Boligpolitikk

Medianprisen (midterste pris sortert lavest til høyest) er for boliger over 30 kvm med heis 1/5-2009 ifølge finn.no følgende (innbyggere i parantes):

 • Oslo (575475): 9500
 • Bergen (252051): 9500
 • Sandnes: (63431): 10000
 • Kristiansand (80109): 10000
 • Trondheim (168257): 10000
 • Stavanger: (121610): 12500

Median leiepris 10. Oktober 2010

 • Tromsø: 9500
 • Kristiansand: 9500
 • Oslo: 10000
 • Trondheim: 10000
 • Sandnes: 11000
 • Bergen: 12000
 • Stavanger: 12000

Median leiepris 18. November 2011

 • Tromsø: 10000
 • Kristiansand: 10500
 • Sandnes: 11000
 • Trondheim: 11500
 • Oslo: 11500
 • Bergen: 13000
 • Stavanger: 15000

Median leiepris 4. Juni 2012:

 • Tromsø: 10000
 • Kristiansand: 10500
 • Sandnes: 11500
 • Bergen: 12000
 • Trondheim: 13000
 • Oslo: 13000
 • Stavanger: 15500

Median leiepris 18. April 2013:

 • Tromsø: 11500
 • Kristiansand: 12000
 • Sandnes: 13500
 • Bergen: 12500
 • Trondheim: 12500
 • Oslo: 13000
 • Stavanger: 16000

Median leiepris 1. Juli 2014

 • Tromsø: 10500
 • Kristiansand: 11000
 • Sandnes: 13000
 • Bergen: 14000
 • Trondheim: 13000
 • Oslo: 14000
 • Stavanger: 16000

Felles for alle byer i Norge er at de har et sosialistisk system der staten forbyr økning av byens størrelse selv om antall innbyggere øker. Resultatet av dette kombinert med 27% mva og flytteskatt er at leiligheter koster 3-4 ganger mer enn de ellers ville ha gjort utenfor bysentrum. Sosialismen er i stor grad spesialtilpasset ideer fra 1600 tallets føydalisme med adelsherrer som eier land og boliger de leier ut til priser som nesten tar livet av lavtlønnede og gjør det økonomisk vanskelig for etniske nordmenn å få barn og antall etnisk nordiske synker faktisk også drastisk.

Sosialisme i praktisk talt alle land er et bedrag for å skatte ihjel de fattigste og har mindre merkbare konsekvenser for de med mye penger eller deler bolig med mange andre. Dette er årsaken til at fattigdommen blir så ekstrem i sosialismen mens det fortsatt lever folk i overflod av penger. Løsningen tror mange er å ha enda mer sosialisme og det er hele poenget med å skatte ihjel folk – få dem til å bli avhengig av de som skaper problemet deres. Skatt i sosialismen er altså organisert tyveri for å tjene særgrupper i samfunnet og dette er liberalister totalt imot. Sosialister prøver å dekke over fattigdommen ved å henvise til grupperinger i Norge med egen bolig og god inntekt og kaller Norge verdens beste land å bo i, noe som faktisk er løgn og ikke har støtte av forskere.

Pga. stor etterspørsel og lite tilbud i boligmarkedet har Norge kommet i en slik situasjon at tilbudet ikke følger etterspørsel men etterspørsel snarere følger tilbud (en skal være glad til at en får tak i noe dårlig). Norge er det landet i Europa der det bygges størst boliger (i snitt 130 kvm) samtidig som vi er på verdenstoppen i antall enslige mennesker. Dette har til tider ført til at svært mange av de nye boligprosjektene sliter med å få solgt sine boliger. Sosialisme i et demokrati vil alltid fungere slik at de største grupperinger i samfunnet vil erklære seg selv som de som trenger mest hjelp på bekostning av de fattigste som i Norge i dag er enslige uten egen bolig. Slik fungerer sosialismen i praksis i strid med dens ide om likhet i økonomi. Årsaken til at sosialismen ikke fungerer i praksis er at ideen om lik økonomi er noe ingen i virkeligheten ønsker – selv ikke sosialister. Årsaken til at folk støtter sosialistiske ideer er primært fordi de tror de personlig selv får økonomisk fordel av dette. De fattige blir derfor alltid uten unntak fattigere i sosialismen enn et system der staten er redusert til å tjene mennesker isteden for å kontrollere livet deres.

