BOLIG FOR ALLEØKONOMISK SIKKERHETSNETT LIBERALISME FOR ALLE
1/2-1/3 boligpriser ved å fjerne forbudet mot utbygging av boliger i de fleste områder rundt byene (markagrensa) i kombinasjon med at staten bruker 5% av statsbudsjett til infrastruktur og boliger til grupper som private ikke bygger nok til. Denne nettsiden er moderat liberalistisk og mener at det beste er økonomisk sikkerhetsnett for alle basert at alle bidrar med noe til allmenn nytte etter de evner og helse en har. Boliger til mye lavere pris og mindre byråkrati gjør dette mulig. Første 300000 per år skattefritt, resten ca. 45% skatt. Ingen særavgifter på bil, primær nødvendig eiendom eller formue. Ingen mva. eller toll på matvarer med lite sukker og fett, helse, valuta (inkl. gull), utdannelse og første 50 kvm av primærbolig.
bilde Faktasiden er nasjonalliberalistisk i blått område på T figuren (klikk for stort bilde) og bygger på fornuft og vitenskap. Den fremste målsetting er å spre faktainformasjon slik at politikere kan korrigeres for de feil de gjør og lære hva som faktisk er vitenskap og ikke fantasi.

Denne nettside støtter menneskerettigheter for alle mennesker og er imot enhver negativ generalisering basert på rase, kjønn, gudstro eller fysisk utseende og funksjon. Læren på denne nettside har et liberalistisk prinsipp om at alle skal kunne gjøre som de vil så lenge de ikke skader andre mennesker, men samtidig bevare de grunnleggende verdiene i norsk kultur (som menneskerettigheter) og økonomisk sikkerhet for alle mennesker. Dermed kan både etniske nordiske og innvandrere som er statsborgere ha det mye bedre enn med sosialistisk styre som skaper fattigdom primært pga. ekstreme boligpriser fordi det er forbudt å bygge utenfor markagrensa, i høyden og mange nok små boliger i sentrale strøk. Staten selv bygger praktisk talt ingenting selv om dette er praktisk talt kostnadsfritt da en bolig bygget i betong med høy standard varer over 200 år. Sosialistene lyver om årsaken til prisoppgangen som skyldes statlig innblanding i økonomien kombinert med høy innvandring fra ikke-vestlige land.

Ifølge administrerende direktør i Boligprodusentene som er foreningen for utbyggere av boliger i Norge, så er det politikere som skaper boligprisene og ikke det frie marked. Terje Wessel forsker på ulikhet i byer. Han er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. I forskningsartikkelen «Reproduction of social inequality through housing: A three generation study from Norway» som kom ut tidligere i år avdekker sterke, systematiske sammenhenger mellom besteforeldres bosituasjon i 1960, og barnebarns bosituasjon i 2014 (kilde: NRK)

Innvandring fra ikke-vestlige land
Det eneste fornuftige for landets økonomi er å ha asyl og flyktningmottak nær områdene personene kommer fra og dermed hjelpe minst 25 ganger flere. 22/1-2021 skriver politisk redaktør i avisen vårt land at «Ap vil heller prioritere flyktninger ute i de store flyktningleirene, enn at de kommer hit». Innvandring fra ikke-vestlige land til Norge via andre EØS eller Schengen-land medfører sosial dumping og store problemer som kun bidrar til økte boligpriser og økt fattigdom i Europa. Norge må meldes ut av avtaler der vi selv ikke har kontroll på arbeidsinnvandring.

Det er rasister som vil la kvinner og barn dø for å redde noen sterke unge menn som ofte er 80% av flyktninger, samt slippe inn personer som støtter fremmedkulturell voldelig ideologi. Venstrepartier som Sv, Ap, Krf og (litt til) Høyre (for ytterste venstre) har i et halvt århundre ønsket voldelig ideologi velkommen slik at velferdsstaten og vår frihet opphører i fremtiden og hele kulturen ødelegges permanent uten mulighet for å gjenopprette den igjen.

Sosialister på venstresiden ignorerer at ikke-vestlig innvandring de har selv sørget for til Europa øker forurensningen når det blir flere innbyggere. Miljøforurensning handler ikke bare om kjemiske stoffer men også ideologi. Historisk har ideologier som oppfordrer til vold annet enn i selvforsvar, som f.eks. moselovene som er del av Bibelen, nazismen, kommunismen og muhammedanismen medført enorm miljøforurensning. Siden moskeene har den største politiske majoritets medlemsmasse i Norge, slipper inn personer under 18 år og får statlig støtte, har de et ansvar for å ikke la mennesker som støtter opp om voldelig sharia bli talerør for alle som kaller seg muslimer.


Skrevet av Helmuth Nyborg, prof. emer., dr. phil. i Jyllandsposten.

En ikke-vestlig majoritet blir snart i stand til, helt legalt, å endre grunnloven, avskaffe demokratiet og kanskje dra sharia ned over hodet på kjønnskvotepratende feminister.

Professor P.C. Matthiessen og dr.phil. G.V. Mogensen, begge forskningsmessige kapasiteter, sa tre dager før det forrige valg at vi allerede har passert det maksimum for innvandring av borgere fra underutviklede land, som Danmark kan tåle uten å ta alvorlig skade (min fremheving; Berlingske, 15.6.2015). Hva består så denne skaden av?

Forskning innen området psykometri viser at gjennomsnittintelligensen i Afrika ligger mellom 68 og 72 IQ-poeng. Atferdsgenetikken viser, at IQ er 60-80 prosent arvelig. Differentialpsykologien viser at vi ikke kan øke den generelle råintelligensfaktor. Utdannelses- og næringslivpsykologien viser at mennesker med IQ lavere enn 90 har store vanskeligheter med å skaffe seg en utdannelse, en god jobb og å forsørge seg og sine (uansett rase og kjønn).

Ved å kombinere demografi med psykometri (intelligent demografi) konstaterer vi at gjennomsnitt-IQ for innvandrere til Danmark ligger omkring 86 – med fallende tendens over tid. Kvinner med lav IQ får omtrent fire barn, hvor kvinner med høy IQ får færre barn og så sent i livet at deres andel av befolkningen svinner for hver ny generasjon.

En projeksjon viser, at dansk gjennomsnitt-IQ vil nærme seg 92 omkring år 2085 – på et tidspunkt hvor etniske dansker må forventes å komme i mindretall til fordel for ikke-vestlige innvandrere. ”Danske” skolebarn har forutsigelig falt ned rangstigen i internasjonale sammenlikninger.

Andelsmessig viser beregninger at den danske folkeskolen allerede omkring år 2050, kommer til å bli dominert av ikke-vestlige innvandrerbarn, grunnet de etniske fødselsforskjeller. Differentialpsykologien viser at IQ er særs stabil over den enkeltes livsforløp og over generasjoner.

Det forklarer, hvorfor både første, annen og nå også tredje generasjons innvandrerbarn klarer seg markant dårligere utdanningsmessig og næringsmessig enn etnisk danske barn. Moderne finsk forskning viser at land med IQ-snitt under 90 hverken klarer å skape eller opprettholde demokrati. Det forklarer, hvorfor forsøk på å innføre demokratiske tilstander i land med lav IQ er dømt til å mislykkes. Leksjonen fås i Libya, Afghanistan, og Irak. Danmark nærmer seg fort den kritiske lav-IQ-tilstand.

Forsker: Importerer borgerkrig
Montasser AlDe’emeh er arabist og ekspert på både muhammedanismen og jihadisme, og har jobbet for Belgias etterretningstjeneste. I forbindelse med en doktorgrad har han hatt utstrakt kontakt med belgiske og nederlandske jihadister. I tillegg har han reist med flere jihadister til krigsområder i Syria for å forske. I dag er han tilknyttet Radboud universitet i Nijmegen i Nederland. I et intervju i Nederlands største morgenavis De Telegraaf sier AlDe’emeh at europeiske politikere er naive når det gjelder masseinnvandring, og anbefaler en stans i mottagelsen av asylsøkere/flyktninger. – Europa importerer borgerkrig, sier han og legger til at «vi først må finne ut av hva som må gjøres med de som allerede er her.» 

Liberalistisk politikk bygger på fornuft og er presis
En god indikasjon på totalitære mennesker, inkludert falske liberalister er at de manipulerer uten å være presise. Bruk av tåkespråk og udefinerte ord er nesten malen for marxister og deres partiprogrammer er derfor fulle av «vi ønsker mer eller mindre av X», uten å forklare hvor mye. Dette gjøres helt bevisst for at stemmekveget skal fantasere om hvor mye, og så stemme på dem ut fra sitt eget luftslott om hva de tror det er for noe!

Oversikt over nasjonalliberalistisk utgangspunkt for å danne politisk system innenfor menneskerettighetene:

1. Redusere statens størrelse på lengre sikt med ca. 10% der skatter for lavtlønnede reduseres mest, bruke pengene på kun det nødvendige, automatisere med maskiner mest mulig alle statlige oppgaver, og ikke gi penger til unødvendige særinteresser. Staten skal ikke drive med u-hjelp, støtte privat næringsliv, foreninger, kirker, kultur og annet som folk fint kan støtte selv av egne penger og ikke er livsnødvendig.

2. Justere alle lover slik at de følger menneskerettighetene. Endre grunnloven slik at FN menneskerettighetserklæring isteden for tilfeldige konvensjoner skal gjelde, og skal også gjelde for andre bevisste skapninger med tenkeevne som mennesker.

Ytringsfrihet skal defineres i loven etter klassisk liberalistisk prinsipp som frihet til å ytre seg uten å bli utsatt for eller utsette andre personer eller deres eiendom for tvang. Denne rett skal gjelde fullstendig slik at alle former for ytringsfrihetforbud for informasjon rettet mot voksne mennesker oppheves umiddelbart, mens voldelig informasjon kan begrenses for personer under 16 år. Utmelding av alle internasjonale avtaler som medfører at ytringsfriheten krenkes.

Straffelover for bilder som krenker personvernet skal justeres slik at de faktisk står i forhold til beviselig skade(risiko) for offer(e) og ikke fordekte ytringsfrihetforbud der straffen ikke står i forhold til annen form for tilsvarende grad av skade f.eks. ved fyllekjøring i trafikken der barn kan skades.

For å sikre ytringsfrihet og unngå utvikling av totalitær sensur må nedlasting av enhver informasjon dekriminaliseres så lenge man ikke gjør innbrudd eller betaler for den.

Alle diskrimineringslover må omskrives så de ikke krenker ytringsfriheten eller eiendomsretten (f.eks. bedrifters rett til å bestemme bekledning til ansatte). Personer utenfor helsevesen må ikke pålegges å utføre personlige tjenester for andre for å ikke «diskriminere» noen.

Grunnloven §100 må presiseres der det gjøres unntak når «særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser». Siden ytringsfriheten som prinsipp i praksis kan bli ikke-eksisterende, må unntaket enten fjernes eller så må det presiseres at «særlig tungtveiende hensyn» begrenses til kun å verne mot skadelige ytringer (f.eks. oppfordring til voldelige handlinger mot så små grupperinger i samfunnet at det lett kan oppfattes truende). Slikt unntak vil uten presisering bli tolket av politikere, politi og dommere slik at alt som er imot deres egen religion eller kritikk av dem selv ikke er vernet i grunnloven og kan forbys. Ingen kan holdes ansvarlig for å innhente eller gi informasjon som er nødvendig for fri meningsdannelse og sannhetssøken, og man har ikke «ytringsansvar» for andre menneskers misbruk av generell informasjon.

3. Grunnlovsfeste rett til å bevege og oppholde seg fritt i riket uten ransakelse eller annen inngripen i privatlivet, uten at det er begrunnet mistanke om kriminelle forhold. Helt tilfeldige gate eller veikontroller der det kreves promilletester eller legitimasjon skal ikke finne sted.

Avskaffe alle former for tvungen arbeide, med unntak av straffedømte personer som velger en slik straffemetode. Tvungen militærtjeneste eller siviltjeneste er slaveri og avskaffes.

Bøter skal skrives ut som prosent av inntekt fordi bøter for en rik er ubetydelig men svært skadelig for en fattig om det er samme beløp. Inndragning av ting av betydelig verdi (alt datautstyr og ting verdt mer mer enn dagsinntekt) kan kun foretas dersom tingen er brukt med eierens uaktsomme eller forsettlige godkjennelse til noe ulovlig, og kun for begrenset periode det er fare for at den blir brukt til uopprettelig skade. Dette blant annet fordi tingens verdi er tilfeldig og loven kan ikke ha tilfeldig straff i praksis selv om det ikke juridisk kalles straff. Ikke under noen omstendigheter kan en ting inndras pga. at det har skjedd et uhell ingen har noe skyld i, eller andre enn eieren har misbrukt tingen uten eiers samtykke. Inndragning av utbytte/vinning pga. noe ulovlig gjort med vilje (uaktsomt eller forsettlig) kan kun foretas overfor den skyldige eller de som ikke frivillig gir fra seg tingen og 1) beviselig kjente til at opphavet var ulovlig, eller 2) det er gave mindre enn et år siden som er i behold, eller 3) det er gave siste 5 år som er i behold til familie eller noe(n) en har økonomisk fordel av eller felles økonomi med (f.eks. samlivspartner).

En person som taper en sak kan aldri pålegges å betale mer enn 10% av erstatningsbeløpet denne evt. må betale, i advokatutgifter til motparten. Dette for å forhindre bruk av torpedo-advokater mot personer med dårlig økonomi.

Sivile søksmål om såkalt «ærekrenkelse» skal fjernes som mulighet, da det i praksis vil avgjøres basert på tilfeldigheter siden det er umulig å beregne skade ut fra f.eks. falske påstander om «pedofili» eller «rasist». Dette for å sikre ytringsfriheten og rettsvernet til mennesker med dårlig økonomi slik at de ikke risikerer å bli ruinert av feilaktige dommer, samt at det stopper misbruk av dyre torpedo-advokater på motpartens regning. Det skal være straffbart å krenke privatlivets fred offentlige steder der formålet er utelukkende å plage andre med svært grove falske anklager som påstander om «pedofil/nazist» der motparten ikke kan forsvare seg, falske påstander om konkrete kriminelle forhold, legge ut privatlivet til andre uten lov osv. Personer som er involvert i fysiske angrep mot de som ytrer seg offentlig, og personer i maktsystemet (politikere, jurister, sakkyndige), har selv satt seg i en slik situasjon at de må tåle offentlige personangrep i form av «ærekrenkelser» rettet mot deres virksomhet, forutsatt at det er del av begrunnet meningsytring og at de gis tilsvarsrett.

Fengsel inkludert varetekt skal kun benyttes for skadelige handlinger med mer enn 3 års strafferamme for å sikre bevis eller der det er fare for gjentakelse eller personen er utenlandsk statsborger og det er reell fare for rømning til land uten utleveringsavtale. Enhver form for innelåsing før endelig dom skal ha minst like god standard som moderne hoteller, og torturmetoden med bruk av glattcelle skal opphøre. Innelåsing i et enkelt rom skal kun brukes for voldelige fanger. Hjemmesoning skal kunne anvendes uansett soningstid der det ikke er fare for liv og helse. Skatteunndragelser er et typisk eksempel på hva som ikke skal medføre fengsel men kun bøter, da personen ikke anses som farlig for samfunnet.

Fengselsstraff må være basert på rehabiliteringsprinsippet og ikke hevnprinsippet, og det betyr at en har samlet straff for flere forbrytelser samtidig basert på hvor lenge det tar å rehabilitere en person summert for alle forbrytelser. Dette fordi en person som har gjentatt en forbrytelse N ganger ikke er like mange ganger mer farlig enn den som har gjort det en gang. Personligheten og kvaliteten på rehabiliteringen er mye mer avgjørende for resultatet. Den beste formen for fengsler er derfor inngjerdede men større områder med skog, jordbruk og gode boliger de de innsatte kan hjelpes til å bli gode borgere. Varigheten må under en maksverdi være individuelt basert på hvor lenge det er fare for nye kriminelle handlinger, og normal bostøtte må gis så ingen mister en normal bolig dersom de er fengslet for mindre enn 5 år.

Kriminelt rulleblad skal etter 10 år uten en eneste kriminell handling slettes dersom de opprinnelige handlingene har gitt straff på summert mindre enn 2 år fengsel og 2G i bøter, med det motiv å oppmuntre til å slutte med kriminalitet. For å sikre at personvernet ikke krenkes unødvendig skal DNA registrerings varighet være i forhold til sammenlagt tid en person blitt straffet for handlinger som er relatert til fare for kroppslig skade mot andre mennesker enten i form av vold, gjentatte drapstrusler, hærverk med risiko for personskade eller innbrudd i private hjem.

4. Vold defineres her som tilsiktet eller trusler om bruk av fysisk makt som resulterer eller kan med stor sannsynlighet resultere i langvarig helseskade.

Det må grunnlovfestes rett til å holde demonstrasjoner uten innblandelse fra politiet, så fremt de som deltar i demonstrasjonen ikke utøver vold eller har med gjenstander som er egnet til å utføre vold (våpen, stokker, pinner, steiner osv). Politiet plikter etter advarsel å arrestere personer i mot-demonstrasjoner som truer eller støyer så mye at det er umulig å spre sitt budskap, eller som nekter å legge fra seg gjenstander som er egnet til å utføre vold. Alle som deltar i en demonstrasjon uten voldsbruk bør ha lov til å maskere seg, så fremt de på forhånd legitimerer seg overfor politi, slik at det er mulig å ytre seg uten å risikere trusler fra mot-demonstranter senere.

Ideologisk religiøst/hat-basert vold og hærverk (f.eks. rettet mot politikere eller kasting av faste gjenstander som tomater og egg mot folk i fredelige demonstrasjoner) skal straffes strengt forutsatt at hele befolkningen blir advart om dette så de kjenner til lovverket. Slik kriminalitet gis minst en månedslønn og minst 2G i bot som deretter dobles for hver gjentakelse. I grove tilfeller der farlige gjenstander eller bruk av våpen brukes, skal terrorparagrafen anvendes. Minstestraffen for å fullstendig hensynsløst overfalle tilfeldige mennesker på gaten eller deres private hjem, med grov vold der det åpenbart vil gi varige skader og dersom det ikke foreligger grunnlag for berettiget harme pga. provokasjoner, skal ha strafferamme 30 års fengsel dersom det er en person med psykopatisk personlighet da disse ikke lærer av straff og må fjernes fra samfunnet. Det skal opprettes en egen avdeling i politiet som utelukkende har som formål å passivt uten å bruke provokasjoner tiltrekke de som utfører slik vold i feller der de blir tatt på fersk gjerning.

Psykopatisme anses som ideologi i denne sammenheng der en person mener det er rett å skade andre til egen vinning, dvs. det som er typisk for vinning og voldskriminelle sin måte å tenke på. Ideen om at all voldtekt skader like mye og derfor straffes likt skal ikke legges til grunn for lovverket, da dette er utelukkende skapt for å dekke over at overfallsvoldtekter som begås av flest ikke-vestlige er statistisk mest skadelig. Voldelig overfall der overgriper bryter seg inn i offerets bolig eller angriper ute på gaten skal alltid straffes minst 3 ganger strengere enn andre former, fordi dette er en stor trussel mot generell frihet og ikke bare offeret.

