BOLIG FOR ALLEØKONOMISK SIKKERHETSNETT LIBERALISME FOR ALLE
1/2-1/3 boligpriser ved å fjerne forbudet mot utbygging av boliger i de fleste områder rundt byene i kombinasjon med at staten bruker 10% første 10 år, deretter 5% av statsbudsjett til infrastruktur og boliger til grupper som private ikke bygger nok til. Denne nettsiden er moderat liberalistisk og mener at det beste er økonomisk sikkerhetsnett for alle basert at alle bidrar med noe til allmenn nytte etter de evner og helse en har. Boliger til mye lavere pris og mindre byråkrati gjør dette mulig. Første 2.6G (308000 i 2023) per år skattefritt, resten ca. 45% skatt inkl. trygdeavgift. Ingen avgift på primær nødvendig eiendom eller formue. Ingen mva. eller toll på sunne matvarer, helse, valuta, utdannelse og første 50 kvm av primærbolig.
bilde Faktasiden er nasjonalliberalistisk i blått område på T figuren (klikk for stort bilde) og bygger på fornuft og vitenskap. Den fremste målsetting er å spre faktainformasjon slik at politikere kan korrigeres for de feil de gjør og lære hva som faktisk er vitenskap og ikke fantasi.

Denne nettside støtter menneskerettigheter for alle mennesker og er imot enhver negativ generalisering basert på rase, kjønn, gudstro eller fysisk utseende og funksjon. Læren på denne nettside har et liberalistisk prinsipp om at alle skal kunne gjøre som de vil så lenge de ikke skader andre mennesker, men samtidig bevare de grunnleggende verdiene i norsk kultur (som menneskerettigheter) og økonomisk sikkerhet for alle mennesker. Dermed kan både etniske nordiske og innvandrere som er statsborgere ha det mye bedre enn med sosialistisk styre som skaper fattigdom primært pga. ekstreme boligpriser fordi det er forbudt å bygge utenfor markagrensa, i høyden og mange nok små boliger i sentrale strøk. Staten selv bygger praktisk talt ingenting selv om dette er praktisk talt kostnadsfritt da en bolig bygget i betong med høy standard varer over 200 år. Sosialistene lyver om årsaken til prisoppgangen som skyldes statlig innblanding i økonomien kombinert med høy innvandring fra ikke-vestlige land.

Ifølge administrerende direktør i Boligprodusentene som er foreningen for utbyggere av boliger i Norge, så er det politikere som skaper boligprisene og ikke det frie marked. Terje Wessel forsker på ulikhet i byer. Han er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. I forskningsartikkelen «Reproduction of social inequality through housing: A three generation study from Norway» som kom ut tidligere i år avdekker sterke, systematiske sammenhenger mellom besteforeldres bosituasjon i 1960, og barnebarns bosituasjon i 2014 (kilde: NRK)

Vegard Skirbekk, professor og demograf ved Folkehelseinstituttet: «Boligpriser kan være av større betydning enn for eksempel familiepolitikk, barnehagepriser og stønader når folk skal bestemme seg for om de skal ha barn. Det er en så mye større del av budsjettet deres». Overlege Hans Ivar Hanevik ved Fertilitetsavdelingen Sør på Sykehuset Telemark støtter analysen til Skirbekk.

Innvandring fra ikke-vestlige land
Det eneste fornuftige for landets økonomi er å ha asyl og flyktningmottak nær områdene personene kommer fra og dermed hjelpe minst 25 ganger flere. 22/1-2021 skriver politisk redaktør i avisen vårt land at «Ap vil heller prioritere flyktninger ute i de store flyktningleirene, enn at de kommer hit». Innvandring fra ikke-vestlige land til Norge via andre EØS eller Schengen-land medfører sosial dumping og store problemer som kun bidrar til økte boligpriser og økt fattigdom i Europa. Norge må meldes ut av avtaler der vi selv ikke har kontroll på arbeidsinnvandring.

Det er rasister som vil la kvinner og barn dø for å redde noen sterke unge menn som ofte er 80% av flyktninger, samt slippe inn personer som støtter fremmedkulturell voldelig ideologi. Venstrepartier som Sv, Ap, Krf og (litt til) Høyre (for ytterste venstre) har i et halvt århundre ønsket voldelig ideologi velkommen slik at velferdsstaten og vår frihet opphører i fremtiden og hele kulturen ødelegges permanent uten mulighet for å gjenopprette den igjen.

Sosialister på venstresiden ignorerer at ikke-vestlig innvandring de har selv sørget for til Europa øker forurensningen når det blir flere innbyggere. Miljøforurensning handler ikke bare om kjemiske stoffer men også ideologi. Historisk har ideologier som oppfordrer til vold annet enn i selvforsvar, som f.eks. moselovene som er del av Bibelen, nazismen, kommunismen og muhammedanismen medført enorm miljøforurensning. Fordi moskeene har den største politiske majoritets medlemsmasse i Norge, slipper inn personer under 18 år og får statlig støtte, har de et ansvar for å ikke la mennesker som støtter opp om voldelig sharia bli talerør for alle som kaller seg muslimer.


