særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser». Siden ytringsfriheten som prinsipp i praksis kan bli ikke-eksisterende, må unntaket enten fjernes eller så må det presiseres at «særlig tungtveiende hensyn» begrenses til kun å verne mot skadelige ytringer (f.eks. oppfordring til voldelige handlinger mot så små grupperinger i samfunnet at det lett kan oppfattes truende). Slikt unntak vil uten presisering bli tolket av politikere, politi og dommere slik at alt som er imot deres egen religion oppfattes som «ekstremt umoralsk» og forbys. Ingen kan holdes ansvarlig for å innhente eller gi informasjon som er nødvendig for fri meningsdannelse og sannhetssøken, og man har ikke «ytringsansvar» for andre menneskers misbruk av generell informasjon.

3. Grunnlovsfeste rett til å bevege og oppholde seg fritt i riket uten ransakelse eller annen inngripen i privatlivet, uten at det er begrunnet mistanke om kriminelle forhold. Helt tilfeldige gate eller veikontroller der det kreves promilletester eller legitimasjon skal ikke finne sted.

Avskaffe alle former for tvungen arbeide, med unntak av straffedømte personer som velger en slik straffemetode. Tvungen militærtjeneste eller siviltjeneste er slaveri og avskaffes.

Bøter skal skrives ut som prosent av inntekt fordi bøter for en rik er ubetydelig men svært skadelig for en fattig om det er samme beløp. Prinsippet der politiet påfører økonomisk straff med inndragning av eiendom (f.eks. datautstyr) utover den tid som teknisk er helt nødvendig for å etterforske godt begrunnet mistanke om kriminalitet skal avskaffes.

Skadeerstatning skal være basert beviselig reelle tap motparten har hatt pluss en bot som står i forhold til skadeomfanget slik at personen tenker seg om to ganger før denne gjør samme skade en gang til. Bøtene kan økes for hver gang en person skader andre, men aldri økes helt ute av proporsjon med den reelle skaden.

I sivile søksmål som forhåndsgodkjennes som saklig begrunnet av et tvisteutvalg og det i ettertid ikke beviselig fremlegges åpenbare løgner, skal saksøker ikke trenge å betale mer enn sin egen månedslønn for rettsgebyrer og motpartens saksomkostninger og ingenting dersom saken er prinsippsak om tolkning av loven eller ytringsfrihet. Staten skal dekke resterende opp til et maksimumbeløp som er identisk for alle saker av samme type. For injuriesaker på Internet om falske påstander tatt ut av løse luften skal dette maksimumsbeløp være kr. 30000 i 2022 pengeverdi Dette for å sikre rettsvernet til mennesker med dårlig økonomi slik at de ikke risikerer å bli ruinert av feilaktige dommer, samt at det stopper misbruk av dyre advokater på motpartens regning.

Fengsel inkludert varetekt skal kun benyttes for skadelige handlinger med mer enn 3 års strafferamme for å sikre bevis eller der det er fare for gjentakelse eller personen er utenlandsk statsborger og det er reell fare for rømning til land uten utleveringsavtale. Enhver form for innelåsing før endelig dom skal ha minst like god standard som moderne hoteller, og torturmetoden med bruk av glattcelle skal opphøre. Innelåsing i et enkelt rom skal kun brukes for voldelige fanger. Hjemmesoning skal kunne anvendes uansett soningstid der det ikke er fare for liv og helse. Skatteunndragelser er et typisk eksempel på hva som ikke skal medføre fengsel men kun bøter, da personen ikke anses som farlig for samfunnet.

Fengselsstraff må være basert på rehabiliteringsprinsippet og ikke hevnprinsippet, og det betyr at en har samlet straff for flere forbrytelser samtidig basert på hvor lenge det tar å rehabilitere en person summert for alle forbrytelser. Dette fordi en person som har gjentatt en forbrytelse N ganger ikke er like mange ganger mer farlig enn den som har gjort det en gang. Personligheten og kvaliteten på rehabiliteringen er mye mer avgjørende for resultatet. Den beste formen for fengsler er derfor inngjerdede men større områder med skog, jordbruk og gode boliger de de innsatte kan hjelpes til å bli gode borgere. Varigheten må under en maksverdi være individuelt basert på hvor lenge det er fare for nye kriminelle handlinger, og normal bostøtte må gis så ingen mister en normal bolig dersom de er fengslet for mindre enn 5 år.

Kriminelt rulleblad skal etter 10 år uten en eneste kriminell handling slettes dersom de opprinnelige handlingene har gitt straff på summert mindre enn 2 år fengsel og 2G i bøter, med det motiv å oppmuntre til å slutte med kriminalitet. For å sikre at personvernet ikke krenkes unødvendig skal DNA registrerings varighet være i forhold til sammenlagt tid en person blitt straffet for handlinger som er relatert til fare for kroppslig skade mot andre mennesker enten i form av vold, gjentatte drapstrusler, hærverk med risiko for personskade eller innbrudd i private hjem.

4. Vold defineres her som tilsiktet eller trusler om bruk av fysisk makt som resulterer eller kan med stor sannsynlighet resultere i langvarig helseskade.

Det må grunnlovfestes rett til å holde demonstrasjoner uten innblandelse fra politiet, så fremt de som deltar i demonstrasjonen ikke utøver vold eller har med gjenstander som er egnet til å utføre vold (våpen, stokker, pinner, steiner osv). Politiet plikter etter advarsel å arrestere personer i mot-demonstrasjoner som truer eller støyer så mye at det er umulig å spre sitt budskap, eller som nekter å legge fra seg gjenstander som er egnet til å utføre vold. Alle som deltar i en demonstrasjon uten voldsbruk bør ha lov til å maskere seg, så fremt de på forhånd legitimerer seg ovenfor politi, slik at det er mulig å ytre seg uten å risikere trusler fra mot-demonstranter senere.

Ideologisk religiøst/hat-basert vold og hærverk (f.eks. rettet mot politikere eller kasting av faste gjenstander som tomater og egg mot folk i fredelige demonstrasjoner) skal straffes strengt forutsatt at hele befolkningen blir advart om dette så de kjenner til lovverket. Slik kriminalitet gis minst en månedslønn og minst 2G i bot som deretter dobles for hver gjentakelse. I grove tilfeller der farlige gjenstander eller bruk av våpen brukes, skal terrorparagrafen anvendes. Minstestraffen for å fullstendig hensynsløst overfalle tilfeldige mennesker på gaten eller deres private hjem, med grov vold der det åpenbart vil gi varige skader og dersom det ikke foreligger grunnlag for berettiget harme pga. provokasjoner, skal ha strafferamme 30 års fengsel dersom det er en person med psykopatisk personlighet da disse ikke lærer av straff og må fjernes fra samfunnet. Det skal opprettes en egen avdeling i politiet som utelukkende har som formål å passivt uten å bruke provokasjoner tiltrekke de som utfører slik vold i feller der de blir tatt på fersk gjerning.

Psykopatisme anses som ideologi i denne sammenheng der en person mener det er rett å skade andre til egen vinning, dvs. det som er typisk for vinning og voldskriminelle sin måte å tenke på. Ideen om at all voldtekt skader like mye og derfor straffes likt skal ikke legges til grunn for lovverket, da dette er utelukkende skapt for å dekke over at overfallsvoldtekter som begås av flest ikke-vestlige er statistisk mest skadelig. Voldelig overfall der overgriper bryter seg inn i offerets bolig eller angriper ute på gaten skal alltid straffes minst 3 ganger strengere enn andre former, fordi dette er en stor trussel mot generell frihet og ikke bare offeret.

Det må innføres en 3 gangs regel der en person som gjentatte ganger utfører vold og har en personlighet som gjør at denne ikke slutter med dette, blir fjernet fra samfunnet i minst 21 år opp til livstid da personen har vist at denne ikke kan fungere ute i samfunnet. De som ikke har statsborgerskap kjøper staten fengselsplass til i deres egen hjemland. Organisert kriminalitet i form av bevisst planlegging skal doble enhver straff, og dersom disse er utført av personer uten norsk statsborgerskap gis så strenge straffer (uten øvre grense i prinsippet) at det vil sette stopper for nesten alle omreisende bander. Alle grenseoverganger skal advare om dette.

Enhver straff skal utmåles etter summen av skade for reell eller fare for fysisk skade, psykofysisk (kroppslig smerte og ubehag), og psykisk (ikke pga. kroppslig smerte eller ubehag men verdivurderinger uavhengig av kulturelle/religiøse fordommer og andre tenkefeil). For at en person skal bli erklært utilregnelig for en kriminell handling må det sannsynliggjøres at personen har hatt ikke-selvpåført betydelig nedsatt bevissthet på tidspunktet handlingen skjedde som gjorde det vanskelig å forstå konsekvensene av handlingen. Generell psykose skal ikke tillegges betydning alene siden psykose ikke skal være fribillett for kriminalitet.

5. Politiet sin makt ovenfor lovlydige borgere må reduseres drastisk. Hus-ransakelse må kun foretas etter minst 99% sikre beviser på gjentatt vinningskriminalitet, kriminelle handlinger med strafferamme normalt over 1 år fengsel, eller nød-situasjon med fare for liv og helse.

Alle lover i landet må bruke og oppgi standard definisjoner i ordbøker og ikke eget ikke-norsk språk slik tilfellet er i dag der f.eks. ordet barn brukes om mindreårige (under f.eks. 18) og ikke som samtlige ordbøker der det er definert som prepubertal alder. Dommere må minst en gang hvert tredje år testes for evner til å føre logiske resonnementer i henhold til internasjonalt kjente og klassiske tankefeil, der dommeren uten å vite det fremstilles for en skuespiller og det føres åpenbart falske beviser mot vedkommende. Spesielt prinsippsaker relatert til menneskerettigheter (f.eks. ytringsfrihet) skal dommere ofte testes for, siden jurister ofte setter egne politiske meninger foran fakta i slike saker. De som grovt feiler på slike tester kan ikke arbeide som dommer.

Mellom alle nivåer i retten skal en innføre en ny nettbasert sentral ankeinstans som kan behandle barnevern eller straffesaker med fengselstraff (umiddelbart i hastesaker) eller over 1G i totale utgifter eller saker angående ytringsfrihet, og som aldri kan dømme noen som skyldig men kun frikjenne og stoppe videre rettsprosess dersom de finner ut at bevisene åpenbart ikke oppfyller formelle krav. Disse trenger ingen spesiell utdannelse og er utplukket etter meget grundige tester blant personer med høyest evne til logiske resonnementer relevant for jobben. Det settes i dag ingen krav til logisk tenkeevne noe som medfører enormt antall justismord i strid med menneskerettighetene, fordi saker i retten kan avgjøres helt vilkårlig av jurister som bruker følelser og ikke beviser.

Enhver som er tiltalt eller siktet og som har argumentert saklig for sin sak og svart på relevante spørsmål fra motpart, kan velge om de vil fysisk møte opp til avhør eller i retten, ha video samtale over internet eller ingen av delene. Prinsipiell argumentasjon av relevant faglig karakter, f.eks. lovanalyse eller vitenskap skal leveres skriftlig og kan om ønskelig av tiltalt i tillegg leses opp i retten ordrett fra disse skriv.

Dersom beviser som er avgjørende for saken blir ignorert av dommerne i domsavsigelsen skal dommen annulleres, og samtlige dommere skal bøtelegges med så høye bøter i forhold til sin inntekt og formue at dette alvorlige samfunnsproblemet forsvinner. Det må innføres et svarskyldighetsprinsipp der aktor i saken er pliktig til å svare på grunnleggende spørsmål som er avgjørende for om tiltalte er skyldig i saken, og kan ikke henvise til at dommeren får avgjøre saken i domsavsigelsen når tiltalte ikke kan forsvare seg. Dersom aktor blir svarskyldig i avgjørende spørsmål skal saken alltid uten unntak umiddelbart på stedet mens retten pågår henlegges og tiltalte frikjennes. I domsavsigelsen må dommere kun fremlegge påstander som er ført bevis for, og alle argumenter skal være kjent av begge parter.

Det må være ulovlig for politiadvokater eller dommere i straffesaker å legge til grunn at en påstand er troverdig pga. måten vitnet fremstår følelsesmessig, hvor detaljert dennes forklaring er, eller fordi denne generelt anses for å være troverdig.

Alle vitner uansett alder må kritisk utspørres i retten og følgende kan ikke telle som mer enn 50% sannsynlighet eller bevis:

1) Et enkelt vitne eller vitne som kan ha latt seg påvirke av andre vitner. F.eks. personer som kjenner hverandre eller har blitt stilt ledende spørsmål basert på hva andre vitner har sagt i avhør. Dette forhindrer ikke bevisføring basert på kombinasjonen av vitne og andre uavhengige vitner til liknende hendelser siste årene eller sikre fysiske beviser for handlinger det er utelukket at personen ville utsatt seg for. F.eks. en voldtektssak der en noenlunde edru kvinne har risikosex med tilfeldige ukjente menn på steder der slik aktivitet praktisk talt aldri skjer.
2) Vitne som er kjent for å skade eller lyve om andre. Psykopater utgjør ca. 4% (40% av rus-avhengige og langt flere enn 4% av de som oppsøker fremmede) av de man møter i sammenliknbar situasjon som f.eks. overnatting, og man må trekke fra antall statistisk forventet falske anklager.
3) Vitne som uten at det er nødvendig (f.eks. pga. felles barn og økonomi) overnatter frivillig eller flere dager har positiv sosial kontakt med den samme person en anklager etter påstått hendelse.
4) Vitne som har kjennskap til at anklaget er offentlig kjent eller har offentlige omdiskuterte ytringer som f.eks. er i strid med politikk eller religion, og der anklaget uavhengig av vitnets påstand beviselig ikke først har oppsøkt denne fysisk. Dette forhindrer heksejakt der politi og dommere velger å tro på absurde anklager fra f.eks. politiske motstandere fordi de er imot personens meninger, eller psykopater som oppsøker tilfeldige for å dyrke offerrollen og ønske om mediaomtale.
5) Vitne som plukker ut tilfeldig person fra stor menneskemengde uten fysiske beviser pga. dennes utseende som tilfeldigvis kan likne gjerningsperson.

Narkotika eller DNA som lett kan ha vært plantet (f.eks. når anklager overnatter hos anklaget eller det har vært mulig å arrangere betalt kvinne som har sex med anklaget), skal aldri regnes som bevis. Disse prinsipper må også gjelde for varetektsfengsling der det må være minst 99.9% sannsynlighet for at noen er skyldige, med unntak av nødssituasjoner der noen med 99.9% sikkerhet har/anskaffer/lager masseødeleggelsesvåpen eller samarbeider med terrorgrupper/militante stater. Varetekt skal totalforbys dersom formålet kun er «internet-fisketur» for å finne ut om noen har gjort noe ulovlig uten at det er sikre beviser på dette, for å forhindre at politiet og dommere krenker ytringsfriheten. For endelige dommer må sannsynligheten for skyld være minst 99.9% med 0.1G-1G i utgift og ikke fengsel eller minst 99.99% for strengere endelige dommer. Sannsynligheten for skyldig må begrunnes logisk og det holder ikke at det kun vedtas. Siktelse i straffesaker skal kreve minst 99% sannsynlighet for skyld.

Uskyldige som fengsles må få erstatning som tilsvarer minst 3G per måned justert for utgiftsnivå i landet de bor i, pluss 100G engangsutbetaling dersom grunnlaget for siktelsen var i strid med kjente fakta (f.eks. vitenskap), menneskerettigheter eller personen har blitt påført alvorlig helseskade (G = grunnbeløpet i Folketrygden), forutsatt at personen selv ikke har betydelig skyld i situasjonen f.eks. pga. at denne har løyet til politiet eller retten. Erstatningene skal i praksis være så høye at det settes en effektiv stopper for maktmisbruk mot uskyldige.

De som er siktet i en straffesak har krav på etter 2 første måneder å bli holdt oppdatert i sakens utvikling der det må begrunnes logisk en gang per mnd. hvorfor saken ikke er ferdigbehandlet. Det må også ovenfor et eksternt kontrollutvalg hver måned fremlegges dokumentasjon på sakens utvikling og at det aktivt arbeides med den så ofte det er mulig i praksis. De som er eller har vært siktet i en sak har krav på kopi (om ønskelig tilsendt i posten) av alle dokumenter i saken som forsvareren har med unntak av informasjon som identifiserer andre personer som er involvert. Det kan kreves at status som siktet fjernes innen 10 arbeidsdager dersom disse vilkår ikke oppfylles, for å forhindre at politiet trakasserer innbyggere med falske anklager. De som blir tiltalt kan kreve at saken henlegges dersom den ikke kommer opp i retten innen et halvt år. Det skal ikke være mulig å rettsforfølge privatpersoner flere ganger for samme forbrytelse, dersom denne er frikjent tidligere av retten, for å forhindre at staten og rike mennesker kan bruke gjentatte rettsrunder som straff mot uskyldige.

6. Barneloven §4-12 og §4-21 skriver at staten kan med tvang ta barnet vekk fra noen (også mot barnets egen vilje) dersom det er «alvorlige mangler» ved daglige omsorg eller personlige kontakt og trygghet eller «overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd» eller det kan gi «alvorlige problemer for barnet» om det blir flyttet tilbake til foreldrene pga. tilknytning til mennesker og miljø der de er. For det første setter det ingen krav om bevisføring og derfor legges til grunn rent føleri basert på fri fantasi, og for det andre er det mange ulike meninger blant sakkyndige siden det også her blandes inn uklare psykiske faktorer som vanligvis er kun ren synsing basert på egne kulturelt baserte meninger. Slike lover medfører derfor i praksis hekseprosess og må fjernes. For at de som trenger hjelp skal tørre å ta kontakt med barnevernet må det deles opp i hjelpende og inngripende, der man kan forholde seg kun til den hjelpende uten at denne rapporterer til den andre delen. Den inngripende må ha minst to sakkyndige som er uavhengig av hverandre.

Rettens og politiets makt i barnevernsaker skal reduseres til et minimum og vekk fra en totalitær modell der staten eier barna i praksis. Uten vanlig rettssak først kan ingen gjøre vedtak om å ta (evt. kidnappe) vekk barn fra omsorgsperson(er) men kan sammen med omsorgsperson(er) sikre barna fysisk og saken må da føres for retten innen 48 timer i samsvar med menneskerettighetene dersom det oppstår en nødssituasjon som krever snarlig tiltak. Kun saker med alvorlig skade eller fare for dette skal være relevant for tvangssaker og begrenset til person under kriminell lavalder dersom denne ikke samtykker. Kun relevante deler av de mest oppdaterte helserelaterte journaler som omhandler svært alvorlige mentale problemer som normalt er permanente og kan medføre alvorlig skade på egne barn, eller straffedom der person har alvorlig skadet et barn siste 5-20 år avhengig av grad av straffeutmåling, kan av retten gis tilgang til slik at barnevernet ikke har tilgang til irrelevant informasjon som lett kan misbrukes.

Påstander om at noen er eller kan bli psykisk skadet i barnevernsaker der det benyttes tvang uten barnets samtykke, skal ikke taes hensyn til om det ikke foreligger klart straffbare handlinger ovenfor barn som er yngre enn 12 år. I slike saker må det også bevises med minst 99.9% sikkerhet at noen ikke kan ta vare på barn i praksis. I tvilstilfeller skal en ha oppsyn med barnet noen uker for å sjekke at alt går bra. Dette for å styrke rettsvernet slik at påstander ikke kun er resultat av personlig synsing. Evt. omsorgsovertakelse skal prioritere muligheten for nære slektninger i samsvar med barnets egne ønsker om dette, og være fysisk nærmest mulig (helst samme by) uten at barnet utsettes for skade. Ordningen skal anses midlertidig og oppheves når behovet forsvinner.