Det må innføres en 3 gangs regel der en person som gjentatte ganger utfører vold og har en personlighet som gjør at denne ikke slutter med dette, blir fjernet fra samfunnet i minst 21 år opp til livstid da personen har vist at denne ikke kan fungere ute i samfunnet. De som ikke har statsborgerskap kjøper staten fengselsplass til i deres egen hjemland. Organisert kriminalitet i form av bevisst planlegging skal doble enhver straff, og dersom disse er utført av personer uten norsk statsborgerskap gis så strenge straffer (uten øvre grense i prinsippet) at det vil sette stopper for nesten alle omreisende bander. Alle grenseoverganger skal advare om dette.

Enhver straff skal utmåles etter summen av skade for reell eller fare for fysisk skade, psykofysisk (kroppslig smerte og ubehag), og psykisk (ikke pga. kroppslig smerte eller ubehag men verdivurderinger uavhengig av kulturelle/religiøse fordommer og andre tenkefeil). For at en person skal bli erklært utilregnelig for en kriminell handling må det sannsynliggjøres at personen har hatt ikke-selvpåført betydelig nedsatt bevissthet på tidspunktet handlingen skjedde som gjorde det vanskelig å forstå konsekvensene av handlingen. Generell psykose skal ikke tillegges betydning alene siden psykose ikke skal være fribillett for kriminalitet.

5. Politiet sin makt overfor lovlydige borgere må reduseres drastisk. Hus-ransakelse må kun foretas etter minst 99% sikre beviser på gjentatt vinningskriminalitet, kriminelle handlinger med strafferamme normalt over 1 år fengsel, eller nød-situasjon med fare for liv og helse.

Alle lover i landet må bruke og oppgi standard definisjoner i ordbøker og ikke eget ikke-norsk språk slik tilfellet er i dag der f.eks. ordet barn brukes om mindreårige (under f.eks. 18) og ikke som samtlige ordbøker der det er definert som prepubertal alder. Dommere må minst en gang hvert tredje år testes for evner til å føre logiske resonnementer i henhold til internasjonalt kjente og klassiske tankefeil, der dommeren uten å vite det fremstilles for en skuespiller og det føres åpenbart falske beviser mot vedkommende. Spesielt prinsippsaker relatert til menneskerettigheter (f.eks. ytringsfrihet) skal dommere ofte testes for, siden jurister ofte setter egne politiske meninger foran fakta i slike saker. De som grovt feiler på slike tester kan ikke arbeide som dommer.

Mellom alle nivåer i retten skal en innføre en ny nettbasert sentral ankeinstans som kan behandle barnevern eller straffesaker med fengselstraff (umiddelbart i hastesaker) eller over 1G i totale utgifter eller saker angående ytringsfrihet, og som aldri kan dømme noen som skyldig men kun frikjenne og stoppe videre rettsprosess dersom de finner ut at bevisene åpenbart ikke oppfyller formelle krav. Disse trenger ingen spesiell utdannelse og er utplukket etter meget grundige tester blant personer med høyest evne til logiske resonnementer relevant for jobben. Det settes i dag ingen krav til logisk tenkeevne noe som medfører enormt antall justismord i strid med menneskerettighetene, fordi saker i retten kan avgjøres helt vilkårlig av jurister som bruker følelser og ikke beviser.

Enhver som er tiltalt eller siktet og som har argumentert saklig for sin sak og svart på relevante spørsmål fra motpart, kan velge om de vil fysisk møte opp til avhør eller i retten, ha video samtale over internet eller ingen av delene. Prinsipiell argumentasjon av relevant faglig karakter, f.eks. lovanalyse eller vitenskap skal leveres skriftlig og kan om ønskelig av tiltalt i tillegg leses opp i retten ordrett fra disse skriv.

Dersom beviser som er avgjørende for saken blir ignorert av dommerne i domsavsigelsen skal dommen annulleres, og samtlige dommere skal bøtelegges med så høye bøter i forhold til sin inntekt og formue at dette alvorlige samfunnsproblemet forsvinner. Det må innføres et svarskyldighetsprinsipp der aktor i saken er pliktig til å svare på grunnleggende spørsmål som er avgjørende for om tiltalte er skyldig i saken, og kan ikke henvise til at dommeren får avgjøre saken i domsavsigelsen når tiltalte ikke kan forsvare seg. Dersom aktor blir svarskyldig i avgjørende spørsmål skal saken alltid uten unntak umiddelbart på stedet mens retten pågår henlegges og tiltalte frikjennes. I domsavsigelsen må dommere kun fremlegge påstander som er ført bevis for, og alle argumenter skal være kjent av begge parter.

Det må være ulovlig for politiadvokater eller dommere i straffesaker å legge til grunn at en påstand er troverdig pga. måten vitnet fremstår følelsesmessig, hvor detaljert dennes forklaring er, eller fordi denne generelt anses for å være troverdig.

Alle vitner uansett alder må kritisk utspørres i retten og følgende kan ikke telle som mer enn 50% sannsynlighet eller bevis:

1) Et enkelt vitne eller vitne som kan ha latt seg påvirke av andre vitner. F.eks. personer som kjenner hverandre eller har blitt stilt ledende spørsmål basert på hva andre vitner har sagt i avhør. Dette forhindrer ikke bevisføring basert på kombinasjonen av vitne og andre uavhengige vitner til liknende hendelser siste årene eller sikre fysiske beviser for handlinger det er utelukket at personen ville utsatt seg for. F.eks. en voldtektssak der en noenlunde edru kvinne har risikosex med tilfeldige ukjente menn på steder der slik aktivitet praktisk talt aldri skjer.
2) Vitne som er kjent for å skade eller lyve om andre. Psykopater utgjør ca. 4% (40% av rus-avhengige og langt flere enn 4% av de som oppsøker fremmede) av de man møter i sammenliknbar situasjon som f.eks. overnatting, og man må trekke fra antall statistisk forventet falske anklager.
3) Vitne som uten at det er nødvendig (f.eks. pga. felles barn og økonomi) overnatter frivillig eller flere dager har positiv sosial kontakt med den samme person en anklager etter påstått hendelse.
4) Vitne som har kjennskap til at anklaget er offentlig kjent eller har offentlige omdiskuterte ytringer som f.eks. er i strid med politikk eller religion, og der det ikke kan bevises at anklaget først har oppsøkt vitnet fysisk. Dette forhindrer heksejakt der politi og dommere velger å tro på absurde anklager fra f.eks. politiske motstandere fordi de er imot personens meninger, eller psykopater som oppsøker tilfeldige for å dyrke offerrollen og ønske om mediaomtale.
5) Vitne som plukker ut tilfeldig person fra stor menneskemengde uten fysiske beviser pga. dennes utseende som tilfeldigvis kan likne gjerningsperson.

Narkotika eller DNA som lett kan ha vært forurenset eller plantet (f.eks. når anklager overnatter hos anklaget eller det har vært mulig å arrangere betalt kvinne som har sex med anklaget), skal aldri regnes som bevis. Disse prinsipper må også gjelde for varetektsfengsling der det må være minst 99.9% sannsynlighet for at noen er skyldige, med unntak av nødssituasjoner der noen med 99.9% sikkerhet har/anskaffer/lager masseødeleggelsesvåpen eller samarbeider med terrorgrupper/militante stater. Varetekt skal totalforbys dersom formålet kun er «internet-fisketur» for å finne ut om noen har gjort noe ulovlig uten at det er sikre beviser på dette, for å forhindre at politiet og dommere krenker ytringsfriheten. For endelige dommer må sannsynligheten for skyld være minst 99.9% med 0.1G-1G i utgift og ikke fengsel eller minst 99.99% for strengere endelige dommer. Sannsynligheten for skyldig må begrunnes logisk og det holder ikke at det kun vedtas. Siktelse i straffesaker skal kreve minst 99% sannsynlighet for skyld.

Uskyldige som fengsles må få erstatning som tilsvarer minst 3G per måned justert for utgiftsnivå i landet de bor i, pluss 100G engangsutbetaling dersom grunnlaget for siktelsen var i strid med kjente fakta (f.eks. vitenskap), menneskerettigheter eller personen har blitt påført alvorlig helseskade (G = grunnbeløpet i Folketrygden), forutsatt at personen selv ikke har betydelig skyld i situasjonen f.eks. pga. at denne har løyet til politiet eller retten. Erstatningene skal i praksis være så høye at det settes en effektiv stopper for maktmisbruk mot uskyldige.

De som er siktet i en straffesak har krav på etter 2 første måneder å bli holdt oppdatert i sakens utvikling der det må begrunnes logisk en gang per mnd. hvorfor saken ikke er ferdigbehandlet. Det må også overfor et eksternt kontrollutvalg hver måned fremlegges dokumentasjon på sakens utvikling og at det aktivt arbeides med den så ofte det er mulig i praksis. De som er eller har vært siktet i en sak har krav på kopi (om ønskelig tilsendt i posten) av alle dokumenter i saken som forsvareren har med unntak av informasjon som identifiserer andre personer som er involvert. Det kan kreves at status som siktet fjernes innen 10 arbeidsdager dersom disse vilkår ikke oppfylles, for å forhindre at politiet trakasserer innbyggere med falske anklager. De som blir tiltalt kan kreve at saken henlegges dersom den ikke kommer opp i retten innen et halvt år. Det skal ikke være mulig å rettsforfølge privatpersoner flere ganger for samme forbrytelse, dersom denne er frikjent tidligere av retten, for å forhindre at staten og rike mennesker kan bruke gjentatte rettsrunder som straff mot uskyldige.

6. Barneloven §4-12 og §4-21 skriver at staten kan med tvang ta barnet vekk fra noen (også mot barnets egen vilje) dersom det er «alvorlige mangler» ved daglige omsorg eller personlige kontakt og trygghet eller «overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd» eller det kan gi «alvorlige problemer for barnet» om det blir flyttet tilbake til foreldrene pga. tilknytning til mennesker og miljø der de er. For det første setter det ingen krav om bevisføring og derfor legges til grunn rent føleri basert på fri fantasi, og for det andre er det mange ulike meninger blant sakkyndige siden det også her blandes inn uklare psykiske faktorer som vanligvis er kun ren synsing basert på egne kulturelt baserte meninger. Slike lover medfører derfor i praksis hekseprosess og må fjernes. For at de som trenger hjelp skal tørre å ta kontakt med barnevernet må det deles opp i hjelpende og inngripende, der man kan forholde seg kun til den hjelpende uten at denne rapporterer til den andre delen. Den inngripende må ha minst to sakkyndige som er uavhengig av hverandre.

Rettens og politiets makt i barnevernsaker skal reduseres til et minimum og vekk fra en totalitær modell. Uten vanlig rettssak først kan ingen gjøre vedtak om å ta (evt. kidnappe) vekk barn fra omsorgsperson(er) men kan sammen med omsorgsperson(er) sikre barna fysisk og saken må da føres for retten innen 48 timer i samsvar med menneskerettighetene dersom det oppstår en nødssituasjon som krever snarlig tiltak. Kun saker der mindreårig har vært utsatt for alvorlig skade eller fare for dette skal være relevant for tvangssaker dersom verken omsorgspersoner eller den mindreårige samtykker. Kun relevante deler av de mest oppdaterte helserelaterte journaler som omhandler svært alvorlige mentale problemer som normalt er permanente og kan medføre alvorlig skade på egne barn, eller straffedom der person har alvorlig skadet et barn, kan av retten gis tilgang til slik at barnevernet ikke har tilgang til irrelevant informasjon som lett kan misbrukes.

Påstander om at noen er eller kan bli psykisk skadet i barnevernsaker der det benyttes tvang uten barnets samtykke, skal ikke taes hensyn til om det ikke foreligger klart straffbare handlinger overfor barn som er yngre enn 12 år. I slike saker må det også bevises med minst 99.9% sikkerhet at noen ikke kan ta vare på barn i praksis. I tvilstilfeller skal en ha oppsyn med barnet noen uker for å sjekke at alt går bra. Dette for å styrke rettsvernet slik at påstander ikke kun er resultat av personlig synsing. Evt. omsorgsovertakelse skal prioritere muligheten for nære slektninger i samsvar med barnets egne ønsker om dette, og være fysisk nærmest mulig (helst samme by) uten at barnet utsettes for skade. Ordningen skal anses midlertidig og oppheves når behovet forsvinner.

Alle kommuner skal tilby omsorgsbistand dersom nødvendig så lenge ordningen ikke er dyrere enn beredskapshjem, og datalogger skal slettes etter halvt år. Mindreårige som bruker russtoffer som er farligere enn cannabis og tobakk skal gis tilbud om gratis god bolig tilknyttet skole i egne sentre langt vekk fra der de får tak i russtoffer, slik at de ikke påvirker andre til også å bruke slike stoffer. Helsetjenesten på hver skole skal rapportere til barnevern i de tilfeller det påvises at barn har blitt utsatt for fysisk mishandling. Ikke medisinsk begrunnede permanente inngrep på barn f.eks. basert på religion skal anses som mishandling og ikke gis unntak. Personer 15-17 og ferdig med ungdomskolen skal ha rett til fritt velge bosted i samme land forutsatt det er ingen unormalt stor sjanse for å bli skadet, og personen følger opp skole, arbeide eller helsemessig rehabilitering.

7. Fri handel over landegrenser for annet enn skadelige varer som medfører statlige utgifter (f.eks alkohol) eller forurenser (f.eks. bensin). Salg av naturressurser til utlandet må skattes i henhold til demokratiske avgjørelser til enhver tid, fordi utlendinger kan ikke ha eierskap over landets naturressurser. F.eks. dersom utenlandske investorer bygger ut vannkraftverk i Norge må de betale avtalt skatt for utnyttelse av naturressurser senere, og kun får lisens til å ta ut naturressurser for begrenset tid som ikke må overstige 20 år. Eiendomsrett til naturressurser er felles for hele landet.

8. Enhver frivillig seksuell handling over seksuell lavalder skal dekriminaliseres. Omsorg og beskyttelsesansvar for de som har dette vil fortsett gjelde, slik at misbruk av det er å betrakte som skade.

Alle lover mot prostitusjon må (slik FN også mener) fjernes. Siden det ikke bør registreres hvem som driver med dette, det er ofte ikke egnet som inntekt mer enn 5 år, og staten risikerer å bli hallik dersom ubetalt restskatt må betales, så bør denne aktivitet pga. stor helserisiko være skattefri.

9. Avkriminalisere enhver bruk av rus-stoffer samt egenimport av medisiner og salg av rus-stoffer som er lite skadelig i forhold til alkohol (f.eks. cannabis og nikotin). Heroin må tilbys alle stoffmisbrukere så de ikke kjøper fra kriminelle. Alkohol er hundrevis ganger mer skadelig for samfunnet og koster skattebetalerne 22 milliarder i året. Ingen har dødd av cannabis og det er ikke avhengighetsskapende slik tobakk er.

Personer over 18 år som misbruker alkohol eller andre former for rus-stoffer og blir beviselig ute av stand til å arbeide pga. det skal evt. få utlevert matkuponger og betalt husleie direkte av staten slik at en sikrer at penger ikke brukes til rus. De må også følge et opplegg for av-rusning og kan ikke få uføretrygd før de har vært rusfrie i flere år, siden de har påført skaden med uforsvarlig bruk av rus-stoff. Fjerne avgifter på tobakksbruk da dette skader lavtlønnede og det koster ikke samfunnet penger at noen bruker tobakk siden de dør mye tidligere.

10. Det sosialistiske skolesystem ekskluderer en rekke personer selv om de har høy IQ og kan gjøre det godt i arbeidslivet fordi elevene tvinges til å lære fag utelukkende pga. hva politikere personlig «føler» er prestisje. Meningsløse tester på evnen til å huske mest mulig av irrelevante fag fungerer slik at en får overrepresentasjon av personer som tenker kollektivistisk og derfor liker de fag autoriteter gir prestisjestatus, noe som kun fungerer bra i rutinepregede fag der selvstendig tenkning har liten betydning som f.eks. vanlige helsefag og språk. Derfor må dette erstattes av en modell der en kun må lære det en trenger for et gitt arbeide, og der obligatorisk oppgaveløsning og muntlig eksamen basert på egne besvarelser (for å vise en forstår alt en skriver) erstatter hukommelsestester som er irrelevante for det virkelige arbeidsliv. Skolen må ha fleksibel timeplan så elever kan tilpasse tiden de ønsker å møte opp. Fysiske lokaler må være varierte for yngre elever så de ikke kjeder seg. Administrerende direktør Per Kirchner i Novicell skriver: «I de mer enn 20 åra jeg har jobbet som bedriftsleder har jeg aldri – og jeg mener aldri – sett sammenhengen mellom høye karakterer og suksess i arbeidslivet. Jeg har sett toppstudenter falle fullstendig gjennom på en arbeidsplass, og jeg har sett mange unge uten gode karakterer blomstre opp og få kjempesuksess». Dette betyr fjerning av obligatorisk skolekunnskap som ikke alle trenger slik at en lar alt som er unødvendig for å klare høyskoleutdanning være valgfritt (f.eks. norsk sidemål, historie, samfunnsfag, religion osv).

Videregående skole skal ikke lenger være et krav for å komme inn på høyskoler eller universitet, så fremt en har meget gode språklige norsk og engelsk-kunnskaper samt behersker grunnskolematematikk. Engelsk-kunnskap skal i grunnskolen heves til videregående nivå og nytt fag filosofi skal innføres for grunnskolen der alle skal lære om tenkefeil, logikk, begrepsteori, etikk, metapolitikk og litt om religioner men på en objektiv måte som ikke fordekker evt. voldelige oppfordringer slik som i dagens skolesystem. Elever som beviselig mobber andre fysisk skal få valget mellom vaskejobb etter skoletid eller bli utvist fra skolen permanent og flyttet over til spesialskole. Varigheten på vaskejobben skal dobles for hver gang de mobber noen deretter, og også gjelde psykisk mobbing et år frem i tid dersom de er tatt i fysisk mobbing en gang før.

11. Skatt på formue og arv skal fjernes da dette skader privat næringsliv slik at utenlandske investorer får fordeler av å eie ting i Norge.

Det skal ikke være mva. avgift på medisiner, undervisningsmateriell og sunne matvarer.

Årlig skatt på primærbolig på vanlig størrelse må fjernes fordi dette skader husholdninger med lav inntekt spesielt mye. Eiendomsskatt på tomt kan kun tillegges dersom det er tomtemangel, ikke på første 800 kvm. for tomter som brukes til primærbolig utenfor bysentrum, og primært på areale som er lite i bruk.

Mva. avgift som tilsvarer 70 kvm. ny bolig utenfor sentrum bør være mva. fritt, forutsatt at boligen oppfyller standard byggekrav og har null-utslipp av forurensende avgasser (NoX, Co2). Skattefradrag for boligrenter bør fjernes (dette tilsvarer ca. 2% av statsbudsjett hvert år) og gjenstående mva. som tilsvarer lån for 70 kvm. ny bolig utenfor sentrum tilbakebetales med engangsbeløp.

12. Avkriminalisere aktiv dødshjelp for personer over 25 eller over 18 år og permanent alvorlig syk forutsatt at de får god tid til å tenke over saken (3 mnd) , ikke er psykotiske på en slik måte at de ikke forstår konsekvensene, og det gjennomføres for personer under 30 år eller som har omsorgsansvar for barn grundige undersøkelser for å sikre at det ikke skyldes problemer som lar seg løse. Dess yngre en person er, dess mer grundig må dette gjøres. Det må også sannsynliggjøres at dette er et permanent ønske.

13. Privatisere kongehuset og statskirken samt fjerne alle referanser til monarki, kristendom og ekteskap fra lovene, grunnloven inkludert. Alle statsborgere skal ha like rettigheter uavhengig av gener og tro, og det skal være 100% skille mellom stat og religioner.