Skrevet av Helmuth Nyborg, prof. emer., dr. phil. i Jyllandsposten.

En ikke-vestlig majoritet blir snart i stand til, helt legalt, å endre grunnloven, avskaffe demokratiet og kanskje dra sharia ned over hodet på kjønnskvotepratende feminister.

Professor P.C. Matthiessen og dr.phil. G.V. Mogensen, begge forskningsmessige kapasiteter, sa tre dager før det forrige valg at vi allerede har passert det maksimum for innvandring av borgere fra underutviklede land, som Danmark kan tåle uten å ta alvorlig skade (min fremheving; Berlingske, 15.6.2015). Hva består så denne skaden av?

Forskning innen området psykometri viser at gjennomsnittintelligensen i Afrika ligger mellom 68 og 72 IQ-poeng. Atferdsgenetikken viser, at IQ er 60-80 prosent arvelig. Differentialpsykologien viser at vi ikke kan øke den generelle råintelligensfaktor. Utdannelses- og næringslivpsykologien viser at mennesker med IQ lavere enn 90 har store vanskeligheter med å skaffe seg en utdannelse, en god jobb og å forsørge seg og sine (uansett rase og kjønn).

Ved å kombinere demografi med psykometri (intelligent demografi) konstaterer vi at gjennomsnitt-IQ for innvandrere til Danmark ligger omkring 86 – med fallende tendens over tid. Kvinner med lav IQ får omtrent fire barn, hvor kvinner med høy IQ får færre barn og så sent i livet at deres andel av befolkningen svinner for hver ny generasjon.

En projeksjon viser, at dansk gjennomsnitt-IQ vil nærme seg 92 omkring år 2085 – på et tidspunkt hvor etniske dansker må forventes å komme i mindretall til fordel for ikke-vestlige innvandrere. ”Danske” skolebarn har forutsigelig falt ned rangstigen i internasjonale sammenlikninger.

Andelsmessig viser beregninger at den danske folkeskolen allerede omkring år 2050, kommer til å bli dominert av ikke-vestlige innvandrerbarn, grunnet de etniske fødselsforskjeller. Differentialpsykologien viser at IQ er særs stabil over den enkeltes livsforløp og over generasjoner.

Det forklarer, hvorfor både første, annen og nå også tredje generasjons innvandrerbarn klarer seg markant dårligere utdanningsmessig og næringsmessig enn etnisk danske barn. Moderne finsk forskning viser at land med IQ-snitt under 90 hverken klarer å skape eller opprettholde demokrati. Det forklarer, hvorfor forsøk på å innføre demokratiske tilstander i land med lav IQ er dømt til å mislykkes. Leksjonen fås i Libya, Afghanistan, og Irak. Danmark nærmer seg fort den kritiske lav-IQ-tilstand.

Forsker: Importerer borgerkrig
Montasser AlDe’emeh er arabist og ekspert på både muhammedanismen og jihadisme, og har jobbet for Belgias etterretningstjeneste. I forbindelse med en doktorgrad har han hatt utstrakt kontakt med belgiske og nederlandske jihadister. I tillegg har han reist med flere jihadister til krigsområder i Syria for å forske. I dag er han tilknyttet Radboud universitet i Nijmegen i Nederland. I et intervju i Nederlands største morgenavis De Telegraaf sier AlDe’emeh at europeiske politikere er naive når det gjelder masseinnvandring, og anbefaler en stans i mottagelsen av asylsøkere/flyktninger. – Europa importerer borgerkrig, sier han og legger til at «vi først må finne ut av hva som må gjøres med de som allerede er her.»

Dagens politikk medfører massiv innvandring blant annet fra Afrika på fullstendig ulogisk grunnlag. Et godt eksempel fra Per Sandberg sin bok er en 14 åring som flyktet fra Somalia via andre land til Norge der han havnet i Modum kommune (Åmot). I 2014 søkte han ved hjelp av flyktningtjenesten familiegjenforening med sine foreldre og 10 søsken som hadde tatt seg over til Etiopia. Alle de 12 familiemedlemmene fikk familieforening med 18 åringen i Norge. I snitt koster en somalier norske stat 9 millioner kroner, og det gjelder også deres barn.

Flertallet i Norge vil begrense den ikke-vestlige innvandringen, noe spørreundersøkelse utført av HRS beviser, og årsaken til at det er så mange som er for innvandring er fordi det er enorm fortjeneste i innvandringen og den største pengemaskinen som finnes i vesten i dag for de som profitterer på dette.

Liberalistisk politikk bygger på fornuft og er presis
En god indikasjon på totalitære mennesker, inkludert falske liberalister er at de manipulerer uten å være presise. Bruk av tåkespråk og udefinerte ord er nesten malen for marxister og deres partiprogrammer er derfor fulle av «vi ønsker mer eller mindre av X», uten å forklare hvor mye. Dette gjøres helt bevisst for at stemmekveget skal fantasere om hvor mye, og så stemme på dem ut fra sitt eget luftslott om hva de tror det er for noe!