De juridiske hovedårsaker til at det ikke bygges lite og rimelig er for det første at kommunens reguleringspolitikk setter bestemmelser (lover) for antall parkeringsplasser som er påbudt per blokk. Dette kan all få bekreftet fra avdeling for boliger i den kommunen de bor i. I f.eks. Oslo er regelverket 0.4 plasser per bolig i områder med åpen bebyggelse (utenfor sentrum). Før år 2003 var det påbud om mer enn en plass per liten bolig i alle kommuner, noe som medførte at praktisk talt ingen bygget små boliger, og senere ble det forbudt å bygge så mange små boliger som markedet etterspør f.eks. i Oslo.  Det burde være en selvfølge for rimelige boliger at de som ikke har bil skal slippe å betale ekstrautgiftene for garasjer under jorda dette medfører. Dette tilsvarer ca. 300000 per plass når alle utgifter til dette og mva. er tatt med. Dersom bruk av parkeringsplass er inkludert i faste utgifter per måned og dette gjelder kun de som faktisk bruker parkeringsplassen vil det bli avhengig av renter på lån opptil 2000 kroner ekstra per måned for parkeringsplass, noe som medfører at mange som ville hatt bil ikke har det mer på dette stedet, eller de flytter ikke inn der. Dermed er det sikkert at de aller fleste av parkeringsplassene ikke vil være i bruk i boligtyper for de med dårlig økonomi, noe som igjen fører til flere hundre tusen kroner i prisøkning på små boliger. Dette medfører igjen at det bør være kommunens ansvar å betale for tomme parkeringsplasser siden det er kommunen som pålegger bygging av disse. I praksis fungerer regelen om parkeringsplass som særavgift på små boliger. Studentboliger har vært unntatt denne regel om 0.4 plasser per leilighet. Dersom disse ikke var unntatt regelen ville det vært umulig å bygge slike leiligheter.

Begrunnelsen som gis for slike pålegg er at en ikke ønsker at det skal parkeres ulovlig i nærheten eller tilfeldige steder, og derfor må mennesker uten bil betale for parkeringsplass de selv ikke bruker. Dette blir som å argumentere med at en skal forhindre tyveri med å kreve at de fattigste menneskene skal dele ut gratisvarer til tyver slik at de ikke trenger å stjele. Dermed slipper politiet å bruke ressurser på å arrestere de kriminelle og staten tjener penger. Det er opplagt at de som støtter en slik politikk er fullstendig hensynsløse og har en agenda om å øke boligprisene mest mulig. Den mest fornuftige løsning på dette er ganske enkelt å sjekke om de som har bil har et sted å parkere den der de bor. Dette er svært lett å sjekke siden folkeregisteret har adressen og dette registeret kan kobles med bilregisteret og et register for alle parkeringsplasser som eksisterer. Dermed vil en datamaskin automatisk finne ut om en person med bil har registrert bruk av en parkeringsplass eller ikke. Dersom denne bor et sted der det ikke er ledige parkeringsplasser og denne har bil, vil en da ta kontakt med vedkommende via brev og be vedkommende registrere parkeringsplassen som brukes. Hvis vedkommende ikke er i stand til dette sender en rett og slett ut folk fra trafikketaten for å sjekke om bilen parkeres på offentlig vei i nærheten fordi denne ikke har tilgang til parkeringsplass. Dermed kan en bøtelegge vedkommende så mye at denne må flytte eller selge bilen. Dette vil fullstendig løse problemet, da leiligheter uten parkeringsplass er laget for de som ikke har bil. De som har dette er som regel rike nok til å bo et sted der dette medfølger. Det er dobbelmoral at mange politikere ytrer ønsket om mindre bilisme og bedre miljø på den ene siden og straffer de som ikke har bil på den andre siden med å tvinge dem til å betale for andres parkeringsplass. En typisk kommentar fra politikere (her tatt fra partiet høyre) når de blir konfrontert med denne saken er meningsløse utsagn som at «det er ikke langsiktig å bygge på denne måten» uten at dette utsagn blir begrunnet. Den langsiktige konsekvens av å ikke bygge på denne måten vet vi alle sammen medfører at det slett ikke bygges i det hele tatt, og de fattigste enslige med eller uten barn ender opp med dårligst levevilkår av alle grupper i samfunnet. Det er åpenbart at å løse problemet med dårlige levevilkår ikke er ønskelig som en langsiktig konsekvens for enkelte politikere. Politikken fra de fleste partier er å ikke ta hensyn og utnytte økonomisk de svakeste gruppene i samfunnet mest mulig. Prinsippet med påtvungne parkeringsplasser er blant de aller groveste og mest opplagte økonomiske overgrep mot økonomisk vanskeligstilte som ikke har råd til egen bil.