14. Alle skjemaer fra privatpersoner til det offentlige må være mulig å sende inn via bank-id og internet. Alle regninger fra private må dersom ønskelig sendes på email eller bank-id beskyttet system, der purregebyr første 3. mnd. ikke kan overstige reelle rentetap og evt. kostnad for å sende ut gebyr for fysisk post minst en måned etter at det evt. er sendt via email eller bank-id første gang. Dette for å minimere fysisk post mest mulig.

15. Avskaffe alle statlige utbetalinger til massemedia eller foreninger og trossamfunn og ha normalt mva. nivå for de deler av litteratur og massemedia som ikke har faglig innhold og ikke egnet til språkopplæring for skoleungdom. Enhver type fagbøker eller tegneserier, magasiner og bøker med språklig korrekt tekst for personer i skolealder vil dermed være mva. fritt.

16. Mentalt tilregnelige personer (ikke schizofrene eller alvorlig demente) med 1) IQ minst 100, 2) alder over 25 år, 3) ikke har utøvet grov vold eller ran/innbruddskriminalitet siste 15 år, 4) ikke har misbrukt våpen før, bør få tillatelse til å kjøpe og oppbevare godkjent type våpen. Godkjent våpen bør ha liten magasinkapasitet for bruk til selvforsvar, forutsatt at våpenet har en sikkerhetslås for å forhindre uvedkommende bruk lik vanlige mobiltelefoner, samt at første skudd etter en gitt tid uten bruk må kontrolleres av en mekanisme til å være løsammunisjon.

Det skal i ulike områder og tidspunkter prøves ut ulike våpentyper (elektrosjokk, kuler) og om det ikke øker kriminalitet på permanent basis på disse områder og tider gis bæretillatelse for personer som ikke er ruset med identiske regler som for kjøring av bil, med unntak av gitte offentlige avgrensede områder som f.eks. handlegater i åpningstid, skoler, sykehus og kulturhus. Bedrifter kan nekte privatpersoner som bærer våpen adgang. Det skal være strenge straffer for å misbruke slikt våpen annet enn i nødvendig selvforsvar der en selv ikke startet å være den aggressive part.

Det er ingen statistikk som viser sammenheng mellom økning av våpen og økning av personskader i et samfunn. I UK to år etter forbud mot våpen i 1997 ble det mer økning av vold både med og uten våpen enn reduksjon i antall våpenlisenser. Kriminelle får tak i våpen uansett, og det er faktisk ikke slik at medlemskap i våpenklubb eller å ta jegerprøven øker en persons moral. Få land har flere våpen og mindre våpemisbruk enn Norge, og det er uetisk med kollektiv avstraffelse av gode borgere av landet som har våpen bare fordi noen få misbruker disse.

17. Psykiatri og psykologi skal annet enn i utredninger for trygdesaker, akutte kriser og kriminelle saker betales privat da det er mye bedre å bruke pengene på boliger siden 80% av de med psykiske lidelser har det pga. fattigdom og boligmangel. Dette er dokumentert i denne artikkel som tar for seg 34000 personer. I denne forbindelse skal all tvangsmedisinering i psykiatri avskaffes totalt, og personer over 16 år skal aldri kunne bli tvangsinnlagt om de ikke beviselig skader andre mennesker eller alvorlig skader seg selv og samtidig er så psykotisk at de ikke kan svare på elementære spørsmål alle mennesker kan svare på (f.eks. deres navn og bosted og annet som beviser at ikke forstår hva de gjør).

18. Det er et stort problem om nesten alle skoler og universiteter er statlige, fordi de ansatte da blir avhengig av staten for sine inntekter og dette kan påvirke måten de underviser på. Derfor er private skoler og universiteter svært viktig å sørge for har like økonomiske vilkår som statlige, slik at de statlige ikke får fordeler pga. gratis tomt og bygningsmasse.

Alle statlige skoler skal tilby kantine der elevene med kortbetaling kan ta ut sunn mat 3 måltider per dag, og foreldre betaler for råvarene men ikke noe annet.

Gym garderober skal ha låsbare skap i stål og det skal være flere avlukker for omkledning i garderobe for de som ønsker dette, samt alle dusjer skal ha avlukker. Gymfag skal ha valgfrie aktiviteter i hver time uten noen påtvunget separering av kjønn.

19. Ingen statlige skoler skal forskjellsbehandle folk pga. religion og ideologi, slik at dersom vanlige religiøse plagg godtas må også vanlige ikke-religiøse plagg som dekker samme deler av kroppen godtas. Siden det ikke er en menneskerett å påtvinge andre uønsket informasjon hele tiden, må offentlige kontorer og skoler enten ha forbud mot slike påkledninger eller pålegges å ha både områder inne og evt. ute som er fri for slike der ekstrakostnadene for dette faktureres de som bruker provoserende informasjon, reklame, religion eller politikk i form av plagg og symboler. Private må selv velge å akseptere slike, innføre liknende regler eller totalforbud.

20. Tvungen trygdeavgift for å spare opp til høye pensjoner skal fjernes fordi mennesker må selv få lov til å styre sin egen økonomi i yngre alder slik at en f.eks. kan nedbetale gjeld fortest mulig. Dette gjør lavere skatt mulig. Den delen av pensjon og trygd som utbetales av staten og som ikke kommer fra oppsparte midler (statlig eller privat) fra tidligere personinntekter skal være lik for alle. Alle trygdede skal få ca. 2.25G per år fra staten + eventuelle opptjente poeng fra folketrygdfondet i Norge og andre fond de selv har betalt inn penger på.

21. Merverdiavgift settes lik 25%. Redusere arbeidsgiveravgiften til 14%. Fjerne revisorplikt for bedrifter under 10 ansatte. Bedriftsskatt settes til 20%-25%. Skatt på kapitalinntekter settes til 20%-25% og skjermingsfradraget fjernes siden dette kan gi millioner i skattefri privatinntekt. Utbytteskatt settes til 30%. Alle andre private inntekter utover dette skattes ca. 45% (inkludert trygdeavgift) med bunnfradrag 25000 per mnd (etter 2022 pengeverdi).

Avtaler mellom bedrifter og arbeidstakere(e) og deres fagorganisasjoner skal staten ikke blande seg borti om ikke FN menneskerettighetserklæring brytes, delvis fordi dersom det er forbudt å ansette flere midlertidige arbeidere eller til en viss lønn, kan det medføre at bedriften ikke ansetter noen i det hele tatt. Fjerne løyve systemet som gir tillatelse til å drive visse typer forretninger og erstatte med et offentlig register over beviselige kvalifikasjoner. Mesterbrev skal kun kreves i byggeprosjekter der andre enn byggherren kan påføres tap.

22. Offentlig helsevesen skal eksistere der private ikke kan tilby bedre tjeneste i samme områder. Helsekøer skal forsøkes minimeres ved at sykepleiere kan ta seg av rutinejobber som utskrivning av medisiner og det innføres et markedsjustert (basert på generelle private kostnader for ulike behandlinger) statlig finansiert stykkpris system for sykehus slik at det ikke lenger er lønnsomt for leger å nedprioritere krevende pasientgrupper.

23. Miljøvern: Bygging av sykkel og gangveier i god avstand fra bilveier for 10 milliarder kroner i året som finansieres av veiavgift og miljøavgifter på biler i samme område. Unødvendig støy som f.eks. fyrverkeri, høy musikk, slagstøy i form av ballspill, skateboard eller værktøj som sprer støy hundrevis av meter vekk må med få unntak der det er helt nødvendig, kun være lovlig i egnede avgrensede områder.

Vindturbiner må bygges langt fra tettbebyggelse og de viktigste naturområder siden de skaper problemer i form av lyd og skyggestøy. Dersom vindturbiner må bygges i nærheten av boliger må disse få kompensasjon for hva det koster å flytte et like kostbart annet sted.

Siden strøm kommer fra naturen alle eier må staten sørge for at det ikke selges ut så mye strøm til utlandet at det blir for lite strøm til norske innbyggere. Dette kan f.eks. gjøres med å sikre at vannmagasiner har minst median fyllingsgrad før det kan selges til utlandet. Med unntak av tidspunkter på døgnet det er for lite strøm må det settes maxpris på strøm for husholdninger på kroner 0.5 inkludert mva. per kwt. opp til 5000 kwt. per mnd. I krisesituasjoner der Europa mangler strøm kan det gis strømstøtte til bedrifter i henhold til vanlig regelverk i EU.

Det bør være statlig utbygging av ladestasjoner til el-biler over hele landet samtidig som det også innføres avgifter på støyutslipp fra biler målt individuelt for hver eneste bil, der også støy fra bildører når de lukkes er med i beregningen. Toll og årsavgift på biler skal fjernes og erstattes med GNSS-systemet (Global Navigation Satellite System) slik at avgifter beregnes etter hvilke vei som kjøres på og hvor mye kjøretøyet forurenser. De som kjører for fort skal automatisk få beskjed om dette via kontrollpanelet på nye biler. Alle nye biler som er ment til vanlig privatbruk bør pålegges å kunne kjøre de første 200 km. bykjøring på hydrogen eller el-drift, og kostnaden for batterikapasiteten som tilsvarer slik rekkevidde må refunderes av staten inntil prisen på batterier er halvert fra år 2020. Biler bør også ha som krav at de har støyfri dørlukking og et system innebygget som gjør at bilen kan stoppe automatisk i en nødssituasjon når f.eks. føreren ikke responderer eller det kommer hindring i veibanen rett foran. I tilegg bør bilene også ha som krav om et automatisk kjøresystem sosom forhindrer bilen å kjøre over i feil veibane.

Alle fergekaier som selger drivstoff skal tilby strøm og tømming av toaletter for båter. NOx og svoveldiokssid utslipp fra boliger skal forbys der det kan leveres strøm fra ledningsnett mindre enn 100 meter unna dersom man forurenser for personer som ikke har godtatt dette. Krav om balansert ventilasjon skal kun gjelde boliger over 50 kvm p-rom. For private boliger skal det være lovlig med 10 cm ekstra tykkelse på ytre betongvegger i forhold til lovlig bebygget areal for trevegger, siden staten pålegger god varmeisolasjon som medfører at betongveggen ikke kan være mindre enn 35 cm.

Alle typer fly over landet pålegges støyavgift som i snitt per sete vil være kr. 500 avhengig av strekning etter at det finnes tog som ikke tar mer enn 3 timer mellom de samme byene (f.eks rørtog med hastighet minst 700 km/timen).

Det skal bygges dobbelsporet tog nær byene for å avlaste veinettet. Disse tiltak finansieres med bensinavgifter som kan heves fra dagens nivå mot at toll på nye biler fjernes slik at gammel forurensende bilpark blir fortest mulig skiftet ut til biler som bruker mindre bensin. Pga. skadelig støyforurensing fra bilbruk bør bruk av bil 2100-0700 samt søndager ha så mye høyere støyavgift at utvidede åpningstider for butikker ikke genererer mer bilstøy. Eneste alternativ til dette er å beholde strenge regler for åpningstider til butikker for å forhindre økt bilstøy, noe som er god løsning på forurensningsproblemet fra biler.

Forurensning fra biler er ikke det eneste problemet som må løses med statlige reguleringer. Støy fra naboer er et problem fordi det private marked konsekvent praktisk talt uten et eneste unntak unnlater å støyisolere vegger og gulv utover det som er absolutt minstekrav fra statens side. Derfor må minst halvparten av nye leiligheter og rekkehus i vanlige boligområder utenfor sentrum for å få mva. fritak pålegges å bygge rom i rom konstruksjon der hver boenhet har egne vegger, gulv og himling som ikke deles med naboen.

Internasjonalt bør landet arbeide for avtaler for bevaring av regnskogene. Å begrense innvandring fra ikke-vestlige land er utover dette det beste for miljøet siden overbefolkning er det største problemet ifølge The Royal Society Science Policy Centre report 01/12.

24. 5% av statsbudsjettet skal brukes til infrastruktur (tog, vei, skoler, barnehager osv.) og grovplanering med vann og kloakk for å klargjøre bygging på nye tomter i utkanten av byene. I tillegg må staten for hele landet finansiere nødvendige veier til buss og transport.

Det må bygges student og omsorgsboliger samt til andre vanskeligstilte som private ikke bygger nok til. Nye byområder i større byer (over 50000 innbyggere) med gode sykkelveier med mer enn nok studentboliger på ca. 30 kvm. der høyskoler og universitet flyttes. Mulighet for å bygge høyere i sentrum men bevare alle grøntområder der.

Markagrensa skal fjernes i så stor grad at en kan bygge boliger til kostpris utenfor sentrum uten å måtte betale dyrt for tomt. Eksisterende turstier og nærliggende natur som er betydelig i bruk vil fortsatt kunne vernes mot utbygging.

Bygging av boliger til studenter, pensjonister og andre med dårlig økonomi er viktig for å sikre at folk slipper å leve i fattigdom noe som skaper både sykdom og kriminalitet. Kostnaden på langt sikt for staten er omtrent ingenting fordi gevinstene er så store i forhold til byggekostnader. I tillegg til dette bør staten øke bostøtten så den samsvarer med faktisk kostnader for gjennomsnittbolig i vanlige boområder en halvtimes busstur fra sentrum slik at ingen sitter igjen med mindre enn SIFO satser etter at dette er betalt.

For å sikre at lavtlønnede får lån til bolig må det eksistere en husbank som gir lån til førstegangs etablerere, som også gjelder de som ikke har fast inntekt fra trygd og pensjon. Dette lån skal dekke en moderne bolig på 50 kvm i utkanten av alle byene.

Økonomisk sosialhjelp må gis selv om noen eier egen normal bolig. En unngår slik den absurde situasjon at den som tilfeldigvis er uten jobb en periode må bruke opp alle sparepengene sine som kunne vært brukt til å kjøpe bolig senere, slik at sosialhjelpen i praksis kan medføre at personen aldri får seg bolig men må betale mye mer tilbake i form av husleie enn det sosialhjelpen ville ha vært i utgangspunktet. Det bør kreves at alle gjør noe fornuftig etter egne evner, f.eks. tar utdannelse, arbeider med noe samfunnsnyttig eller passer (egne) barn. Det settes en grense på hvor mye en kan tjene i ekstra inntekt når en mottar økonomisk sikkerhet fra staten (f.eks. opp til 50% av inntekten).

25. All vanlig utdannelse skal finansieres etter statlig utbetalt stykkpris system der elev eller student får fast utbetaling i forhold til markedsjustert normalt kostnad for gitt utdannelse der undervisningen fysisk følges. Lærebøker, datamaskin og eksamensutgifter betales selv. Hver kommune må ha minst en barne og ungdomsskole med ledige studentboliger på selve skoleområdet av god kvalitet til hver elev som har behov for dette. Dermed kan de som er mindreårige bo for seg selv og slippe å bli tvangsplassert der de ikke ønsker å være. Forutsetningen er at de følger undervisningen på skolen hver dag uten å ruse seg eller drive kriminalitet.

Alle må ha lovmessig rett til egen PC med Internet, men det kan settes begrensning for Internet bruk nattestid dersom det går utover skole dagen etterpå. Barn må bo i Norge eller ha godkjent opphold i utlandet. Det må være mulig å ta hele grunnskoleutdanningen over internet for de som har spesielt behov for dette pga. helsemessige årsaker eller lang reiserute.

26. Mindreårige der andre har forsørgeransvar får ca. 0.5G-1G per år avhengig av alder økonomisk sikkerhet, dersom husholdningen har dårligere økonomi enn 2 ganger vanlig leveomskostning etter SIFO standard. Personer som har forsørgeransvar for seg selv (studenter inkludert) får om de gjør noe fornuftig som gagner samfunnet på lang sikt (f.eks. passer barn og kan snakke perfekt norsk, prøver å få jobb, studerer osv.) 1G per år + bostøtte til en moderne og god bolig utenfor sentrum. Borgerinntekt (minstelønn for alle uansett hva de gjør) må testes ut i begrensede områder for max en person per husstand som forsørger seg selv, da robotisering av samfunnet i fremtiden kan gjøre dette mulig i praksis.

En av foreldre til nyfødte barn kan få økonomisk sikkerhet lik de som er trygdet + bostøtte i opptil et år, dersom denne har forsørgeransvar. Dette fordi en må regne med en rehabiliteringsperiode etter fødsel der personen ikke kan fungere normalt. Personer som aldri har kontakt med sine biologiske barn skal ikke betale noen bidrag for dem da dette er identisk situasjon i praksis med at noen er adoptert bort. Alle statlige utbetalinger skal stoppes dersom noen driver med samværssabotasje mer enn et halvt år. Reglene om DNA-ansvar er i strid med prinsippet om at mennesker er kun ansvarlig for sine frie valg – dersom de har gitt vekk ansvaret 100% for et barn så mister de samtidig sitt eget ansvar 100%.

27. Smittevernlover pga. influensavirus i form av nedstenging av forretningsvirksomhet eller fri ferdsel i naturen er et overgrep mot det frie marked, og skal forbys. Staten må betale alle kostnader for tvungen stenging av privat næringsliv dersom dette skulle forekomme. Det skal være nok lagre til hele befolkningen for nødvendig smittevernutstyr som takler influensa med minst 20 ganger høyere dødelighet enn normalt. Fornuftige tiltak i ekstreme tilfeller med langt farlige sykdommer enn influensa kan være karantene (i egen bolig om mulig) og pålegg om bruk av karbonfiltermaske. Påtvungen (også i form av bøter) medisinsk behandling mot smittsomme sykdommer må ikke finne sted. Generelt er godt utbygget internet for mulighet til å arbeide hjemme og selvkjørende biler som kan ta over for kollektivtransport de beste tiltak mot smittespredning.

John Hopkins Institute for Applied Economics og Global Health har laget en vitenskapelig studie basert på 34 studier plukket ut fra 1048. Konklusjonen i rapporten som ble utgitt 2022 er at det ikke finnes beviser for at nedstenging av samfunnet angående covid-19 i årene 2020-2021 har hatt noen betydelig reduserende effekt på antall dødsfall. Side 40: Overall, our meta-analysis fails to confirm that lockdowns have had a large, significant effect on mortality rates. Studies examining the relationship between lockdown strictness (based on the OxCGRT stringency index) find that the average lockdown in Europe and the United States only reduced COVID-19 mortality by 0.2% compared to a COVID-19 policy based solely on recommendations. Shelter-in-place orders (SIPOs) were also ineffective. They only reduced COVID-19 mortality by 2.9%.

28. Alle barnehager skal finansieres etter statlig utbetalt stykkpris system (i forhold til markedsjustert vanlig kostnad) dersom husholdningen har dårligere økonomi enn 2 ganger vanlig leveomkostning etter SIFO standard. Utover det skal en betale selv avhengig av inntektsnivå slik at de rike betaler barnehage selv da de ikke trenger statlig støtte til dette.

Krav om antall ansatte fjernes og det gjøres en individuell sikkerhetsvurdering i hvert tilfelle avhengig av barnehagens tekniske standard og beliggenhet. Store nok barnehager med normalt over 100 barn bygges av staten dersom det private ikke klarer å fremskaffe slike. Barnehager skal selv kunne bestemme om kun kvinner skal ta seg av barn i rom der det foretas avkledning, dersom det ikke er kamera eller flere voksne tilstede. Det feministiske prinsipp om likestilling er til hinder for barns sikkerhet og avskaffes når det går utover barns sikkerhet. Barn bør få et vanntett armbånd (overvåket via sentral) som er umulig å ta av uten rett kode. Dette kan ha kamera i ulike retninger, mikrofon, høyttaler, vanndetektor, mobilt internet og sende dens posisjon og bilder dersom det er mennesker i nærheten på steder som ikke er markert sikre i offentlig database.