Oversikt over nasjonalliberalistisk utgangspunkt for å danne politisk system innenfor menneskerettighetene:

1. Norske krone må synkroniseres mot Euro slik at en Euro koster max 9 kroner. For å forhindre politisk motivert overvåkning og trakassering må grunnloven forby at staten lager lover som krever at kunden oppgir hva denne bruker pengene til annet enn i mest sannsynlig kriminelle saker.

Statens størrelse må på lengre sikt reduseres med ca. 10% der skatter for lavtlønnede er viktigst. Dette gjøres med å bruke pengene på kun det nødvendige, automatisere med maskiner mest mulig statlige oppgaver, og ikke gi penger til unødvendige særinteresser. Staten skal ikke drive med u-hjelp (som aldri har løst fattigdom), støtte privat næringsliv, foreninger, kirker, kultur og annet som folk kan støtte selv av egne penger og ikke er livsnødvendig.

2. Justere alle lover slik at de følger menneskerettighetene. Endre grunnloven slik at FN menneskerettighetserklæring isteden for tilfeldige konvensjoner skal gjelde, og skal også gjelde for andre bevisste skapninger med tenkeevne som mennesker.

Ytringsfrihet skal defineres i loven etter klassisk liberalistisk prinsipp som frihet til å ytre seg uten å bli utsatt for eller utsette andre personer eller deres eiendom for tvang. Denne rett skal gjelde fullstendig slik at alle former for ytringsfrihetforbud for informasjon rettet mot voksne mennesker oppheves umiddelbart, mens voldelig informasjon kan begrenses for personer under 16 år. Utmelding av alle internasjonale avtaler som medfører at ytringsfriheten krenkes.

Straffelover for bilder som krenker personvernet skal justeres slik at de faktisk står i forhold til beviselig skade(risiko) for offer(e) og ikke fordekte ytringsfrihetforbud der straffen ikke står i forhold til annen form for tilsvarende grad av skade f.eks. ved fyllekjøring i trafikken der barn kan skades.

For å sikre ytringsfrihet og unngå utvikling av totalitær sensur må nedlasting av enhver informasjon som ligger åpent avkriminaliseres så lenge man ikke gjør innbrudd eller betaler for den.

Alle diskrimineringslover må omskrives så de ikke krenker ytringsfriheten eller eiendomsretten (f.eks. bedrifters rett til å bestemme bekledning til ansatte). Personer utenfor helsevesen må ikke pålegges å utføre personlige tjenester for andre for å ikke «diskriminere» noen.

Grunnloven §100 må presiseres der det gjøres unntak når «særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser». Fordi ytringsfriheten som prinsipp i praksis kan bli ikke-eksisterende, må unntaket enten fjernes eller så må det presiseres at «særlig tungtveiende hensyn» begrenses til kun å verne mot skadelige ytringer (f.eks. oppfordring til voldelige handlinger mot så små grupperinger i samfunnet at det lett kan oppfattes truende). Slikt unntak vil uten presisering bli tolket av politikere, politi og dommere slik at alt som er imot deres egen religion eller kritikk av dem selv ikke er vernet i grunnloven og kan forbys. Ingen kan holdes ansvarlig for å innhente eller gi informasjon som er nødvendig for fri meningsdannelse og sannhetssøken, og man har ikke «ytringsansvar» for andre menneskers misbruk av generell informasjon.

3. Grunnlovsfeste rett til å bevege og oppholde seg fritt i riket uten ransakelse eller annen inngripen i privatlivet, uten at det er begrunnet mistanke om kriminelle forhold. Helt tilfeldige gate eller veikontroller der det kreves promilletester eller legitimasjon skal ikke finne sted.

Avskaffe alle former for tvungen arbeide, med unntak av straffedømte personer som velger en slik straffemetode. Tvungen militærtjeneste eller siviltjeneste er slaveri og avskaffes.

Bøter skal skrives ut som prosent av inntekt fordi bøter for en rik er ubetydelig men svært skadelig for en fattig om det er samme beløp. Inndragning av ting av betydelig verdi (alt datautstyr og ting verdt mer mer enn dagsinntekt) kan kun foretas dersom tingen er brukt med eierens uaktsomme eller forsettlige godkjennelse til noe ulovlig, og kun for begrenset periode det er fare for at den blir brukt til uopprettelig skade. Dette blant annet fordi tingens verdi er tilfeldig og loven kan ikke ha tilfeldig straff i praksis selv om det ikke juridisk kalles straff. Ikke under noen omstendigheter kan en ting inndras pga. at det har skjedd et uhell ingen har noe skyld i, eller andre enn eieren har misbrukt tingen uten eiers samtykke. Inndragning av utbytte/vinning pga. noe ulovlig gjort med vilje (uaktsomt eller forsettlig) kan kun foretas overfor den skyldige eller de som ikke frivillig gir fra seg tingen og 1) beviselig kjente til at opphavet var ulovlig, eller 2) det er gave mindre enn et år siden som er i behold, eller 3) det er gave siste 5 år som er i behold til familie eller noe(n) en har økonomisk fordel av eller felles økonomi med (f.eks. samlivspartner).