Alle kommuner skal tilby omsorgsbistand dersom nødvendig så lenge ordningen ikke er dyrere enn beredskapshjem, og datalogger skal slettes etter halvt år. Mindreårige som bruker russtoffer som er farligere enn cannabis og tobakk skal plasseres i egne sentre langt vekk fra der de får tak i russtoffer, slik at de ikke påvirker andre til også å bruke slike stoffer. Helsetjenesten på hver skole skal rapportere til barnevern i de tilfeller det påvises at barn har blitt utsatt for fysisk mishandling. Ikke medisinsk begrunnede permanente inngrep på barn f.eks. basert på religion skal anses som mishandling og ikke gis unntak.

7. Fri handel over landegrenser for annet enn skadelige varer som medfører statlige utgifter (f.eks alkohol) eller forurenser (f.eks. bensin). Salg av naturressurser til utlandet må skattes i henhold til demokratiske avgjørelser til enhver tid, fordi utlendinger kan ikke ha eierskap over landets naturressurser. F.eks. dersom utenlandske investorer bygger ut vannkraftverk i Norge må de betale avtalt skatt for utnyttelse av naturressurser senere, og kun får lisens til å ta ut naturressurser for begrenset tid som ikke må overstige 20 år. Eiendomsrett til naturressurser er felles for hele landet.

8. Enhver frivillig seksuell handling over seksuell lavalder skal dekriminaliseres. Omsorg og beskyttelsesansvar for de som har dette vil fortsett gjelde, slik at misbruk av det er å betrakte som skade.

Alle lover mot prostitusjon må (slik FN også mener) fjernes. Siden det ikke bør registreres hvem som driver med dette, det er ofte ikke egnet som inntekt mer enn 5 år, og staten risikerer å bli hallik dersom ubetalt restskatt må betales, så bør denne aktivitet pga. stor helserisiko være skattefri.

9. Avkriminalisere enhver bruk av rus-stoffer samt egenimport av medisiner og salg av rus-stoffer som er lite skadelig i forhold til alkohol (f.eks. cannabis og nikotin). Heroin må tilbys alle stoffmisbrukere så de ikke kjøper fra kriminelle. Alkohol er hundrevis ganger mer skadelig for samfunnet og koster skattebetalerne 22 milliarder i året. Ingen har dødd av cannabis og det er ikke avhengighetsskapende slik tobakk er.

Personer over 18 år som misbruker alkohol eller andre former for rus-stoffer og blir beviselig ute av stand til å arbeide pga. det skal evt. få utlevert matkuponger og betalt husleie direkte av staten slik at en sikrer at penger ikke brukes til rus. De må også følge et opplegg for av-rusning og kan ikke få uføretrygd før de har vært rusfrie i flere år, siden de har påført skaden med uforsvarlig bruk av rus-stoff. Fjerne avgifter på tobakksbruk da dette skader lavtlønnede og det koster ikke samfunnet penger at noen bruker tobakk siden de dør mye tidligere.

10. Det sosialistiske skolesystem ekskluderer en rekke personer selv om de har høy IQ og kan gjøre det godt i arbeidslivet fordi elevene tvinges til å lære fag utelukkende pga. hva politikere personlig «føler» er prestisje. Meningsløse tester på evnen til å huske mest mulig av irrelevante fag fungerer slik at en får overrepresentasjon av personer som tenker kollektivistisk og derfor liker de fag autoriteter gir prestisjestatus, noe som kun fungerer bra i rutinepregede fag der selvstendig tenkning har liten betydning som f.eks. vanlige helsefag og språk. Derfor må dette erstattes av en modell der en kun må lære det en trenger for et gitt arbeide, og der obligatorisk oppgaveløsning og muntlig eksamen basert på egne besvarelser (for å vise en forstår alt en skriver) erstatter hukommelsestester som er irrelevante for det virkelige arbeidsliv. Skolen må ha fleksibel timeplan så elever kan tilpasse tiden de ønsker å møte opp. Fysiske lokaler må være varierte for yngre elever så de ikke kjeder seg. Administrerende direktør Per Kirchner i Novicell skriver: «I de mer enn 20 åra jeg har jobbet som bedriftsleder har jeg aldri – og jeg mener aldri – sett sammenhengen mellom høye karakterer og suksess i arbeidslivet. Jeg har sett toppstudenter falle fullstendig gjennom på en arbeidsplass, og jeg har sett mange unge uten gode karakterer blomstre opp og få kjempesuksess». Dette betyr fjerning av obligatorisk skolekunnskap som ikke alle trenger slik at en lar alt som er unødvendig for å klare høyskoleutdanning være valgfritt (f.eks. norsk sidemål, historie, samfunnsfag, religion osv).

Videregående skole skal ikke lenger være et krav for å komme inn på høyskoler eller universitet, så fremt en har meget gode språklige norsk og engelsk-kunnskaper samt behersker grunnskolematematikk. Engelsk-kunnskap skal i grunnskolen heves til videregående nivå og nytt fag filosofi skal innføres for grunnskolen der alle skal lære om tenkefeil, logikk, begrepsteori, etikk, metapolitikk og litt om religioner men på en objektiv måte som ikke fordekker evt. voldelige oppfordringer slik som i dagens skolesystem. Elever som beviselig mobber andre fysisk skal få valget mellom vaskejobb etter skoletid eller bli utvist fra skolen permanent og flyttet over til spesialskole. Varigheten på vaskejobben skal dobles for hver gang de mobber noen deretter, og også gjelde psykisk mobbing et år frem i tid dersom de er tatt i fysisk mobbing en gang før.

11. Skatt på formue og arv skal fjernes da dette skader privat næringsliv slik at utenlandske investorer får fordeler av å eie ting i Norge.

Det skal ikke være mva. avgift på medisiner, undervisningsmateriell og sunne matvarer.

Årlig skatt på primærbolig må fjernes fordi dette skader husholdninger med lav inntekt spesielt mye. Skatt på tomt kan kun tillegges dersom det er tomtemangel i byen og primært på tomteareale som er lite i bruk.

Mva. avgift som tilsvarer 70 kvm. ny bolig utenfor sentrum bør være mva. fritt, forutsatt at boligen oppfyller standard byggekrav og har null-utslipp av forurensende avgasser (NoX, Co2). Skattefradrag for boligrenter bør fjernes (dette tilsvarer ca. 2% av statsbudsjett hvert år) og gjenstående mva. som tilsvarer lån for 70 kvm. ny bolig utenfor sentrum tilbakebetales med engangsbeløp.

12. Avkriminalisere aktiv dødshjelp for personer over 25 eller over 18 år og permanent alvorlig syk forutsatt at de får god tid til å tenke over saken (3 mnd) , ikke er psykotiske på en slik måte at de ikke forstår konsekvensene, og det gjennomføres for personer under 30 år eller som har omsorgsansvar for barn grundige undersøkelser for å sikre at det ikke skyldes problemer som lar seg løse. Dess yngre en person er, dess mer grundig må dette gjøres. Det må også sannsynliggjøres at dette er et permanent ønske.

13. Privatisere kongehuset og statskirken samt fjerne alle referanser til monarki, kristendom og ekteskap fra lovene, grunnloven inkludert. Alle statsborgere skal ha like rettigheter uavhengig av gener og tro, og det skal være 100% skille mellom stat og religioner.

14. Alle skjemaer fra privatpersoner til det offentlige må være mulig å sende inn via bank-id og internet. Alle regninger fra private må dersom ønskelig sendes på email eller bank-id beskyttet system, der purregebyr første 3. mnd. ikke kan overstige reelle rentetap og evt. kostnad for å sende ut gebyr for fysisk post minst en måned etter at det evt. er sendt via email eller bank-id første gang. Dette for å minimere fysisk post mest mulig.

15. Avskaffe alle statlige utbetalinger til massemedia eller foreninger og trossamfunn og ha normalt mva. nivå for de deler av litteratur og massemedia som ikke har faglig innhold og ikke egnet til språkopplæring for skoleungdom. Enhver type fagbøker eller tegneserier, magasiner og bøker med språklig korrekt tekst for personer i skolealder vil dermed være mva. fritt.

16. Mentalt tilregnelige personer (ikke schizofrene eller alvorlig demente) med 1) IQ minst 100, 2) alder over 25 år, 3) ikke har utøvet grov vold eller ran/innbruddskriminalitet siste 15 år, 4) ikke har misbrukt våpen før, bør få tillatelse til å kjøpe og oppbevare godkjent type våpen. Godkjent våpen bør ha liten magasinkapasitet for bruk til selvforsvar, forutsatt at våpenet har en sikkerhetslås for å forhindre uvedkommende bruk lik vanlige mobiltelefoner, samt at første skudd etter en gitt tid uten bruk må kontrolleres av en mekanisme til å være av en type (f.eks. gummi) som normalt ikke gir permanente skader.

Det skal i ulike områder og tidspunkter prøves ut ulike våpentyper (elektrosjokk, kuler) og om det ikke øker kriminalitet på permanent basis på disse områder og tider gis bæretillatelse for personer som ikke er ruset med identiske regler som for kjøring av bil, med unntak av gitte offentlige avgrensede områder som f.eks. handlegater i åpningstid, skoler, sykehus og kulturhus. Bedrifter kan nekte privatpersoner som bærer våpen adgang. Det skal være strenge straffer for å misbruke slikt våpen annet enn i nødvendig selvforsvar der en selv ikke startet å være den aggressive part.

Det er ingen statistikk som viser sammenheng mellom økning av våpen og økning av personskader i et samfunn. I UK to år etter forbud mot våpen i 1997 ble det mer økning av vold både med og uten våpen enn reduksjon i antall våpenlisenser. Kriminelle får tak i våpen uansett, og det er faktisk ikke slik at medlemskap i våpenklubb eller å ta jegerprøven øker en persons moral. Få land har flere våpen og mindre våpemisbruk enn Norge, og det er uetisk med kollektiv avstraffelse av gode borgere av landet som har våpen bare fordi noen få misbruker disse.

17. Psykiatri og psykologi skal annet enn i utredninger for trygdesaker, akutte kriser og kriminelle saker betales privat da det er mye bedre å bruke pengene på boliger siden 80% av de med psykiske lidelser har det pga. fattigdom og boligmangel. Dette er dokumentert i denne artikkel som tar for seg 34000 personer. I denne forbindelse skal all tvangsmedisinering i psykiatri avskaffes totalt, og personer over 16 år skal aldri kunne bli tvangsinnlagt om de ikke beviselig skader andre mennesker eller alvorlig skader seg selv og samtidig er så psykotisk at de ikke kan svare på elementære spørsmål alle mennesker kan svare på (f.eks. deres navn og bosted og annet som beviser at ikke forstår hva de gjør).

18. Det er et stort problem om nesten alle skoler og universiteter er statlige, fordi de ansatte da blir avhengig av staten for sine inntekter og dette kan påvirke måten de underviser på. Derfor er private skoler og universiteter svært viktig å sørge for har like økonomiske vilkår som statlige, slik at de statlige ikke får fordeler pga. gratis tomt og bygningsmasse.

Alle statlige skoler skal tilby kantine der elevene med kortbetaling kan ta ut sunn mat 3 måltider per dag, og foreldre betaler for råvarene men ikke noe annet.

Gym garderober skal ha låsbare skap i stål og det skal være flere avlukker for omkledning i garderobe for de som ønsker dette, samt alle dusjer skal ha avlukker. Gymfag skal ha valgfrie aktiviteter i hver time uten noen påtvunget separering av kjønn.

19. Ingen statlige skoler skal forskjellsbehandle folk pga. religion og ideologi, slik at dersom vanlige religiøse plagg godtas må også vanlige ikke-religiøse plagg som dekker samme deler av kroppen godtas. Siden det ikke er en menneskerett å påtvinge andre uønsket informasjon hele tiden, må offentlige kontorer og skoler enten ha forbud mot slike påkledninger eller pålegges å ha både områder inne og evt. ute som er fri for slike der ekstrakostnadene for dette faktureres de som bruker provoserende informasjon, reklame, religion eller politikk i form av plagg og symboler som er lett synlige. Private må selv velge å akseptere slike, innføre liknende regler eller totalforbud.

20. Tvungen trygdeavgift for å spare opp til høye pensjoner skal fjernes fordi mennesker må selv få lov til å styre sin egen økonomi i yngre alder slik at en f.eks. kan nedbetale gjeld fortest mulig. Dette gjør lavere toppskatt mulig. Den delen av pensjon og trygd som utbetales av staten og som ikke kommer fra oppsparte midler (statlig eller privat) fra tidligere personinntekter skal være lik for alle. Alle trygdede skal få ca. 2.25G per år fra staten + eventuelle opptjente poeng fra folketrygdfondet i Norge og andre fond de selv har betalt inn penger på.

21. Merverdiavgift settes lik 25%. Redusere arbeidsgiveravgiften til 12%-14%. Fjerne revisorplikt for bedrifter under 10 ansatte. Bedriftsskatt settes til 20%-25%. Skatt på kapitalinntekter med høyere risiko enn bankrenter settes til 20%-25% og skjermingsfradraget fjernes siden dette kan gi millioner i skattefri privatinntekt. Utbytteskatt settes til 30%. Alle andre private inntekter utover dette der også renteinntekter fra bank er inkludert, skattes ca. 40% (inkludert trygdeavgift) med bunnfradrag 25000 per mnd (etter 2022 pengeverdi).

Avtaler mellom bedrifter og arbeidstakere(e) og deres fagorganisasjoner skal staten ikke blande seg borti om ikke FN menneskerettighetserklæring brytes, delvis fordi dersom det er forbudt å ansette flere midlertidige arbeidere eller til en viss lønn, kan det medføre at bedriften ikke ansetter noen i det hele tatt. Fjerne løyve systemet som gir tillatelse til å drive visse typer forretninger og erstatte med et offentlig register over beviselige kvalifikasjoner. Mesterbrev skal kun kreves i byggeprosjekter der andre enn byggherren kan påføres tap.

22. Offentlig helsevesen skal eksistere der private ikke kan tilby bedre tjeneste i samme områder. Helsekøer skal forsøkes minimeres ved at sykepleiere kan ta seg av rutinejobber som utskrivning av medisiner og det innføres et markedsjustert (basert på generelle private kostnader for ulike behandlinger) statlig finansiert stykkpris system for sykehus slik at det ikke lenger er lønnsomt for leger å nedprioritere krevende pasientgrupper.

23. Miljøvern: Bygging av sykkel og gangveier i god avstand fra bilveier for 10 milliarder kroner i året som finansieres av veiavgift og miljøavgifter på biler i samme område. Unødvendig støy som plager andre mer enn et par timer per uke (f.eks. høy musikk, slagstøy i form av ballspill, skateboard eller hamring som sprer støy hundrevis av meter vekk isteden for skruing) må kun være lovlig i egnede avgrensede områder og totalforbudt nær boligområder. Vindturbiner må bygges langt fra bebyggelse og viktige naturområder siden de skaper store problemer i form av lyd og skyggestøy.

Statlig utbygging av ladestasjoner til el-biler over hele landet samtidig som det i tillegg til gradvis økende bensinavgifter også innføres avgifter på støyutslipp fra biler målt individuelt for hver eneste bil, der også støy fra bildører når de lukkes er med i beregningen. Toll og årsavgift på biler skal fjernes og erstattes med GNSS-systemet (Global Navigation Satellite System) slik at avgifter beregnes etter hvilke vei som kjøres på og hvor mye kjøretøyet forurenser. De som kjører for fort skal automatisk få beskjed om dette via kontrollpanelet på nye biler. Alle nye biler skal etter 2025 pålegges å kunne kjøre de første 200 km. bykjøring på hydrogen eller el-drift, samt å ha støyfri dørlukking og et automatisk system innebygget som kan ta over kjøring av bilen i nødssituasjoner.

Alle fergekaier skal tilby strøm for båter uansett størrelse, og nye busser skal innen 2025 så langt det er mulig i praksis kreves å være drevet med hydrogen eller strøm. NOx og svoveldiokssid utslipp fra boliger skal forbys der det kan leveres strøm fra ledningsnett mindre enn 100 meter unna dersom man forurenser for personer som ikke har godtatt dette. Krav om balansert ventilasjon skal kun gjelde boliger over 50 kvm p-rom. For private boliger skal det ikke kreves mer isolasjon enn det som tilsvarer 20 cm isopor tykkelse.

Alle typer fly over landet pålegges støyavgift som i snitt per sete vil være kr. 500 avhengig av strekning etter at det finnes tog som ikke tar mer enn 3 timer mellom de samme byene. Staten skal bidra selv med 100 milliarder kroner til rørtog med hastighet minst 700 km/timen.

Det skal bygges dobbelsporet tog nær byene for å avlaste veinettet. Disse tiltak finansieres med bensinavgifter som kan heves fra dagens nivå mot at toll på nye biler fjernes slik at gammel forurensende bilpark blir fortest mulig skiftet ut til biler som bruker mindre bensin. Pga. skadelig støyforurensing fra bilbruk bør bruk av bil 2100-0700 samt søndager ha så mye høyere støyavgift at utvidede åpningstider for butikker ikke genererer mer bilstøy. Eneste alternativ til dette er å beholde strenge regler for åpningstider til butikker for å forhindre økt bilstøy, noe som er god løsning på forurensningsproblemet fra biler.

Forurensning fra biler er ikke det eneste problemet som må løses med statlige reguleringer. Støy fra naboer er et problem fordi det private marked konsekvent praktisk talt uten et eneste unntak unnlater å støyisolere vegger og gulv utover det som er absolutt minstekrav fra statens side. Derfor må minst halvparten av nye leiligheter og rekkehus i vanlige boligområder utenfor sentrum for å få mva. fritak pålegges å bygge rom i rom konstruksjon der hver boenhet har egne vegger, gulv og himling som ikke deles med naboen. En løsning på dette kan ikke være dårligere enn at det oppfyller strengeste klasse A lydisolasjon (f.eks. 10 cm tykt flytende betonggulv).

Internasjonalt bør landet arbeide for avtaler for bevaring av regnskogene. Å begrense innvandring fra ikke-vestlige land er utover dette det beste for miljøet siden overbefolkning er det største problemet ifølge The Royal Society Science Policy Centre report 01/12.

24. 5% av statsbudsjettet skal brukes til infrastruktur (tog, vei, skoler, barnehager osv.) og grovplanering med vann og kloakk for å klargjøre bygging på nye tomter i utkanten av byene. Det må bygges student og omsorgsboliger samt til andre vanskeligstilte som private ikke bygger nok til. Nye byområder i større byer (over 50000 innbyggere) med gode sykkelveier med mer enn nok studentboliger på ca. 30 kvm. der høyskoler og universitet flyttes. Mulighet for å bygge høyere i sentrum men bevare alle grøntområder der.

Markagrensa skal fjernes i så stor grad at en kan bygge boliger til kostpris utenfor sentrum uten å måtte betale dyrt for tomt. Eksisterende turstier og nærliggende natur som er betydelig i bruk vil fortsatt kunne vernes mot utbygging, og det kan settes restriksjoner for bruk av støyende kjøretøy slike steder f.eks. med å begrense kun til el-kjøretøy og maksimal hastighet 40 km/t for å dempe støy.