29. Utvikling av Internet-styrte aktiviteter med f.eks. fjernstyring av roboter i en bedrift for å tilrettelegge for uføre og arbeidsløse som ellers ikke kan finne egnet arbeide. Med økonomisk sikkerhet som utgangspunkt trenger ikke lønnen være høy per time. Arbeidsledighet er roten til mye problemer i samfunnet og lite lønnsomt for staten. Alle mennesker kan arbeide dersom forholdene legges tilrette for hver enkelt og det er mange typer arbeide å velge mellom.

All obligatorisk utdannelse og mesteparten av universitetsutdannelse skal tilbys over Internet. Det må opprettes et kommunikasjonssystem koblet til folkeregisteret for alle landets innbyggere der også alle andre land kan være med på prosjektet. Systemet skal kun gi en fast konto med personlig profil til hver innbygger og ingen kan miste kontoen men må forholde seg til loven i landet hva som kan ytres. Alle skal kunne bruke alias for navnet som kan endres en gang i måneden av hensyn til de som ikke kan gå ut offentlig med sine meninger. Det må opprettes faste faglige diskusjons og nyhetsgrupper innen alle kategorier (liknende universitetets news-groups system). Tilgang til grupper kan kun midlertidig sperres i første omgang en dag, deretter dobles tiden gradvis opp til max et år ved helt åpenbar misbruk med gjentatte grove personangrep eller annen irrelevant støy. Hver seriøs gruppe må ha en useriøs undergruppe der personangrep er akseptert så lenge det er innenfor loven i landet. De som flagges for mange personangrep på seriøse grupper kan folk velge frivillig å automatisk ignorere. Et slikt system som beskrevet her gir veldig høy grad av vern for barn og unge mot voksne overgripere som utgir seg som mindreårige.

30. Kun statsborgere som fyller 18 år stemmeåret og forstår godt norsk eller engelsk skal ha stemmerett, og det må være mulig å sende denne inn over internet med bruk av bank-ID, der logger slettes etter at valget er gjennomført og godkjent. For å få riktig data samlet inn til statistisk bruk for kjønnsfordeling, må alle personer registreres om de har eller ikke har DNA basert på Y kromosom (født mann) i folkeregisteret. Transseksuelle som alltid kler seg ut som motsatt kjønn kan om de ønsker det benevnes med T i passet isteden for M eller K. Dersom noen påkledd men ikke avkledd ser ut som motsatt biologisk kjønn kan de velge K- (engelsk F-) eller M-, og K+ (F+) eller M+ dersom de også avkledd ser ut slik. Denne formelen kalles her 24T som er forkortelse for 2 genetiske kjønn + 4 visuelle kjønn + Transer som kler seg ut som motsatt genetisk kjønn.

Utover de punkter som er nevnt ovenfor (med unntak av innvandringspolitikk som er behandlet i egne punkter nedenfor), skal avgjørelser på statlig nivå primært styres etter folkevilje basert på spørreundersøkelser eller direkte-demokrati og begrenses til det som er absolutt nødvendig for at samfunnet skal fungere. Frihet skal etterstrebes i størst mulig grad.

Innvandring, asylsøkere og flyktninger

Dagens politikk medfører massiv innvandring blant annet fra Afrika på fullstendig ulogisk grunnlag. Et godt eksempel er en 14 åring som flyktet fra Somalia via andre land til Norge der han havnet i Modum kommune (Åmot). I 2014 søkte han ved hjelp av flyktningtjenesten familiegjenforening med sine foreldre og 10 søsken som hadde tatt seg over til Etiopia. Alle de 12 muhammedanske familiemedlemmene fikk familieforening med 18 åringen i Norge. I snitt koster en somalier norske stat 9 millioner kroner, og det gjelder også deres barn.

Her er et godt eksempel fra Per Sandberg sin bok:

Flertallet i Norge vil begrense den ikke-vestlige innvandringen, noe spørreundersøkelse utført av HRS beviser, og årsaken til at det er så mange som er for innvandring er fordi det er enorm fortjeneste i innvandringen og den største pengemaskinen som finnes i vesten i dag for de som profitterer på dette.

Nasjonalliberalistiske og demokratiske grunnprinsipper for innvandring, for å forhindre skatteøkende innvandring der eneste grense er politikeres følelser og ingen logiske begrensninger:

1. Asylsøkere og flyktninger skal kun anerkjennes som ekte dersom de tar avstand fra den ideologi som evt. har skapt problemer for dem der de kommer fra. Disse gis oppholdstillatelse i egnede mottak ulike steder i verden, fortrinnsvis nærmest der de flykter fra slik at kulturelle konflikter blir lavest mulig og kostnadene for slike mottak reduseres mest mulig så en kan hjelpe enda flere enn om en tar dem til en høykostnadland. For flyktninger fra problemområder i Afrika kan en f.eks. ha asylmottak andre steder i Afrika. For de som er fra vestlige land brukes mottak i andre vestlige land etter regler som utarbeides i samarbeide med andre land slik at en asylsøker ikke trenger å dra lengre unna enn nødvendig. Alle asylmottak for ikke-vestlige må være i ikke-vestlige land, og de som allerede har kommet til landet fra slike land settes i lukkede mottak dersom det er en risikogruppe for kriminalitet.

2. Oppholdtillatelse gis pga. tidsbegrensede opphold (som kan gis for 1 år første gang, deretter for 5 år av gangen), f.eks. ferie eller utdanning før retur til hjemland. Forutsetning for opphold er at personen har lovlig tilgang til minimums-midler å leve for på en slik måte at det ikke er plagsomt for andre mennesker. Tigging som måte å livnære seg på betraktes i samme kategori som gatesalg og må gjøres på tilsvarende godkjente områder for kommersiell virksomhet og må derfor følge fastsatte regler. Arbeide som kun utføres på internet uten fysisk møte med kunder krever ingen arbeidstillatelse (da bostedland for slikt spiller ingen rolle) og skattelegges normalt som annen inntekt.

3. Oppholds og arbeidstillatelse gis om det er mulig å sende en innvandrer ut igjen av landet og Norge trenger kvalifisert arbeidskraft som er mangelvare til normal tarifflønn (minste anbefalte lønn ifølge fagforbundene). Lønnen fastsettes etter frivillige avtaler men kan ikke være lavere enn minstetrygd for enslige slik at ingen tvinges til kriminalitet. Tillatelsen gis 3 år av gangen de første 9 år, deretter 5 år av gangen. Det gis i arbeidsperiode fulle rettigheter til helsetjenester for skader som oppstod i arbeidsperiode, og økonomisk sikkerhet / trygd utbetales i ettertid utelukkende av den skatt som er tidligere innbetalt. Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) det skal gå før statsborgerskap gis etter lovlig arbeide for personer fra land som en har økonomisk avtale med, forutsatt at de ikke har begått alvorlig kriminalitet, ikke er tilhenger av ideologi som krenker menneskerettighetene og etter individuell vurdering ikke medfører betydelig økonomisk utgift målt etter evne til å ta høyskoleutdannelse (f.eks. med SAT eller IQ score over normalen for befolkningen).

4. Opphold og arbeidstillatelse gis til de som kommer fra naboland en har gjensidig avtale med og det er stor flytting begge veier (i praksis Island, Sverige og Danmark, men kun så lenge dette ikke medfører skatteøkende permanent innvandring fra disse til Norge). Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) de må arbeide lovlig før statsborgerskap gis, forutsatt at de ikke har begått alvorlig kriminalitet og ikke er tilhenger av ideologi som krenker menneskerettighetene.

5. Statsborgerskap gis til egne biologiske barn under 18 år som er født av norsk mor. For biologiske barn over 18 år gjelder samme prinsipp men ytterligere krav er at forelder var norsk statsborger på fødselstidspunkt til barnet.

6. Opphold og arbeidstillatelse gis til de som har barn under 16 år som er norske statsborgere og mangler norsk forelder. Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) det skal gå før statsborgerskap gis. Barn født i Norge av forelder uten fast oppholdstillatelse skal ha samme statsborgerskap som forelder. Dersom hjemlandet forhindrer dette skal alle personer fra dette landet uten fast oppholdstillatelse nektes innreise i de tilfeller dette problemet potensielt kan oppstå.

7. Oppholds og arbeidstillatelse gis for 5 år av gangen dersom innvandrer over 16 år som ikke har begått alvorlig kriminelle handlinger eller er tilhenger av voldelig ideologi, inngår registrert samliv med norsk statsborger som snakker godt norsk, har fast inntekt over minstetrygd og ikke har hatt registrert samliv på minst 1 år. En skal ha følgende ekstra krav til innvandrer fra land som statistisk medfører økonomisk byrde for samfunnet: Den norske statsborger må ha bodd i landet i minst 15 år etter alder 18, ikke har hatt samliv med innvandrer som fortsatt bor i landet siste 10 år og fikk oppholdstillatelse pga. samme person, og etter individuell vurdering ikke medfører betydelig økonomisk utgift målt etter evne til å ta høyskoleutdannelse (f.eks. med SAT eller IQ score over normalen for befolkningen). Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) det skal gå før statsborgerskap skal gis etter summert gyldig samliv med norsk(e) statsborger(e) i Norge eller utland for personer som har statlige oppdrag der, forutsatt at personen ikke har begått alvorlig kriminalitet og snakker godt norsk eller engelsk.

8. Statsborgerskap gis til adopterte barn under 18 år norsk statsborger enten er nær biologisk familie med eller har bodd sammen med i minst 5 år, og som sannsynligvis ikke medfører utgifter for landet på lang sikt.

9. Ytringsfrihet inkluderer ikke å lære mindreårige drapsideologi, da de er for unge til å forstå konsekvensene. Det skal forbys å indoktrinere mindreårige i ideologi som oppfordrer til å utøve vold mot de som kritiserer, frafaller eller ikke følger læren, dersom dette resulterer i at minst 10% av tilhengere i yngre aldersgrupper støtter slikt politisk. Disse kan f.eks. bøtelegges til de respekterer grunnleggende internasjonale menneskerettigheter. Om det er økonomisk lønnsomt kan man evnt. betale en person for å frasi seg norsk statsborgerskap frivillig.

10. Skatteøkende innvandring er i strid med enhver form for liberalisme (fri innvandring inkludert) fordi dette ødelegger landets økonomi. Det må innføres politikk som sikrer at befolkningens IQ neste 100 år ikke synker betydelig pga. innvandring. Skattepenger skal ikke brukes til selvdestruktiv rasistisk venstrepolitikk der landets etniske befolkning blir fåtall pga. innvandring av personer med lav IQ. Ikkevestlige innvandrere må tilpasse seg moderne samfunn der kvinner ikke læres opp til å bli «hjemmeværende fødemaskiner».

Landet bør utmeldes fra enhver internasjonal avtale som ikke lar seg forene med tidligere punkter. Folkeavstemning avgjør om det skal innføres enda strengere regler for innvandring. Det som ikke er nevnt her skal primært styres etter folkevilje basert på spørreundersøkelser eller direkte-demokrati.

Liberalistisk skatt
Professor i skatterett Ole Gjems-Onstad ved handelshøyskolen BI har skrevet en ny bok om formuesskatten. Han mener formuesskatten er skadelig og gjør at gründere av suksessbedrifter risikerer å bli skattet ut av landet, før selskapene har generert en eneste krone til sine eiere. Hvis Jon Fredriksen skulle flyttet tilbake til Norge, ville han hver dag måtte betale nesten 2 millioner kroner i formuesskatt. Ifølge Gjems-Onstad var det i 2018 bare to land igjen innen OECD, Norge og Sveits med formuesskatt. Frankrike avskaffet formuesskatten fra 2018, og erstattet den med en skatt på fast eiendom. Spania har ikke formelt avskaffet skatten, men gir en skattemessig rabatt som gjør at den i praksis ikke kreves inn.

Formuesskatt (inkludert eiendomsskatt) og skatt på arv har ifølge liberalistisk ideologi flere problemer. Det første er at dersom det ikke er stort bunnfradrag på mange millioner kroner medfører det tap av respekt for eiendomsretten fordi folk da ikke vil oppleve at de eier noe som helst men staten kan ta deres ting når de måtte ønske det. En slik mangel på respekt er svært farlig med tanke på menneskerettighetene og landet kan lett ende opp som styrt av tidligere kommunistregimer.

Mangel på høyt bunnfradrag medfører også svært store problemer for de som har lav inntekt (både personer og småbedrifter i oppstartsfase) ved at de kan risikere å betale mer i formuesskatt enn inntekt og dermed må selge unna alt de eier kun for å betale skatten, noe som vil oppleves som diskriminering når andre med høy inntekt klarer seg fint. Derfor har ledende økonomer ofte støttet høyt bunnfradrag gjerne i størrelsesorden 1-2 millioner Euro (2014 penger) noe som vil fjerne problemet for nesten alle privatpersoner og småbedrifter som nettopp har investert mye i oppstartfase.

Problemet løses i midlertidig ikke for større bedrifter fordi staten vil tappe særlig teknologitunge bedrifter uforholdsmessig mye i forhold til de som primært tilbyr tjenester uten stor formue. Store bedrifter kan også i perioder ha lav inntekt og de må da selge unna deler av bedriften for å betale formuesskatten. For å rette opp dette problemet kan formuesskatten begrenses til f.eks. max 1/3 av inntektsskatten eller slik at summen av formue og inntektsskatt ikke overstiger 50% inntektsskatt, men det forhindrer ikke at eierne flytter til et land uten formuesskatt.

Den franske professor i økonomi Eric Picket ved Bordeaux Business School har i en forskningsrapport vist at formuesskatten som i år 2013 var 1.5% for formue over 10 millioner euro og max 75% av inntekt har medført fra 1998-2007 ca. 200 milliarder euro i kapitalflukt fra landet, samt redusert BNP vekst med 0.2% per år som tilsvarer 3.5 milliarder euro (dette er omtrent det samme som skatten tar inn). Vinningen med for høy formuesskatt går bort i spinningen som kan koste opp til dobbelt så mye for skattebetalerne, om en vurderer de langsiktige konsekvensene over 10 eller flere år. Beregning av konsekvenser av endring av formuesskatt kan ikke gjøres i samme periode andre økonomiske endringer kan få samme konsekvenser (f.eks. oljeprisen i 2014 falt enormt).

En rapport om utflytting
pga. formuesskatt ble publisert 3/5-2021 av NHHS Consulting. Sitat fra side 12 av 52 sider: Norges 400 rikeste personer har en total formue på 1401.06 milliarder, men denne formuen flyttes i økende grad til utlandet. Det fremgår at antall formuende personer siden 2011 har mer enn doblet seg; fra 16 til 34. Disse har til sammen en formue på 292 milliarder, noe som tilsier at 21% av den totale formuen eies av 8.5% med bosted i utlandet. Utflytterne sitter dermed på langt over gjennomsnittet av store formuer, noe som indikerer – naturlig nok – at jo høyere formue, desto høyere er risikoen for utflytting.

For å løse skattefluktproblemet til andre land måtte formuesskatten vært så lav at problemet ikke oppstår, eller alle land i Europa være enige om samme formuesskatt. Liberalismen har en enkel løsning på økonomi; All formuesskatt fjernes og en skattlegger isteden på inntekt.

Utleie av del av bolig med høyere verdi enn en selv bor i eller over 30 kvm p-rom må være skattepliktig. Inntekt og utbytteskatt må alltid kreves der verdiene er skapt og evt. omsatt slik at det blir umulig med skatteparadiser der en kan fiktivt registrere et selskap for å få 0 skatt. Pensjoner vil da automatisk skattes i det land pengene er skapt og ikke i det landet noen flytter til senere, noe som er rent tyveri da det ikke er ferielandet som har skapt pensjonspengene. De kan ikke kreve noe annet enn lokal mva. avgift. Dersom et land krever skatt av penger opptjent i et annet land vil folk slutte å bosette seg der og de taper alt og blir tvunget til å slutte med dette.

Merverdiavgift er et skatteprinsipp der en skatter på forbruk av varer og tjenester, noe som mange men ikke alle liberalister støtter. Fordelen er at de som er på besøk i et land som f.eks. turister eller pensjonister da automatisk skattes for de tjenester de bruker i landet (politi, forsvar og akutte helsetjenester), samt at en også får skattet de rikeste som har stor formue men ingen eller lav inntekt.

I liberalisme er det ingen avgifter utover dette på varer og tjenester med unntak av det noen må betale for den skade en vare eller tjeneste evt. påfører landet i utgifter som f.eks. forurensning eller helseskader (f.eks alkohol). Det er ingen flytteskatt (omtalt som dokumentavgift), ingen avgifter (mva, toll) på valuta (både bank, virtuell som f.eks. bitcoins og gull eller sølvbarrer og mynter), ingen avgifter på grunnleggende livsnødvendige ting som en normal priset ny 50 kvm. leilighet opp til 30 minutter med buss utenfor bysentrum, ingen avgift på normalt strømforbruk for første 50 kvm av primærbolig, ingen avgifter på helsetjenester og medisiner som har dokumentert effekt, ingen avgifter på sunne matvarer (potetchips, godteri og sukkerbrus er ikke blant disse), ingen avgift på elementære Internettjenester, ingen avgift på utdannelse og ingen avgift på nødvendige juridiske tjenester for private.

Toll bør i liberalistisk system om det ikke er underskudd på handelsbalanse unngås for annet enn varer som gir ekstrakostnader for staten i form av helseutgifter, og dette er primært alkohol. Dersom det er underskudd på handelsbalansen slik at landet kjøper mer varer fra andre land enn disse kjøper tilbake, er det endel personer som eier private firma som argumenterer for toll på konkurrerende varer fra land en kjøper mer av enn selger til. Problemet med proteksjonisme er at staten kan blande seg inn i det frie marked kun for å støtte særinteresser, prisene øker og andre land kan innføre straffetoll som gjengjeldelse. Summen av økonomiske konsekvenser kan bli mer negativt enn positivt om en ikke er uhyre forsiktig med hva en setter toll på.

I liberalisme med lave skatter og billige boliger som ikke er kunstig prisøkt pga. statlige forbud, vil ikke trygd og sosialhjelp bli behov for i like stor grad siden de med lav inntekt mye oftere kan klare seg selv. Dersom det er høye skatter for de med lav inntekt kan uføretrygd bli mer lønnsomt enn å jobbe. Utenfor byene er det mange flere som mottar trygder i arbeidsfør alder, fordi det er vanskeligere å finne et arbeid som passer til alle. I liberalismen kreves det at den som bor et sted uten arbeide og er arbeidsfør alder skal flytte til nærliggende by (forutsatt at det er nok av rimelige boliger, noe som er statens ansvar og de bør ikke kreve noen flytter uten at det er billige boliger).

Mat og jordbruk
Online butikker for hjemlevering beviser de ekstreme avgiftene i Norge på blant annet kjøttprodukter, noe som har medført at mange smugler kjøtt over til Norge. De direkte overførte pengene som bønder får utbetalt er helt ubetydelig, siden staten da sparer nødlagre for mat i tilfelle krisesituasjoner og en sikrer en god del større gårdsbruk som kan pløye opp jorden i tilfelle krigssituasjoner. Å være bonde er i seg selv nyttig arbeide så en slipper også å betale for arbeidsløshet som ellers ville oppstått utenfor byene. De 14 milliarder som direkte overføres er derfor ikke et problem i liberalismen forutsatt at pengene brukes som subsidier til produkter som er viktige og ikke direkte innskudd til hver bonde. Dette sikrer at de ikke produserer varer til utlandet som Norge ikke trenger for disse pengene, noe som er et stort problem i dag da norske varer i utlandet finansieres av nordmenn.