For det andre finnes en såkalt markagrensa som utgjør mesteparten av alle byer og stopper effektivt bygging i bredden, noe som er hovedårsaken til tomtemangel. Det er i tillegg veldig få steder det er lov å oppføre leiligheter og ikke bare rekkehus/eneboliger, og de stedene som er lovlig å bygge slikt på har så strenge krav når det f.eks. gjelder hustype, størrelse og ikke minst høyde at det er nesten umulig å finne en tomt det er lovlig å bygge på. Disse reglene medfører stor mangel på tomter og et fritt boligmarked med konkurranse om å bygge best og billigst mulig kan ikke fungere. Mangelen på tomt resulterer i så høye boligpriser at når bankrenten går langt ned og/eller inntektene generelt stiger i samfunnet på kort tid vil mange få råd til disse ekstremt dyre tomtene. Dette resulterer i voldsom bygging på kort tid, noe som sender prisene for materiale og arbeidskraft til værs. Kombinert med stor etterspørsel vil prisene nå astronomiske høyder, og selv om økt innflytting til byene på kort tid har noe å si for boligprisene er hovedårsaken at det bygges for lite over mange år og dette igjen skyldes primært tomtemangel. De som sitter igjen med nesten alle pengene er den som eier tomtene og staten selv eier betydelig antall tomter. Når prisene på boliger faller, selv om det bare er 20% medfører det finanskrise fordi sikkerheten til bankene forsvinner da de ikke kan selge boligene for det beløpet de er belånt med om lånetaker ikke kan gjøre opp for seg. Når mange banker går konkurs medfører det en dominoeffekt slik at ingen banker stoler på hverandre og ikke kan låne penger av andre banker. Slik kan høye boligpriser kombinert med banker som gir lån til mennesker med dårlig økonomi faktisk skape økonomisk krise og dette medfører igjen at de fattige ikke får lån når bankene går konkurs. Høye boligpriser vil derfor alltid skape krise for fattige uansett om de får lån eller ikke i bankene til overprisede boliger. Ikke en eneste sosialist har skjønt dette prinsippet.

For det tredje fungerer kommunen som en bremsekloss for små boliger. Eiendomssjef Ole-Christian Hallerud I Olav Thun Gruppen mente i år 2002 at den fallende byggeaktiviteten blant annet skyldes at kommunene i sine reguleringsplaner legger premissene for miks av leiligheter i de enkelte prosjektene. Disse premissene er, ifølge eiendomssjefen, ofte i utakt med markedets behov, og gjør at mange prosjekter ikke blir realisert. F.eks. i Oslo har det gått så langt at kommunen har vedtatt at mange byggeprosjekter må ha et visst antall store leiligheter selv om markedet primært etterspør små (kilde: NOTAR Bergen 01/11-2002)