Bygging av boliger til studenter, pensjonister og andre med dårlig økonomi er viktig for å sikre at folk slipper å leve i fattigdom noe som skaper både sykdom og kriminalitet. Kostnaden på langt sikt for staten er omtrent ingenting fordi gevinstene er så store i forhold til byggekostnader. I tillegg til dette bør staten øke bostøtten så den samsvarer med faktisk kostnader for gjennomsnittbolig i vanlige boområder en halvtimes busstur fra sentrum slik at ingen sitter igjen med mindre enn SIFO satser etter at dette er betalt.

For å sikre at lavtlønnede får lån til bolig må det eksistere en husbank som gir lån til førstegangs etablerere, som også gjelder de som ikke har fast inntekt fra trygd og pensjon. Dette lån skal dekke en liten enebolig på 50 kvm med egen tomt i utkanten av alle byene.

25. All vanlig utdannelse skal finansieres etter statlig utbetalt stykkpris system der elev eller student får fast utbetaling i forhold til markedsjustert normalt kostnad for gitt utdannelse der undervisningen fysisk følges. Lærebøker, datamaskin og eksamensutgifter betales selv. Hver kommune må ha minst en barne og ungdomsskole med ledige studentboliger på selve skoleområdet av god kvalitet til hver elev som har behov for dette. Dermed kan de som er mindreårige bo for seg selv og slippe å bli tvangsplassert der de ikke ønsker å være. Forutsetningen er at de følger undervisningen på skolen hver dag uten å ruse seg eller drive kriminalitet.

Alle må ha lovmessig rett til egen PC med Internet, men det kan settes begrensning for Internet bruk nattestid dersom det går utover skole dagen etterpå. Barn må bo i Norge eller ha godkjent opphold i utlandet. Det må være mulig å ta hele grunnskoleutdanningen over internet for de som har spesielt behov for dette pga. helsemessige årsaker eller lang reiserute.

26. Mindreårige der andre har forsørgeransvar får ca. 0.5G-1G per år avhengig av alder økonomisk sikkerhet, dersom husholdningen har dårligere økonomi enn 2 ganger vanlig leveomskostning etter SIFO standard. Personer som har forsørgeransvar for seg selv (studenter inkludert) får om de gjør noe fornuftig som gagner samfunnet på lang sikt (f.eks. passer barn og kan snakke perfekt norsk, prøver å få jobb, studerer osv.) 1G per år + bostøtte til en moderne og god bolig utenfor sentrum. Borgerinntekt (minstelønn for alle uansett hva de gjør) må testes ut i begrensede områder for max en person per husstand som forsørger seg selv, da robotisering av samfunnet i fremtiden kan gjøre dette mulig i praksis.

En av foreldre til nyfødte barn kan få økonomisk sikkerhet lik de som er trygdet + bostøtte i opptil et år, dersom denne har forsørgeransvar. Dette fordi en må regne med en rehabiliteringsperiode etter fødsel der personen ikke kan fungere normalt. Personer som aldri har kontakt med sine biologiske barn skal ikke betale noen bidrag for dem da dette er identisk situasjon i praksis med at noen er adoptert bort. Alle statlige utbetalinger skal stoppes dersom noen driver med samværssabotasje mer enn et halvt år. Reglene om DNA-ansvar er i strid med prinsippet om at mennesker er kun ansvarlig for sine frie valg – dersom de har gitt vekk ansvaret 100% for et barn så mister de samtidig sitt eget ansvar 100%.

27. Smittevernlover som forhindrer forretningsvirksomhet eller fri ferdsel i naturen kan utelukkende brukes mot private og bedrifter dersom formålet er å forhindre fall i BNP på lang sikt pga. alvorlig sykdom som sprer seg i befolkningen og permanent ødelegger helsen til ungdom og folk i arbeidsfør alder. Ikke under noen omstendigheter kan staten forhindre fri ferdsel ute i naturen. Staten må betale alle kostnader for tvungen stenging av privat næringsliv, og disse kan ikke være så høye at man på lang sikt ville reddet flere leveår med å bygge nye sykehus og sikrere veier for de samme pengene. Det skal være nok lagre til hele befolkningen for nødvendig smittevernutstyr som takler influensa med minst 20 ganger høyere dødelighet enn normalt. Private kan pålegges smitteverntiltak som ikke får betydelige økonomiske negative konsekvenser, forutsatt at kravene er basert på vitenskapelige beviser. Fornuftige tiltak kan være karantene (i egen bolig om mulig) for folk som kommer fra høyrisikoområder og pålegg om bruk av karbonfiltermaske eller munnbind der folk oppholder seg nærmere enn 2-4 meter fra tilfeldige andre personer. Påtvungen (også i form av bøter) medisinsk behandling mot smittsomme sykdommer må ikke finne sted, men personer som har fysisk kontakt med pasienter kan pålegges å verne seg på nødvendig måte så pasientene ikke kan smittes. Generelt er godt utbygget internet for mulighet til å arbeide hjemme og selvkjørende biler som kan ta over for kollektivtransport de beste tiltak mot smittespredning.

28. Alle barnehager skal finansieres etter statlig utbetalt stykkpris system (i forhold til markedsjustert vanlig kostnad) dersom husholdningen har dårligere økonomi enn 2 ganger vanlig leveomkostning etter SIFO standard. Utover det skal en betale selv avhengig av inntektsnivå slik at de rike betaler barnehage selv da de ikke trenger statlig støtte til dette.

Krav om antall ansatte fjernes og det gjøres en individuell sikkerhetsvurdering i hvert tilfelle avhengig av barnehagens tekniske standard og beliggenhet. Store nok barnehager med normalt over 100 barn bygges av staten dersom det private ikke klarer å fremskaffe slike. Barnehager skal selv kunne bestemme om kun kvinner skal ta seg av barn i rom der det foretas avkledning, dersom det ikke er kamera eller flere voksne tilstede. Det feministiske prinsipp om likestilling er til hinder for barns sikkerhet og avskaffes når det går utover barns sikkerhet. Barn bør få et vanntett armbånd (overvåket via sentral) som er umulig å ta av uten rett kode. Dette kan ha kamera i ulike retninger, mikrofon, høyttaler, vanndetektor, mobilt internet og sende dens posisjon og bilder dersom det er mennesker i nærheten på steder som ikke er markert sikre i offentlig database.

29. Utvikling av Internet-styrte aktiviteter med f.eks. fjernstyring av roboter i en bedrift for å tilrettelegge for uføre og arbeidsløse som ellers ikke kan finne egnet arbeide. Med økonomisk sikkerhet som utgangspunkt trenger ikke lønnen være høy per time. Arbeidsledighet er roten til mye problemer i samfunnet og lite lønnsomt for staten. Alle mennesker kan arbeide dersom forholdene legges tilrette for hver enkelt og det er mange typer arbeide å velge mellom.

All obligatorisk utdannelse og mesteparten av universitetsutdannelse skal tilbys over Internet. Det må opprettes et kommunikasjonssystem koblet til folkeregisteret for alle landets innbyggere der også alle andre land kan være med på prosjektet. Systemet skal kun gi en fast konto med personlig profil til hver innbygger og ingen kan miste kontoen men må forholde seg til loven i landet hva som kan ytres. Alle skal kunne bruke alias for navnet som kan endres en gang i måneden av hensyn til de som ikke kan gå ut offentlig med sine meninger. Det må opprettes faste faglige diskusjons og nyhetsgrupper innen alle kategorier (liknende universitetets news-groups system). Tilgang til grupper kan kun midlertidig sperres i første omgang en dag, deretter dobles tiden gradvis opp til max et år ved helt åpenbar misbruk med gjentatte grove personangrep eller annen irrelevant støy. Hver seriøs gruppe må ha en useriøs undergruppe der personangrep er akseptert så lenge det er innenfor loven i landet. De som flagges for mange personangrep på seriøse grupper kan folk velge frivillig å automatisk ignorere. Et slikt system som beskrevet her gir veldig høy grad av vern for barn og unge mot voksne overgripere som utgir seg som mindreårige.

30. Kun statsborgere som fyller 18 år stemmeåret og forstår godt norsk eller engelsk skal ha stemmerett, og det må være mulig å sende denne inn over internet med bruk av bank-ID, der logger slettes etter at valget er gjennomført og godkjent. For å få riktig data samlet inn til statistisk bruk for kjønnsfordeling, må alle personer registreres om de har eller ikke har DNA basert på Y kromosom (født mann) i folkeregisteret. Transseksuelle som alltid ser ut som eller kler seg ut som motsatt kjønn kan benevnes med T i passet isteden for M eller K, der M alltid må samsvare med at noen har Y kromosom og K alltid må samsvare med at noen ikke har det.

Utover de punkter som er nevnt ovenfor (med unntak av innvandringspolitikk som er behandlet i egne punkter nedenfor), skal avgjørelser på statlig nivå primært styres etter folkevilje basert på spørreundersøkelser eller direkte-demokrati og begrenses til det som er absolutt nødvendig for at samfunnet skal fungere. Frihet skal etterstrebes i størst mulig grad.

Innvandring, asylsøkere og flyktninger

Dagens politikk medfører massiv innvandring blant annet fra Afrika på fullstendig ulogisk grunnlag. Et godt eksempel er en 14 åring som flyktet fra Somalia via andre land til Norge der han havnet i Modum kommune (Åmot). I 2014 søkte han ved hjelp av flyktningtjenesten familiegjenforening med sine foreldre og 10 søsken som hadde tatt seg over til Etiopia. Alle de 12 muhammedanske familiemedlemmene fikk familieforening med 18 åringen i Norge. I snitt koster en somalier norske stat 9 millioner kroner, og det gjelder også deres barn.

Her er et godt eksempel fra Per Sandberg sin bok:

Flertallet i Norge vil begrense den ikke-vestlige innvandringen, noe spørreundersøkelse utført av HRS beviser, og årsaken til at det er så mange som er for innvandring er fordi det er enorm fortjeneste i innvandringen og den største pengemaskinen som finnes i vesten i dag for de som profitterer på dette.

Nasjonalliberalistiske og demokratiske grunnprinsipper for innvandring, for å forhindre skatteøkende innvandring der eneste grense er politikeres følelser og ingen logiske begrensninger:

1. Asylsøkere og flyktninger skal kun anerkjennes som ekte dersom de tar avstand fra den ideologi som evt. har skapt problemer for dem der de kommer fra. Disse gis oppholdstillatelse i egnede mottak ulike steder i verden, fortrinnsvis nærmest der de flykter fra slik at kulturelle konflikter blir lavest mulig og kostnadene for slike mottak reduseres mest mulig så en kan hjelpe enda flere enn om en tar dem til en høykostnadland. For flyktninger fra problemområder i Afrika kan en f.eks. ha asylmottak andre steder i Afrika. For de som er fra vestlige land brukes mottak i andre vestlige land etter regler som utarbeides i samarbeide med andre land slik at en asylsøker ikke trenger å dra lengre unna enn nødvendig. Alle asylmottak for ikke-vestlige må være i ikke-vestlige land, og de som allerede har kommet til landet fra slike land settes i lukkede mottak dersom det er en risikogruppe for kriminalitet.

2. Oppholdtillatelse gis pga. tidsbegrensede opphold (som kan gis for 1 år første gang, deretter for 5 år av gangen), f.eks. ferie eller utdanning før retur til hjemland. Forutsetning for opphold er at personen har lovlig tilgang til minimums-midler å leve for på en slik måte at det ikke er plagsomt for andre mennesker. Tigging som måte å livnære seg på betraktes i samme kategori som gatesalg og må gjøres på tilsvarende godkjente områder for kommersiell virksomhet og må derfor følge fastsatte regler. Arbeide som kun utføres på internet uten fysisk møte med kunder krever ingen arbeidstillatelse (da bostedland for slikt spiller ingen rolle) og skattelegges normalt som annen inntekt.

3. Oppholds og arbeidstillatelse gis om det er mulig å sende en innvandrer ut igjen av landet og Norge trenger kvalifisert arbeidskraft som er mangelvare til normal tarifflønn (minste anbefalte lønn ifølge fagforbundene). Lønnen fastsettes etter frivillige avtaler men kan ikke være lavere enn minstetrygd for enslige slik at ingen tvinges til kriminalitet. Tillatelsen gis 3 år av gangen de første 9 år, deretter 5 år av gangen. Det gis i arbeidsperiode fulle rettigheter til helsetjenester for skader som oppstod i arbeidsperiode, og økonomisk sikkerhet / trygd utbetales i ettertid utelukkende av den skatt som er tidligere innbetalt av oppgitt inntekt på første 25000 per mnd. Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) det skal gå før statsborgerskap gis etter lovlig arbeide for personer fra land som en har økonomisk avtale med , forutsatt at de ikke har begått alvorlig kriminalitet, ikke er tilhenger av ideologi som krenker menneskerettighetene og etter individuell vurdering ikke medfører betydelig økonomisk utgift målt etter evne til å ta høyskoleutdannelse (f.eks. med SAT eller IQ score over normalen for befolkningen).

4. Opphold og arbeidstillatelse gis til de som kommer fra naboland en har gjensidig avtale med og det er stor flytting begge veier (i praksis Island, Sverige og Danmark, men kun så lenge dette ikke medfører skatteøkende permanent innvandring fra disse til Norge). Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) de må arbeide lovlig før statsborgerskap gis, forutsatt at de ikke har begått alvorlig kriminalitet og ikke er tilhenger av ideologi som krenker menneskerettighetene.

5. Statsborgerskap gis til egne biologiske barn under 18 år som er født av norsk mor. For biologiske barn over 18 år gjelder samme prinsipp men ytterligere krav er at forelder var norsk statsborger på fødselstidspunkt til barnet.

6. Opphold og arbeidstillatelse gis til de som har barn under 16 år som er norske statsborgere og mangler norsk forelder. Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) det skal gå før statsborgerskap gis. Barn født i Norge av forelder uten fast oppholdstillatelse skal ha samme statsborgerskap som forelder. Dersom hjemlandet forhindrer dette skal alle personer fra dette landet uten fast oppholdstillatelse nektes innreise i de tilfeller dette problemet potensielt kan oppstå.

7. Oppholds og arbeidstillatelse gis for 5 år av gangen dersom innvandrer over 16 år som ikke har begått alvorlig kriminelle handlinger eller er tilhenger av voldelig ideologi, inngår registrert samliv med norsk statsborger som snakker godt norsk, har fast inntekt over minstetrygd og ikke har hatt registrert samliv på minst 1 år. En skal ha følgende ekstra krav til innvandrer fra land som statistisk medfører økonomisk byrde for samfunnet: Den norske statsborger må ha bodd i landet i minst 15 år etter alder 18, ikke har hatt samliv med innvandrer som fortsatt bor i landet siste 10 år og fikk oppholdstillatelse pga. samme person, og etter individuell vurdering ikke medfører betydelig økonomisk utgift målt etter evne til å ta høyskoleutdannelse (f.eks. med SAT eller IQ score over normalen for befolkningen). Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) det skal gå før statsborgerskap skal gis etter summert gyldig samliv med norsk(e) statsborger(e) i Norge eller utland for personer som har statlige oppdrag der, forutsatt at personen ikke har begått alvorlig kriminalitet og snakker godt norsk eller engelsk.

8. Statsborgerskap gis til adopterte barn under 18 år norsk statsborger enten er nær biologisk familie med eller har bodd sammen med i minst 5 år, og som sannsynligvis ikke medfører utgifter for landet på lang sikt.

9. Ytringsfrihet inkluderer ikke å lære mindreårige drapsideologi, da de er for unge til å forstå konsekvensene. Det skal forbys å indoktrinere mindreårige i ideologi som oppfordrer til å utøve vold mot de som kritiserer, frafaller eller ikke følger læren, dersom dette resulterer i at minst 10% av tilhengere i yngre aldersgrupper støtter slikt politisk. Alle statlige utbetalinger skal stoppes ovenfor slike til de respekterer grunnleggende internasjonale menneskerettigheter. Om nødvendig skal de bøtelegges eller utvises fra landet.

10. Skatteøkende innvandring er i strid med enhver form for liberalisme (fri innvandring inkludert) fordi dette ødelegger landets økonomi. Det må innføres politikk som sikrer at befolkningens IQ neste 100 år ikke synker betydelig pga. innvandring. Skattepenger skal ikke brukes til selvdestruktiv rasistisk venstrepolitikk der landets etniske befolkning blir fåtall pga. innvandring av personer med lav IQ. Problemet kan løses f.eks. med at ikkevestlige innvandrere kun får statlig støtte til barn dersom de tilpasser seg moderne samfunn der kvinner ikke læres opp til å bli «hjemmeværende fødemaskiner».

Landet bør utmeldes fra enhver internasjonal avtale som ikke lar seg forene med tidligere punkter. Folkeavstemning avgjør om det skal innføres enda strengere regler for innvandring. Det som ikke er nevnt her skal primært styres etter folkevilje basert på spørreundersøkelser eller direkte-demokrati.

Liberalistisk skatt
Professor i skatterett Ole Gjems-Onstad ved handelshøyskolen BI har skrevet en ny bok om formuesskatten. Han mener formuesskatten er skadelig og gjør at gründere av suksessbedrifter risikerer å bli skattet ut av landet, før selskapene har generert en eneste krone til sine eiere. Hvis Jon Fredriksen skulle flyttet tilbake til Norge, ville han hver dag måtte betale nesten 2 millioner kroner i formuesskatt. Ifølge Gjems-Onstad var det i 2018 bare to land igjen innen OECD, Norge og Sveits med formuesskatt. Frankrike avskaffet formuesskatten fra 2018, og erstattet den med en skatt på fast eiendom. Spania har ikke formelt avskaffet skatten, men gir en skattemessig rabatt som gjør at den i praksis ikke kreves inn.

Formuesskatt (inkludert eiendomsskatt) og skatt på arv har ifølge liberalistisk ideologi flere problemer. Det første er at dersom det ikke er stort bunnfradrag på mange millioner kroner medfører det tap av respekt for eiendomsretten fordi folk da ikke vil oppleve at de eier noe som helst men staten kan ta deres ting når de måtte ønske det. En slik mangel på respekt er svært farlig med tanke på menneskerettighetene og landet kan lett ende opp som styrt av tidligere kommunistregimer.

Mangel på høyt bunnfradrag medfører også svært store problemer for de som har lav inntekt (både personer og småbedrifter i oppstartsfase) ved at de kan risikere å betale mer i formuesskatt enn inntekt og dermed må selge unna alt de eier kun for å betale skatten, noe som vil oppleves som diskriminering når andre med høy inntekt klarer seg fint. Derfor har ledende økonomer ofte støttet høyt bunnfradrag gjerne i størrelsesorden 1-2 millioner Euro (2014 penger) noe som vil fjerne problemet for nesten alle privatpersoner og småbedrifter som nettopp har investert mye i oppstartfase.

Problemet løses i midlertidig ikke for større bedrifter fordi staten vil tappe særlig teknologitunge bedrifter uforholdsmessig mye i forhold til de som primært tilbyr tjenester uten stor formue. Store bedrifter kan også i perioder ha lav inntekt og de må da selge unna deler av bedriften for å betale formuesskatten. For å rette opp dette problemet kan formuesskatten begrenses til f.eks. max 1/3 av inntektsskatten eller slik at summen av formue og inntektsskatt ikke overstiger 50% inntektsskatt, men det forhindrer ikke at eierne flytter til et land uten formuesskatt.

Den franske professor i økonomi Eric Picket ved Bordeaux Business School har i en forskningsrapport vist at formuesskatten som i år 2013 var 1.5% for formue over 10 millioner euro og max 75% av inntekt har medført fra 1998-2007 ca. 200 milliarder euro i kapitalflukt fra landet, samt redusert BNP vekst med 0.2% per år som tilsvarer 3.5 milliarder euro (dette er omtrent det samme som skatten tar inn). Vinningen med for høy formuesskatt går bort i spinningen som kan koste opp til dobbelt så mye for skattebetalerne, om en vurderer de langsiktige konsekvensene over 10 eller flere år. Beregning av konsekvenser av endring av formuesskatt kan ikke gjøres i samme periode andre økonomiske endringer kan få samme konsekvenser (f.eks. oljeprisen i 2014 falt enormt).