Jordbruket kan i fritt marked uten statlig innblandelse produsere mye mer mat ved at de faktisk får lov til å drive stordrift. I dag er det satt store restriksjoner på f.eks. hvor mange kyllinger en bonde kan ha uten særskilte konsesjoner. Isteden for at en bonde kan ha en million kyllinger krever staten at 15 bønder må drive med dette og det har medført at de største matvarebøndene ikke støtter dette sosialistiske systemet med mange småbønder. Tilsvarende argument gjelder for korndyrking. En trenger med passe avstand noen få store bondegårder som har kunnskapen som trengs og kan lære opp andre, men 5000 storbønder fordelt over hele landet burde være mer enn nok for slikt formål. Naturligvis kan en ikke få det mangfold av matvarer som mange bønder kan skape men det trenger en heller ikke siden en krig sjelden varer mer enn et års tid. To års forbruk kan i tillegg lagres hermetisk og som tørrvarer.

Økonomisk sikkerhetsnett og liberalisme
Menneskerettighetene krever at alle land skal ha et økonomisk sikkerhetsnett i forhold til den økonomi landet har. Det er ulike meninger blant liberalister om dette. Ekstremliberalistene ønsker ikke et slikt sikkerhetsnett, mens de moderate mener at dette er nødvendig for å sikre at det blir lav kriminalitet i landet og at en ikke risikerer at sosialister tar over makten fordi det er for stor fattigdom, noe som skjedde i Sovjet tiden og også i flere andre land som Kina og Nord Korea der sosialismen ble «løsningen» på fattigdom. Å bekjempe fattigdom er derfor helt essensielt. Fattigdom og spesielt boligmangel er roten til 80% psykiske problemer ifølge denne artikkel som omtaler en vitenskapelig undersøkelse basert på 34000 personer i rapporten Socioeconomic Status and Mental Illness: Tests of the Social Causation and Selection Hypotheses skrevet av Christopher G. Hudson, PhD ved Salem State College. Sitat side 16: The current study reveals a remarkably strong and consistent negative correlation between socioeconomic conditions and mental illness, one that supports the role of social causation in mental illness and cannot be accounted for by geographic or economic downward mobility. The statewide database used in this study leaves little doubt that, at least in Massachusetts, the poorer one’s socioeconomic conditions are, the higher one’s risk is for mental disability and psychiatric hospitalization. This substantial correlation was found regardless of the particular indicator of SES or type of mental illness examined.

Bygging av billige boliger er derfor noe staten bør sørge for skjer, enten ved at private får mulighet til dette eller at staten midlertidig løser problemene om private ikke gjør det fort nok. Det siste er tilfelle i år 2014 der staten faktisk har forhindret boligbygging isteden for å gjøre det motsatte – sørge for at det blir nok boliger. Staten plikter i liberalisme å legge til rette for gratis eller svært billige (basert på kostpris for infrastruktur som rør og strømledninger o.l. rundt) i utkanten av byene bortsett fra et begrenset antall naturparker. Å sette en markagrense rundt byene eller forhindre bygging av små leiligheter eller bygging i høyden i bysentrum der det mangler boliger slik som gjøres i Norge, er sosialistisk politikk for å øke boligprisene og strider mot liberalisme. Det en isteden burde gjøre er å raskest mulig bygge ut nye byområder utenfor sentrale områder i byer større enn 50000 innbyggere, om nødvendig fjerne markagrensa for å få plass. Universitet og høyskoler bør flyttes ditt fra nærmeste byer og disse bør tilby nesten alt av utdannelse. Dermed kan en få reell konkurranse om å tilby best mulig vilkår for studenter i forhold til andre universitetsbyer og studentene kan selge velge hvor de vil studere uten å nærmest være økonomiske slaver for bolighaier.

Personer med lav inntekt i sosialistisk system vil sjelden få råd til å kjøpe leilighet og må leie isteden. Det finnes nesten ikke små boliger på 30-50 kvm. pga. statlige byggeforbud som forbyr at det bygges nok små leiligheter. Størrelsen på nye Oslo-boliger reguleres av en leilighetsnorm som ble vedtatt av Oslo bystyre i 2007. Normen forbyr bygging av nye ettromsleiligheter og boliger på under 40 kvm. I tillegg regulerer den andelen små og store leiligheter i indre by og Nydalen (kilde: OBOS). Enslige må derfor leie ofte 60-80 kvm. størrelse. Boligprisene er de samme uansett størrelse på byen fordi det er forbudt å bygge ut overalt og i praksis er prisene 100% styrt av hver kommune. Siden en leier og ikke kjøper er det slik at en ofte må flytte videre fordi utleier skal selge boligen eller en måtte leie noe dårlig fordi en ikke fant noe bedre. Kostnaden ved å flytte f.eks. annethvert år medfører ofte 10% i ekstra omkostninger i forhold til normal husleie. Totalt kan opp til 80% av inntekten til lavtlønnede gå til husleien alene og dette skyldes primært sosialisme og ikke et fritt marked.

Enkelte sosialister hevder at «dette løser vi ved å øke inntekten til de fattige». For det første; Hvor mange sosialister vil øke inntekten med så mye for fattige? Knapt en eneste. For det andre. En måtte øke inntekten opptil 4 ganger mer for å veie opp fullstendig. Hva skjer om en gjør dette? De får mye mer penger men det bygges ikke mer boliger av den grunn for det er jo forbudt. De som leier ut boliger kan øke boligprisen med nøyaktig like mye som inntekten til fattige øker og da er de fattige like fattig mens bankene og tomteeiere er de som profitterer på dette. Sosialistenes «løsning» er alltid det som gagner finanseliten og tomteeiere som driver utlån. Ingen sosialister vil si at fritt marked slik som er gitt eksempel på her skal innføres for da ville fattigdom forsvunnet og da ville den griske makteliten tjent 0 på det. Når det ikke er noen fattige mennesker, hvordan skal en da lure folk til å stemme sosialistisk med falske påstander om å gi dem penger med den ene hånda (og i det skjulte skatte det tilbake igjen)? Hele poenget med å stemme sosialistisk for mange er fordi mange tror sosialismen er løsningen på fattigdomsproblemet, men det er i realiteten årsaken til problemet. I alle land med sosialisme har fattigdommen økt. Selv på Karl Marx sin tid var det så kjent at Marx måtte endre sin teori om at fattigere ble fattigere i kapitalismen. Nord Korea, Kina, Russland, Cuba osv er alle steder med svært fattige mennesker. USA har de fleste steder lave priser men ikke bare mangler boligbygging men i likhet med Norge også har forbudt bygging og som forventet jfr. årsaken til venstresosialister deler ut penger og redder utlånsbanker fra konkurs noe som øker boligprisene ytterligere da bankene kan fortsette å dele ut store lån siden de stoler på at staten redder dem. Mao USA har sløst vekk alle pengene som skulle ha vært brukt på boligbygging og det samme fenomen gjelder i samtlige land med alvorlig finanskrise.

Tobakk og alkohol avgifter
Om en tar med utgifter til sigaretter blir det enda verre for de med lav inntekt. Tobakk kan gi store helseskader og utgifter for staten på kort sikt. Ifølge helsedirektoratet koster tobakksbruk helsesektoren 4 milliarder hvert år og det er i tillegg mindre produktivitet på ytterligere 4 milliarder, men pga. kreftfaren øker dødeligheten enormt spesielt for alderspensjonister slik at pensjonsutbetalingene blir mye mindre enn helseutgiftene øker og derfor koster tobakksbruk totalt ingenting for staten, snarere det er trolig de faktisk tjener mye penger på tobakksbruk ifølge denne rapport fra helsemyndighetene i Nederland der det konkluderes med at overvektige og røykere sparer staten for ca. en halv million kroner hver i løpet av livet. En Harvard-professor som er en av verdens ledende forskere på risikoanalyse viser på side 75 i denne rapport at innsparing på pensjon og eldreomsorg mer enn oppveier statens økte kostnader. Avgifter på tobakk er derfor rendyrket skatt som de rike nok en gang ikke merker noe til.

Alkohol koster samfunnet ca. 22 milliarder i form av sykefravær (bakrus), vold, promillekjøring på veier osv. Alkoholavgifter er helt uproblematisk selv om de var mye høyere enn i dag men de kan ikke være så høye av folk flest drar til Sverige og kjøper det isteden. Årsaken til at så mange kjøper alkohol i Sverige i dag er fordi de samtidig kan kjøpe tobakk og billige matvarer. Dersom de siste to faktorene ble eliminert ville det vært veldig få som hadde gjort det og avgiftene på alkohol også kunne ha effekt på bruken av alkohol noe den ikke har i dag.

Selvskade
Kan en gjøre hva en vil så lenge en ikke skader andre så kan en gjøre hva en vil mot seg selv, inkludert å skade eller ta livet av sin egen kropp på hvilken som helst måte, eller få hjelp av andre andre til å gjøre dette.

Narkotika betyr rus-stoff som er ulovlig, og alle liberalister vil avkriminalisere salg av narkotika som er mindre skadelig enn alkohol. Det er ulogisk å forby mildere rusmidler enn de lovlige, og det nedfører enorm kriminalitet.

Det er antiliberale mennesker som vil forby bruk av russtoffer, da fundamentet for liberalisme er retten til å bestemme over egen kropp. De stoffene som er mer skadelig enn alkohol kan gis på resept til alle som er så avhengige at hjelpetiltak for å få dem ut av rusen er nytteløst. Dermed trenger de ikke få dobbel belastning med å kjøpe fra kriminelle og stjele for å få tak i stoff. Det er også meget viktig å tilby sikre boliger med max en etasje høyde godt stykke unna biltrafikk fordi personer som konstant ruser seg er mentalt som småbarn og kan lett utsettes for alvorlige ulykker.

Mennesker har fri vilje og såkalt «psykisk avhengighet» er derfor ingen sykdom i seg selv men noe en velger og ikke automatisk får mot sin vilje av å ta russtoffer eller f.eks. spise fet usunn mat. Den ide som sier at ytre faktorer styrer en persons vilje kalles viljedeterminisme og brukes ofte som manipuleringsteknikk for å forby alt de ikke liker. Med fysisk avhengighet menes at en må øke dosen av noe for å få samme effekt som tidligere og det gir kroppslig ubehag å slutte (såkalte abstinenser i opptil flere uker er vanlig for f.eks. heroin, nikotin og morfin men ikke for cannabis. Farlige stoffer som heroin som selvmedisinering mot depresjon vil lett øke depresjonen drastisk på lengre sikt når rusvirkningen begynner å avta).

De som driver med narkotika betaler ikke skatt for sine inntekter, og dette er snakk om betydelige beløp da nesten 1% av verdenshandelen er narkorelatert (wikipedia). Samme kilde skriver: A report by the UK government’s drug strategy unit that was subsequently leaked to the press, stated that due to the expensive price of highly addictive drugs heroin and cocaine, that drug use was responsible for the great majority of crime, including 85% for shoplifting, 70-80% of burglaries and 54% of robberies. «The cost of crime committed to support illegal cocaine and heroin habits amounts to £16 billion a year in the UK». Med en tapt skatteinntekt på minst 30% tilsvarer dette ytterligere ca. £4 milliarder og summen blir ca. 200 milliarder norske kroner, noe som er nok til å bygge en halv million nye leiligheter på snittstørrelse 50 kvm. hvert eneste år og løst boligproblemet for hele befolkningen. De sosioøkonomiske effekter i USA pga. forbud har medført at en million amerikanere hvert år blir fengslet for narkotikakriminalitet, og ungdommen mister nesten alltid permanent eller i beste fall veldig lang tid mulighet til utdannelse og til å gi stemmer ved valg, samt får også store problemer med å få jobb senere.

Ifølge en studie publisert av Harvard økonom Jeffrey A. Miron, ville de årlige besparelser med å avkriminalisere narkotika vært $41.3 milliarder dollar + $46.7 milliarder i ekstrainntektskatt for staten. Per innbygger tilsvarer dette ca. 3/4 av tilsvarende kostnad i England og kunne pga. lavere byggekostnader i USA medført like mye statlig boligbygging per innbygger og fjernet fattigdommen der også. April 2016-utgaven av det gamle og anerkjente Harpers magasinet har overskrift «legaliser alt sammen» om hvordan vinne krigen mot narkotika. Journalist Dan Baum skriver om John D. Ehrlichman som var tidligere rådgiver til presidenten i USA fra 1969-1974 (Richard Nixon), at han avslørte noen av de taktiske vurderinger bak å gjøre krigen mot narkotika til et særlig satsingsområde. Nixon sin valgkamp og presidentskap i 1968 hadde to hovedfiender; Krigsmotstandere (spesielt Hippier) og svarte mennesker. Siden hippier brukte mye marihuana (cannabis produkt) og svarte brukte mye heroin kunne en undergrave disse gruppene med å lage hysteriske strenge lover mot narkotika, arrestere deres ledere, raide hjemmene deres, bryte opp møtene og fordømme dem i kveldsnyhetene. Siden 1970 har USA ifølge justisdepartementet brukt $450 milliarder dollar til å fengsle ikke-voldelige narkotikaforbrytere og ca. halvparten i fengsel er der pga dette. Harvard universitets økonom Jeffrey Miron sier at det eneste som er sikkert at skattebetalerne får igjen for å bruke mer på politi og soldater i krigen mot narkotika, er flere mord.

Når tilhengere av forbud mot russtoffer, som helseminister Bent Høie eller Actis-generalsekretær Mina Gerhardsen, blir vist ubestridelige bevis for at mange av de illegale rusmidlene er langt mindre skadelige enn alkohol og tobakk, eller at forbudet medfører økt tilgjengelighet av farligere stoffer som f.eks. heroin, flere overdoser og finansierer mafia og terrorisme, drar de tankefeilen røykteppe ved de begynner å moralisere over at «det sender uheldige signaler at rusmiddel er greit å bruke». Både retten til å bestemme over egen kropp og konsekvensene for landet ignoreres fullstendig, og det er kun folk sine religiøse følelser og ikke fornuft de prøver å påvirke. Folk sine følelser og ikke fakta brukes også som kilde til hva som ville skjedd, der Mina Gerhardsen viser til at 84% tror flere ville prøvd cannabis om det var lovlig. Hun unnlater å nevne at bruken av tunge narkotiske stoffer samt også en rekke lette som cannabis er lavere i dag i Portugal enn før avkriminaliseringen i 2001, og at Portugal har blant Europas laveste overdosestatistikk, mens Norge med Europas strengeste lover er på 2. plass over mest overdosedødsfall.

Når en religion omtaler noe negativt tolker de fleste det lett og feilaktig som pålegg fra Gud(er) og ikke som en fornuftig regel mot å ruse seg for mye. Dermed kan slike regler misbrukes hysterisk overdrevet av religiøse fanatikere, noe som igjen skaper hysterisk redsel for at barn får tak i disse stoffene og dermed oppfører folk seg i strid med sunn fornuft hva straffer angår for å selge eller bruke disse stoffene. De fleste land har ikke klart å forby alkohol eller tobakk siden så mange bruker dette. Narkokrigen mot marihuana spesifikt startet i USA med at eiere av enkelte aviser skapte løgnhistorier om dette stoffet fordi hamp (utvinnes av samme plante) kunne brukes som alternativ til papir og disse avisene hadde store eiendeler i papirindustrien. De ønsket derfor ikke konkurranse fra hampproduksjon og derfor gjorde alt de kunne for å lyve om hvor farlig cannabisplanten var som brukes til hampproduksjon (vitenskapelig kilde: USA forbud).

FN har dessverre utviklet seg til å fungere som en organisasjon for religiøs fanatisme pga. innflytelsen av arabiske land siden 1925 da Egypt og Tyrkia som medlem startet prosessen for å få FN til å støtte globalt forbud. Siden totalitære stater kan bruke slike lover til å overvåke og få fengslet politiske motstandere, var det enkelt å få andre land til å godta religiøst forbud. Et annet godt eksempel på slike grove overgrep pga. religiøs fanatisme er forbudet mot Psilocybin og LSD for pasienter som lider av cluster-migrene. Ifølge Wikipedia om Psilocybin og LSD: Twenty-two of 26 psilocybin users reported that psilocybin aborted attacks … 7 of 8 LSD users reported cluster period termination; 18 of 19 psilocybin users and 4 of 5 LSD users reported remission period extension. (Sewell, R. A.; Halpern, J. H.; Pope Jr, H. G. (2006). «Response of cluster headache to psilocybin and LSD». Neurology 66 (12): 1920.2)

En studie fra Australian National Drug and Alcohol centre ble ledet av professor Louisa Degenhardt ved universitetet i Melbourne. Studiet baserte seg på 1500 pasienter i slutten av 40 og starten av 50 årene og som var plaget av ryggsmerter og migrene og fikk foreskrevet Opium preparater som morfin. Nesten 13% hadde brukt ulovlige stoffer i tillegg til dette. 1 av 3 pasienter sa at cannabis var veldig effektivt til å lindre smerter.

Vitenskapelig rapport fra 2010 om skader for ulike russtoffer

Cannabis i statistikkene over betyr røyket cannabis, og siden de aller fleste som røyker cannabis blander det med tobakk, bruker ikke filter og inhalerer mer enn sigarett røykere så er den fysiske skaden per cannabis joint opp til 5 ganger større enn for en sigarett ifølge Wellington School of Medicine and Health Sciences. Allikevel blir den fysiske skade på lang sikt med cannabis bruk totalt sett mindre enn for tobakk fordi cannabis brukere røyker mer sjeldent siden rusvirkningen per gang er større og varer lengre enn for sigarettbruk.

Cannabis finnes i form av hasj, marijuana og cannabisolje. Som bruk i mat eller e-cig med cannabis sitt aktive stoff THC, så er det fysiske skadepotensialet på lengre sikt så lite at det kan sammenliknes med skader for e-sigarett bruk med nikotin. Den vitenskapelige rapporten rett over på side 6 fra Independent Scientific Commitee on Drugs viser i midlertidig at THC har opp til halvparten av effekten av alkohol på mentale funksjoner (rosa felt) mens rusen er virksom, noe som ikke er tilfelle for nikotin. Russtoffer som påvirker mentale funksjoner vil svært ofte mens rusen er aktiv (for cannabis minst 24 timer etterpå) kunne redusere korttidshukommelsen og dermed evnen til å lære. Cannabis kan derfor om den ikke brukes medisinsk ha negativ effekt på utdannelse for elever og bør derfor ikke uten medisinske grunner brukes av skoleelever eller studenter.