En person som taper en sak kan aldri pålegges å betale mer enn 10% av erstatningsbeløpet denne evt. må betale, i advokatutgifter til motparten. Dette for å forhindre bruk av torpedo-advokater mot personer med dårlig økonomi.

Sivile søksmål om såkalt «ærekrenkelse» skal fjernes som mulighet, da det i praksis vil avgjøres basert på tilfeldigheter fordi det er umulig å beregne skade ut fra f.eks. falske påstander om «pedofili» eller «rasist». Dette for å sikre ytringsfriheten og rettsvernet til mennesker med dårlig økonomi slik at de ikke risikerer å bli ruinert av feilaktige dommer, samt at det stopper misbruk av dyre torpedo-advokater på motpartens regning. Det bør gis bøter for å krenke privatlivets fred offentlige steder der formålet er å skade andre på måter som ikke vernes av ytringsfriheten.

Fengsel inkludert varetekt skal kun benyttes for skadelige handlinger med mer enn 3 års strafferamme for å sikre bevis eller der det er fare for gjentakelse eller personen er utenlandsk statsborger og det er reell fare for rømning til land uten utleveringsavtale. Enhver form for innelåsing før endelig dom skal ha minst like god standard som moderne hoteller, og torturmetoden med bruk av glattcelle skal opphøre. Innelåsing i et enkelt rom skal kun brukes for voldelige fanger. Hjemmesoning skal kunne anvendes uansett soningstid der det ikke er fare for liv og helse. Skatteunndragelser er et typisk eksempel på hva som ikke skal medføre fengsel men kun bøter, da personen ikke anses som farlig for samfunnet.

Fengselsstraff må være basert på rehabiliteringsprinsippet og ikke hevnprinsippet, og det betyr at en har samlet straff for flere forbrytelser samtidig basert på hvor lenge det tar å rehabilitere en person summert for alle forbrytelser. Dette fordi en person som har gjentatt en forbrytelse N ganger ikke er like mange ganger mer farlig enn den som har gjort det en gang. Personligheten og kvaliteten på rehabiliteringen er mye mer avgjørende for resultatet. Den beste formen for fengsler er derfor inngjerdede men større områder med skog, jordbruk og gode boliger de de innsatte kan hjelpes til å bli gode borgere. Varigheten må under en maksverdi være individuelt basert på hvor lenge det er fare for nye kriminelle handlinger, og normal bostøtte må gis så ingen mister en normal bolig dersom de er fengslet for mindre enn 5 år.

Kriminelt rulleblad skal etter 10 år uten en eneste kriminell handling slettes dersom de opprinnelige handlingene har gitt straff på summert mindre enn 2 år fengsel og 2G i bøter, med det motiv å oppmuntre til å slutte med kriminalitet. For å sikre at personvernet ikke krenkes unødvendig skal DNA registrerings varighet være i forhold til sammenlagt tid en person blitt straffet for handlinger som er relatert til fare for kroppslig skade mot andre mennesker enten i form av vold, gjentatte drapstrusler, hærverk med risiko for personskade eller innbrudd i private hjem.

4. Vold defineres her som tilsiktet eller trusler om bruk av fysisk makt som resulterer eller kan med stor sannsynlighet resultere i langvarig helseskade.

Det må grunnlovfestes rett til å holde demonstrasjoner uten innblandelse fra politiet, så fremt de som deltar i demonstrasjonen ikke utøver vold eller har med gjenstander som er egnet til å utføre vold (våpen, stokker, pinner, steiner osv). Politiet plikter etter advarsel å arrestere personer i mot-demonstrasjoner som truer eller støyer så mye at det er umulig å spre sitt budskap, eller som nekter å legge fra seg gjenstander som er egnet til å utføre vold. Alle som deltar i en demonstrasjon uten voldsbruk bør ha lov til å maskere seg, så fremt de på forhånd legitimerer seg overfor politi, slik at det er mulig å ytre seg uten å risikere trusler fra mot-demonstranter senere.

Ideologisk religiøst/hat-basert vold og hærverk (f.eks. rettet mot politikere eller kasting av faste gjenstander som tomater og egg mot folk i fredelige demonstrasjoner) skal straffes strengt forutsatt at hele befolkningen blir advart om dette så de kjenner til lovverket. Slik kriminalitet gis minst en månedslønn og minst 2G i bot som deretter dobles for hver gjentakelse. I grove tilfeller der farlige gjenstander eller bruk av våpen brukes, skal terrorparagrafen anvendes. Minstestraffen for å fullstendig hensynsløst overfalle tilfeldige mennesker på gaten eller deres private hjem, med grov vold der det vil gi varige skader og dersom det ikke foreligger grunnlag for berettiget harme pga. provokasjoner, skal ha strafferamme 30 års fengsel dersom det er en person med psykopatisk personlighet da disse ikke lærer av straff og må fjernes fra samfunnet. Det skal opprettes en egen avdeling i politiet som utelukkende har som formål å passivt uten å bruke provokasjoner tiltrekke de som utfører slik vold i feller der de blir tatt på fersk gjerning.