En rapport om utflytting
pga. formuesskatt ble publisert 3/5-2021 av NHHS Consulting. Sitat fra side 12 av 52 sider: Norges 400 rikeste personer har en total formue på 1401.06 milliarder, men denne formuen flyttes i økende grad til utlandet. Det fremgår at antall formuende personer siden 2011 har mer enn doblet seg; fra 16 til 34. Disse har til sammen en formue på 292 milliarder, noe som tilsier at 21% av den totale formuen eies av 8.5% med bosted i utlandet. Utflytterne sitter dermed på langt over gjennomsnittet av store formuer, noe som indikerer – naturlig nok – at jo høyere formue, desto høyere er risikoen for utflytting.

For å løse skattefluktproblemet til andre land måtte formuesskatten vært så lav at problemet ikke oppstår, eller alle land i Europa være enige om samme formuesskatt. Liberalismen har en enkel løsning på økonomi; All formuesskatt fjernes og en skattlegger isteden på inntekt.

Utleie av del av bolig med høyere verdi enn en selv bor i eller over 30 kvm p-rom må være skattepliktig. Inntekt og utbytteskatt må alltid kreves der verdiene er skapt og evt. omsatt slik at det blir umulig med skatteparadiser der en kan fiktivt registrere et selskap for å få 0 skatt. Pensjoner vil da automatisk skattes i det land pengene er skapt og ikke i det landet noen flytter til senere, noe som er rent tyveri da det ikke er ferielandet som har skapt pensjonspengene. De kan ikke kreve noe annet enn lokal mva. avgift. Dersom et land krever skatt av penger opptjent i et annet land vil folk slutte å bosette seg der og de taper alt og blir tvunget til å slutte med dette.

Merverdiavgift er et skatteprinsipp der en skatter på forbruk av varer og tjenester, noe som mange men ikke alle liberalister støtter. Fordelen er at de som er på besøk i et land som f.eks. turister eller pensjonister da automatisk skattes for de tjenester de bruker i landet (politi, forsvar og akutte helsetjenester), samt at en også får skattet de rikeste som har stor formue men ingen eller lav inntekt.

I liberalisme er det ingen avgifter utover dette på varer og tjenester med unntak av det noen må betale for den skade en vare eller tjeneste evt. påfører landet i utgifter som f.eks. forurensning eller helseskader (f.eks alkohol). Det er ingen flytteskatt (omtalt som dokumentavgift), ingen avgifter (mva, toll) på valuta (både bank, virtuell som f.eks. bitcoins og gull eller sølvbarrer og mynter), ingen avgifter på grunnleggende livsnødvendige ting som en normal priset ny 50 kvm. leilighet opp til 30 minutter med buss utenfor bysentrum, ingen avgift på normalt strømforbruk og husleie for normal primærbolig, ingen avgifter på helsetjenester og medisiner som har dokumentert effekt, ingen avgifter på sunne matvarer (potetchips, godteri og sukkerbrus er ikke blant disse), ingen avgift på elementære Internettjenester, ingen avgift på utdannelse og ingen avgift på nødvendige juridiske tjenester for private.

Toll bør i liberalistisk system om det ikke er underskudd på handelsbalanse unngås for annet enn varer som gir ekstrakostnader for staten i form av helseutgifter, og dette er primært alkohol. Dersom det er underskudd på handelsbalansen slik at landet kjøper mer varer fra andre land enn disse kjøper tilbake, er det endel personer som eier private firma som argumenterer for toll på konkurrerende varer fra land en kjøper mer av enn selger til. Problemet med proteksjonisme er at staten kan blande seg inn i det frie marked kun for å støtte særinteresser, prisene øker og andre land kan innføre straffetoll som gjengjeldelse. Summen av økonomiske konsekvenser kan bli mer negativt enn positivt om en ikke er uhyre forsiktig med hva en setter toll på.

I liberalisme vil ikke trygd og sosialhjelp blir behov for i like stor grad siden de med lav inntekt faktisk ofte kan klare seg selv uten hjelp noe som er umulig i dag. Dersom det er høye skatter de med lav inntekt må de ofte sørge for å få trygd da uføretrygd er mer lønnsomt enn å jobbe pga. de høye skjulte skattene for lavtlønnede og manglende støtte per barn uansett livssituasjon. Utenfor byene er det mange flere mottar trygder i arbeidsfør alder, fordi det er vanskeligere å finne et arbeid som passer til alle. I liberalismen kreves det at den som bor et sted uten arbeide og er arbeidsfør alder skal flytte til nærliggende by (forutsatt at det er nok av rimelige boliger der noe som er statens ansvar og de bør ikke kreve noen flytter uten at det er billige boliger). Det er f.eks. lite arbeide på Finnmarksvidda om en ikke driver med reinsdyrdrift, noe som ikke passer for andre enn dyktige samer som har spesialkunnskap om hvordan gjøre dette.

Mat og jordbruk
Online butikker for hjemlevering beviser de ekstreme avgiftene i Norge på blant annet kjøttprodukter, noe som har medført at mange smugler kjøtt over til Norge. De direkte overførte pengene som bønder får utbetalt er helt ubetydelig, siden staten da sparer nødlagre for mat i tilfelle krisesituasjoner og en sikrer en god del større gårdsbruk som kan pløye opp jorden i tilfelle krigssituasjoner. Å være bonde er i seg selv nyttig arbeide så en slipper også å betale for arbeidsløshet som ellers ville oppstått utenfor byene. De 14 milliarder som direkte overføres er derfor ikke et problem i liberalismen forutsatt at pengene brukes som subsidier til produkter som er viktige og ikke direkte innskudd til hver bonde. Dette sikrer at de ikke produserer varer til utlandet som Norge ikke trenger for disse pengene, noe som er et stort problem i dag da norske varer i utlandet finansieres av nordmenn.

Argumentet om at en trenger 60000 bønder i tilfelle krig er dobbelt feilaktig. For det første kan mange bønder i fritt marked uten statlig innblandelse produsere mye mer mat ved at de faktisk får lov til å drive stordrift. I dag er det satt store restriksjoner på f.eks. hvor mange kyllinger en bonde kan ha uten særskilte konsesjoner. Isteden for at en bonde kan ha en million kyllinger krever staten at 15 bønder må drive med dette og det har medført at de største matvarebøndene ikke støtter dette sosialistiske systemet med mange småbønder. Tilsvarende argument gjelder for korndyrking. En maskin klarer fint 10 ganger størrelsen på vanlig størrelse kornåkre som vi har i Norge i dag. For det andre vil en lett kunne dyrke opp områder dersom en jevnlig sørger for å gå over jorda med traktor (f.eks. en gang hvert tredje år). Forsvaret kan ha maskiner nok til å dyrke opp mer enn nok land i tilfelle krisesituasjon. En trenger med passe avstand noen få store bondegårder som har kunnskapen som trengs og kan lære opp andre, men 5000 storbønder fordelt over hele landet burde være mer enn nok for slikt formål. Naturligvis kan en ikke få det mangfold av matvarer som mange bønder kan skape men det trenger en heller ikke siden en krig sjelden varer mer enn et års tid. To års forbruk kan i tillegg lagres hermetisk og som tørrvarer.

Økonomisk sikkerhetsnett og liberalisme
Menneskerettighetene krever at alle land skal ha et økonomisk sikkerhetsnett i forhold til den økonomi landet har. Det er ulike meninger blant liberalister om dette. Ekstremliberalistene ønsker ikke et slikt sikkerhetsnett, mens de moderate mener at dette er nødvendig for å sikre at det blir lav kriminalitet i landet og at en ikke risikerer at sosialister tar over makten fordi det er for stor fattigdom, noe som skjedde i Sovjet tiden og også i flere andre land som Kina og Nord Korea der sosialismen ble «løsningen» på fattigdom. Å bekjempe fattigdom er derfor helt essensielt. Fattigdom og spesielt boligmangel er roten til 80% psykiske problemer ifølge denne artikkel som omtaler en vitenskapelig undersøkelse basert på 34000 personer i rapporten Socioeconomic Status and Mental Illness: Tests of the Social Causation and Selection Hypotheses skrevet av Christopher G. Hudson, PhD ved Salem State College. Sitat side 16: The current study reveals a remarkably strong and consistent negative correlation between socioeconomic conditions and mental illness, one that supports the role of social causation in mental illness and cannot be accounted for by geographic or economic downward mobility. The statewide database used in this study leaves little doubt that, at least in Massachusetts, the poorer one’s socioeconomic conditions are, the higher one’s risk is for mental disability and psychiatric hospitalization. This substantial correlation was found regardless of the particular indicator of SES or type of mental illness examined.

Bygging av billige boliger er derfor noe staten bør sørge for skjer, enten ved at private får mulighet til dette eller at staten midlertidig løser problemene om private ikke gjør det fort nok. Det siste er tilfelle i år 2014 der staten faktisk har forhindret boligbygging isteden for å gjøre det motsatte – sørge for at det blir nok boliger. Staten plikter i liberalisme å legge til rette for gratis eller svært billige (basert på kostpris for infrastruktur som rør og strømledninger o.l. rundt) i utkanten av byene bortsett fra et begrenset antall naturparker. Å sette en markagrense rundt byene eller forhindre bygging av små leiligheter eller bygging i høyden i bysentrum der det mangler boliger slik som gjøres i Norge, er sosialistisk politikk for å øke boligprisene og strider mot liberalisme. Det en isteden burde gjøre er å raskest mulig bygge ut nye byområder utenfor sentrale områder i byer større enn 50000 innbyggere, om nødvendig fjerne markagrensa for å få plass. Universitet og høyskoler bør flyttes ditt fra nærmeste byer og disse bør tilby nesten alt av utdannelse. Dermed kan en få reell konkurranse om å tilby best mulig vilkår for studenter i forhold til andre universitetsbyer og studentene kan selge velge hvor de vil studere uten å nærmest være økonomiske slaver for bolighaier.

Personer med lav inntekt i sosialistisk system vil sjelden få råd til å kjøpe leilighet og må leie isteden. Det finnes nesten ikke små boliger på 30-50 kvm. pga. statlige byggeforbud som forbyr at det bygges nok små leiligheter. Størrelsen på nye Oslo-boliger reguleres av en leilighetsnorm som ble vedtatt av Oslo bystyre i 2007. Normen forbyr bygging av nye ettromsleiligheter og boliger på under 40 kvm. I tillegg regulerer den andelen små og store leiligheter i indre by og Nydalen (kilde: OBOS). Enslige må derfor leie ofte 60-80 kvm. størrelse. Boligprisene er de samme uansett størrelse på byen fordi det er forbudt å bygge ut overalt og i praksis er prisene 100% styrt av hver kommune. Siden en leier og ikke kjøper er det slik at en ofte må flytte videre fordi utleier skal selge boligen eller en måtte leie noe dårlig fordi en ikke fant noe bedre. Kostnaden ved å flytte f.eks. annethvert år medfører ofte 10% i ekstra omkostninger i forhold til normal husleie. Totalt kan opp til 80% av inntekten til lavtlønnede gå til husleien alene og dette skyldes primært sosialisme og ikke et fritt marked.

Enkelte sosialister hevder at «dette løser vi ved å øke inntekten til de fattige». For det første; Hvor mange sosialister vil øke inntekten med så mye for fattige? Knapt en eneste. For det andre. En måtte øke inntekten opptil 4 ganger mer for å veie opp fullstendig. Hva skjer om en gjør dette? De får mye mer penger men det bygges ikke mer boliger av den grunn for det er jo forbudt. De som leier ut boliger kan øke boligprisen med nøyaktig like mye som inntekten til fattige øker og da er de fattige like fattig mens bankene og tomteeiere er de som profitterer på dette. Sosialistenes «løsning» er alltid det som gagner finanseliten og tomteeiere som driver utlån. Ingen sosialister vil si at fritt marked slik som er gitt eksempel på her skal innføres for da ville fattigdom forsvunnet og da ville den griske makteliten tjent 0 på det. Når det ikke er noen fattige mennesker, hvordan skal en da lure folk til å stemme sosialistisk med falske påstander om å gi dem penger med den ene hånda (og i det skjulte skatte det tilbake igjen)? Hele poenget med å stemme sosialistisk for mange er fordi mange tror sosialismen er løsningen på fattigdomsproblemet, men det er i realiteten årsaken til problemet. I alle land med sosialisme har fattigdommen økt. Selv på Karl Marx sin tid var det så kjent at Marx måtte endre sin teori om at fattigere ble fattigere i kapitalismen. Nord Korea, Kina, Russland, Cuba osv er alle steder med svært fattige mennesker. USA har de fleste steder lave priser men ikke bare mangler boligbygging men i likhet med Norge også har forbudt bygging og som forventet jfr. årsaken til venstresosialister deler ut penger og redder utlånsbanker fra konkurs noe som øker boligprisene ytterligere da bankene kan fortsette å dele ut store lån siden de stoler på at staten redder dem. Mao USA har sløst vekk alle pengene som skulle ha vært brukt på boligbygging og det samme fenomen gjelder i samtlige land med alvorlig finanskrise.

Avgifter på biler skaper skyhøye priser
I sosialismen blir biler så dyre at lavtlønnede ofte ikke har råd til dem mens rike ikke merker disse prisene. En ti år gammel bruktbil importert fra utlandet blir lett 5 ganger dyrere i Norge etter avgifter til norsk stat (kilde: finn.no). I tillegg kommer ekstra forsikringspremie fordi bilen da er verdt mye mer. Forsikringen femdobles også, noe som medfører at totalsummen blir mye dyrere enn det bilen koster ekstra og lavtlønnede kan risikere ekstrautgifter per måned som typisk kan være ca. 20% av deres totale inntekt.

Den ideelle liberalismen er at forbrukeren betaler for bruk av vei + forurensning i hver enkelt bil og ikke toll på bil eller fast bensinavgift uavhengig av motortype. Det er ikke rettferdig at noen som kun kjører i en gate skal betale for de andre gatene en ikke kjører i, med unntak av et minimum av veier som er nødvendig for beredskap og nødssituasjoner. Kjøre i bysentrum blir dermed billige enn utenfor på veier få bruker. Til gjengjeld er boligprisene lavere enn i sentrum der prisene vil forbli høye også i fritt marked.

Tobakk og alkohol avgifter
Om en tar med utgifter til sigaretter blir det enda verre for de med lav inntekt. Tobakk kan gi store helseskader og utgifter for staten på kort sikt. Ifølge helsedirektoratet koster tobakksbruk helsesektoren 4 milliarder hvert år og det er i tillegg mindre produktivitet på ytterligere 4 milliarder, men pga. kreftfaren øker dødeligheten enormt spesielt for alderspensjonister slik at pensjonsutbetalingene blir mye mindre enn helseutgiftene øker og derfor koster tobakksbruk totalt ingenting for staten, snarere det er trolig de faktisk tjener mye penger på tobakksbruk ifølge denne rapport fra helsemyndighetene i Nederland der det konkluderes med at overvektige og røykere sparer staten for ca. en halv million kroner hver i løpet av livet. En Harvard-professor som er en av verdens ledende forskere på risikoanalyse viser på side 75 i denne rapport at innsparing på pensjon og eldreomsorg mer enn oppveier statens økte kostnader. Avgifter på tobakk er derfor rendyrket skatt som de rike nok en gang ikke merker noe til.

Alkohol koster samfunnet ca. 22 milliarder i form av sykefravær (bakrus), vold, promillekjøring på veier osv. Alkoholavgifter er helt uproblematisk selv om de var mye høyere enn i dag men de kan ikke være så høye av folk flest drar til Sverige og kjøper det isteden. Årsaken til at så mange kjøper alkohol i Sverige i dag er fordi de samtidig kan kjøpe tobakk og billige matvarer. Dersom de siste to faktorene ble eliminert ville det vært veldig få som hadde gjort det og avgiftene på alkohol også kunne ha effekt på bruken av alkohol noe den ikke har i dag.

Selvskade
Kan en gjøre hva en vil så lenge en ikke skader andre så kan en gjøre hva en vil mot seg selv, inkludert å skade eller ta livet av sin egen kropp på hvilken som helst måte, eller få hjelp av andre andre til å gjøre dette.

Narkotika betyr rus-stoff som er ulovlig, og alle liberalister vil avkriminalisere salg av narkotika som er mindre skadelig enn alkohol. Det er ulogisk å forby mildere rusmidler enn de lovlige, og det nedfører enorm kriminalitet.

Det er antiliberale mennesker som vil forby bruk av russtoffer, da fundamentet for liberalisme er retten til å bestemme over egen kropp. De stoffene som er mer skadelig enn alkohol kan gis på resept til alle som er så avhengige at hjelpetiltak for å få dem ut av rusen er nytteløst. Dermed trenger de ikke få dobbel belastning med å kjøpe fra kriminelle og stjele for å få tak i stoff. Det er også meget viktig å tilby sikre boliger med max en etasje høyde godt stykke unna biltrafikk fordi personer som konstant ruser seg er mentalt som småbarn og kan lett utsettes for alvorlige ulykker.

Mennesker har fri vilje og såkalt «psykisk avhengighet» er derfor ingen sykdom i seg selv men noe en velger og ikke automatisk får mot sin vilje av å ta russtoffer eller f.eks. spise fet usunn mat. Den ide som sier at ytre faktorer styrer en persons vilje kalles viljedeterminisme og brukes ofte som manipuleringsteknikk for å forby alt de ikke liker. Med fysisk avhengighet menes at en må øke dosen av noe for å få samme effekt som tidligere og det gir kroppslig ubehag å slutte (såkalte abstinenser i opptil flere uker er vanlig for f.eks. heroin, nikotin og morfin men ikke for cannabis. Farlige stoffer som heroin som selvmedisinering mot depresjon vil lett øke depresjonen drastisk på lengre sikt når rusvirkningen begynner å avta).

De som driver med narkotika betaler ikke skatt for sine inntekter, og dette er snakk om betydelige beløp da nesten 1% av verdenshandelen er narkorelatert (wikipedia). Samme kilde skriver: A report by the UK government’s drug strategy unit that was subsequently leaked to the press, stated that due to the expensive price of highly addictive drugs heroin and cocaine, that drug use was responsible for the great majority of crime, including 85% for shoplifting, 70-80% of burglaries and 54% of robberies. «The cost of crime committed to support illegal cocaine and heroin habits amounts to £16 billion a year in the UK». Med en tapt skatteinntekt på minst 30% tilsvarer dette ytterligere ca. £4 milliarder og summen blir ca. 200 milliarder norske kroner, noe som er nok til å bygge en halv million nye leiligheter på snittstørrelse 50 kvm. hvert eneste år og løst boligproblemet for hele befolkningen. De sosioøkonomiske effekter i USA pga. forbud har medført at en million amerikanere hvert år blir fengslet for narkotikakriminalitet, og ungdommen mister nesten alltid permanent eller i beste fall veldig lang tid mulighet til utdannelse og til å gi stemmer ved valg, samt får også store problemer med å få jobb senere.