Alkohol er uansett mer skadelig og det er ikke noe rasjonelt argument å forby cannabis fordi ungdom i skolesituasjon ikke bør bruke slikt. Dette ville i prinsippet tilsvare at en forbød alkohol og sex utenfor ekteskap for alle, fordi dette ikke egner seg for barn. At fornuftig bruk av cannabis produkter for godt voksne over 25 år som gir ubetydelig skade er totalforbudt, mens alkohol som er ekstremt skadelig for både en selv og er lovlig å selge til alle over 18 år, er klart bevis på at det er irrasjonell moralisme som styrer lovene og ikke fornuften. Dette bekreftes også statistisk med at Internet revolusjonen har gjort fakta tilgjengelig slik at USA sin befolkning endrer mening om saken:

Alkohol er kjent for å være forbundet med psykoser om det brukes mye, mens det er bare cannabis som feilaktige blir anklaget for dette. Ifølge Wikipedia: «Approximately three percent of people who are suffering from alcoholism experience psychosis during acute intoxication or withdrawal.». Den meksikanske vitenskapsmannen José Antonio Alzate y Ramírez studerte i år 1772 effektene av marijuana (som er et cannabis produkt) på mennesker og konkluderte med at de som tok dette stoffet ble sinnssyke. Denne læren som har vist seg å være religiøst begrunnet og faktisk ikke vitenskapelig har vært dominerende i vesten de påfølgende 250 årene og brukes til stadighet av de som vil kriminalisere cannabis. Harvard Medical School som anses som en av verdens fremste universiteter publiserte i år 2014 en studie om cannabis og psykoser, og ble finansiert av National Institute of Drug Abuse. Den konkluderte følgende: «In summary, we conclude that cannabis does not cause psychosis by itself. In genetically vulnerable individuals, while cannabis may modify the illness onset, severity and outcome, there is no evidence from this study that it can cause the psychosis».

I England år 2015 ble en stor tvillingstudie om cannabis og psykoser basert på 4830 16 år gamle par publisert av blant annet Department of Psychological Sciences ved University of London og Department of Psychiatry ved University of Oxford. Den omfattende undersøkelsen konkluderte med at sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose skyldtes miljømessige underliggende risikofaktorer og ikke effekten av cannabisbruken, noe som fullt ut verifiserte Harvard Medical School sin undersøkelse året før.

Folkehelseinstituttet publiserte i november 2016 artikkelen «Cannabismisbruk mulig årsak til psykose». Utgangspunktet starter religiøst moraliserende med å skrive misbruk selv om det åpenbart ikke er misbruk om det ikke skader mer enn tobakk, noe det ikke gjør med normal bruk. Påstanden bygger på en forskningsrapport basert på en studie av 2793 tvillinger der det hevdes at cannabisbruk over tredobler risikoen for psykoser. Den er i strid med overnevnte amerikanske og engelske studie som hevder at cannabis ikke øker risikoen for å utvikle psykoser når det justeres for miljømessige faktorer. Riktignok er det sant som rapporten til folkehelseinstituttet hevder at det å ha en psykose ikke øker sjansen for å bruke cannabis og dermed ikke kan forklare årsaken. Det er også sant at siden tvillingen som brukte cannabis hadde økt sjanse for psykoser i forhold til den andre som ikke brukte cannabis, så kan det ikke forklares med genetiske faktorer siden begge tvillingene har samme gener. Det kan være en rekke andre faktorer som i betydelig grad er miljøavhengige og ikke bare er genetiske.

Mest åpenbart er det faktum at cannabis brukere nesten alltid blander cannabis med tobakk, og tobakk øker sjansen for psykoser betydelig ifølge en vitenskapelig studie publisert i Juli 2015 basert på 14555 tobakk brukere og 273162 som ikke brukte tobakk. Det kan også være slik at den ene tvillingen har økt sjanse for å få psykose fordi denne er mer emosjonell og/eller har lavere IQ enn den andre, og derfor lettere lar seg påvirke både til å bli psykotisk og bruke russtoffer. Forskningsrapporten har ingen undersøkelse av verken grad av emosjonalitet eller IQ for å justere for slike personlighetsfaktorer som i stor grad bestemmer en persons valg og evner. Psykose betyr at en person mister kontakten med virkeligheten på en slik måte at denne benekter ting som åpenbart er fakta. Ingen kjemiske stoffer kan skape en psykose fordi mennesker har fri vilje og styres ikke som maskiner av kjemi.

Det som trolig skjer er at en rekke ulike russtoffer kan tidligere utløse eller forsterke psykose hos de som allerede har høy risiko for å utvikle dette. Argumentet om å forby cannabis pga. dette blir som å argumentere for forbud mot nøtter isteden for at de som har alvorlig allergi mot dette bør slutte å spise det og er påskudd for å dekke over religiøse argumenter, fordi de samme personer aldri hevder at alkohol skal forbys fordi det øker risikoen for psykoser. For å ikke bare synse om at cannabis øker sjansen for psykoser må en utføre en studie med tilfeldige tvillingpar der den ene gis de aktive stoffene i cannabis i pilleform og ingen andre russtoffer i minst et år, og så sammenlikner med den andre som da ikke skal bruke noen russtoffer i det hele tatt. Da får en eliminert muligheten om at personligheten til den ene både øker sjansen for cannabisbruk og psykose samtidig, fordi cannabisbruken da er uavhengig av gitt personlighet.

Ifølge en forskningsrapport februar 2015 fra Traffic Safety Administration i USA er det ingen betydelig risiko for bilulykker med bruk av cannabis eller en rekke andre stoffer, bortsett fra alkohol som innebærer svært høy risiko.

En vitenskapelig studie fra University College London år 2014 basert på 2612 personer alder 15 år viste at IQ hos de som brukte mest cannabis var litt høyere enn for de som ikke brukte noen stoffer i det hele tatt når en justerte data for bruk av andre typer russtoffer og spesielt alkohol som ødelegger hjernen. Sitat: «In particular alcohol use was found to be strongly associated with IQ decline, and appeared to explain much of the variance in IQ change associated with cannabis use.»

En studie i Journal of School Health, August 2012 av American School Health Association undersøkte hvilke stoffer som medførte bruk av andre stoffer og konkluderte med at det er alkohol som er såkalt gateway drug og ikke cannabis. All vitenskap viser at tobakk og alkohol er mye mer avhengighetsdannende. De som vil kriminalisere cannabis og selv bruker alkohol er dobbeltmoralske, fordi de selv legger skylden på det relativt ufarlige cannabis for alkoholens fullstendig ødeleggende virkning. Samtidig bruker de argumentet om at en ikke trenger flere russtoffer, men dette er like irrasjonelt som å godta salg av alkohol og samtidig forby sukkerbrus med det argument om at en ikke trenger flere usunne drikker.

Problem-reaction-solution
Totalitære systemer bruker ofte en metode der man prøver å skape kriser som ellers ikke ville eksistert, for å skape frykt i folket slik at de gir sin oppslutning til den politiske ledelsen for at de skal løse problemet de selv har skapt. Slik manipulerer man til seg stemmekveg, og får økt makt til å innføre den skjulte politikk man egentlig ønsket å innføre men ikke ville fått oppslutning til uten hysterisk reaksjon fra folket. Nazistene i Tyskland skapte hysteriske reaksjoner i folket pga. det noen få onde kommunistjøder med makt gjorde, og så presenterte de «løsningen» som var å forfølge jøder og utøve uhyrlige overgrep mot både dem og andre som var uenig i naziregimet.

Selvforsvar
Det grunnleggende prinsipp i liberalismen om retten til å gjøre som en vil så lenge en ikke skader andre mennesker fører til retten til å forsvare seg mot å bli skadet av andre som f.eks. voldsmenn og tyver. Sosialister mener ofte en ikke har rett til å forsvare seg mot ondskapen og sympatiserer mer eller mindre med kriminelle psykopater. Dette bygger mye på at i sosialisme oppfattes mennesket som en viljeløs maskin som tjener staten. En slik holdning tar fra psykopatene ansvar for deres handlinger. I et kapitalistisk samfunn har en derimot lov til som nødverge å i verste fall drepe de som f.eks. trenger seg inn i huset sitt om dette er nødvendig for å forhindre dem i å utøve vold. Psykopati kan ikke kureres.

Seksualitet og prostitusjon
Amnesty International har i en rapport 7. Juli 2015 argumentert saklig for å avkriminalisere prostitusjon og hevder at lovene mot dette (der også lover mot sexkjøp er inkludert) bygger opp under krenkelse av menneskerettighetene til sex-arbeidere. Sitat side 7-9: “criminalisation” means measures that directly seek to punish sex workers through sanctions such as criminal prosecution, detention and/or fines because of their involvement in sex work. It also refers to the indirect criminalisation of sex workers through laws which, in prohibiting activities associated with sex work, such as buying sexual services or general organisation of sex work, proscribe actions that sex workers take to manage their safety, and, in doing so, violate sex worker’s human rights, including their rights to security of person, to just and favourable conditions of work and to health. Sex work is generally a highly stigmatised activity and sex workers routinely face prejudice and discrimination at the hands of state and non-state actors. Sex workers are frequently judged to have transgressed social norms of sexuality and gender and can subsequently be portrayed as deserving of punishment, blame and/or social exclusion. The criminalisation of sex work in most countries places a criminal status on sex workers that can follow them in every aspect of their lives. This affirms and compounds a discriminatory view of sex workers as criminals who, in undertaking sex work, invite harm, punishment and judgement on themselves. Conversely, sex workers can also encounter stigmatisation from those who purport to help them. The frequent stereotyping of all sex workers as victimised and/or psychologically damaged individuals is harmful and disempowering to sex workers, and unsupported by evidence. In many instances, the fact that sex workers are from communities that are already marginalised and oppressed compounds the prejudice they face; meaning that they experience multiple, intersecting forms of discrimination and often face the highest levels of judgment, blame and criminalisation.

Ofte går halvparten av alt den prostituerte tjener til (ofte øst-europeisk) mafia fordi de må skaffe et sted å bo noe som er ekstremt kostbart når det norske «religiøse politiet» kaster dem ut overalt de bor. Prostitusjon bør avkriminaliseres totalt for alle aldersgrupper siden forbud mot dette er basert på nye testamente og gammeltestamentlig jødedom, enkelte kvinners maktbehov å kontrollere sin manns seksualliv for at han ikke lett skal bli utro, og ikke hva som skader andre. 3. Mos 19,29: «Du skal ikke vanhellige din datter ved å la henne prostituere seg, slik at landet driver hor og blir fullt av skamløshet.». På det tidspunktet moselovene var laget, fantes det ikke prevensjon eller DNA tester slik at en mann kunne risikere at hans pengearv gikk til et barn som ikke var hans eget, noe som antakelig er bakgrunnen for lovene for å holde ekteskapet hellig og 100 piskeslag for sex utenfor ekteskap ifølge sharialovene i Koranen som bygger på gammeltestamentlig jødedom som forbyr sex utenfor ekteskap og prostitusjon. Prostitusjon er lovlig i land som ikke har hatt stor innflytelse av jødedom eller muhammedanisme som f.eks. Russland, USA, Israel og marxistisk inspirerte land som Island, Norge og Sverige.

Alle lover mot prostitusjon strider med det liberalistiske prinsippet om frihet og retten til å bestemme over egen kropp, og argumentet om at prostitusjon er å «selge kroppen sin» bygger på den skjulte løgnen at den voksne kvinne er mentalt å regne for barn som ikke er i stand til frivillig selge tjenester, og som derfor må være underlagt statlig tvungen beskyttelse mot egne valg – et gammeltestamentlig basert kvinnesyn. Menneskerettighetserklæringen til FN skriver at alle mennesker har rett til frihet i artikkel 3, og det medfører logisk at alle har rett til å leve et privatliv uten å bli påtvunget andre mennesker sin personlige moral (primært religion). Sosialister, de fleste kristne og muhammedanere står samlet i å mene staten skal bestemme over livet til andre mennesker i strid med menneskerettighetene. Et typisk manipulerende argument fra sosialister er at noen kvinner er så fattige at «de er tvunget» til å prostituere seg for å livnære barna sine, og derfor må prostitusjon forbys «siden det er tvang». Personer med slike utsagn prøver å få folk til emosjonelt å koble prostitusjon med tvang med bruk av klassiske tankefeil der et ord brukes på to ulike måter.

I juridisk sammenheng snakker en alltid om tvang fra mennesker og ikke fra naturen. Dersom det er snakk om naturens tvang, så kunne en hevdet at nesten alt arbeide er tvang fordi folk må arbeide for å livnære seg. Manipulerende mennesker unnlater å fortelle dette men cherry picker akkurat det denne ønsker å forby og deretter krever straff for menn som kjøper seksuelle tjenester. At dette argumentet om fattige kvinner brukes for å forby kjøp av seksuelle tjenester fra skandinaviske kvinner som ikke er fattige, bare beviser at det er helt annen agenda bak det de hevder enn å verne kvinnene mot tvang. I virkeligheten har de den største forakt for de prostituerte, noe som er lett å bevise: Dersom det var sant slik de hevdet at fattige kvinner måtte prostituere seg for å få mat til barna sine, så ville det å stoppe å kjøpe slike tjenester av dem medføre at barna døde av sult, og de som medvirker til lovforbud er derfor medskyldig i barnemord.

En artikkel i storavisen Guardian i England viser at den største undersøkelsen av sex-menneskehandel noensinne som bygget på hundrevis av politiraid, konkluderte med at de ikke klarte å bevise et eneste tilfelle av menneskehandel relatert til sex. En filosofisk utredning ved universitetet i Oslo og en vitenskapelig avhandling tilbakeviser alle de kommunistiske løgnene om dette og beviser med mange kilder at lovlige bordeller er det tryggeste for de prostituerte. En dansk undersøkelse viser at kvinnene gjør det for sex og penger og 68% av dem betrakter prostitusjon som del av deres egen seksualitet. FN har bedt alle land i verden om å avkriminalisere prostitusjon med den begrunnelse at lovene er svært skadelig for de prostituerte. Blant annet vil forbud skape grobunn for kriminelle bakmenn som skaffer jentene ulovlige bordeller. I Thailand med liberal lovpraksis på dette området, er det færre enn 0.1% som har hallik og 2/3 av dem synes jobben de har er god. Bare 14.7% ønsker å slutte.

Når marxistiske feminister (ikke liberale) bruker argumentet om at forbud mot prostitusjon vil redusere vold mot kvinner fordi færre kvinner kommer til å selge sex, er det åpenbart en skjult løgnaktig forutsetning om at all kjøp av sex er vold mot kvinner. Ordet vold omdefineres konsekvent av personer som bygger på religiøs fanatisme til å bety handlinger som strider mot deres egen moral.

Argumentet om å forby prostitusjon fordi noen blir tvunget til prostitusjon eller utsettes for annen vold er ekstremt umoralsk siden en da vil ha kollektiv avstraffelse. I prinsippet kunne de like godt sagt at all kontakt mellom kjønnene utenfor ekteskap bør forbys, og brukt ellers identisk argumentasjon om at mange kvinner utsettes for voldtekt på fester osv.

Konsekvensen av forbud er at bordeller med høy sikkerhet blir umulig og jentene ifølge NRK ikke tør å anmelde vold. Det falske argumentet mot dette er at en peker på eksempler fra f.eks. Nederland der bordeller ble lovlig etter 1990 uten at både inne og utemarked summert medførte mindre sjanse for vold. For det første har volden øket drastisk i alle større byer i Europa pga. innvandring fra ikke-vestlige land etter dette tidspunktet, så det kan hende at uten bordeller ville volden vært langt høyere.

For det andre må det være fritt fram alle steder det er lovlig med butikk også å ha bordell, der det settes et standardisert minimum av sikkerhet med metalldetektor, alarmsystem og deposit safe for å forhindre ran som mangler på alle hoteller. I Nederland settes det verken slike krav eller tilrettelegges for åpen konkurranse om å tilby kvalitetsbordeller. Tvert imot er det rene heksejakten mot de som driver bordeller, noe som medfører at seriøse aktører styrer unna bransjen og den overlates til tvilsomme kriminelle. I slutten av 2008 annonserte den Nederlandske stat med ledelse av Mayor Cohen at halvparten av 400 prostitusjons-vinduer og en rekke cannabis utsalgs steder skulle tvangs-stenges pga. mistanke om ulovlig aktivitet, noe som helt åpenbart bare er fordekt moralsk forbud siden det ikke var avgjort i retten at de drev med noe ulovlig. Å arrestere enkeltpersoner en mente gjorde noe ulovlig ville vært normalt å gjøre om en stor bedrift hadde en kriminell ansatt.

I Norge ble den kommersielle Internetbaserte annonsesiden e-zone kort tid etter stengt i Norge kun pga. mistanke om at det var ulovlig å legge ut slike annonser mot betaling. Saken havnet i høyesterett og annonsesiden vant. Fremme i loven betyr å igangsette og ikke hjelpe med informasjon. Etter dette hadde konkurrenter fra utlandet tatt over hele markedet og skaden var skjedd. Det er mao statens innblandelse som skaper problemene på akkurat samme måte som forbudet mot blant annet cannabis, og ikke det frie marked. På toppen av det hele forhindres ikke bare mange jenter å bruke bordeller siden de pga. statlig innblanding ikke fungerer som de burde, men jentene må betale mva. avgift, noe de ikke trenger å gjøre på gaten der risikoen er mye større. Derfor bør prostitusjon anses som en helsetjeneste uten mva. avgift, ikke minst fordi svært mange menn ikke har tilgang til damer på annen måte og dette er en viktig del av menneskers helse. Det er også slik at ikke alle tilbyr seksuelle tjenester som jobber med dette.

Ifølge Kirby R. Cundiff med tittel Associate Professor of Finance at Northeastern State University, så er det mer enn 95% sannsynlighet at voldtekt og relaterte drap mot kvinner i USA vil synke med 25% om prostitusjon avkriminaliseres. I Rhode Island i USA ble faktisk prostitusjon på innemarkedet avkriminalisert i år 2003 og voldtekt mot kvinner sank umiddelbart med hele 40% mens andre former for kriminalitet ikke sank i samme periode, noe som følgende graf viser:

Den vitenskapelige rapporten om dette ble skrevet av Scott Cunningham (Bayulor University) og Manisha Shah (University of California, Los Angeles) i 2013 og skriver følgende i konklusjonen på side 29: This study provides the first causal estimate of the impact of decriminalization on sexual violence and public health outcomes. The results suggest that decriminalization could have potentially large social benefits for the population at large, not just sex market participants. In addition, the results from both empirical models (DD and synthetic control) are quite consistent speaking to the strength of the results. Decriminalization reduces sexual violence by 824 fewer reported rapes. We provide suggestive evidence that the decline in rapes is likely due to men substituting away from violent sexual behavior toward prostitution since decriminalization increases the supply of sex workers and decreases prices. Decriminalization also improves public health outcomes by decreasing female (and male) gonorrhea incidence by approximately 2000 cases. As the presence of comorbid STIs such as gonorrhea, can increase the likelihood of HIV transmission, finding a reduction in gonorrhea is likely understating the gains to public health.

Det er en etablert myte at voldtekt utføres pga. kvinnehat og kulturelle forskjeller, og det er svært lett å bevise siden voldtekt er et problem i alle land uansett kultur og selv om det finnes mange kvinner som hater menn så voldtar de ikke menn av den grunn fordi de får menn uten å gjøre det. At voldtekt er et stort problem blant flyktninger fra f.eks. Irak som statistisk begår opp til 10 ganger mer voldtekt enn innvandrere fra Pakistan, kan i stor grad forklares ut fra det faktum at ofte er det over 70% unge menn blant denne gruppen og mye større mangel på kvinner enn i andre innvandringsgrupper. Løgnaktige påstander fra marxistiske feminister om at prostitusjon er skadelig og øker vold mot kvinner er bokstavelig talt det motsatte av det vitenskapen kan bevise. Samme type argumentasjon finner en også innen Muhammedanisme/koranfundamentalisme – falske påstander om at noe «er skadelig» for en gruppe mennesker for å dekke over at det strider mot de menneskerettighetskrenkende ideene i den religiøse Ideologien deres. Mørkemenn i kirkesamfunnene som bygger på moselovene liker at massiv innvandring av muhammedanere kan sende samfunnet tilbake til middelalderske politiske holdninger der kvinner blir underkuet, seksualitet utenfor ekteskap blir bannlyst, alkohol (og annet russtoff) samt kritikk av Koranen og gamle testamente blir dødsstraff for. Påstander begrunnes aldri og vitenskap refereres aldri til for de som er religiøse.