Bygging av mange små boliger vil senke etterspørselen etter større boliger. Det er bedre å bygge to små boliger til samme pris av en stor, fordi det frigjør to store boliger for prisen av en. Denne logikk har enten ingen politikere forstått, eller de bevisst er klar over nettopp dette faktum og ønsker å øke boligprisene mest mulig. Resultatet er at i år 2007 hadde små leiligheter i f.eks. Nydalen i Oslo (som ikke engang er de meste sentrale områdene) kommet opp i 70000 kroner per kvm, mens store leiligheter enda mer sentralt og samme standard gikk for 40000 per kvm. Byggekostnadene år 2009 for små leiligheter med laveste klasse lydisolasjon på 30 kvm er ca. 18500 per kvm inkludert mva og høyeste klasse lydisolasjon A er 20000 per kvm, mens byggekostnader for 80 kvm leiligheter med et baderom er ca. 15% billigere per kvm. Allikevel blir forskjellen i salgspris grotesk i forhold til forskjellen i byggekostnad. Det burde derfor absolutt ikke være mva avgift på boliger under 40 kvm for å jevne ut denne prisforskjellen som er til stor ulempe for enslige mennesker men ikke par. Dokumentavgiften er ren flytteskatt på 2.5% (i Spania tredobbelt av dette) som også først og fremst er til ulempe for enslige siden disse flytter mye oftere enn etablerte barnefamilier og par. Hele det politiske system her er altså nok en gang designet for å ramme enslige i størst mulig grad, noe som medfører at disse i snitt får langt dårligere økonomi enn andre grupper ifølge statistisk sentralbyrå.

Relatert artikkel finnes i Dagbladet.

Kilde for byggekostnad finnes på byggfakta.no og prisene som er presentert her er både verifisert med denne www side og flere ferdige prosjekter der de totale byggekostnader unntatt tomteprisen er offentliggjort. For blokker på normal høyde 5-6 etasjer vil den totale kostnaden for betongarbeide inkludert grunnmur og graving være 25% av byggekostnaden. Et baderom ferdig laget fra fabrikk i Sverige vil utgjøre maksimalt 10% av byggekostnad for små leiligheter på 30 kvm og da er transport og montering inkludert. Vinduer og balkongdør utgjør omtrent 3.5% av totalkostnaden for denne størrelsen. Et kjøkken av god kvalitet med skap i stål nederst og billig IKEA-kvalitet øverst ferdig montert med ventilator og servant men uten hvitevarer er omtrent 3%. En heis fra de vanligste heisleverandører i Europa som ThyssenSchindler eller Kone som både oppfyller kravene som settes av ambulansepersonell (plass til sykeseng) og har batteridrift fram til nærmeste etasje koster omtrent en million kroner. En standard trappeoppgang i betong koster tilsvarende en halv million for 5-6 etasjer. Dette tilsvarer også omtrentlig 3% av kostnadene per leilighet. Arkitekter krever 2-3 millioner for å tegne en normal blokk men disse kan brukes for mange blokker slik at ved større utbygginger vil dette bli ubetydelig utgift. Den siste store utgiften er kostnad til såkalt totalentreprise tjenester som tar for seg hele byggeprosjektet. Dette utgjør omtrentlig 10% av byggekostnadene.

Det markedet trenger er rimelige, fleksible og miljøvennlige boliger med tanke på sosialt miljø, støy, ventilasjon og varme. Disse må oppfylle kravet om vindu på soverom med egen vegg, mulighet for installasjon av badekar og vaskemaskin.

Leiligheter som bygges i dag uansett størrelse er som regel miljøskadelige med store ekstrautgifter i form av dobbelt behov for elektrisitet samt veggkonstruksjoner av middels eller dårlig kvalitet med tanke på støy. Kunden får aldri vite at vegger og etasjeskillere i nesten alle leilighetsbygg er bygget med så lav standard at det er på grensen til det ulovlige. Normal støy fra de aller fleste normale stereoanlegg er på denne måten umulig å stoppe, og en hører også ofte at folk går på gulvet i etasjen over.

Lydisolering i dag nedprioriteres, noe som blant annet medfører så mye irriterende bråk fra naboene at det er forventet 20% mennesker plages av slik støy. Årsaken til at kvaliteten er så dårlig i helt nye leiligheter er fordi det er fravær av kunnskap om lydisolering blant både arkitekter og kjøpere, og selgere opplyser bokstavelig talt aldri om hvilken lydklasse boligen er isolert med. At dette aldri skjer er fordi det er så begredelig dårlig at det vil virke negativt på salget. Tynne doble vegger som f.eks. 20 cm gips mellom leiligheter koster omtrent 400 kroner per kvm inkludert mva. og er ikke bare livsfarlig med tanke på brann men gir elendig lydisolasjon i bassområdet. Dersom noen hevdet at en 1970 modell folkevogn med nye dyre skinnseter var en bil med høy standard ville vedkommende ikke bli tatt seriøst fordi en bil kan aldri få høyere standard enn grunnkonstruksjonen. Dagens boligselgere har klart å overbevise det store flertallet om at en leilighet har høy standard bare den leveres med parkett og helfliset baderom selv om verdien av dette er minimal i forhold til mer grunnleggende kvaliteter ved leiligheten. Siden praktisk talt alle leiligheter faktisk mangler grunnleggende byggekvalitet og bærer preg av minimumløsninger der alt er spart på ned til minste krone, vil påstander om høy standard bokstavelig talt ikke i et eneste tilfelle være dokumentert på annonser som f.eks. finnes på finn.no. Den letteste metoden å avsløre at praktisk talt alle annonser lyver når de skriver høy standard er å spørre om hva for lydklasse boligen har og det er utelukkende klasse A som kvalifiserer til høy standard.