Ifølge en studie publisert av Harvard økonom Jeffrey A. Miron, ville de årlige besparelser med å avkriminalisere narkotika vært $41.3 milliarder dollar + $46.7 milliarder i ekstrainntektskatt for staten. Per innbygger tilsvarer dette ca. 3/4 av tilsvarende kostnad i England og kunne pga. lavere byggekostnader i USA medført like mye statlig boligbygging per innbygger og fjernet fattigdommen der også. April 2016-utgaven av det gamle og anerkjente Harpers magasinet har overskrift «legaliser alt sammen» om hvordan vinne krigen mot narkotika. Journalist Dan Baum skriver om John D. Ehrlichman som var tidligere rådgiver til presidenten i USA fra 1969-1974 (Richard Nixon), at han avslørte noen av de taktiske vurderinger bak å gjøre krigen mot narkotika til et særlig satsingsområde. Nixon sin valgkamp og presidentskap i 1968 hadde to hovedfiender; Krigsmotstandere (spesielt Hippier) og svarte mennesker. Siden hippier brukte mye marihuana (cannabis produkt) og svarte brukte mye heroin kunne en undergrave disse gruppene med å lage hysteriske strenge lover mot narkotika, arrestere deres ledere, raide hjemmene deres, bryte opp møtene og fordømme dem i kveldsnyhetene. Siden 1970 har USA ifølge justisdepartementet brukt $450 milliarder dollar til å fengsle ikke-voldelige narkotikaforbrytere og ca. halvparten i fengsel er der pga dette. Harvard universitets økonom Jeffrey Miron sier at det eneste som er sikkert at skattebetalerne får igjen for å bruke mer på politi og soldater i krigen mot narkotika, er flere mord.

Når tilhengere av forbud mot russtoffer, som helseminister Bent Høie eller Actis-generalsekretær Mina Gerhardsen, blir vist ubestridelige bevis for at mange av de illegale rusmidlene er langt mindre skadelige enn alkohol og tobakk, eller at forbudet medfører økt tilgjengelighet av farligere stoffer som f.eks. heroin, flere overdoser og finansierer mafia og terrorisme, drar de tankefeilen røykteppe ved de begynner å moralisere over at «det sender uheldige signaler at rusmiddel er greit å bruke». Både retten til å bestemme over egen kropp og konsekvensene for landet ignoreres fullstendig, og det er kun folk sine religiøse følelser og ikke fornuft de prøver å påvirke. Folk sine følelser og ikke fakta brukes også som kilde til hva som ville skjedd, der Mina Gerhardsen viser til at 84% tror flere ville prøvd cannabis om det var lovlig. Hun unnlater å nevne at bruken av tunge narkotiske stoffer samt også en rekke lette som cannabis er lavere i dag i Portugal enn før avkriminaliseringen i 2001, og at Portugal har blant Europas laveste overdosestatistikk, mens Norge med Europas strengeste lover er på 2. plass over mest overdosedødsfall.

Når en religion omtaler noe negativt tolker de fleste det lett og feilaktig som pålegg fra Gud(er) og ikke som en fornuftig regel mot å ruse seg for mye. Dermed kan slike regler misbrukes hysterisk overdrevet av religiøse fanatikere, noe som igjen skaper hysterisk redsel for at barn får tak i disse stoffene og dermed oppfører folk seg i strid med sunn fornuft hva straffer angår for å selge eller bruke disse stoffene. De fleste land har ikke klart å forby alkohol eller tobakk siden så mange bruker dette. Narkokrigen mot marihuana spesifikt startet i USA med at eiere av enkelte aviser skapte løgnhistorier om dette stoffet fordi hamp (utvinnes av samme plante) kunne brukes som alternativ til papir og disse avisene hadde store eiendeler i papirindustrien. De ønsket derfor ikke konkurranse fra hampproduksjon og derfor gjorde alt de kunne for å lyve om hvor farlig cannabisplanten var som brukes til hampproduksjon (vitenskapelig kilde: USA forbud).

FN har dessverre utviklet seg til å fungere som en organisasjon for religiøs fanatisme pga. innflytelsen av arabiske land siden 1925 da Egypt og Tyrkia som medlem startet prosessen for å få FN til å støtte globalt forbud. Siden totalitære stater kan bruke slike lover til å overvåke og få fengslet politiske motstandere, var det enkelt å få andre land til å godta religiøst forbud. Et annet godt eksempel på slike grove overgrep pga. religiøs fanatisme er forbudet mot Psilocybin og LSD for pasienter som lider av cluster-migrene. Ifølge Wikipedia om Psilocybin og LSD: Twenty-two of 26 psilocybin users reported that psilocybin aborted attacks … 7 of 8 LSD users reported cluster period termination; 18 of 19 psilocybin users and 4 of 5 LSD users reported remission period extension. (Sewell, R. A.; Halpern, J. H.; Pope Jr, H. G. (2006). «Response of cluster headache to psilocybin and LSD». Neurology 66 (12): 1920.2)

En studie fra Australian National Drug and Alcohol centre ble ledet av professor Louisa Degenhardt ved universitetet i Melbourne. Studiet baserte seg på 1500 pasienter i slutten av 40 og starten av 50 årene og som var plaget av ryggsmerter og migrene og fikk foreskrevet Opium preparater som morfin. Nesten 13% hadde brukt ulovlige stoffer i tillegg til dette. 1 av 3 pasienter sa at cannabis var veldig effektivt til å lindre smerter.

Vitenskapelig rapport fra 2010 om skader for ulike russtoffer

Cannabis i statistikkene over betyr røyket cannabis, og siden de aller fleste som røyker cannabis blander det med tobakk, bruker ikke filter og inhalerer mer enn sigarett røykere så er den fysiske skaden per cannabis joint opp til 5 ganger større enn for en sigarett ifølge Wellington School of Medicine and Health Sciences. Allikevel blir den fysiske skade på lang sikt med cannabis bruk totalt sett mindre enn for tobakk fordi cannabis brukere røyker mer sjeldent siden rusvirkningen per gang er større og varer lengre enn for sigarettbruk.

Cannabis finnes i form av hasj, marijuana og cannabisolje. Som bruk i mat eller e-cig med cannabis sitt aktive stoff THC, så er det fysiske skadepotensialet på lengre sikt så lite at det kan sammenliknes med skader for e-sigarett bruk med nikotin. Den vitenskapelige rapporten rett over på side 6 fra Independent Scientific Commitee on Drugs viser i midlertidig at THC har opp til halvparten av effekten av alkohol på mentale funksjoner (rosa felt) mens rusen er virksom, noe som ikke er tilfelle for nikotin. Russtoffer som påvirker mentale funksjoner vil svært ofte mens rusen er aktiv (for cannabis minst 24 timer etterpå) kunne redusere korttidshukommelsen og dermed evnen til å lære. Cannabis kan derfor om den ikke brukes medisinsk ha negativ effekt på utdannelse for elever og bør derfor ikke uten medisinske grunner brukes av skoleelever eller studenter.

Alkohol er uansett mer skadelig og det er ikke noe rasjonelt argument å forby cannabis fordi ungdom i skolesituasjon ikke bør bruke slikt. Dette ville i prinsippet tilsvare at en forbød alkohol og sex utenfor ekteskap for alle, fordi dette ikke egner seg for barn. At fornuftig bruk av cannabis produkter for godt voksne over 25 år som gir ubetydelig skade er totalforbudt, mens alkohol som er ekstremt skadelig for både en selv og er lovlig å selge til alle over 18 år, er klart bevis på at det er irrasjonell moralisme som styrer lovene og ikke fornuften. Dette bekreftes også statistisk med at Internet revolusjonen har gjort fakta tilgjengelig slik at USA sin befolkning endrer mening om saken:

Alkohol er kjent for å være forbundet med psykoser om det brukes mye, mens det er bare cannabis som feilaktige blir anklaget for dette. Ifølge Wikipedia: «Approximately three percent of people who are suffering from alcoholism experience psychosis during acute intoxication or withdrawal.». Den meksikanske vitenskapsmannen José Antonio Alzate y Ramírez studerte i år 1772 effektene av marijuana (som er et cannabis produkt) på mennesker og konkluderte med at de som tok dette stoffet ble sinnssyke. Denne læren som har vist seg å være religiøst begrunnet og faktisk ikke vitenskapelig har vært dominerende i vesten de påfølgende 250 årene og brukes til stadighet av de som vil kriminalisere cannabis. Harvard Medical School som anses som en av verdens fremste universiteter publiserte i år 2014 en studie om cannabis og psykoser, og ble finansiert av National Institute of Drug Abuse. Den konkluderte følgende: «In summary, we conclude that cannabis does not cause psychosis by itself. In genetically vulnerable individuals, while cannabis may modify the illness onset, severity and outcome, there is no evidence from this study that it can cause the psychosis».

I England år 2015 ble en stor tvillingstudie om cannabis og psykoser basert på 4830 16 år gamle par publisert av blant annet Department of Psychological Sciences ved University of London og Department of Psychiatry ved University of Oxford. Den omfattende undersøkelsen konkluderte med at sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose skyldtes miljømessige underliggende risikofaktorer og ikke effekten av cannabisbruken, noe som fullt ut verifiserte Harvard Medical School sin undersøkelse året før.

Folkehelseinstituttet publiserte i november 2016 artikkelen «Cannabismisbruk mulig årsak til psykose». Utgangspunktet starter religiøst moraliserende med å skrive misbruk selv om det åpenbart ikke er misbruk om det ikke skader mer enn tobakk, noe det ikke gjør med normal bruk. Påstanden bygger på en forskningsrapport basert på en studie av 2793 tvillinger der det hevdes at cannabisbruk over tredobler risikoen for psykoser. Den er i strid med overnevnte amerikanske og engelske studie som hevder at cannabis ikke øker risikoen for å utvikle psykoser når det justeres for miljømessige faktorer. Riktignok er det sant som rapporten til folkehelseinstituttet hevder at det å ha en psykose ikke øker sjansen for å bruke cannabis og dermed ikke kan forklare årsaken. Det er også sant at siden tvillingen som brukte cannabis hadde økt sjanse for psykoser i forhold til den andre som ikke brukte cannabis, så kan det ikke forklares med genetiske faktorer siden begge tvillingene har samme gener. Det kan være en rekke andre faktorer som i betydelig grad er miljøavhengige og ikke bare er genetiske.

Mest åpenbart er det faktum at cannabis brukere nesten alltid blander cannabis med tobakk, og tobakk øker sjansen for psykoser betydelig ifølge en vitenskapelig studie publisert i Juli 2015 basert på 14555 tobakk brukere og 273162 som ikke brukte tobakk. Det kan også være slik at den ene tvillingen har økt sjanse for å få psykose fordi denne er mer emosjonell og/eller har lavere IQ enn den andre, og derfor lettere lar seg påvirke både til å bli psykotisk og bruke russtoffer. Forskningsrapporten har ingen undersøkelse av verken grad av emosjonalitet eller IQ for å justere for slike personlighetsfaktorer som i stor grad bestemmer en persons valg og evner. Psykose betyr at en person mister kontakten med virkeligheten på en slik måte at denne benekter ting som åpenbart er fakta. Ingen kjemiske stoffer kan skape en psykose fordi mennesker har fri vilje og styres ikke som maskiner av kjemi.

Det som trolig skjer er at en rekke ulike russtoffer kan tidligere utløse eller forsterke psykose hos de som allerede har høy risiko for å utvikle dette. Argumentet om å forby cannabis pga. dette blir som å argumentere for forbud mot nøtter isteden for at de som har alvorlig allergi mot dette bør slutte å spise det og er påskudd for å dekke over religiøse argumenter, fordi de samme personer aldri hevder at alkohol skal forbys fordi det øker risikoen for psykoser. For å ikke bare synse om at cannabis øker sjansen for psykoser må en utføre en studie med tilfeldige tvillingpar der den ene gis de aktive stoffene i cannabis i pilleform og ingen andre russtoffer i minst et år, og så sammenlikner med den andre som da ikke skal bruke noen russtoffer i det hele tatt. Da får en eliminert muligheten om at personligheten til den ene både øker sjansen for cannabisbruk og psykose samtidig, fordi cannabisbruken da er uavhengig av gitt personlighet.

Ifølge en forskningsrapport februar 2015 fra Traffic Safety Administration i USA er det ingen betydelig risiko for bilulykker med bruk av cannabis eller en rekke andre stoffer, bortsett fra alkohol som innebærer svært høy risiko.

En vitenskapelig studie fra University College London år 2014 basert på 2612 personer alder 15 år viste at IQ hos de som brukte mest cannabis var litt høyere enn for de som ikke brukte noen stoffer i det hele tatt når en justerte data for bruk av andre typer russtoffer og spesielt alkohol som ødelegger hjernen. Sitat: «In particular alcohol use was found to be strongly associated with IQ decline, and appeared to explain much of the variance in IQ change associated with cannabis use.»

En studie i Journal of School Health, August 2012 av American School Health Association undersøkte hvilke stoffer som medførte bruk av andre stoffer og konkluderte med at det er alkohol som er såkalt gateway drug og ikke cannabis. All vitenskap viser at tobakk og alkohol er mye mer avhengighetsdannende. De som vil kriminalisere cannabis og selv bruker alkohol er dobbeltmoralske, fordi de selv legger skylden på det relativt ufarlige cannabis for alkoholens fullstendig ødeleggende virkning. Samtidig bruker de argumentet om at en ikke trenger flere russtoffer, men dette er like irrasjonelt som å godta salg av alkohol og samtidig forby sukkerbrus med det argument om at en ikke trenger flere usunne drikker.

Problem-reaction-solution
Totalitære systemer bruker ofte en metode der man prøver å skape kriser som ellers ikke ville eksistert, for å skape frykt i folket slik at de gir sin oppslutning til den politiske ledelsen for at de skal løse problemet de selv har skapt. Slik manipulerer man til seg stemmekveg, og får økt makt til å innføre den skjulte politikk man egentlig ønsket å innføre men ikke ville fått oppslutning til uten hysterisk reaksjon fra folket. Nazistene i Tyskland skapte hysteriske reaksjoner i folket pga. det noen få onde kommunistjøder med makt gjorde, og så presenterte de «løsningen» som var å forfølge jøder og utøve uhyrlige overgrep mot både dem og andre som var uenig i naziregimet.

Selvforsvar
Det grunnleggende prinsipp i liberalismen om retten til å gjøre som en vil så lenge en ikke skader andre mennesker fører til retten til å forsvare seg mot å bli skadet av andre som f.eks. voldsmenn og tyver. Sosialister mener ofte en ikke har rett til å forsvare seg mot ondskapen og sympatiserer mer eller mindre med kriminelle psykopater. Dette bygger mye på at i sosialisme oppfattes mennesket som en viljeløs maskin som tjener staten. En slik holdning tar fra psykopatene ansvar for deres handlinger. I et kapitalistisk samfunn har en derimot lov til som nødverge å i verste fall drepe de som f.eks. trenger seg inn i huset sitt om dette er nødvendig for å forhindre dem i å utøve vold. Psykopati kan ikke kureres.

Seksualitet og prostitusjon
Amnesty International har i en rapport 7. Juli 2015 argumentert saklig for å avkriminalisere prostitusjon og hevder at lovene mot dette (der også lover mot sexkjøp er inkludert) bygger opp under krenkelse av menneskerettighetene til sex-arbeidere. Sitat side 7-9: “criminalisation” means measures that directly seek to punish sex workers through sanctions such as criminal prosecution, detention and/or fines because of their involvement in sex work. It also refers to the indirect criminalisation of sex workers through laws which, in prohibiting activities associated with sex work, such as buying sexual services or general organisation of sex work, proscribe actions that sex workers take to manage their safety, and, in doing so, violate sex worker’s human rights, including their rights to security of person, to just and favourable conditions of work and to health. Sex work is generally a highly stigmatised activity and sex workers routinely face prejudice and discrimination at the hands of state and non-state actors. Sex workers are frequently judged to have transgressed social norms of sexuality and gender and can subsequently be portrayed as deserving of punishment, blame and/or social exclusion. The criminalisation of sex work in most countries places a criminal status on sex workers that can follow them in every aspect of their lives. This affirms and compounds a discriminatory view of sex workers as criminals who, in undertaking sex work, invite harm, punishment and judgement on themselves. Conversely, sex workers can also encounter stigmatisation from those who purport to help them. The frequent stereotyping of all sex workers as victimised and/or psychologically damaged individuals is harmful and disempowering to sex workers, and unsupported by evidence. In many instances, the fact that sex workers are from communities that are already marginalised and oppressed compounds the prejudice they face; meaning that they experience multiple, intersecting forms of discrimination and often face the highest levels of judgment, blame and criminalisation.

Ofte går halvparten av alt den prostituerte tjener til (ofte øst-europeisk) mafia fordi de må skaffe et sted å bo noe som er ekstremt kostbart når det norske «religiøse politiet» kaster dem ut overalt de bor. Prostitusjon bør avkriminaliseres totalt for alle aldersgrupper siden forbud mot dette er basert på nye testamente og gammeltestamentlig jødedom, enkelte kvinners maktbehov å kontrollere sin manns seksualliv for at han ikke lett skal bli utro, og ikke hva som skader andre. 3. Mos 19,29: «Du skal ikke vanhellige din datter ved å la henne prostituere seg, slik at landet driver hor og blir fullt av skamløshet.». På det tidspunktet moselovene var laget, fantes det ikke prevensjon eller DNA tester slik at en mann kunne risikere at hans pengearv gikk til et barn som ikke var hans eget, noe som antakelig er bakgrunnen for lovene for å holde ekteskapet hellig og 100 piskeslag for sex utenfor ekteskap ifølge sharialovene i Koranen som bygger på gammeltestamentlig jødedom som forbyr sex utenfor ekteskap og prostitusjon. Prostitusjon er lovlig i land som ikke har hatt stor innflytelse av jødedom eller muhammedanisme som f.eks. Russland, USA, Israel og marxistisk inspirerte land som Island, Norge og Sverige.

Alle lover mot prostitusjon strider med det liberalistiske prinsippet om frihet og retten til å bestemme over egen kropp, og argumentet om at prostitusjon er å «selge kroppen sin» bygger på den skjulte løgnen at den voksne kvinne er mentalt å regne for barn som ikke er i stand til frivillig selge tjenester, og som derfor må være underlagt statlig tvungen beskyttelse mot egne valg – et gammeltestamentlig basert kvinnesyn. Menneskerettighetserklæringen til FN skriver at alle mennesker har rett til frihet i artikkel 3, og det medfører logisk at alle har rett til å leve et privatliv uten å bli påtvunget andre mennesker sin personlige moral (primært religion). Sosialister, de fleste kristne og muhammedanere står samlet i å mene staten skal bestemme over livet til andre mennesker i strid med menneskerettighetene. Et typisk manipulerende argument fra sosialister er at noen kvinner er så fattige at «de er tvunget» til å prostituere seg for å livnære barna sine, og derfor må prostitusjon forbys «siden det er tvang». Personer med slike utsagn prøver å få folk til emosjonelt å koble prostitusjon med tvang med bruk av klassiske tankefeil der et ord brukes på to ulike måter.

I juridisk sammenheng snakker en alltid om tvang fra mennesker og ikke fra naturen. Dersom det er snakk om naturens tvang, så kunne en hevdet at nesten alt arbeide er tvang fordi folk må arbeide for å livnære seg. Manipulerende mennesker unnlater å fortelle dette men cherry picker akkurat det denne ønsker å forby og deretter krever straff for menn som kjøper seksuelle tjenester. At dette argumentet om fattige kvinner brukes for å forby kjøp av seksuelle tjenester fra skandinaviske kvinner som ikke er fattige, bare beviser at det er helt annen agenda bak det de hevder enn å verne kvinnene mot tvang. I virkeligheten har de den største forakt for de prostituerte, noe som er lett å bevise: Dersom det var sant slik de hevdet at fattige kvinner måtte prostituere seg for å få mat til barna sine, så ville det å stoppe å kjøpe slike tjenester av dem medføre at barna døde av sult, og de som medvirker til lovforbud er derfor medskyldig i barnemord.