Liberalismen anvender heller ikke religiøse regler eller behov for makt over egne barn for å sette aldersgrenser for seksualitet, men basert på en modell som skal forhindre skade. Dersom en setter antifornuftige grenser lærer ingen hva fornuftige grenser burde være og forskjellen mellom frivillighet og tvang viskes ut noe som øker tvang betydelig. En klart bevis på dette er at en i de fleste land ikke skiller mellom høyrisiko handlinger og lavrisiko men setter samme aldersgrenser for alle seksuelle handlinger. Det er f.eks. irrasjonelt å likestille handlinger som gir høy risiko for graviditet med handlinger som ikke engang kan skade fysisk. Det er like irrasjonelt som å likestille det å sykle og kjøre bil og sette aldersgrense 11 år på begge deler. Siden det er store forskjeller i forståelse av hva som skader avhengig av IQ skal aldersgrensene kun være veiledende og alle kan teste sin IQ og kunnskap for å senke disse individuelt.

Aldersgrenser for handlinger som gir stor risiko for sykdom eller graviditet bør være 18 år for de som ikke har vist at de har høyere IQ eller mer kunnskap enn normalt. En person med IQ 80 skal ikke ha samme aldersgrenser som en som har IQ 120 om det er snakk om handlinger som ikke kan skade fysisk fordi psykisk takler intelligente mennesker langt mer enn ikke-intelligente. Handlinger som gir bare litt mer risiko i forhold til andre normale farer i samfunnet (f.eks. trafikkulykker) bør være omtrent 15 år, forutsatt at 15 åringer har hatt tilstrekkelig undervisning om dette på skolen – noe som skal være obligatorisk i alder etter 12 år. Lavrisiko handlinger som gir mindre risiko enn andre normale farer i samfunnet bør ha omtrent 12 års grense. Et eksempel på lavrisiko seksualitet er dersom det anvendes god beskyttelse mot graviditet og sykdommer og det er snakk om kjærestepar som har vært sammen i minst en måned og derfor har fått god tid til å tenke over hva de vil. Handlinger som ikke kan gi fysiske skader er generelt å betrakte som slik lavrisiko. Før en har vitenskapelig utredet risiko kan en ha 15 års grense for alle typer seksualitet med fysisk kontakt, med unntak av de som er i samme aldersgruppe. Det som ikke kan gi beviselige skader i ettertid pga handlingen i seg selv bør avkriminaliseres.

Rettssystem og tankeforbrytelser
I liberalismen er alle mennesker å betrakte som uskyldig til det motsatte er bevist og evnt. skade de har påført andre skal ikke diktes opp men utredes fra vitenskapelig fakta. Manipulerende mennesker (psykopater) bygger nesten alltid på religiøse massepsykoser som f.eks. seksualitet og narkotika. F.eks. USA lager lover basert på religiøst hysteri skapt av markedsføring av private fengsler som har profitt på lengst mulige straffer for bagateller og derfor demoniserer seksualitet som ofte ikke skader eller har minimal skade.

Religiøse og marxister sprer usanne påstander om at det er høy risiko for psykisk skade å være pornoskuespiller, fordi det er mye høyere grad av psykiske lidelser blant slike enn befolkningen ellers. Problemet med en slik slutning er at man da forutsetter en usann påstand om at de forut for jobben ikke allerede har disse psykiske lidelser. En vitenskapelig undersøkelse basert på 134 pornoskuespillere i California ble i 2007 spurt via spørreskjemaer om deres mentale helse, og resultatet ble at det ikke var noen målbar psykisk skade som konsekvens av å være pornoskuespiller:

The bivariate differences in mental health status and depression between adult film performers and other young women were no longer significant after the analyses controlled for domestic violence and
childhood sexual assault. This finding may partly explain why the performers, who had a significantly higher prevalence of physical and sexual trauma, had worse mental health and a higher rate of depression. Potentially traumatic experiences during childhood were not uncommon among the young women we studied, although the prevalence among the adult film performers was exceptionally high. Over a third of the performers were forced to have sex as children or adolescents, and over a fifth had been removed from their home as children by a government or court.

Påstanden om at man skal forby pornobilder av 16-17 åringer fordi de kan angre seg etterpå, samtidig som man vil tillate å ha sex med dem så de kan bli gravide, er åpenbart dobbeltmoralsk løgn. Dette kan verifiseres med at de som vil forby pornobilder også vil forby nakenbilder lagt ut frivillig der ikke engang ansiktet vises, fordi begge deler er i strid med gammeltestamentlige bildeforbud.

Blant de straffer som er hysterisk overdrevet er straffer relatert til mindreårige og pornografi. Et typisk eksempel er der noen straffes med fengselsstraffer kun for å ha mottatt sexbilder som er sendt frivillig av ungdom på 14 år til betydelig eldre gutter de flørter med på internett, og der bildene ikke er gitt videre til andre. All skade som påføres disse jentene er samfunnets bibelsk baserte reaksjoner, og ikke at de har sendt bildene i seg selv.

Det som er viktig å lære ungdom i skolen er at bilder med sensitivt innhold ikke bør deles med andre man ikke stoler 100% på om man ikke ønsker at alle skal få bildet. Personvernlover men ikke sensurlover (som er alltid skadelig) er viktig for å sikre at barn og voksne ikke utsettes for krenkelse av personvernet i form av naken og sexbilder på en slik måte at det skader dem.

Ytringsfrihetforbud for noe som ikke skader er tankeforbrytelser i strid med liberalisme. F.eks. tegninger eller pornobilder av personer over 16 år som frivillig har publisert disse offentlig, er ikke noe som har spesielt skadepotensiale i forhold til annen normal risiko i samfunnet. Det er utallige barn som drepes pga. uforsvarlig kjøring av bil i trafikken der alkohol ofte er involvert, og millioner foreldre som gir barna svært skadelig usunn mat (spesielt stort problem i USA med hysteriske pornolover). Blant unge jenter over 16 år er risiko for skade pga. farlige kjønnssykdommer og uønsket graviditet millioner ganger større samfunnsproblem enn frivillig deling av pornobilder tatt av dem selv, dersom bildet er anonymisert eller det er meningen alle skal få bildet. Seksuelle lovlige handlinger har praktisk talt alltid mye større skaderisiko enn distribusjon av pornografi av personer som ikke er identifiserbare pga. sladding av ansikt.

Problemet med distribusjon av pornografi av personer under 14 år handler primært om salg av slike bilder der inntektene finansierer overgrep. Dersom bildene er veldig gamle eller ikke mulig å identifisere personen på bildet er det lite skadepotensiale hva personvern angår. Spredning av bilder uten å ta betaling for det fra barn i et fattig land på andre siden av jordkloden kanskje 20 år etter at bildet er tatt vil være ubetydelig i forhold til den vold og fattigdom mennesker ofte utsettes for i disse landene.

Klikk på nettside som sprer uønsket informasjon er ikke delaktighet i skade
Praktisk talt alle nettsider som sprer pornografi av personer under 14 år gjør dette utelukkende for å tjene penger på salg av dette. Det virker derfor ikke som oppmuntring at noen klikker på nettsiden uten å kjøpe noe. Dersom en person motiveres til å gjøre noe som er skadelig pga. at andre viser interesse f.eks. i form av klikk på en nettside, er slik oppmuntring å betrakte som meningsytringer og kan ikke skade fordi mennesker har fri vilje og ingen har ansvar for andres frie valg. Selv om usaklig kritikk av innvandring kan fungere som oppmuntring og motivere enkelte høyreekstreme terrorister, medfører det ikke at de som kritiserer innvandring på en usaklig måte er medskyldige.

Ytringsfrihet handler nettopp om at en ikke er ansvarlig for andres emosjonelle reaksjoner på egne frie ytringer. Det medfører at ytringsfriheten totalt oppheves og det er ingen grense for forbud mot ytringer dersom en i et eneste tilfelle lovmessig anses som ansvarlig for slikt.

De voksne som med vilje skader andre har ifølge liberalismens ideologi 100% ansvar for dette selv, og ytringsfrihetforbud får disse til å tro at andre mennesker og miljø også har ansvar, noe som demoraliserer vedkommende som da lett kan tenke at «det er jo ikke bare min skyld men også andres, kanskje mest andres for vi har jo ikke fri vilje så det er ikke moralsk galt om jeg bare fortsetter med dette…».

I liberalismen er det ikke demoraliserende ytringsfrihetforbud og straff for tankeforbrytelser som legges til grunn for lovene men personvern som ville gjelde alle mennesker uansett alder. I Norge er tegninger, sexdukker og voksne personer som ser ut som under 18 i strid med grunnloven §100 gjort forbudt dersom det oppfattes som «seksualiserende». Siden det praktisk talt alltid er noen over 18 som ser ut som 17 år i større mengder porno, har hele den mannlige befolkningen som laster ned fullt lovlige bilder i andre land i Europa blitt kriminalisert i Norge!

Hva som er seksualiserende diktes opp fra fri fantasi av dommeren etter eget forgodtbefinnende. Marxistiske feminister og psykopater i politi og rettsvesen ignorerer at ordet er definert som «hovedvekt på seksuallivet», dvs. pornografi i praksis både i standard norsk språk og juridisk. I massemedia misbrukes ordet «seksualiserende» av marxistfeminister på det groveste med feil oversettelse av ordet «sexualization» som feilaktig hevdes å bety det samme. Det engelske ordet starter med «sex» som betyr både seksualitet og kjønn, og derfor vil det også ifølge Oxford ordbok inkludere det å gi andre kjønnsroller, noe det ikke vil med det norske ordet «seksualisering» fordi det starter med «seksual» som kun gjelder seksualitet.

Ved passivt kun laste ned uten å spre videre eller betale for bilder lagt ut som faktisk krenker personvernet, er skade ikke målbart om en ikke tilfeldigvis skulle gjenkjenne personer avbildet og det kan få konsekvenser for dem. Det faktum at det er ingen ytringsfrihetforbud mot å laste ned bilder som viser at barn er utsatt for grov ikke-seksualisert vold viser hysterisk dobbeltmoral; film av drap og tortur av småbarn er lov men sex med en 17 årig betalt pornomodell er forbudt, selv om det er lovlig å ha sex med den samme.

Forbudet mot ungpornotegninger fjerner den minste tvil om bakgrunnen for lovene og beviser med 100% sikkerhet at straffelovene her ikke er laget pga. personvern noe som ofte løgnaktig hevdes, men i virkeligheten er for å gi politiet totalitær sensurmakt på generelt grunnlag slik at de kan drive med overvåking og krenke ytringsfriheten som er fundamental menneskerettighet artikkel 19 i FN menneskerettighetserklæring samt grunnloven §100.

De som vil ha straff for tankeforbrytelser er de mennesker med dårligst moral men hevder de har den beste moral. Som regel har dette historisk vært Koranens voldelige sharialover eller Bibelens moselover som har dødsstraff for diverse former for sex utenfor ekteskap som f.eks. prostitusjon, og var grunnlaget for hekseprosessene i middelalderen. Disse umoralske ideer skapt av psykopater sprer alltid demoraliserende giftige ideer om at en skal bruke brutal vold mot de som tenker annerledes enn egen totalitære (religiøse) ideologi.

Resultatet av totalitært samfunn uten respekt for ytringsfrihet er at fattigdom, mobbing, vold og drap av barn og voksne øker dramatisk. Overgrep og vold mot barn er størst problem i land med minst ytringsfrihet. De som støtter straff for tankeforbrytelser noe ytringsfrihetforbud overfor voksne handler om, har dobbeltmoral fordi de argumenterer bokstavelig talt aldri for forbud mot kommunisme, gamle testamente eller Koranen som faktisk i hundrevis år har medført totalitære massemordregimer.

Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at ungporno øker antall overgrep ifølge en vitenskapelig rapport fra 2003 av David L Riegel. En vitenskapelig rapport fra 2010 av Milton Diamond bekrefter at dette er korrekt. Sitat fra wikipedia:

Milton Diamond, from the University of Hawaii, presented evidence that «[l]egalizing child pornography is linked to lower rates of child sex abuse». Results from the Czech Republic indicated, as seen everywhere else studied (Canada, Croatia, Denmark, Germany, Finland, Hong Kong, Shanghai, Sweden, USA), that rape and other sex crimes «decreased or essentially remained stable» following the legalization and wide availability of pornography. His research also indicated that the incidence of child sex abuse has fallen considerably since 1989, when child pornography became readily accessible – a phenomenon also seen in Denmark and Japan. The findings support the theory that potential sexual offenders use child pornography as a substitute for sex crimes against children. While the authors do not approve of the use of real children in the production or distribution of child pornography, they say that artificially produced materials might serve a purpose.

Selv om det var slik at visse typer pornografi økte antall overgrep, ville det vært like umoralsk å bruke dette som argument for forbud som å forby biler fordi det øker trafikkulykker eller forby godteri og sukkerbrus fordi mange mindreårige faktisk spiser for mye av det og blir syke, noe som faktisk er økende problem i mange land.

Statlige lån, naturkatastrofer og krig
I liberalisme kan staten ta opp lån for å finansiere forsvarskriger og utgifter ved naturkatastrofer, samt kortvarige lån som med 100% sikkerhet kan nedbetales innen max 3 år og helst ikke mer enn 1 år. Slike lån må standardiseres med faste avtaler mellom de land som samarbeider om felles forsvar mot slike katastrofer. NATO samarbeide er forenlig med nasjonalliberalisme på det premiss at en kun deltar i forsvarskriger og ikke angrepskriger. Dersom en stat har tatt opp lån på annet grunnlag av dette og får budsjettunderskudd påfaller ansvaret de politikere og lånegivere som har gitt disse lån og ikke andre politikere eller befolkningen generelt. Sosialistlån av denne typen er organisert kriminalitet i henhold til liberalismens prinsipp om at en ikke er ansvarlig for lån som andre har tatt opp uten samtykke for å gagne seg selv. Den høye statsgjelden til sosialistland i vesten kan derfor løses enkelt med å erklære lånet som ugyldig for andre enn regjeringen som tok opp lånet og fysiske verdier som stammer fra slikt pengelån må gis tilbake til de som ga lånet eller tilbakebetales til aktuell markedsverdi om det er nyttige verdier (f.eks. infrastruktur). Lån som ikke er bundet til slike verdier skal annulleres om et nytt parti tar over, da dette er brukt til å kjøpe opp velgere og derfor aldri burde bli gitt.

Landområder
Ingen kan eie landområder som ikke er bygget av mennesker. En kan kun eie landområder som for eksempel utfylt land i havet der det ikke fantes land fra før. Mange som kaller seg kapitalister kun for økonomisk vinning skyld mener de kan eie landområder bare fordi de sier de eier det. Men da er en tilbake til «eiendom er det jeg eller staten sier eiendom er». Det holder ikke å sette et gjerde rundt en tomt og hevde at en eier det som er på innsiden. Det blir like absurd som at den første som setter opp gjerde rundt nordpolen eier nordpolen. En eier gjerdet men ikke tomten. Det holder heller ikke å blande sitt arbeide med tomten. Om en kjører over med bulldoser og flater trær med jorda eier en ikke landområdet av den grunn. Dersom en dyrker marka så eier en det en dyrker men ikke tomten det ligger på, så om en slutter å dyrke marka der kan hvem som helst andre overta området om bonden ikke har noen avtale med spesifikk person som skal overta driften. Dersom en bygger et hus eier en huset men ikke tomten den er bygget på osv. Allikevel er det andre faktorer som gjør at en ikke vil slippe inn hvem som helst på et landområde. Dette er fordi andre mennesker kan krenke eiendomsretten dersom de ikke aksepterer den, noe som er et typisk problem ved innvandring (behandles som tema senere i denne artikkel). Derfor må det være landområder rundt sin eiendom en har bruksrett over så lenge det er i bruk for å holde avstand til andre mennesker, så lenge det er fornuftig begrunnet og ikke godseiere som kontrollerer store områder i byene de ikke bruker til noe fornuftig. Tilsvarende gjelder for hele landet, men dette er i selvforsvar og har ingenting med hva eiendom betyr.

I noen tilfeller, spesielt på feriesteder kan det være tomtemangel og mange boliger kan være ubrukt store deler av året eller ha mye større tomt enn som er i bruk. I slike spesielle tilfeller kan kommunen enten kreve at deler av tomten gjøres tilgjengelig for allmenn ferdsel (spesielt strandlinjer) eller tomten får kommunal avgift per kvm. som bestemmes av tomtemangel og ikke verdi på eiendom med bolig, og kun er ment å erstatte kommunale tap på normal inntekt fra fastboende som ikke kan bo der pga. tomtemangel. Det er meget viktig at vanlige leiligheter med fastboende ikke får slik avgift fordi disse betaler kommunale avgifter og støtter næringslivet på det stedet de bor hele året i motsetning til de som kanskje bare er der 1 mnd i året. Norge har derimot eiendomsskatt på primærbolig som er i bruk hele året og dette er sosialistisk basert og uavhengig av tomtemangel, slik at leiligheter på 20 kvm. selv i småbyer rammes.

Kopiering, Patenter og trademark
Distribusjon av kopiert materiale som har markedsverdi krenker eiendomsretten fordi en deler ut noe andre har laget mot deres vilje til et marked og derfor degraderer verdien på varen slik at det medfører økonomisk tap for opphavsperson. Å kopiere noe til seg selv til privat bruk dersom en ikke påvirker markedet ved å distribuere dette eller produkter laget med dette videre, er å betrakte som en passiv handling som ikke skader markedet. Kopiering av musikk til privat bruk vil derfor ikke krenke eiendomsretten. Å betale for piratkopier kan skade fordi det øker sjansen for distribusjon til andre.

Dersom det å klikke på en lenke på Internet automatisk medfører at en krenker eiendomsretten, typisk ved at en selv starter å distribuere det en laster ned samtidig som lenken klikkes, så er ikke lenken beskyttet av ytringsfriheten da det er mer enn bare en fri ytring fordi frie ytringer kan ikke krenke andres frihet da det ville være selvmotsigende. Dersom en robotarm var koblet til en datamaskin som styrer en nettside og klikking av en lenke på den nettside ville utløst at en person ble skutt, ville lenken vært å betrakte som triggeren på pistolen og en livsfarlig utløsemekanisme som har ingenting med frie ytringer å gjøre. Dersom en lenke ikke direkte går til konkret innhold som krenker opphavsrett, men til f.eks. forsiden av en nettside med mye forskjellig innhold eller programvare som kan brukes til å finne noe som krenker opphavsrett, så vil lenken være beskyttet av ytringfriheten like mye som et utsagn i en avis om hvilke områder i en by det selges narkotika.

En person kan aldri være ansvarlig for hva andre nettsider måtte publisere i fremtiden, men kun det som konkret lenkes til på et tidspunkt forutsatt at formålet er å spre dette innhold og ikke f.eks. forskning og annet saklig opplysningsarbeide siden dette vernes av ytringsfriheten. Dette er en logisk følge av at en ikke er ansvarlig for hvor andre mennesker navigerer på annen nettside.