Psykopatisme anses som ideologi i denne sammenheng der en person mener det er rett å skade andre til egen vinning, dvs. det som er typisk for vinning og voldskriminelle sin måte å tenke på. Ideen om at all voldtekt skader like mye og derfor straffes likt skal ikke legges til grunn for lovverket, da dette er utelukkende skapt for å dekke over at overfallsvoldtekter som begås av flest ikke-vestlige er statistisk mest skadelig. Voldelig overfall der overgriper bryter seg inn i offerets bolig eller angriper ute på gaten skal alltid straffes minst 3 ganger strengere enn andre former, fordi dette er en stor trussel mot generell frihet og ikke bare offeret.

Det må innføres en 3 gangs regel der en person som gjentatte ganger utfører vold og har en personlighet som gjør at denne ikke slutter med dette, blir fjernet fra samfunnet i minst 21 år opp til livstid da personen har vist at denne ikke kan fungere ute i samfunnet. De som ikke har statsborgerskap kjøper staten fengselsplass til i deres egen hjemland. Organisert kriminalitet i form av bevisst planlegging skal doble enhver straff, og dersom disse er utført av personer uten norsk statsborgerskap gis så strenge straffer (uten øvre grense i prinsippet) at det vil sette stopper for nesten alle omreisende bander. Alle grenseoverganger skal advare om dette.

Enhver straff skal utmåles etter summen av skade for reell eller fare for fysisk skade, psykofysisk (kroppslig smerte og ubehag), og psykisk (ikke pga. kroppslig smerte eller ubehag men verdivurderinger uavhengig av kulturelle/religiøse fordommer og andre tenkefeil). For at en person skal bli erklært utilregnelig for en kriminell handling må det sannsynliggjøres at personen har hatt ikke-selvpåført betydelig nedsatt bevissthet på tidspunktet handlingen skjedde som gjorde det vanskelig å forstå konsekvensene av handlingen. Generell psykose skal ikke tillegges betydning alene fordi psykose ikke skal være fribillett for kriminalitet.

5. Politiet sin makt overfor lovlydige borgere må reduseres drastisk. Hus-ransakelse må kun foretas etter minst 99% sikre beviser på gjentatt vinningskriminalitet, kriminelle handlinger med strafferamme normalt over 1 år fengsel, eller nød-situasjon med fare for liv og helse.

Kollektiv straff må avskaffes. En form for kollektiv straff er når loven er utformet slik at alle i en gitt gruppe feilaktig mistenkes og straffes uten subjektiv skyld for det en person i gruppen har gjort. Dette brukes der noen (f.eks. regimekritiker) straffes for besittelse av narkotika som er plantet av andre, eller utleier av bolig får straffereaksjon for andres bordellbruk uten utleiers viten.

Alle lover i landet må bruke og oppgi standard definisjoner i ordbøker og ikke eget ikke-norsk språk slik tilfellet er i dag der f.eks. ordet barn brukes om mindreårige (under f.eks. 18) og ikke som samtlige ordbøker der det er definert som prepubertal alder. Dommere må minst en gang hvert tredje år testes for evner til å føre logiske resonnementer i henhold til internasjonalt kjente og klassiske tankefeil, der dommeren uten å vite det fremstilles for en skuespiller og det føres falske beviser mot vedkommende. Spesielt prinsippsaker relatert til menneskerettigheter (f.eks. ytringsfrihet) skal dommere ofte testes for, fordi jurister ofte setter egne politiske meninger foran fakta i slike saker. De som grovt feiler på slike tester kan ikke arbeide som dommer.

Mellom alle nivåer i retten skal en innføre en ny nettbasert sentral ankeinstans som kan behandle barnevern eller straffesaker med fengselstraff (umiddelbart i hastesaker) eller over 1G i totale utgifter eller saker angående ytringsfrihet, og som aldri kan dømme noen som skyldig men kun frikjenne og stoppe videre rettsprosess dersom de finner ut at bevisene ikke oppfyller formelle krav. Disse trenger ingen spesiell utdannelse og er utplukket etter meget grundige tester blant personer med høyest evne til logiske resonnementer relevant for jobben. Det settes i dag ingen krav til logisk tenkeevne noe som medfører enormt antall justismord i strid med menneskerettighetene, fordi saker i retten kan avgjøres helt vilkårlig av jurister som bruker følelser og ikke beviser.

Enhver som er tiltalt eller siktet og som har argumentert saklig for sin sak og svart på relevante spørsmål fra motpart, kan velge om de vil fysisk møte opp til avhør eller i retten, ha video samtale over internet eller ingen av delene. Prinsipiell argumentasjon av relevant faglig karakter, f.eks. lovanalyse eller vitenskap skal leveres skriftlig og kan om ønskelig av tiltalt i tillegg leses opp i retten ordrett fra disse skriv.