En artikkel i storavisen Guardian i England viser at den største undersøkelsen av sex-menneskehandel noensinne som bygget på hundrevis av politiraid, konkluderte med at de ikke klarte å bevise et eneste tilfelle av menneskehandel relatert til sex. En filosofisk utredning ved universitetet i Oslo og en vitenskapelig avhandling tilbakeviser alle de kommunistiske løgnene om dette og beviser med mange kilder at lovlige bordeller er det tryggeste for de prostituerte. En dansk undersøkelse viser at kvinnene gjør det for sex og penger og 68% av dem betrakter prostitusjon som del av deres egen seksualitet. FN har bedt alle land i verden om å avkriminalisere prostitusjon med den begrunnelse at lovene er svært skadelig for de prostituerte. Blant annet vil forbud skape grobunn for kriminelle bakmenn som skaffer jentene ulovlige bordeller. I Thailand med liberal lovpraksis på dette området, er det færre enn 0.1% som har hallik og 2/3 av dem synes jobben de har er god. Bare 14.7% ønsker å slutte.

Når marxistiske feminister (ikke liberale) bruker argumentet om at forbud mot prostitusjon vil redusere vold mot kvinner fordi færre kvinner kommer til å selge sex, er det åpenbart en skjult løgnaktig forutsetning om at all kjøp av sex er vold mot kvinner. Ordet vold omdefineres konsekvent av personer som bygger på religiøs fanatisme til å bety handlinger som strider mot deres egen moral.

Argumentet om å forby prostitusjon fordi noen blir tvunget til prostitusjon eller utsettes for annen vold er ekstremt umoralsk siden en da vil ha kollektiv avstraffelse etter samme oppskrift som Nord Korea driver på med ovenfor uskyldige. I prinsippet kunne de like godt sagt at all kontakt mellom kjønnene utenfor ekteskap bør forbys, og brukt ellers identisk argumentasjon om at mange kvinner utsettes for voldtekt på fester osv.

Konsekvensen av forbud er at bordeller med høy sikkerhet blir umulig og jentene ifølge NRK ikke tør å anmelde vold. Det falske argumentet mot dette er at en peker på eksempler fra f.eks. Nederland der bordeller ble lovlig etter 1990 uten at både inne og utemarked summert medførte mindre sjanse for vold. For det første har volden øket drastisk i alle større byer i Europa pga. innvandring fra ikke-vestlige land etter dette tidspunktet, så det kan hende at uten bordeller ville volden vært langt høyere.

For det andre må det være fritt fram alle steder det er lovlig med butikk også å ha bordell, der det settes et standardisert minimum av sikkerhet med metalldetektor, alarmsystem og deposit safe for å forhindre ran som mangler på alle hoteller. I Nederland settes det verken slike krav eller tilrettelegges for åpen konkurranse om å tilby kvalitetsbordeller. Tvert imot er det rene heksejakten mot de som driver bordeller, noe som medfører at seriøse aktører styrer unna bransjen og den overlates til tvilsomme kriminelle. I slutten av 2008 annonserte den Nederlandske stat med ledelse av Mayor Cohen at halvparten av 400 prostitusjons-vinduer og en rekke cannabis utsalgs steder skulle tvangs-stenges pga. mistanke om ulovlig aktivitet, noe som helt åpenbart bare er fordekt moralsk forbud siden det ikke var avgjort i retten at de drev med noe ulovlig. Å arrestere enkeltpersoner en mente gjorde noe ulovlig ville vært normalt å gjøre om en stor bedrift hadde en kriminell ansatt.

I Norge ble den kommersielle Internetbaserte annonsesiden e-zone kort tid etter stengt i Norge kun pga. mistanke om at det var ulovlig å legge ut slike annonser mot betaling. Saken havnet i høyesterett og annonsesiden vant. Fremme i loven betyr å igangsette og ikke hjelpe med informasjon. Etter dette hadde konkurrenter fra utlandet tatt over hele markedet og skaden var skjedd. Det er mao statens innblandelse som skaper problemene på akkurat samme måte som forbudet mot blant annet cannabis, og ikke det frie marked. På toppen av det hele forhindres ikke bare mange jenter å bruke bordeller siden de pga. statlig innblanding ikke fungerer som de burde, men jentene må betale mva. avgift, noe de ikke trenger å gjøre på gaten der risikoen er mye større. Derfor bør prostitusjon anses som en helsetjeneste uten mva. avgift, ikke minst fordi svært mange menn ikke har tilgang til damer på annen måte og dette er en viktig del av menneskers helse. Det er også slik at ikke alle tilbyr seksuelle tjenester som jobber med dette.

Ifølge Kirby R. Cundiff med tittel Associate Professor of Finance at Northeastern State University, så er det mer enn 95% sannsynlighet at voldtekt og relaterte drap mot kvinner i USA vil synke med 25% om prostitusjon avkriminaliseres. I Rhode Island i USA ble faktisk prostitusjon på innemarkedet avkriminalisert i år 2003 og voldtekt mot kvinner sank umiddelbart med hele 40% mens andre former for kriminalitet ikke sank i samme periode, noe som følgende graf viser:

Den vitenskapelige rapporten om dette ble skrevet av Scott Cunningham (Bayulor University) og Manisha Shah (University of California, Los Angeles) i 2013 og skriver følgende i konklusjonen på side 29: This study provides the first causal estimate of the impact of decriminalization on sexual violence and public health outcomes. The results suggest that decriminalization could have potentially large social benefits for the population at large, not just sex market participants. In addition, the results from both empirical models (DD and synthetic control) are quite consistent speaking to the strength of the results. Decriminalization reduces sexual violence by 824 fewer reported rapes. We provide suggestive evidence that the decline in rapes is likely due to men substituting away from violent sexual behavior toward prostitution since decriminalization increases the supply of sex workers and decreases prices. Decriminalization also improves public health outcomes by decreasing female (and male) gonorrhea incidence by approximately 2000 cases. As the presence of comorbid STIs such as gonorrhea, can increase the likelihood of HIV transmission, finding a reduction in gonorrhea is likely understating the gains to public health.

Det er en etablert myte at voldtekt utføres pga. kvinnehat og kulturelle forskjeller, og det er svært lett å bevise siden voldtekt er et problem i alle land uansett kultur og selv om det finnes mange kvinner som hater menn så voldtar de ikke menn av den grunn fordi de får menn uten å gjøre det. At voldtekt er et stort problem blant flyktninger fra f.eks. Irak som statistisk begår opp til 10 ganger mer voldtekt enn innvandrere fra Pakistan, kan i stor grad forklares ut fra det faktum at ofte er det over 70% unge menn blant denne gruppen og mye større mangel på kvinner enn i andre innvandringsgrupper. Løgnaktige påstander fra marxistiske feminister om at prostitusjon er skadelig og øker vold mot kvinner er bokstavelig talt det motsatte av det vitenskapen kan bevise. Samme type argumentasjon finner en også innen Muhammedanisme/koranfundamentalisme – falske påstander om at noe «er skadelig» for en gruppe mennesker for å dekke over at det strider mot de menneskerettighetskrenkende ideene i den religiøse Ideologien deres. Mørkemenn i kirkesamfunnene som bygger på moselovene liker at massiv innvandring av muhammedanere kan sende samfunnet tilbake til middelalderske politiske holdninger der kvinner blir underkuet, seksualitet utenfor ekteskap blir bannlyst, alkohol (og annet russtoff) samt kritikk av Koranen og gamle testamente blir dødsstraff for. Påstander begrunnes aldri og vitenskap refereres aldri til for de som er religiøse.

Liberalismen anvender heller ikke religiøse regler eller behov for makt over egne barn for å sette aldersgrenser for seksualitet, men basert på en modell som skal forhindre skade. Dersom en setter antifornuftige grenser lærer ingen hva fornuftige grenser burde være og forskjellen mellom frivillighet og tvang viskes ut noe som øker tvang betydelig. En klart bevis på dette er at en i de fleste land ikke skiller mellom høyrisiko handlinger og lavrisiko men setter samme aldersgrenser for alle seksuelle handlinger. Det er f.eks. irrasjonelt å likestille handlinger som gir høy risiko for graviditet med handlinger som ikke engang kan skade fysisk. Det er like irrasjonelt som å likestille det å sykle og kjøre bil og sette aldersgrense 11 år på begge deler. Siden det er store forskjeller i forståelse av hva som skader avhengig av IQ skal aldersgrensene kun være veiledende og alle kan teste sin IQ og kunnskap for å senke disse individuelt.

Aldersgrenser for handlinger som gir stor risiko for sykdom eller graviditet bør være 18 år for de som ikke har vist at de har høyere IQ eller mer kunnskap enn normalt. En person med IQ 80 skal ikke ha samme aldersgrenser som en som har IQ 120 om det er snakk om handlinger som ikke kan skade fysisk fordi psykisk takler intelligente mennesker langt mer enn ikke-intelligente. Handlinger som gir bare litt mer risiko i forhold til andre normale farer i samfunnet (f.eks. trafikkulykker) bør være omtrent 15 år, forutsatt at 15 åringer har hatt tilstrekkelig undervisning om dette på skolen – noe som skal være obligatorisk i alder etter 12 år. Lavrisiko handlinger som gir mindre risiko enn andre normale farer i samfunnet bør ha omtrent 12 års grense. Et eksempel på lavrisiko seksualitet er dersom det anvendes god beskyttelse mot graviditet og sykdommer og det er snakk om kjærestepar som har vært sammen i minst en måned og derfor har fått god tid til å tenke over hva de vil. Handlinger som ikke kan gi fysiske skader er generelt å betrakte som slik lavrisiko. Før en har vitenskapelig utredet risiko kan en ha 15 års grense for alle typer seksualitet med fysisk kontakt, med unntak av de som er i samme aldersgruppe. Det som ikke kan gi beviselige skader i ettertid pga handlingen i seg selv bør avkriminaliseres.

Rettssystem og tankeforbrytelser
I liberalismen er alle mennesker å betrakte som uskyldig til det motsatte er bevist og evnt. skade de har påført andre skal ikke diktes opp men utredes fra vitenskapelig fakta. Manipulerende mennesker (psykopater) bygger nesten alltid på religiøse massepsykoser som f.eks. seksualitet og narkotika. F.eks. USA lager lover basert på religiøst hysteri skapt av markedsføring av private fengsler som har profitt på lengst mulige straffer for bagateller og derfor demoniserer seksuelle forbrytelser. Blant de straffer som er hysterisk overdrevet er straffer relatert til mindreårige og pornografi. Et typisk eksempel er der noen straffes med lange fengselsstraffer kun for å ha mottatt sexbilder som er sendt frivillig av ungdom på 14 år til gutter de flørter med på internett, og der bildene ikke er gitt videre til andre. All skade som påføres disse jentene er samfunnets bibelsk baserte reaksjoner, og ikke at de har sendt bildene i seg selv. Det som er viktig å lære ungdom i skolen er at bilder som deles på denne måten bør passordbeskyttes og slettes etter kort tid av fare for at de kan bli spredd til uvedkommende. Personvernlover er viktig for å sikre at barn og voksne ikke utsettes for krenkelse av personvernet i form av naken og sexbilder på en slik måte at det skader dem, men ytringsfrihetforbud ovenfor voksne har som formål å straffe folk for tankeforbrytelser, noe som er i strid med liberalisme.

Det er utallige barn som drepes pga. uforsvarlig kjøring av bil i trafikken der alkohol ofte er involvert, og millioner foreldre som gir barna svært skadelig usunn mat (spesielt stort problem i USA med hysteriske pornolover). Dette er som regel mye mer skadelig enn å distribuere pornografi av barn som ikke er identifiserbare for andre enn politiet, så lenge en ikke tilfører produsenten penger for å lage det da dette finansierer nye overgrep. Begrunnelsen for dette er at spredning av bilder i Norge av barn i et fattig land på andre siden av jordkloden kanskje 10 år etter at bildet er tatt vil være ubetydelig i forhold til den vold og fattigdom mennesker ofte utsettes for i disse landene.

Isteden for å bruke milliarder på å forfølge noen få privatpersoner som deler slike bilder bør ressursene i utgangspunktet brukes på tekniske løsninger for å stenge nettsider på det anonyme TOR nettverket som sprer skadelig innhold. Dette kan lett gjøres ved at alle webhotell i alle land må pålegges å logge såkalte ddos angrep som er stort antall robotaktivert lesing, og rapportere IP adresser som deltar i disse til internasjonale anti ddos beskyttelse systemer. Programvaren for hvert webhotell vil lett kunne logge hvilke nettsider som fikk stor økning av trafikk mot en nettside man vil spore opp. Det vil ta kort tid å finne fram til samtlige aktuelle maskiner i verden på denne måten. Dette er dessverre ikke ønskelig av politikere fordi det løser problemet, noe som strider mot sosialistisk politikk som bruker problem-reaction-solution metoden der en ofte med vilje skaper et problem så en deretter kan «løse» det samme problemet en selv har skapt med totalitære metoder. Generelt bør pengene brukes på å sikre barn menneskerettigheter isteden for meningsløs jakt på internet.

Dersom en voksen person motiveres til å gjøre noe som er skadelig pga. at andre viser interesse f.eks. i form av klikk på en nettside eller politiske meninger, har disse ikke skyld i denne skaden fordi mennesker har fri vilje og ingen har ansvar for andres frie valg. Selv om kritikk av innvandring har motivert terrorister medfører det ikke at de som kritiserer innvandring er medskyldige. Ytringsfrihet handler nettopp om at en ikke er ansvarlig for andres emosjonelle reaksjoner på egne frie ytringer, og det medfører at ytringsfriheten totalt oppheves og det er ingen grense for forbud mot ytringer dersom en i et eneste tilfelle lovmessig anses som ansvarlig for slikt.

De voksne som med vilje skader andre har ifølge liberalismens ideologi 100% ansvar for dette selv, og ytringsfrihetforbud får disse til å tro at andre mennesker og miljø også har ansvar, noe som demoraliserer vedkommende som da lett kan tenke at «det er jo ikke bare min skyld men også andres, kanskje mest andres for vi har jo ikke fri vilje så det er ikke moralsk galt om jeg bare fortsetter med dette…».

I liberalismen er det ikke demoraliserende ytringsfrihetforbud og straff for tankeforbrytelser som legges til grunn for lovene men personvern som ville gjelde alle mennesker uansett alder. I Norge er tegninger, sexdukker og voksne personer som ser ut som under 18 i strid med grunnloven §100 gjort forbudt. Siden det praktisk talt alltid er noen over 18 som ser ut som 17 år i større mengder porno, har hele den mannlige befolkningen som laster ned fullt lovlige bilder i andre land i Europa blitt kriminalisert i Norge! Marxistiske dommere kan også synse etter eget forgodtbefinnende om noen ser ut som de er under 18, noe som skaper en totalitær politisk modell der de fleste menn med feil politiske ytringer kan straffes.

Ved passivt kun laste ned uten å spre videre eller betale for, er skade omtrent ikke målbart om en ikke tilfeldigvis skulle gjenkjenne personer avbildet og det kan få konsekvenser for dem. Det faktum at det er ingen ytringsfrihetforbud mot å laste ned bilder som viser at barn er utsatt for grov ikke-seksualisert vold viser hysterisk dobbeltmoral; film av drap og tortur av småbarn er lov men sex med en 17 årig betalt pornomodell er forbudt, selv om det er lovlig å ha sex med den samme. Forbudet mot ungpornotegninger fjerner den minste tvil om bakgrunnen for lovene og beviser med 100% sikkerhet at straffelovene her ikke er laget pga. personvern noe som ofte løgnaktig hevdes, men i virkeligheten er krenkelse av ytringsfriheten som er fundamental menneskerettighet artikkel 19 i FN menneskerettighetserklæring samt grunnloven §100.

De som vil ha straff for tankeforbrytelser er de mennesker med dårligst moral men hevder de har den beste moral. Som regel har dette historisk vært Koranens voldelige sharialover eller Bibelens moselover som har dødsstraff for diverse former for sex utenfor ekteskap som f.eks. prostitusjon, og var grunnlaget for hekseprosessene i middelalderen. Disse umoralske ideer skapt av psykopater sprer alltid demoraliserende giftige ideer om at en skal bruke brutal vold mot de som tenker annerledes enn egen totalitære (religiøse) ideologi. Resultatet av totalitært samfunn uten respekt for ytringsfrihet er at fattigdom, mobbing, vold og drap av barn og voksne øker dramatisk. Overgrep og vold mot barn er størst problem i land med minst ytringsfrihet. De som støtter straff for tankeforbrytelser noe ytringsfrihetforbud ovenfor voksne handler om, har dobbeltmoral fordi de argumenterer bokstavelig talt aldri for forbud mot kommunisme, gamle testamente eller Koranen som faktisk i hundrevis år har medført totalitære massemordregimer.

Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at ungporno øker antall overgrep ifølge en vitenskapelig rapport fra 2003 av David L Riegel. En vitenskapelig rapport fra 2010 av Milton Diamond bekrefter at dette er korrekt. Sitat fra wikipedia:

Milton Diamond, from the University of Hawaii, presented evidence that «[l]egalizing child pornography is linked to lower rates of child sex abuse». Results from the Czech Republic indicated, as seen everywhere else studied (Canada, Croatia, Denmark, Germany, Finland, Hong Kong, Shanghai, Sweden, USA), that rape and other sex crimes «decreased or essentially remained stable» following the legalization and wide availability of pornography. His research also indicated that the incidence of child sex abuse has fallen considerably since 1989, when child pornography became readily accessible – a phenomenon also seen in Denmark and Japan. The findings support the theory that potential sexual offenders use child pornography as a substitute for sex crimes against children. While the authors do not approve of the use of real children in the production or distribution of child pornography, they say that artificially produced materials might serve a purpose.


Selv om det var slik at visse typer pornografi økte antall overgrep, ville det vært like umoralsk å bruke dette som argument for forbud som å forby biler fordi det øker trafikkulykker eller forby godteri og sukkerbrus fordi mange mindreårige faktisk spiser for mye av det og blir syke, noe som faktisk er økende problem i mange land.

Statlige lån, naturkatastrofer og krig
I liberalisme kan staten ta opp lån for å finansiere forsvarskriger og utgifter ved naturkatastrofer, samt kortvarige lån som med 100% sikkerhet kan nedbetales innen max 3 år og helst ikke mer enn 1 år. Slike lån må standardiseres med faste avtaler mellom de land som samarbeider om felles forsvar mot slike katastrofer. NATO samarbeide er forenlig med nasjonalliberalisme på det premiss at en kun deltar i forsvarskriger og ikke angrepskriger. Dersom en stat har tatt opp lån på annet grunnlag av dette og får budsjettunderskudd påfaller ansvaret de politikere og lånegivere som har gitt disse lån og ikke andre politikere eller befolkningen generelt. Sosialistlån av denne typen er organisert kriminalitet i henhold til liberalismens prinsipp om at en ikke er ansvarlig for lån som andre har tatt opp uten samtykke for å gagne seg selv. Den høye statsgjelden til sosialistland i vesten kan derfor løses enkelt med å erklære lånet som ugyldig for andre enn regjeringen som tok opp lånet og fysiske verdier som stammer fra slikt pengelån må gis tilbake til de som ga lånet eller tilbakebetales til aktuell markedsverdi om det er nyttige verdier (f.eks. infrastruktur). Lån som ikke er bundet til slike verdier skal annulleres om et nytt parti tar over, da dette er brukt til å kjøpe opp velgere og derfor aldri burde bli gitt.