Det er ingen som lyver mer om ting enn boligselgere (Jug, jug, jug). Dette fordi kjøper som regel har svært liten kunnskap om ulike boligkvaliteter, og dette vet selger inderlig godt og utnytter for alt det er verdt! De beryktede bruktbilselgere er rene Jesus i forhold. Dersom en spør en slik om luksusbil kommer de ikke vedkommende drassende med en billig familiebil med tøyseter, 75 HK motor og rent plastikkinteriør.

Spør en derimot en boligselger om luksus mener boligselgeren derimot at de aller billigste varer på markedet kvalifiserer til betegnelsen høy standard eller luksus! Det er f.eks. helt normalt å presentere hvitevarer som selv fattige studenter normalt kjøper inn på studenthybelen som luksus. Bare en sjelden gang presteres det som er virkelig luksus. En får ikke luksus eller høy standard dersom en teller hundrelapper på hva en kan spare f.eks. på baderommet. Det er eksempelvis ingen som har høy standard i tankene som i det hele tatt vurderer et gulvstående klosett til 1500 kroner som er det som brukes i 99.9% av nye boliger. Allikevel presenteres slikt søppel som høy standard. Et høystandardklosett koster 3000 kroner (ca. dobbelte) og er alltid uten unntak vegghengt med sisterne innebygget i veggen. På et luksusklosett koster skåla alene mer enn et vanlig standardklosett.

Lav standard (laveste standard hyllevare).God standard (midterste standard hyllevare)Høy standard (øverste standard hyllevare)Luksus (designvarer som har liten/ingen praktisk nyttefunksjon. Ofte ikke vanlig lagervare)
Hører lett noen går på gulvet i etasjen over uansett om de bruker sko eller ikke. Ofte lavfrekvent støy. Klasse C eller dårligere (trinnlyd <= 53 dB, luftlyd >= 55 dB. Ingen krav til ytelse for lave frekvenser) lydisolasjon etter norsk standard NS8175 og dansk DS 490. Nesten alle nye leiligheter oppfyller kun dette kravet og det er forbudt å bygge dårligere.Normalt god: Klasse B (trinnlyd <= 48 dB, luftlyd >= 58 dB, frekvensområde 50-5000 hz) som veldig få leiligheter har. Hører lett bruk av støvler/sko i etasjen over og høyttalere på normalt nivå.


Meget god: Klasse A lydisolasjon eller bedre (trinnlyd <= 43 dB, luftlyd >= 63 dB. Frekvensområde 50-5000 hz). Hører svakt støvler/sko fra etasjen over om det er harde såler og normalt lave lyder uten sko eller sko med myke såler.
Rom i rom løsning der ingen deler vegger, himling eller gulv med nabo.

 