Dersom beviser som er avgjørende for saken blir ignorert av dommerne i domsavsigelsen skal dommen annulleres, og samtlige dommere skal bøtelegges med så høye bøter i forhold til sin inntekt og formue at dette alvorlige samfunnsproblemet forsvinner. Det må innføres et svarskyldighetsprinsipp der aktor i saken er pliktig til å svare på grunnleggende spørsmål som er avgjørende for om tiltalte er skyldig i saken, og kan ikke henvise til at dommeren får avgjøre saken i domsavsigelsen når tiltalte ikke kan forsvare seg. Dersom aktor blir svarskyldig i avgjørende spørsmål skal saken alltid uten unntak umiddelbart på stedet mens retten pågår henlegges og tiltalte frikjennes. I domsavsigelsen må dommere kun fremlegge påstander som er ført bevis for, og alle argumenter skal være kjent av begge parter.

Det må være ulovlig for politiadvokater eller dommere i straffesaker å legge til grunn at en påstand er troverdig pga. måten vitnet fremstår følelsesmessig, hvor detaljert dennes forklaring er, eller fordi denne generelt anses for å være troverdig.

Alle vitner uansett alder må kritisk utspørres i retten og følgende kan ikke telle som mer enn 50% sannsynlighet eller bevis:

1) Et enkelt vitne eller vitne som kan ha latt seg påvirke av andre vitner. F.eks. personer som kjenner hverandre eller har blitt stilt ledende spørsmål basert på hva andre vitner har sagt i avhør. Dette forhindrer ikke bevisføring basert på kombinasjonen av vitne og andre uavhengige vitner til liknende hendelser siste årene eller sikre fysiske beviser for handlinger det er utelukket at personen ville utsatt seg for. F.eks. en voldtektssak der en noenlunde edru kvinne har risikosex med tilfeldige ukjente menn på steder der slik aktivitet praktisk talt aldri skjer.
2) Vitne som er kjent for å skade eller lyve om andre. Psykopater utgjør ca. 4% (40% av rus-avhengige og langt flere enn 4% av de som oppsøker fremmede) av de man møter i sammenliknbar situasjon som f.eks. overnatting, og man må trekke fra antall statistisk forventet falske anklager.
3) Vitne som uten at det er nødvendig (f.eks. pga. felles barn og økonomi) overnatter frivillig eller flere dager har positiv sosial kontakt med den samme person en anklager etter påstått hendelse.
4) Vitne som har kjennskap til at anklaget er offentlig kjent eller har offentlige omdiskuterte ytringer som f.eks. er i strid med politikk eller religion, og der det ikke kan bevises praktisk talt 100% sikkert at anklaget først har oppsøkt vitnet fysisk. Dette forhindrer heksejakt der politi og dommere velger å tro på absurde anklager fra f.eks. politiske motstandere fordi de er imot personens meninger, eller psykopater som oppsøker tilfeldige for å dyrke offerrollen og ønske om mediaomtale.
5) Vitne som plukker ut tilfeldig person fra stor menneskemengde uten fysiske beviser pga. dennes utseende som tilfeldigvis kan likne gjerningsperson.

Narkotika eller DNA som lett kan ha vært forurenset eller plantet (f.eks. når anklager overnatter hos anklaget eller det har vært mulig å arrangere betalt kvinne som har sex med anklaget), skal aldri regnes som bevis. Disse prinsipper må også gjelde for varetektsfengsling der det må være minst 99.9% sannsynlighet for at noen er skyldige, med unntak av nødssituasjoner der noen med 99.9% sikkerhet har/anskaffer/lager masseødeleggelsesvåpen eller samarbeider med terrorgrupper/militante stater. Varetekt skal totalforbys dersom formålet kun er «internet-fisketur» for å finne ut om noen har gjort noe ulovlig uten at det er sikre beviser på dette, for å forhindre at politiet og dommere krenker ytringsfriheten. For endelige dommer må sannsynligheten for skyld være minst 99.9% med 0.1G-1G i utgift og ikke fengsel eller minst 99.99% for strengere endelige dommer. Sannsynligheten for skyldig må begrunnes logisk og det holder ikke at det kun vedtas. Siktelse i straffesaker skal kreve minst 99% sannsynlighet for skyld.

Uskyldige som fengsles må få erstatning som tilsvarer minst 3G per måned justert for utgiftsnivå i landet de bor i, pluss 100G engangsutbetaling dersom grunnlaget for siktelsen var i strid med kjente fakta (f.eks. vitenskap), menneskerettigheter eller personen har blitt påført alvorlig helseskade (G = grunnbeløpet i Folketrygden), forutsatt at personen selv ikke har betydelig skyld i situasjonen f.eks. pga. at denne har løyet til politiet eller retten. Erstatningene skal i praksis være så høye at det settes en effektiv stopper for maktmisbruk mot uskyldige.