I liberalismen er det lov å kopiere offentlig tilgjengelig informasjon til eget private bruk så lenge informasjonen holdes innenfor husets vegger. Slik var også lovverket utformet i starten av den personlige datamaskins store utbredelse på 80 tallet. Falske liberalister som befinner seg på venstresiden er ofte imot dette, fordi deres agenda er å støtte velstående og rike og misbruke liberalismen kun for dette formål. Å kopiere offentlig informasjon til eget bruk er passiv handling og skader ingen. Det er aktiv videredistribusjon som kan påføre andre økonomiske tap men disse er som regel hysterisk overdrevet fordi de færreste ville kjøpe det de laster ned gratis og endel nedlastinger medfører også gratisreklame slik at mange kjøper originalene av det de laster ned.

Den økonomiske skade påført opphavsperson ved fildeling der distribusjon skjer samtidig som nedlasting er normalt forsvinnende liten. I USA har privatpersoner blitt saksøkt for millioner av kroner bare for å gjøre 10-20 musikkfiler tilgjengelig på nettet og dette sier egentlig mer om hvem som styrer USA sitt lovverk enn hva som er rettferdig straff. I slike saker har det ikke vært mulig å dokumentere tap på så mye som en eneste dollar. Ifølge en undersøkelse fra BI (bedriftsøkonomisk institutt) kjøper såkalte musikkpirater ti ganger mer musikk enn de som aldri laster ned gratis. På tross av dette mener platebransjen at nesten en million kroner per låt lagt ut på fildelingsnettverk er grei pris å betale som erstatning for noe som ikke engang er dokumenterbart tap på en eneste krone. Retten som tok parti med platebransjen dømte kvinnen det var snakk om i denne saken til å betale en halv million kroner per låt. Politikk, Massemedia og platebransje inkludert kontrolleres i USA av en liten gruppe som har så mye politisk makt at de i praksis styrer lovverket slik at dette blir bukken som passer havresekken.

Problemet med kopiering av spill og programvare kan løses til en viss grad om alle personer har Internet fordi f.eks. et spill kan ha mesteparten av koden liggende på sentrale maskiner som ikke lar seg kopiere. Derfor er det beste tiltaket å få bygget ut Internet for alle og la bransjen selv finne tekniske løsninger for å forhindre kopiering. Staten bør derfor prioritere utbygging av Internet isteden for å bruke ressurser på å fange private fildelere, da dette vil gi mye bedre gevinst for programvare og musikkbransjen.

Patenter og trademarks slik det praktiseres i dag strider mot eiendomsretten. Patentering betyr i dag først til statlig mølla med krav om å monopolisere et produkt selv om en ikke har laget det. Dvs. om noen andre kommer fram til det samme uavhengig av en selv og derfor per definisjon har laget produktet selv krever en statlig beskyttelse fordi en var først ute med registrering. Eiendomsrett har ingenting med hvem som er først ute med et produkt men hvem som har laget det. Om to lager samme produkt vil de eie det like mye hver og kunne gjøre som de vil med det. Patentering er statlig monopolisering og er egentlig akkurat slik sosialistene tenker om at staten skal kunne krenke eiendomsretten. Et eksempel er ord som «Apple» og «gmail». Det er åpenbart at hvem som helst ville kunnet funnet på ordet «Apple» siden det er et ord i språket. På tross av det måtte dataprodusenten Apple betale erstatning til det engelske platestudioet «Apple», noe som demonstrerer først til mølla prinsippet. De som tror at eiendomsretten og derfor individualisme støtter slik navnebeskyttelse tar derfor feil og er ikke kapitalister. Microsoft, IBM, Apple og de fleste andre vil miste enhver enerett til bruken av disse ord dersom eiendomsretten ble tatt på alvor, men logoen de bruker i kombinasjon med ordet vil være beskyttet av kopieringsrettigheter.

For patenter er argumentasjonen i prinsippet identisk. Lego kan f.eks. ikke kreve enerett til å lage klikkbare klosser i plastikk en kan bygge med men de kan kreve enerett på de spesifikke dimensjoner de bruker i sine klosser dersom disse dimensjoner ikke er logisk følge av normale standardstørrelser. F.eks. en legokloss som er 1 cm bred kan ikke kreve patent på 1 cm bredde da dette er standardstørrelse. Dersom de derimot velger 9.5 millimeter har de et langt bedre argument for å kreve enerett til å lage 9.5 mm bredde og konkurrenter må da enten lage 1 cm eller 9 mm men ikke akkurat slik at de blir kopier av legoklossene. Det er åpenbart at konkurrenter får finne på sitt eget system som ikke er mulig å klikke sammen med eksisterende legoklosser. Det absurde med patenter slik de fungerer i dag er at lego i prinsippet kunnet nektet andre å produsere enhver type plastikklosser som kan klikkes sammen fordi de fikk patent på «små byggeklosser som kan klikkes sammen». Apple computers har prøvd seg på patent på utseende på «firkantet lesebrett uten tykk metallkant rundt» (Ipad) og liknende geometriske minimalistformer, noe som ikke skal beskyttes av patenter.

Abort og retten til å avlive dyr
Retten til å bestemme over egen kropp kommer av en spiser og passer på sin medfødte kropp med sin frie vilje og bruker fornuften til å utvikle seg mentalt og fysisk og derfor gradvis overtar eiendomsretten. Et ufødt foster har ikke utført noe som helst viljestyrt og fornuftig arbeide og derfor er fosterkroppen ikke eiendom til barnet etter definisjonen til eiendom men eiendom til moren fordi hun eier kroppen sin og derfor også det kroppen lager. Abort strider derfor ikke mot eiendomsretten og alle ekte liberalister er for fri abort før fødselen. Man kan lette forestille seg de grusomme konsekvensene av religiøs fanatisme der unge jenter ned til 14 år alderen som er voldtatt må føde barnet mot deres vilje.

I praksis ville kvinner fått utført aborten i et annet land, så et land som praktiserer slike lover måtte vært veldig fattig så kvinnene ikke hadde råd til å reise et annet sted for å få utført aborten.

For de som tror på ikke-fysisk sjel er menneskets sjel ikke del av kroppen og derfor lages denne ikke av mennesket, noe som medfører at det er mindre problematisk med abort siden det er kun en fysisk kropp som blir ødelagt og ikke noe tenkende vesen. Siden det da ikke finnes tegn på sjelelig aktivitet før fødsel er det ifølge denne teori dobbelt absurd å forby abort. Rettigheter til dyr begrunnes på tilsvarende måte – dyr har ingen rett til liv fordi de ikke utvikler seg mentalt med bruk av fornuften så de har ikke noe å tape på å dø da de ikke går glipp av noen kunnskap. For de som mener at dyr ikke har noen bevissthet (begrunnet med at de mangler sjel) er det selvsagt helt uproblematisk å drepe dyr, men i tilfelle de skulle ha det allikevel må en ikke gjør noe som kan plage dem.

For mye abort blant spesielt etniske nordiske mennesker er en tragedie for samfunnet fordi disse får for få barn og abort av jentefostre i f.eks. India eller Kina fordi noen vil ha guttefostere er også tragedie for samfunnet. Dette må stoppes med argumentasjon, holdningsendringer og økonomisk hjelp fra staten men ikke kriminalisering. Liberalister mener generelt at hele samfunnet bør gjøre alt de kan innenfor rammene av frihet for å forhindre aborter i land der det fødes for få barn (Europa)

Naturressurser
Siden ingen eier det ingen har laget vil produkter funnet i naturen være å betrakte som en naturressurs. Det er to ulike individualistiske teorier her. Den ene som kalles materialistisk teori (typisk for filosofien Objektivisme) er at ingen eier dette og hvem som helst kan forsyne seg. Den første og beste som kan legge en foss i rør og produsere kraft vil da ha full rett til det. Tilsvarende kan afrikanere komme til Norge og fiske all fisken til det er helt tomt i sjøen og så dra tilbake til Afrika, med totalt ødelagt naturressurs som resultat. Den andre teorien som f.eks. filosofien Aksistensialismen benytter er åndelig og bygger på at hele universet er laget for bevisste vesener. Dermed blir universet som helhet en felles ressurs alle eier og fordelingen må da stemme overens med dette. Mennesker som bor i Afrika har mye sol, noe en ikke har i nord. De har derfor mulighet til å dyrke jord for mat selv. Denne muligheten er dårlig i nord men til gjengjeld har en mye fisk i slike områder. Det blir derfor skjev fordeling av naturressurser om noen både skal ha solen og ta maten fra de som mangler solen. Naturresursene er derfor ofte koblet til geografisk område der de skal brukes.

Demokratiske avgjørelser i hvert land for hvordan utnytte naturressurser er generelt det beste. Ingen har derfor automatisk rett til å pløye opp et helt land og lage åker der for så å hevde at andre må leie området for å få lov til å ødelegge kornet de har plantet. Da har en full rett til å erstatte det verditap bonden får og ta landjorda og bygge bolig på dersom det ikke finnes alternative steder å bygge. Jorda er felles naturressurs og ingen har rett til å bruke urimelig mye av den. En bonde som har en stor gård rundt en storby og forhindrer byens utvidelse bruker derfor urimelig mye av felles eiendom til sitt korn og derfor må flytte gården sin lengre vekk fra byen eller selge den til markedspris. Det er viktig å merke at en slik gård vil ha høy markedspris og bonden vil bli rik. I spesielle tilfeller der en skal bygge flyplass, jernbane og liknende langt vekk fra byen kan det i enkelte tilfeller være nødvendig å flytte eiendommer. Den generelle regelen er at disse skal få minst dobbel markedspris som kompensasjon slik at de lett kan skaffe seg ny likeverdig tomt. De absurde følgende av materialistisk individualisme er at noen som nekter å selge til dobbel pris kan få stoppet utbyggingen av helt nødvendige jernbaner eller flyplasser slik at landet ikke får nødvendig infrastruktur i forhold til antall innbyggere. En enkelt person kan derfor påføre landet flere hundretalls milliarder kroner i ekstrautgifter.

I materialistisk individualisme kan hvem som helst ødelegge naturressurser da felleseie er umulig. Den andre tolkningen av individualisme (åndelig) hevder at alle må ta vare på naturen i størst mulig grad, men ikke så stor grad at det er til skade for menneskene. Naturen er til for menneskenes skyld og ikke motsatt ifølge denne teorien. Bevaring av regnskog, dyrearter, de viktigste fossefall og elver er derfor viktig i åndelig individualisme. På tilsvarende måte er bevaring av alle menneskelige raser, det være seg indianere, svarte, asiatere, hvite, arabere osv. like viktig. Derfor kan det være nødvendig å sette igang tiltak mot innvandring eller for stor barneproduksjon (mer enn 1 per person av grupper det er for mange av) i begrensede geografiske områder for å forhindre utrydding av f.eks. indianere, samer eller andre verdifulle minoriteter på jorda. Tilsvarende tiltak er allerede innført for dyreriket (f.eks. krokodiller) med godt resultat. Slike tiltak må alltid gjøres via demokratisk avgjørelse og det er opp til hvert enkelt hvor mye de vektlegger viktigheten av lik balanse i forhold til fri innvandring.

Gullstandard
I liberalismen er det på lang sikt (selv om det ikke haster i land med stabil valuta) ønskelig med gullstandard isteden for at pengene har verdi bare fordi folk tror de har verdi. Det siste kan medføre at valutaen plutselig blir null verdt og det åpner for statlig manipulering av valutaen der staten trykker opp penger slik at det skapes inflasjon og pengene blir lite verdt på kort tid. Med gullstandard er penger kun kvittering for salg eller kjøp av gull og kan veksles inn når som helst i ekte gull uavhengig av økonomien i samfunnet ellers. Problemet med å innføre gullstandard er at gull i perioder er overpriset slik at prisen kan falle betydelig innen kort tid. Gullstandard bør derfor innføres i en periode etter stabile gullpriser i mange år og en kan evt. ha to typer valuta i landet samtidig som en overgangsordning der folk selv kan velge hva for type penger de vil bruke. Gullstandard er viktigst for sparepenger i banken siden andre penger som forbrukes kort tid etter de utbetales vil inflasjonsjusteres hele tiden av sentralbanken. I Norge justeres inflasjonen til 2.5% og dette er for å stabilisere valutaen i forhold til andre land, noe som er helt unødvendig med en gullstandard.

Boliger
Liberalismens utgangspunkt er minst mulig skade i praksis for enkeltindividet. Den ideologi som er ledende i dag (nykommunisme, sosialdemokrati eller venstresosialisme som det også kan kalles) sløser med skattebetalernes penger til alt fra opera, teater og annen kultur til meningsløs psykiatri som ikke har noen som helst effekt i praksis for folk sin velstand. Det viktigst av alt er faktisk at boligprisene er lave og det blir bygget boliger til lavtlønnede. Tvert imot er det forbudt å bygge små billige boliger i Oslo og generelt nesten forbud mot bygging overalt, samt at 20% av byggekostnad er unødvendig byråkrati. Dermed har prisene øket nesten 3 ganger mer enn inntektsøkning:

Leiligheter over 46 kvm. primærrom må i år 2014 ha 1.5 meter i diameter «snuplasser» på soverom og baderom for funksjonshemmede, noe som er absurd siden de færreste funksjonshemmede trenger så stor snuplass og de aller fleste vil uansett ha en leilighet over 50 kvm. Saken kunne lett løses med å lage en regel om at kun 2-roms leiligheter over 50 kvm, og 3 roms over 60 kvm. har disse krav men da ville det være mulig å bygge slike boliger og derfor er grensen satt slik at det akkurat er umulig noe som er ganske påfallende. Sosialistiske politikere og 80% velgere eier selv bolig og de fleste av dem ønsker høyere boligpriser. De fører derfor en politikk basert på løgnaktige påskudd som stopper byggingen av boliger som ikke koster så mye at det ruinerer økonomien til de med lavest inntekt.

Arbeidsgiveravgift og dokumentavgifter
I Norge koster det private næringsliv i år 2014 mer enn 50 milliarder hvert år til revisor og dokumentasjon. I liberalismen ville bedrifter med under 10 ansatte slippe dette kravet og en kunne spart næringslivet for minst 25 milliarder hvert år. Arbeidsgiveravgift for foretak med en ansatt vil avskaffes, da det er meningsløst å betale arbeidsgifteravgift til seg selv. Arbeidsgiveravgiften brukes for å skattelegge bedrifter i større byer og overføre pengene til distrikter som ikke har slik avgift i det hele tatt og er derfor svært skadelig for nyetablering i produktive områder. I liberalisme må denne avgiften kun komme de ansatte til gode via økonomisk sikkerhetsnett ved sykefravær og liknende og dermed kan være mye lavere enn om det også skal finansiere noe annet.

Byråkrati og generelt skattenivå
I liberalisme er det viktig at staten kun bruker penger på å forsvare mennesker mot å bli skadet i form av verning av felles natur og ressurser, politi, forsvar, domstoler, og økonomisk sikkerhetsnett for de med lavest inntekt. Det siste om sikkerhetsnett støttes ikke at ekstremliberalister (som praktisk talt alltid er på venstresiden av politisk akse), mens normale liberalister støtter dette uansett side. Liberalismen har i alle tilfeller et ideologisk prinsipp om minst mulig stat med minst mulig byråkrati mens sosialismen har det motsatte som prinsipp; mest mulig stat og denne stat vil i praksis tjene eget stemmekveg og økonomisk velstående eliter som er parasitter på samfunnet og har samme funksjon som konger og adelige hadde i tidligere tider. Sosialisme i alle land har hatt en økonomisk overklasse som lever i luksus på andres bekostning der en stor andel eller noen ganger flertallet er slaver av disse. Nord Korea, tidligere Sovjet Unionen, Romania og mange andre land er gode eksempler på hvordan fattige blir fattigere i sosialisme.

Lav skatt medfører høyere BNP (brutto nasjonalprodukt) slik at staten på lang sikt får inn mye mer enn dette senere år i form av høyere produktivitet i privat næringsliv. Ifølge en vitenskapelig utredning om skatt viser at 10% økning av skattene senker BNP sin økning hvert år med hele 1%. Amerikanske forskere har kartlagt verdens økonomiske kompleksitet. For Norge viser det nye atlaset en vei utfor et stup ifølge Aftenposten innsikt som skriver: Forskere ved de amerikanske universitetene Harvard og MIT går langt i å spå fremtiden. I boken «The Atlas of Economic Complexity» prøver de å navigere mot økonomisk suksess og fiasko i 128 land. Forskerne ser på hvor mange produkter et land eksporterer. De ser også på hvor mange andre land det selger produktet til. Ved å bruke disse målene, kommer de frem til et ranking-system for verdens land som de kaller Economic Complexity Index (ECI). Atlaset viser lister over verdens land og deres økonomiske fremtid. På listen over forventet utvikling av BNP mot 2020, rykker Norge ned på jumboplass som nummer 128 av 128 land (s. 78 år 2012). Norge kommer med andre ord ikke til å utvikle økonomien stort de neste ni årene, ifølge forskerne i USA.

Når en byråkratiet reduseres vil det de første årene bli økt arbeidsløshet og en må førtidspensjonere endel. For å løse arbeidsløshet kan de som jobber i staten sies opp dersom de samtidig mottar full pensjon, slik at en unngår dobbelutbetaling.

Liberalistisk skattenivå bør være 40%-50% over bunnfradrag 25000 per mnd. i 2016-2022 tall pga. de høye boligprisene. Bunnfradraget normalt settes til normal trygd /pensjon + ekstraomkostninger for de som arbeider som f.eks. bil og et par ferieturer i året som de som har pensjon/trygd ikke har like stor behov for. Dette beløp må justeres avhengig av situasjonen i landet.

Totalkatt inkluderer direkte og indirekte samt skjulte skatter, og tilsvarer i dag over 500% skatt for de med lavest inntekt. For inntekt ca. 20000 per måned og full utgift til bolig og bil, tilsvarer totalskatten i sosialismen normalt 100% av inntekten, dvs. personen må ta opp unormalt mye lån. De med høy inntekt (stortingspolitikere f.eks.) merker ikke dette da deres totalskatt ofte blir bare ca. 60%, dvs. nærmere en tidel av hva en tjener 4000 kroner per måned vil få.

Skjult skatt er noe sosialister aldri tar med i økonomiske beregninger og betyr altså at staten kunstig øker prisen på varer og tjenester for å overføre penger med tvang fra en gruppe mennesker til andre (som regel sitt eget stemmekveg). Det er meget viktig å huske på at det er langt flere skatter enn dette i sosialismen, blant annet formuesskatt, eiendomsskatt, arveskatt osv. Dette kommer i tillegg og varierer veldig fra person til person. Tar en med disse skattene kan skatten være flere millioner prosent av inntekt i sosialismen, noe som blant annet har medført at Norges rikeste menn ofte tar med formuen ut av Norge og skaffer seg nytt statsborgerskap i annet land.

Ifølge en økonomisk rapport rapport utgitt av Arbeids og administrasjonsdepartementet i 1991 skrives det på side 2: «Analysene viser at samfunnet kan oppnå gevinster på mellom 115 og 130 milliarder kroner pr. år; at det kan frigjøres rundt 500.000 årsverk for andre oppgaver». Dette tilsvarte ca. 43% av statens utgifter i 1991 der folketrygd og kostnader til olje ikke var tatt med i beregningen. Statens utgifter kan senkes så mye at staten ikke utgjør mer enn 25%-33% av skatteinntekter fra fastlandsnorge mot ca. 45% med sosialistisk modell uten at en trenger å fjerne økonomisk sikkerhetsnett inkludert godt helsesystem. Det er mulig med 0-50% skatt som øker med inntekt i motsetning til sosialistisk modell der de med lavest inntekt får over 500% totalskatt (dvs. blir satt i gjeld f.eks. pga. formuesskatt) og de med høyest inntekt får ca. 60% totalskatt.