Her brukes normalt 27-32 cm hulldekke og 20-30 cm massive betongvegger avhengig av belastning, minst 10 cm flytende betonggulv på metallfjærer (jackup) eller mineralull (minst 10 cm tykkelse), doble gipsplater i ståloppheng 10 cm ut fra vegg og  30-50 cm fra betonghimling. Avstand mellom etasjeskillere må være minst 3 meter. Dette er eneste løsning som eliminerer støy å spre seg i strukturen og det blir ingen trinnlyd fra etasjen over. Ledninger og lydisolerte rør kan legges bak gipsplatene, noe som gjør denne løsningen også svært velegnet til kontorer.
Isolering har ikke noe design. Samme som høy standard.
Trelister i himling for å dekke over at arbeidet er elendig utført med store sprekker og der utbygger skal spare noen kroner på kvaliteten på listene ved å ikke bruke maskinformede lister i f.eks holdbar PVC. Tilsvarende er gulvlistene ikke avrundet maskinelt men billigste skrot.Maskinformede avrundete (som regel PVC) lister i himling, og gulvlister som er avrundet i kantene.Ingen taklister. Gulvlistene skal ikke bare være avrundet i kantene men laget av PVC, metall eller spesielt god kvalitet treverk.Samme som høy standard
Tre fasadeBlanding av litt betong, stål og tre for å spare utgifter mest mulig til leiligheterStåloppheng, betong med evt. tegl fasade. Nesten vedlikeholdsfrittDesign fasade. Buer, skrå vegger, spesielt fin tegl o.l
Enkel tolags vindu. vippes kun vertikalt.Enkel tolags. Vippes både vertikalt og horisontalt.  Dette er Norges mest solgte vindustype.Trelags eller tolags og laminert på innsideglasset ca. 1 cm tykt der det er støy utenifra. Vippes vertikalt og horisontalt.Enkelte buete eller runde vinduer. Dette er svært kostbart og brukes nesten utelukkende i ekte luksusleiligheter.
Balkong i heltreBalkong i betong eller rustfritt metall under og tre oppå eller rekkverk i treBalkong betong eller rustfritt metall under og keramiske fliser oppå. Metall rekkverk.Balkong med buete sider i slepet betong eller rustfritt metall. Steinheller oppå (gjerne marmor). Metall eller stein rekkverk
Varmtvannsbeholder mindre enn 200 liter for en person eller mindre enn 300 for flereMer enn 200 liter varmtvannsbeholder der det bor en person og minst 300 liter der det bor flereSentraloppvarmet vann for hele blokka eller fjernvarmeSamme som høy standard
Hybelkomfyr, støpejern toppKeramisk toppStål eller innbygget tre. Keramisk kokeplate, helst av typen induksjon eller gass. Mikrobølgeovn enten separat eller kombinert med vanlig stekeovn.Samme som høy standard
Kjøleskap uten dypfryser eller med dypfryser som er bare litt over 10 cm høy. Dette innsettes av utbygger nesten alltid kun for å lage klasseforskjell på boliger eller spare strømKombiskap i lav prisklasse (som regel hvitlakkert)Stål eller tre innbygget kombi eller sidebyside av beste type som har halogenlys og separat justering av temperatur for grønnsaker.Sidebyside designkjøleskap med helt unødvendige fasciliteter som TV innebygget. Prisklasse ca. 30000 og oppover
Kun fellesvaskeri.Rimeligste type vaskemaskin/tørkModerne vaskemaskin og tørketrommel/skap av kvalitet som er ment å holde minst 10 år. Kan være integrert vask og tørkVaskemaskin i stål design, og spesielt industrivaskemaskiner som har spesielt flott design og størrelse
Enkelt kjøkkenskap med rette 90 graders kanter i dører og matt overflate. Ofte pappfyll.Avrundet i kantene sponplate med treimitasjonEkte treskap som tåler mye fuktighet i bra kvalitet med avrundete kanter eller stålskap nederst for å forhindre fuktskaderStålskap både oppe og nede, kostbare tretyper (mahogany eller liknende)
Gulvmontert toalett uten egen slange. Dette koster ca. 1500 kroner og gjør renhold til et mareritt. I tillegg til at det er svært stygt. At dette skrotet bygges i det hele tatt etter år 2000 er nærmest en skandale og vitner om at selger/utleier teller både tiere og hundrelapperVeggmontert med sisterne utenfor veggen. Denne løsningen brukes svært sjelden da den er temmelig stygg.Veggmontert med skjult sisterne i vegg og tilgang til dusjslange som rekker bort til til toalett for spyling. Hvis ikke kreves egen dusj for toalettVeggmontert stål eller delvis stein med transparent vinyltopp + dusjslange (evt bidet). Prisklasse over 20000