De som er siktet i en straffesak har krav på etter 2 første måneder å bli holdt oppdatert i sakens utvikling der det må begrunnes logisk en gang per mnd. hvorfor saken ikke er ferdigbehandlet. Det må også overfor et eksternt kontrollutvalg hver måned fremlegges dokumentasjon på sakens utvikling og at det aktivt arbeides med den så ofte det er mulig i praksis. De som er eller har vært siktet i en sak har krav på kopi (om ønskelig tilsendt i posten) av alle dokumenter i saken som forsvareren har med unntak av informasjon som identifiserer andre personer som er involvert. Det kan kreves at status som siktet fjernes innen 10 arbeidsdager dersom disse vilkår ikke oppfylles, for å forhindre at politiet trakasserer innbyggere med falske anklager. De som blir tiltalt kan kreve at saken henlegges dersom den ikke kommer opp i retten (ankeomganger inkludert) innen et halvt år for straffesaker og 3 mnd. for andre. Det skal ikke være mulig å rettsforfølge privatpersoner flere ganger for samme forbrytelse, dersom denne er frikjent tidligere av retten, for å forhindre at staten og rike mennesker kan bruke gjentatte rettsrunder som straff mot uskyldige.

6. Barneloven §4-12 og §4-21 skriver at staten kan med tvang ta barnet vekk fra noen (også mot barnets egen vilje) dersom det er «alvorlige mangler» ved daglige omsorg eller personlige kontakt og trygghet eller «overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd» eller det kan gi «alvorlige problemer for barnet» om det blir flyttet tilbake til foreldrene pga. tilknytning til mennesker og miljø der de er. For det første setter det ingen krav om bevisføring og derfor legges til grunn rent føleri basert på fri fantasi, og for det andre er det mange ulike meninger blant sakkyndige fordi det også her blandes inn uklare psykiske faktorer som vanligvis er kun ren synsing basert på egne kulturelt baserte meninger. Slike lover medfører derfor i praksis hekseprosess og må fjernes. For at de som trenger hjelp skal tørre å ta kontakt med barnevernet må det deles opp i hjelpende og inngripende, der man kan forholde seg kun til den hjelpende uten at denne rapporterer til den andre delen. Den inngripende må ha minst to sakkyndige som er uavhengig av hverandre.

Rettens og politiets makt i barnevernsaker skal reduseres til et minimum og vekk fra en totalitær modell. Uten vanlig rettssak først kan ingen gjøre vedtak om å ta (evt. kidnappe) vekk barn fra omsorgsperson(er) men kan sammen med omsorgsperson(er) sikre barna fysisk og saken må da føres for retten innen 48 timer i samsvar med menneskerettighetene dersom det oppstår en nødssituasjon som krever snarlig tiltak. Kun saker der mindreårig har vært utsatt for alvorlig skade eller fare for dette skal være relevant for tvangssaker dersom verken omsorgspersoner eller den mindreårige samtykker. Kun relevante deler av de mest oppdaterte helserelaterte journaler som omhandler svært alvorlige mentale problemer som normalt er permanente og kan medføre alvorlig skade på egne barn, eller straffedom der person har alvorlig skadet et barn, kan av retten gis tilgang til slik at barnevernet ikke har tilgang til irrelevant informasjon som lett kan misbrukes.

Påstander om at noen er eller kan bli psykisk skadet i barnevernsaker der det benyttes tvang uten barnets samtykke, skal ikke taes hensyn til om det ikke foreligger klart straffbare handlinger overfor barn som er yngre enn 12 år. I slike saker må det også bevises med minst 99.9% sikkerhet at noen ikke kan ta vare på barn i praksis. I tvilstilfeller skal en ha oppsyn med barnet noen uker for å sjekke at alt går bra. Dette for å styrke rettsvernet slik at påstander ikke kun er resultat av personlig synsing. Evt. omsorgsovertakelse skal prioritere muligheten for nære slektninger i samsvar med barnets egne ønsker om dette, og være fysisk nærmest mulig (helst samme by) uten at barnet utsettes for skade. Ordningen skal anses midlertidig og oppheves når behovet forsvinner.

Alle kommuner skal tilby omsorgsbistand dersom nødvendig så lenge ordningen ikke er dyrere enn beredskapshjem, og datalogger skal slettes etter halvt år. Mindreårige som bruker russtoffer som er farligere enn cannabis og tobakk skal gis tilbud om gratis god bolig tilknyttet skole i egne sentre langt vekk fra der de får tak i russtoffer, slik at de ikke påvirker andre til også å bruke slike stoffer. Helsetjenesten på hver skole skal rapportere til barnevern i de tilfeller det påvises at barn har blitt utsatt for fysisk mishandling. Ikke medisinsk begrunnede permanente inngrep på barn f.eks. basert på religion skal anses som mishandling og ikke gis unntak. Personer 15-17 og ferdig med ungdomskolen skal ha rett til fritt velge bosted i samme land forutsatt det er ingen unormalt stor sjanse for å bli skadet, og personen følger opp skole, arbeide eller helsemessig rehabilitering.