Landområder
Ingen kan eie landområder som ikke er bygget av mennesker. En kan kun eie landområder som for eksempel utfylt land i havet der det ikke fantes land fra før. Mange som kaller seg kapitalister kun for økonomisk vinning skyld mener de kan eie landområder bare fordi de sier de eier det. Men da er en tilbake til «eiendom er det jeg eller staten sier eiendom er». Det holder ikke å sette et gjerde rundt en tomt og hevde at en eier det som er på innsiden. Det blir like absurd som at den første som setter opp gjerde rundt nordpolen eier nordpolen. En eier gjerdet men ikke tomten. Det holder heller ikke å blande sitt arbeide med tomten. Om en kjører over med bulldoser og flater trær med jorda eier en ikke landområdet av den grunn. Dersom en dyrker marka så eier en det en dyrker men ikke tomten det ligger på, så om en slutter å dyrke marka der kan hvem som helst andre overta området om bonden ikke har noen avtale med spesifikk person som skal overta driften. Dersom en bygger et hus eier en huset men ikke tomten den er bygget på osv. Allikevel er det andre faktorer som gjør at en ikke vil slippe inn hvem som helst på et landområde. Dette er fordi andre mennesker kan krenke eiendomsretten dersom de ikke aksepterer den, noe som er et typisk problem ved innvandring (behandles som tema senere i denne artikkel). Derfor må det være landområder rundt sin eiendom en har bruksrett over så lenge det er i bruk for å holde avstand til andre mennesker, så lenge det er fornuftig begrunnet og ikke godseiere som kontrollerer store områder i byene de ikke bruker til noe fornuftig. Tilsvarende gjelder for hele landet, men dette er i selvforsvar og har ingenting med hva eiendom betyr.

I noen tilfeller, spesielt på feriesteder kan det være tomtemangel og mange boliger kan være ubrukt store deler av året eller ha mye større tomt enn som er i bruk. I slike spesielle tilfeller kan kommunen enten kreve at deler av tomten gjøres tilgjengelig for allmenn ferdsel (spesielt strandlinjer) eller tomten får kommunal avgift per kvm. som bestemmes av tomtemangel og ikke verdi på eiendom med bolig, og kun er ment å erstatte kommunale tap på normal inntekt fra fastboende som ikke kan bo der pga. tomtemangel. Det er meget viktig at vanlige leiligheter med fastboende ikke får slik avgift fordi disse betaler kommunale avgifter og støtter næringslivet på det stedet de bor hele året i motsetning til de som kanskje bare er der 1 mnd i året. Norge har derimot eiendomsskatt på primærbolig som er i bruk hele året og dette er sosialistisk basert og uavhengig av tomtemangel, slik at leiligheter på 20 kvm. selv i småbyer rammes.

Kopiering, Patenter og trademark
Distribusjon av kopiert materiale som har markedsverdi krenker eiendomsretten fordi en deler ut noe andre har laget mot deres vilje til et marked og derfor degraderer verdien på varen slik at det medfører økonomisk tap for opphavsperson. Å kopiere noe til seg selv til privat bruk dersom en ikke påvirker markedet ved å distribuere dette eller produkter laget med dette videre, er å betrakte som en passiv handling som ikke skader markedet. Kopiering av musikk til privat bruk vil derfor ikke krenke eiendomsretten. Å betale for piratkopier kan skade fordi det øker sjansen for distribusjon til andre.

Dersom det å klikke på en lenke på Internet automatisk medfører at en krenker eiendomsretten, typisk ved at en selv starter å distribuere det en laster ned samtidig som lenken klikkes, så er ikke lenken beskyttet av ytringsfriheten da det er mer enn bare en fri ytring fordi frie ytringer kan ikke krenke andres frihet da det ville være selvmotsigende. Dersom en robotarm var koblet til en datamaskin som styrer en nettside og klikking av en lenke på den nettside ville utløst at en person ble skutt, ville lenken vært å betrakte som triggeren på pistolen og en livsfarlig utløsemekanisme som har ingenting med frie ytringer å gjøre. Dersom en lenke ikke direkte går til konkret innhold som krenker opphavsrett, men til f.eks. forsiden av en nettside med mye forskjellig innhold eller programvare som kan brukes til å finne noe som krenker opphavsrett, så vil lenken være beskyttet av ytringfriheten like mye som et utsagn i en avis om hvilke områder i en by det selges narkotika.

En person kan aldri være ansvarlig for hva andre nettsider måtte publisere i fremtiden, men kun det som konkret lenkes til på et tidspunkt forutsatt at formålet er å spre dette innhold og ikke f.eks. forskning og annet saklig opplysningsarbeide siden dette vernes av ytringsfriheten. Dette er en logisk følge av at en ikke er ansvarlig for hvor andre mennesker navigerer på annen nettside.

I liberalismen er det lov å kopiere offentlig tilgjengelig informasjon til eget private bruk så lenge informasjonen holdes innenfor husets vegger. Slik var også lovverket utformet i starten av den personlige datamaskins store utbredelse på 80 tallet. Falske liberalister som befinner seg på venstresiden er ofte imot dette, fordi deres agenda er å støtte velstående og rike og misbruke liberalismen kun for dette formål. Å kopiere offentlig informasjon til eget bruk er passiv handling og skader ingen. Det er aktiv videredistribusjon som kan påføre andre økonomiske tap men disse er som regel hysterisk overdrevet fordi de færreste ville kjøpe det de laster ned gratis og endel nedlastinger medfører også gratisreklame slik at mange kjøper originalene av det de laster ned.

Den økonomiske skade påført opphavsperson ved fildeling der distribusjon skjer samtidig som nedlasting er normalt forsvinnende liten. I USA har privatpersoner blitt saksøkt for millioner av kroner bare for å gjøre 10-20 musikkfiler tilgjengelig på nettet og dette sier egentlig mer om hvem som styrer USA sitt lovverk enn hva som er rettferdig straff. I slike saker har det ikke vært mulig å dokumentere tap på så mye som en eneste dollar. Ifølge en undersøkelse fra BI (bedriftsøkonomisk institutt) kjøper såkalte musikkpirater ti ganger mer musikk enn de som aldri laster ned gratis. På tross av dette mener platebransjen at nesten en million kroner per låt lagt ut på fildelingsnettverk er grei pris å betale som erstatning for noe som ikke engang er dokumenterbart tap på en eneste krone. Retten som tok parti med platebransjen dømte kvinnen det var snakk om i denne saken til å betale en halv million kroner per låt. Politikk, Massemedia og platebransje inkludert kontrolleres i USA av en liten gruppe som har så mye politisk makt at de i praksis styrer lovverket slik at dette blir bukken som passer havresekken.

Problemet med kopiering av spill og programvare kan løses til en viss grad om alle personer har Internet fordi f.eks. et spill kan ha mesteparten av koden liggende på sentrale maskiner som ikke lar seg kopiere. Derfor er det beste tiltaket å få bygget ut Internet for alle og la bransjen selv finne tekniske løsninger for å forhindre kopiering. Staten bør derfor prioritere utbygging av Internet isteden for å bruke ressurser på å fange private fildelere, da dette vil gi mye bedre gevinst for programvare og musikkbransjen.

Patenter og trademarks slik det praktiseres i dag strider mot eiendomsretten. Patentering betyr i dag først til statlig mølla med krav om å monopolisere et produkt selv om en ikke har laget det. Dvs. om noen andre kommer fram til det samme uavhengig av en selv og derfor per definisjon har laget produktet selv krever en statlig beskyttelse fordi en var først ute med registrering. Eiendomsrett har ingenting med hvem som er først ute med et produkt men hvem som har laget det. Om to lager samme produkt vil de eie det like mye hver og kunne gjøre som de vil med det. Patentering er statlig monopolisering og er egentlig akkurat slik sosialistene tenker om at staten skal kunne krenke eiendomsretten. Et eksempel er ord som «Apple» og «gmail». Det er åpenbart at hvem som helst ville kunnet funnet på ordet «Apple» siden det er et ord i språket. På tross av det måtte dataprodusenten Apple betale erstatning til det engelske platestudioet «Apple», noe som demonstrerer først til mølla prinsippet. De som tror at eiendomsretten og derfor individualisme støtter slik navnebeskyttelse tar derfor feil og er ikke kapitalister. Microsoft, IBM, Apple og de fleste andre vil miste enhver enerett til bruken av disse ord dersom eiendomsretten ble tatt på alvor, men logoen de bruker i kombinasjon med ordet vil være beskyttet av kopieringsrettigheter.

For patenter er argumentasjonen i prinsippet identisk. Lego kan f.eks. ikke kreve enerett til å lage klikkbare klosser i plastikk en kan bygge med men de kan kreve enerett på de spesifikke dimensjoner de bruker i sine klosser dersom disse dimensjoner ikke er logisk følge av normale standardstørrelser. F.eks. en legokloss som er 1 cm bred kan ikke kreve patent på 1 cm bredde da dette er standardstørrelse. Dersom de derimot velger 9.5 millimeter har de et langt bedre argument for å kreve enerett til å lage 9.5 mm bredde og konkurrenter må da enten lage 1 cm eller 9 mm men ikke akkurat slik at de blir kopier av legoklossene. Det er åpenbart at konkurrenter får finne på sitt eget system som ikke er mulig å klikke sammen med eksisterende legoklosser. Det absurde med patenter slik de fungerer i dag er at lego i prinsippet kunnet nektet andre å produsere enhver type plastikklosser som kan klikkes sammen fordi de fikk patent på «små byggeklosser som kan klikkes sammen». Apple computers har prøvd seg på patent på utseende på «firkantet lesebrett uten tykk metallkant rundt» (Ipad) og liknende geometriske minimalistformer, noe som ikke skal beskyttes av patenter.

Abort og retten til å avlive dyr
Retten til å bestemme over egen kropp kommer av en spiser og passer på sin medfødte kropp med sin frie vilje og bruker fornuften til å utvikle seg mentalt og fysisk og derfor gradvis overtar eiendomsretten. Et ufødt foster har ikke utført noe som helst viljestyrt og fornuftig arbeide og derfor er fosterkroppen ikke eiendom til barnet etter definisjonen til eiendom men eiendom til moren fordi hun eier kroppen sin og derfor også det kroppen lager. Abort strider derfor ikke mot eiendomsretten og alle ekte liberalister er for fri abort før fødselen. Man kan lette forestille seg de grusomme konsekvensene av religiøs fanatisme der unge jenter ned til 14 år alderen som er voldtatt må føde barnet mot deres vilje.

I praksis ville kvinner fått utført aborten i et annet land, så et land som praktiserer slike lover måtte vært veldig fattig så kvinnene ikke hadde råd til å reise et annet sted for å få utført aborten.

For de som tror på ikke-fysisk sjel er menneskets sjel ikke del av kroppen og derfor lages denne ikke av mennesket, noe som medfører at det er mindre problematisk med abort siden det er kun en fysisk kropp som blir ødelagt og ikke noe tenkende vesen. Siden det da ikke finnes tegn på sjelelig aktivitet før fødsel er det ifølge denne teori dobbelt absurd å forby abort. Rettigheter til dyr begrunnes på tilsvarende måte – dyr har ingen rett til liv fordi de ikke utvikler seg mentalt med bruk av fornuften så de har ikke noe å tape på å dø da de ikke går glipp av noen kunnskap. For de som mener at dyr ikke har noen bevissthet (begrunnet med at de mangler sjel) er det selvsagt helt uproblematisk å drepe dyr, men i tilfelle de skulle ha det allikevel må en ikke gjør noe som kan plage dem.

For mye abort blant spesielt etniske nordiske mennesker er en tragedie for samfunnet fordi disse får for få barn og abort av jentefostre i f.eks. India eller Kina fordi noen vil ha guttefostere er også tragedie for samfunnet. Dette må stoppes med argumentasjon, holdningsendringer og økonomisk hjelp fra staten men ikke kriminalisering. Liberalister mener generelt at hele samfunnet bør gjøre alt de kan innenfor rammene av frihet for å forhindre aborter i land der det fødes for få barn (Europa)

Naturressurser
Siden ingen eier det ingen har laget vil produkter funnet i naturen være å betrakte som en naturressurs. Det er to ulike individualistiske teorier her. Den ene som kalles materialistisk teori (typisk for filosofien Objektivisme) er at ingen eier dette og hvem som helst kan forsyne seg. Den første og beste som kan legge en foss i rør og produsere kraft vil da ha full rett til det. Tilsvarende kan afrikanere komme til Norge og fiske all fisken til det er helt tomt i sjøen og så dra tilbake til Afrika, med totalt ødelagt naturressurs som resultat. Den andre teorien som f.eks. filosofien Aksistensialismen benytter er åndelig og bygger på at hele universet er laget for bevisste vesener. Dermed blir universet som helhet en felles ressurs alle eier og fordelingen må da stemme overens med dette. Mennesker som bor i Afrika har mye sol, noe en ikke har i nord. De har derfor mulighet til å dyrke jord for mat selv. Denne muligheten er dårlig i nord men til gjengjeld har en mye fisk i slike områder. Det blir derfor skjev fordeling av naturressurser om noen både skal ha solen og ta maten fra de som mangler solen. Naturresursene er derfor ofte koblet til geografisk område der de skal brukes.

Demokratiske avgjørelser i hvert land for hvordan utnytte naturressurser er generelt det beste. Ingen har derfor automatisk rett til å pløye opp et helt land og lage åker der for så å hevde at andre må leie området for å få lov til å ødelegge kornet de har plantet. Da har en full rett til å erstatte det verditap bonden får og ta landjorda og bygge bolig på dersom det ikke finnes alternative steder å bygge. Jorda er felles naturressurs og ingen har rett til å bruke urimelig mye av den. En bonde som har en stor gård rundt en storby og forhindrer byens utvidelse bruker derfor urimelig mye av felles eiendom til sitt korn og derfor må flytte gården sin lengre vekk fra byen eller selge den til markedspris. Det er viktig å merke at en slik gård vil ha høy markedspris og bonden vil bli rik. I spesielle tilfeller der en skal bygge flyplass, jernbane og liknende langt vekk fra byen kan det i enkelte tilfeller være nødvendig å flytte eiendommer. Den generelle regelen er at disse skal få minst dobbel markedspris som kompensasjon slik at de lett kan skaffe seg ny likeverdig tomt. De absurde følgende av materialistisk individualisme er at noen som nekter å selge til dobbel pris kan få stoppet utbyggingen av helt nødvendige jernbaner eller flyplasser slik at landet ikke får nødvendig infrastruktur i forhold til antall innbyggere. En enkelt person kan derfor påføre landet flere hundretalls milliarder kroner i ekstrautgifter.

I materialistisk individualisme kan hvem som helst ødelegge naturressurser da felleseie er umulig. Den andre tolkningen av individualisme (åndelig) hevder at alle må ta vare på naturen i størst mulig grad, men ikke så stor grad at det er til skade for menneskene. Naturen er til for menneskenes skyld og ikke motsatt ifølge denne teorien. Bevaring av regnskog, dyrearter, de viktigste fossefall og elver er derfor viktig i åndelig individualisme. På tilsvarende måte er bevaring av alle menneskelige raser, det være seg indianere, svarte, asiatere, hvite, arabere osv. like viktig. Derfor kan det være nødvendig å sette igang tiltak mot innvandring eller for stor barneproduksjon (mer enn 1 per person av grupper det er for mange av) i begrensede geografiske områder for å forhindre utrydding av f.eks. indianere, samer eller andre verdifulle minoriteter på jorda. Tilsvarende tiltak er allerede innført for dyreriket (f.eks. krokodiller) med godt resultat. Slike tiltak må alltid gjøres via demokratisk avgjørelse og det er opp til hvert enkelt hvor mye de vektlegger viktigheten av lik balanse i forhold til fri innvandring.

Gullstandard
I liberalismen er det på lang sikt (selv om det ikke haster i land med stabil valuta) ønskelig med gullstandard isteden for at pengene har verdi bare fordi folk tror de har verdi. Det siste kan medføre at valutaen plutselig blir null verdt og det åpner for statlig manipulering av valutaen der staten trykker opp penger slik at det skapes inflasjon og pengene blir lite verdt på kort tid. Med gullstandard er penger kun kvittering for salg eller kjøp av gull og kan veksles inn når som helst i ekte gull uavhengig av økonomien i samfunnet ellers. Problemet med å innføre gullstandard er at gull i perioder er overpriset slik at prisen kan falle betydelig innen kort tid. Gullstandard bør derfor innføres i en periode etter stabile gullpriser i mange år og en kan evt. ha to typer valuta i landet samtidig som en overgangsordning der folk selv kan velge hva for type penger de vil bruke. Gullstandard er viktigst for sparepenger i banken siden andre penger som forbrukes kort tid etter de utbetales vil inflasjonsjusteres hele tiden av sentralbanken. I Norge justeres inflasjonen til 2.5% og dette er for å stabilisere valutaen i forhold til andre land, noe som er helt unødvendig med en gullstandard.

Boliger
Liberalismens utgangspunkt er minst mulig skade i praksis for enkeltindividet. Den ideologi som er ledende i dag (nykommunisme, sosialdemokrati eller venstresosialisme som det også kan kalles) sløser med skattebetalernes penger til alt fra opera, teater og annen kultur til meningsløs psykiatri som ikke har noen som helst effekt i praksis for folk sin velstand. Det viktigst av alt er faktisk at boligprisene er lave og det blir bygget boliger til lavtlønnede. Tvert imot er det forbudt å bygge små billige boliger og generelt nesten forbud mot bygging overalt, samt at 20% av byggekostnad er unødvendig byråkrati. Dermed har prisene øket nesten 3 ganger mer enn inntektsøkning:

Leiligheter over 46 kvm. primærrom må i år 2014 ha 1.5 meter i diameter «snuplasser» på soverom og baderom for funksjonshemmede, noe som er absurd siden de færreste funksjonshemmede trenger så stor snuplass og de aller fleste vil uansett ha en leilighet over 50 kvm. Saken kunne lett løses med å lage en regel om at kun 2-roms leiligheter over 50 kvm, og 3 roms over 60 kvm. har disse krav men da ville det være mulig å bygge slike boliger og derfor er grensen satt slik at det akkurat er umulig noe som er ganske påfallende. Sosialistiske politikere og 80% velgere eier selv bolig og de fleste av dem ønsker høyere boligpriser. De fører derfor en politikk basert på løgnaktige påskudd som stopper byggingen av boliger som ikke koster så mye at det ruinerer økonomien til de med lavest inntekt.

Arbeidsgiveravgift og dokumentavgifter
I Norge koster det private næringsliv i år 2014 mer enn 50 milliarder hvert år til revisor og dokumentasjon. I liberalismen ville bedrifter med under 10 ansatte slippe dette kravet og en kunne spart næringslivet for minst 25 milliarder hvert år. Arbeidsgiveravgift for foretak med en ansatt vil avskaffes, da det er meningsløst å betale arbeidsgifteravgift til seg selv. Arbeidsgiveravgiften brukes for å skattelegge bedrifter i større byer og overføre pengene til distrikter som ikke har slik avgift i det hele tatt og er derfor svært skadelig for nyetablering i produktive områder. I liberalisme må denne avgiften kun komme de ansatte til gode via økonomisk sikkerhetsnett ved sykefravær og liknende og dermed kan være mye lavere enn om det også skal finansiere noe annet.