Servant i plast på baderom. Tohåndskran og ikke ettgrep. Skap under i sponplater som ikke tåler vann og sprekker opp (brukes i praktisk talt alle nye boliger). Dør i papp der maling flasser av. Takl og vegglister i malt treverkKeramikk servant. Skap som tåler normalt bruk i minst 10 år uten å sprekke opp. Malt dør i trefiner. Vegglister og taklister i PVCKeramikk eller stålservant med halogen/LEDlys over. Rustfritt stål/aluminium eller plastskap under som tåler vann. Både dør og dørlister i  vanntett PVServant i ekte stein. Skap under i metall eller stein. Typisk prisklasse 20000 og opp
Glassfiberstrie og dusjplater. Vinylgulv eller manglende gulvvarme. Stor fare for mugg/soppangrepGassfiberstrie og flislagt dusj og gulvHelfliset bad m/ varme i gulvStore deler av vegg eller gulv er dekket av ekte designstein. Typisk marmor
Enkelt dusjkabinett med plastbunn. Brukes i hovedsak av utleiere som ikke vil ha vann på gulvet eller der gulvet ikke er tett. Svært stygt og gjør små baderom klaustrofobiske. Vanskelig å rengjøre pga. mange sprekker på alle sider. Dårligere enn vanlig studentboligkvalitet.Dusjhjørne uten plastbunn men med kant foran. Gjør spyling av toalett og gulv vanskelig. Evt. vanlig badekar. Dette er også dårligere enn moderne studentboligkvalitetDusj med plast fortrekk eller evt. glassdør uten list mot gulvet. Dette er standard for alle nye studentboliger. Hvis badekar skal det være boblebad av beste kvalitet f.eks levert av fjordbadDusj og design boblebad med lys (kan være integrert). Typisk pris 50000 og opp
Løse utenpåvegg/tak monterte taklamper av vanlig billigste miljøfiendlige type.løse utenpåvegg/tak monterte halogenskinner m/dimmerInnfelt i himling spot halogen/LED m/dimmer eller evt. flate LED taklamper montert utenpåInnfelt i himling spot halogen/LED + halogen/LED innbokset uplight halogen/LED (gir diffust baklys ofte i en sirkel eller firkantet område for designet sin skyld)
Ventilasjon begge veier gjennom vindu. Lavere enn normal studentboligkvalitetInntrekk via vindu og til luke i tak med takvifteBalansert ventilasjon (luft ut varmer opp luft inn) i områder med kalde vintre (gjelder ikke vestlandet). I varme land er isteden aircondition også påkrevd integrert i ventilasjonssystemetSamme som høy standard
Hard tynt polstret stoffsofa av billigste kvalitet (typisk 1500 kroner)Stoffsofa av god kvalitet. Typisk 3000-4000 kroner og IKEA sofaene er typisk slikeHøy kvalitet stoff eller skinn. Stressless lager f.eks slikeSpesiallaget designsofa som nesten bare brukes i kostbare båter.
Utgangsdør uten lydisolering. Har som regel bare to hengsler pga. lav vektLyddør med minst 30 min brannsikkerhet (disse har 3 hengsler pga. høy vekt)Lyddør med minst 30 min brannsikkerhet (disse har 3 hengsler pga. høy vekt). Innebygget mikrobryter alarmlås i tillegg til vanlig lås (dobbelt låssystem)Samme som høy standard
Treseng med løs enkel madrass i skumgummi på maks 20 cm tykkelseRammemadrass m/enkelt fjærsystem eller skumgummi tykkelse opp til 30 cm.Seng med pocket fjærsystem eller minst 40 cm tykk skumgummi. IKEA sine produkter er her faktisk svært gode selv om de er billigeAvrundet seng eller annen form for spesiell designseng samtidig som den oppfyller kravet til høy standard. Prisklasse her er opptill 100000
Billigste heistype mindre enn 150 cm dybde og/eller hastighet under 1 meter per sekundHeis 150-210 dybde med hastighet minst 1 meter per sekund.Heis som oppfyller NHF kvalitetskrav på 2.1×1.6 meter gulvflate. Denne må også ha batterisikkerhet og lavt støynivå med hastighet minst 1 meter per sekundHøy standard heis i designutgave med panorama vinduer ut mot åpen sjakt.

About admin

Check Also

Kristendom og løgner

Kristendom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt siden grunnloven er …

Legg igjen en kommentar