Byråkrati og generelt skattenivå
I liberalisme er det viktig at staten kun bruker penger på å forsvare mennesker mot å bli skadet i form av verning av felles natur og ressurser, politi, forsvar, domstoler, og økonomisk sikkerhetsnett for de med lavest inntekt. Det siste om sikkerhetsnett støttes ikke at ekstremliberalister (som praktisk talt alltid er på venstresiden av politisk akse), mens normale liberalister støtter dette uansett side. Liberalismen har i alle tilfeller et ideologisk prinsipp om minst mulig stat med minst mulig byråkrati mens sosialismen har det motsatte som prinsipp; mest mulig stat og denne stat vil i praksis tjene eget stemmekveg og økonomisk velstående eliter som er parasitter på samfunnet og har samme funksjon som konger og adelige hadde i tidligere tider. Sosialisme i alle land har hatt en økonomisk overklasse som lever i luksus på andres bekostning der en stor andel eller noen ganger flertallet er slaver av disse. Nord Korea, tidligere Sovjet Unionen, Romania og mange andre land er gode eksempler på hvordan fattige blir fattigere i sosialisme.

Lav skatt medfører høyere BNP (brutto nasjonalprodukt) slik at staten på lang sikt får inn mye mer enn dette senere år i form av høyere produktivitet i privat næringsliv. Ifølge en vitenskapelig utredning om skatt viser at 10% økning av skattene senker BNP sin økning hvert år med hele 1%. Amerikanske forskere har kartlagt verdens økonomiske kompleksitet. For Norge viser det nye atlaset en vei utfor et stup ifølge Aftenposten innsikt som skriver: Forskere ved de amerikanske universitetene Harvard og MIT går langt i å spå fremtiden. I boken «The Atlas of Economic Complexity» prøver de å navigere mot økonomisk suksess og fiasko i 128 land. Forskerne ser på hvor mange produkter et land eksporterer. De ser også på hvor mange andre land det selger produktet til. Ved å bruke disse målene, kommer de frem til et ranking-system for verdens land som de kaller Economic Complexity Index (ECI). Atlaset viser lister over verdens land og deres økonomiske fremtid. På listen over forventet utvikling av BNP mot 2020, rykker Norge ned på jumboplass som nummer 128 av 128 land (s. 78 år 2012). Norge kommer med andre ord ikke til å utvikle økonomien stort de neste ni årene, ifølge forskerne i USA.

Når en byråkratiet reduseres vil det de første årene bli økt arbeidsløshet og en må førtidspensjonere endel. For å løse arbeidsløshet kan de som jobber i staten sies opp dersom de samtidig mottar full pensjon, slik at en unngår dobbelutbetaling.

Liberalistisk skattenivå bør være 35%-45% over bunnfradrag 25000 per mnd. i 2016-2020 tall pga. de høye boligprisene. Om disse hadde fornuftig nivå uten statlig kunstig økning av prisene (skjult skatt) burde bunnfradraget vært 20% lavere. Bunnfradraget normalt settes til normal trygd /pensjon + ekstraomkostninger for de som arbeider som f.eks. bil og et par ferieturer i året som de som har pensjon/trygd ikke har like stor behov for. Dette beløp må justeres avhengig av situasjonen i landet.

Totalkatt inkluderer direkte og indirekte samt skjulte skatter, og tilsvarer i dag over 500% skatt for de med lavest inntekt. For inntekt ca. 20000 per måned og full utgift til bolig og bil, tilsvarer totalskatten i sosialismen normalt 100% av inntekten, dvs. personen må ta opp unormalt mye lån. De med høy inntekt (stortingspolitikere f.eks.) merker ikke dette da deres totalskatt ofte blir bare ca. 60%, dvs. nærmere en tidel av hva en tjener 4000 kroner per måned vil få:

Inntekt mnd=4000 : 40% skatt over 25000 per mnd. + mva = 0% – 6% (med boligutgift – uten) : Sosialistisk inntektskatt + mva = 28% der totalskatt = 239% – 319% – 507% (uten bil – med bil – bil+tobakk+annet) – opptil flere hundre prosent (dersom ca. 1% formuesskatt overstiger inntekt)

Inntekt mnd=20000 : 40% skatt over 25000 per mnd. + mva = 9% – 21% (med boligutgift – uten) : Sosialistisk inntektskatt + mva = 41% der totalskatt = 83% – 99% – 136% (uten bil – med bil – bil+tobakk+annet) – opptil flere hundre prosent (dersom ca. 1% formuesskatt overstiger inntekt)

Inntekt mnd=70000 : 40% skatt over 25000 per mnd. + mva = 40% – 43% (med boligutgift – uten) : Sosialistisk inntektskatt + mva = 52% der totalskatt = 60% – 64% – 72% (uten bil – med bil – bil+tobakk+annet) – opptil flere hundre prosent (dersom ca. 1% formuesskatt overstiger inntekt)

Skjult skatt er noe sosialister aldri tar med i økonomiske beregninger og betyr altså at staten kunstig øker prisen på varer og tjenester for å overføre penger med tvang fra en gruppe mennesker til andre (som regel sitt eget stemmekveg). Det er meget viktig å huske på at det er langt flere skatter enn dette i sosialismen, blant annet formuesskatt, eiendomsskatt, arveskatt osv. Dette kommer i tillegg og varierer veldig fra person til person. Tar en med disse skattene kan skatten være flere millioner prosent av inntekt i sosialismen, noe som blant annet har medført at Norges rikeste menn ofte tar med formuen ut av Norge og skaffer seg nytt statsborgerskap i annet land som ikke plyndrer formuen deres med misunnelseskatter.

Ifølge en økonomisk rapport rapport utgitt av Arbeids og administrasjonsdepartementet i 1991 skrives det på side 2: «Analysene viser at samfunnet kan oppnå gevinster på mellom 115 og 130 milliarder kroner pr. år; at det kan frigjøres rundt 500.000 årsverk for andre oppgaver». Dette tilsvarte ca. 43% av statens utgifter i 1991 der folketrygd og kostnader til olje ikke var tatt med i beregningen. Statens utgifter kan senkes så mye at staten ikke utgjør mer enn 25%-33% av skatteinntekter fra fastlandsnorge mot ca. 45% med sosialistisk modell uten at en trenger å fjerne økonomisk sikkerhetsnett inkludert godt helsesystem. Det er mulig med 0-50% skatt som øker med inntekt i motsetning til sosialistisk modell der de med lavest inntekt får over 500% totalskatt (dvs. blir satt i gjeld f.eks. pga. formuesskatt) og de med høyest inntekt får ca. 60% totalskatt.

Statens utgifter i liberalismen som presenteres her er totalt ca. 900 milliarder (2016 kroner) i året.

5% : Boligbygging og infrastruktur
Utbygging av student og omsorgsboliger diverse (infrastruktur som veier, universiteter, barnehager, sykehus osv). Spesielt barn og ungdom vil ha stor fordel av dette. Pensjonister som trenger mange boliger vil samtidig få mye billigere boliger.

5% : Forsvaret
Forsvarsdepartementet er viktig del av ethvert liberalistisk budsjett fordi landet må kunne forsvare seg i tilfelle det blir angrepet av terrorister og i krigssituasjoner. NATO medlemskap og samarbeide med andre land for å forhindre krig opprettholdes.

1.2% : Jordbruk departement
Pga. sikkerhet i tilfelle krig trenger en et minimum av produksjon som betales i form av å senke prisen på viktigste matvarer som selges i Norge for å sikre at minst 5000 storbønder kan hjelpe til å dyrke opp landet i tilfelle nødssituasjon, og evt. nødlagre for mat som sikrer ca. 2 års forbruk for hele befolkningen i tilfelle krig og naturkatastrofer

3% : Justisdepartementet
Dette inkluderer stortinget, rettsvesen, kriminalomsorg, politi og påtalemyndighet, redningstjenesten, samfunnsikkerhet og beredskap, fri rettshjelp osv.

Dette forutsetter at fremmedkulturell innvandring begrenses i stor grad og utelukkende voldsmenn og vanekriminelle sitter i fengsel og ikke som i dag der folk kan havne i fengsel for bagateller. Dermed kan kriminalomsorgens utgifter reduseres med milliarder i året.

1.2% : Toll og grensekontroll utgifter
Toll reduseres til kun alkohol, bensin og andre produkter som medfører store utgifter for samfunnet i form av f.eks. forurensning. Alle som kommer inn i landet må vise gyldig ID. Dette for å sikre at landet ikke fylles opp av ulovlig innvandrere og kriminelle kjeltringer.

0.6% : Miljødepartement
Dette departementet skal ha som oppgave å fjerne forurensning i naturen, samt drifte og bygge turstier og offentlige toaletter for å forhindre forurensning. Endel offentlige toaletter kan driftes med betalingsystemer, f.eks. i bysentrum, men i marka er dette mer vanskelig i praksis da det ikke er sikkert alle vil benytte disse om de koster penger. En kan ha en løsning der da de som vil ha høyere kvalitet på toalettet betaler for det og de som ikke ønsker å betale må ta til takke med dårligere kvalitet.

22.7% : Helse og hjemmehjelptjenester
Disse tjenester koster mye mer i dag siden en har et unødvendig psykiatrisk tilbud som kan reduseres med minst 80%, det utdannes alt for få leger og legene kaster ifølge dem selv bort 10%-20% av tiden til statlig bestemt papirarbeide, det er satt alt for høye krav til enkel medisinsk rutinearbeid som sykepleiere kunne ha gjort, og eldreboliger er så dårlig kvalitet at det kreves minst to ganger flere hjemmehjelptjenester enn det som ville være nødvendig om det ble bygget nok nye moderne automatiserte boliger med f.eks. roboter som hjelper til med rengjøring. I Sverige bruker en 1/3 så mye på sykehjem og hjemmehjelp tjenester som Norge. Legers inntekt før skatt kan reduseres med 10% fordi de får tilsvarende mindre skatt i liberalismen pga. sin høye lønn. Egenandel bør være ca. 3000 per år for totale helseutgifter, noe som medberegnet her. Personer varig innlagt på aldersinstitusjon i en slik forfatning at de trenger mating av pleiere skal betale opp til 70% av egen pensjon for kostnaden da de ikke trenger pengene til noe annet og det er viktig at staten har råd til godt pleie for slike noe staten ellers ikke ville hatt råd til da dette er ekstremt kostbart.

Økonomisk sikkerhet (pensjoner og trygder)
Grunnbeløpet i Folketrygden er per år 2015 kr. 7506 per mnd. Dette er et fornuftig nivå på økonomisk sikkerhet for personer over 16 år (trygder og pensjoner inkludert). Økonomisk sikkerhet her menes en begrenset moderat versjon i forhold til det som som omtales som full borgerlønn uten noen vilkår, og denne har den fordel at mennesker ikke lett havner i kriminelle miljøer og det blir stabilitet og mulighet for utdannelse for alle som gagner samfunnet på sikt. Fordelen med liberalt system for økonomisk sikkerhet isteden for sosialistisk, er at en unngår at politikere spesiallager pensjonsutbetalinger for å berike seg selv og andre høytlønnede uten at pengene blir spart opp i fond. En unngår også den absurde situasjon at den som tilfeldigvis er uten jobb en periode må bruke opp alle sparepengene sine som kunne vært brukt til å kjøpe bolig senere, slik at sosialhjelpen i praksis kan medføre at personen aldri får seg bolig men må betale mye mer tilbake i form av husleie enn det sosialhjelpen ville ha vært i utgangspunktet. Det bør kreves at alle gjør noe fornuftig etter egne evner, f.eks. tar utdannelse, arbeider med noe samfunnsnyttig eller passer (egne) barn. Det settes en grense på hvor mye en kan tjene i ekstra inntekt når en mottar økonomisk sikkerhet fra staten (f.eks. opp til 50% av inntekten men ikke så mye at det medfører økonomiske problemer).

6.7% : Uførepensjon (økonomisk sikkerhet) for 310000 innbyggere (2.25G per person per år. Alt over 1G per år utbetalt til utlandet beregnes etter botid opp til 40 år i Norge)

17.6% : Alderspensjon (økonomisk sikkerhet) for 850000 innbyggere: (2.25G per person per år. Alt over 1G per år utbetalt til utlandet beregnes etter botid opp til 40 år i Norge). Pensjonsfond som pensjonister selv har spart opp følger samme prinsipper som private fond hvor utbetaling er i henhold til tidligere innbetaling til fondet. Denne utbetaling skal være skattefritt og kommer i tillegg til dette beløp.

7% : Økonomisk støtte (økonomisk sikkerhet) til barn, studenter og skoleungdom for 1 million innbyggere (0.42G-1G per person per år avhengig av alder)

2.8% : Økonomisk støtte (økonomisk sikkerhet) til diverse arbeidsledige og på tiltak 300000 innbyggere (ca. 1G per person per år)

0.8% : Resterende (hjemmeværende som passer barn) 50000-100000. Dette skal kun gjelde de som passer barn opp til ca. 9 år, har selv gode kunnskaper i engelsk, grunnskolematematikk og snakker nærmest perfekt norsk (ca. 1G per person per år)

0.5% : Tiltak for personer under 16 år som ikke bor hos foreldre. Personer over 16 år anses som gamle nok til å ta vare på seg selv dersom de får økonomisk sikkerhet som voksne. Store internatskoler av høy kvalitet der alle barna får egen hybel samt mange fellesrom for aktiviteter skal være førsteprioritet for de som ønsker dette. Fosterforeldre brukes kun som siste løsning siden slik ordning er ekstremt kostbar.

1% : Bostøtte
Bostøtte skal være normal leiepris for moderne leilighet utenfor sentrum som passer personen + evnt. barn, men der all inntekt over ca. 1.4G etter skatt for de over 18 år per år trekkes fra bostøtten. Dette kan etterhvert senkes betydelig pga. økt boligbygging som senker leiepriser drastisk. De med barn under 18 år som ikke deler husholdningsøkonomi med annen voksen person som har inntekt bør få hevet taket for bostøtte med ca. 10% per mnd per barn i forhold til normal bostøtte for samme leilighet for enslig, slik at de får kompensasjon for ekstraomkostninger. Så lenge boliger er overpriset noen få år blir det utvidet bostøtte utover dette fra diverse budsjettet, men skal reduseres til ca. 1/3 om boligprisene for de rimeligste boliger senkes tilsvarende.

1.7% : Fødselspermisjon
Den som ønsker å passe barn første året og tar seg fri fra arbeide som de fortsetter i minst 5 år senere, bør få utbetalt 3.5G per år dersom inntekten normalt er minst 1G per år. Det ble født 61400 barn i 2010 i Norge.

2% : Barnehager
Barnehage for ca. 285000 barn : 1.7% av statsbudsjett
Dette er betalt av staten men der opp til 25% av inntekt fra hver person som har omsorg for barn og som overstiger 3.5G per år. etter skatt er egenandel for total kostnad. Dersom staten har mer gjeld enn formue bør en også bruke samme prinsipp for barne og ungdomsskole (ikke aktuelt i Norge).

4.7% : Kunnskapsdepartementet
Dette departement består av grunnopplæringen, høyere utdanning, fagskoleutdanning og forskning der sistnevnte skal få minst 10% milliarder

Videregående skole og ex.phil studie på universitet blir nedlagt i liberalismen da dette er unødvendig for høyere utdanning dersom ungdomsskolen underviser mer i engelsk isteden for unyttige fag som historie, musikk, diverse praktiske fag, fysikk, kjemi, fremmedspråk nr. 2 osv. Det er ubestridelig faktum at f.eks. it-utdannelse ved universiteter utelukkende har bruk for engelskundervisningen i videregående og alt annet er bokstavelig talt uten noe som helst nytteverdi. Religionsundervisning i ungdomsskole skal erstattes med grunnleggende filosofi som også har informasjon om religionene og dermed kan ex.phil elimineres senere. Ved alder 16 år skal alle elever være klar for høyskole eller universitet. All unødvendig forskning ved universitet nedlegges. F.eks. kjønnsforskning og annet unyttig fjernes. Studenter trenger kun å betale fysisk forelesning om de velger dette isteden for å kikke på filmopptak. Dette skal koste en student en egenandel på ca. 10000 i 2015 kroner per fag med gjennomsnittlig arbeide. Økonomisk sikkerhet på 1G + bostøtte som dekker hele kostnaden for en normal studentbolig for alle studenter vil medføre at de fint kan betale dette og en vil dermed eliminere den forskjellsbehandlingen som i dag finnes mellom de som studerer brevkurs og de som går på gratis universitet som burde ta betaling per fag.

5.8% : Samferdselsdepartementet: Tog, veier og rent drikkevann*
Rent drikkevann er svært viktig for helsen i landet. Det må derfor investeres i nye vann og kloakkrør hele landet.

Det er viktig at det investeres i doble togspor nær byene for å avlaste veinettet + tetting av groper i veibanen og helt elementær sikkerhet + gang og sykkelstier for å få disse vekk fra veibanen i alle byer. Hver enkelt kommune må selv bestemme hva for samferdsel som de lokalt trenger, mens europaveier må staten og kommunen samarbeide om.

Bygging og vedlikehold av tog, båt og veier skal betales av staten i den grad det er helt nødvendig for beredskap. I veiene skal midtskiller prioriteres der det er mest trafikkulykker.

4.1% : Sykepenger, hjelp til arbeide
Sykepenger og liknende for arbeidere (100% lønn første 16 dager, deretter 90% i max et år. Alt finansiert av arbeidsgiveravgiften som skal dekke alle omkostninger for fravær fra jobb)

Hjelp til å få folk i arbeide, utredninger for arbeidsevner og liknende hjelp

0.7% : Utenriks departementet
Dette er kostnad for asylmottak, flyktning osv. i Afrika eller andre land

5.9% : Diverse utgifter, inkludert statlige bygg, midlertidige boliger og bostøtte
Midlertidig utvidet bostøtte gis til prisene utenfor sentrum synker til 1/2 for mindre leiligheter. Som kriseløsning skal det prioriteres innkjøp av flyttbare containerboliger eller yotel.com moduler som skal leies ut kun til vedlikeholdkostnader og strøm for studenter og boligløse. Etter disse innkjøp skal penger brukes på rehabilitering og nybygging av barnehager, statlige kontorer, kriminalomsorg, barnehager og skoler (der alle dusjer må være separate siden alle har kamera i dag i mobilen)


Liberalistisk statsbudsjett.
Totalt bør statsbudsjettets utgifter etter at inntektene bortsett fra olje er tatt med og der det er midlertidige boligbyggingutgifter første 10 år være ca. 33% av BNP (tilsvarer ca. 900 milliarder i år 2016)

41% : Person inntektskatt (kun fra verdier skapt i samme land og ikke fra verdier skapt utenfor landet): 35%-45% over ca. 25000 per mnd (2.8G) etter år 2022 beløp. 21% av statsbudsjett) + mva (20% av statsbudsjett)

23% : Bedrift inntektsskatt (20% som blir ca. 8% av statsbudsjett + arbeidsgiveravgift 14% som blir ca. 11% av statsbudsjett. Rederier beskattes etter internasjonale skatteregler) + mva (5% av statsbudsjett)

1.7% : Skatt på kapitalinntekter der samme prosent av aksjetap kan trekkes fra skatt.

2% : Alkohol avgift (betaling for sykefravær pga. rus på jobb o.l)

7% : Veibruk og støyavgift for bruk av alle typer biler (også elektriske) + bensinavgifter

0.6% : NOx-avgift på mineralske produkter, Mineral- og smøreolje

1.7% : Diverse statlige tjenester (fiskekvoter inkludert)

25% : 3% av oljeformue.

About admin

Check Also

Psykopati

Aksistensialismen © 2019 Alpha. Artikkelen bygger på Etikk og fornuftig egoisme Psykopatisme er et etisk …

Legg igjen en kommentar