7. Fri handel over landegrenser for annet enn skadelige varer som medfører statlige utgifter (f.eks alkohol) eller forurenser (f.eks. bensin). Salg av naturressurser til utlandet må skattes i henhold til demokratiske avgjørelser til enhver tid, fordi utlendinger kan ikke ha eierskap over landets naturressurser. F.eks. dersom utenlandske investorer bygger ut vannkraftverk i Norge må de betale avtalt skatt for utnyttelse av naturressurser senere, og kun får lisens til å ta ut naturressurser for begrenset tid som ikke må overstige 20 år. Eiendomsrett til naturressurser er felles for hele landet.

8. Avkriminalisere og fjerne enhver tvangsreaksjon for frivillig seksuell handling over seksuell lavalder. Omsorg og beskyttelsesansvar for de som har dette vil fortsett gjelde, slik at misbruk av det er å betrakte som skade.

Alle lover mot sexarbeid må (slik FN også mener) fjernes. Fordi det ikke bør registreres hvem som driver med dette, det er ofte ikke egnet som inntekt mer enn 5 år, og staten risikerer å bli hallik dersom ubetalt restskatt må betales, så bør denne aktivitet pga. stor helserisiko være skattefri.

9. Avkriminalisere og fjerne enhver tvangsreaksjon for bruk av rus-stoffer for tilregnelige personer over 18 år, fordi alle har rett til å bestemme over egen kropp. Regulert salg basert på alder, IQ, og mengde må tillates for salg av rus-stoffer som er lite skadelig i forhold til alkohol (f.eks. cannabis og nikotin). Heroin må tilbys alle stoffmisbrukere så de ikke kjøper fra kriminelle. Alkohol er mer skadelig for samfunnet. Ingen har dødd av cannabis og det er ikke avhengighetsskapende slik tobakk er.

Personer over 18 år som misbruker alkohol eller andre former for rus-stoffer og blir beviselig ute av stand til å arbeide pga. det skal evt. få utlevert matkuponger og betalt husleie direkte av staten slik at en sikrer at penger ikke brukes til rus. De må også følge et opplegg for av-rusning og kan ikke få uføretrygd før de har vært rusfrie i flere år.

10. Det sosialistiske skolesystem ekskluderer en rekke personer selv om de har høy IQ og kan gjøre det godt i arbeidslivet fordi elevene tvinges til å lære fag utelukkende pga. hva politikere personlig «føler» er prestisje. Meningsløse tester på evnen til å huske mest mulig av irrelevante fag fungerer slik at en får overrepresentasjon av personer som tenker kollektivistisk og derfor liker de fag autoriteter gir prestisjestatus, noe som kun fungerer bra i rutinepregede fag der selvstendig tenkning har liten betydning som f.eks. vanlige helsefag og språk. Derfor må dette erstattes av en modell der en kun må lære det en trenger for et gitt arbeide, og der obligatorisk oppgaveløsning og muntlig eksamen basert på egne besvarelser (for å vise en forstår alt en skriver) erstatter hukommelsestester som er irrelevante for det virkelige arbeidsliv. Skolen må ha fleksibel timeplan så elever kan tilpasse tiden de ønsker å møte opp. Fysiske lokaler må være varierte for yngre elever så de ikke kjeder seg. Administrerende direktør Per Kirchner i Novicell skriver: «I de mer enn 20 åra jeg har jobbet som bedriftsleder har jeg aldri – og jeg mener aldri – sett sammenhengen mellom høye karakterer og suksess i arbeidslivet. Jeg har sett toppstudenter falle fullstendig gjennom på en arbeidsplass, og jeg har sett mange unge uten gode karakterer blomstre opp og få kjempesuksess». Dette betyr fjerning av obligatorisk skolekunnskap som ikke alle trenger slik at en lar alt som er unødvendig for å klare høyskoleutdanning være valgfritt (f.eks. norsk sidemål, historie, samfunnsfag, religion osv).

Videregående skole skal ikke lenger være et krav for å komme inn på høyskoler eller universitet, så fremt en har meget gode språklige norsk og engelsk-kunnskaper samt behersker grunnskolematematikk. Engelsk-kunnskap skal i grunnskolen heves til videregående nivå og nytt fag filosofi skal innføres for grunnskolen der alle skal lære om tenkefeil, logikk, begrepsteori, etikk, metapolitikk og litt om religioner men på en objektiv måte som ikke fordekker evt. voldelige oppfordringer slik som i dagens skolesystem. Elever som beviselig mobber andre fysisk skal få valget mellom vaskejobb etter skoletid eller bli utvist fra skolen permanent og flyttet over til spesialskole. Varigheten på vaskejobben skal dobles for hver gang de mobber noen deretter, og også gjelde psykisk mobbing et år frem i tid dersom de er tatt i fysisk mobbing en gang før.

11. Skatt på formue og arv skal fjernes da dette skader privat næringsliv slik at utenlandske investorer får fordeler av å eie ting i Norge.

Det skal ikke være mva. avgift på medisiner, undervisningsmateriell og sunne matvarer.

Årlig skatt på primærbolig på vanlig størrelse må fjernes fordi dette skader husholdninger med lav inntekt spesielt mye. Eiendomsskatt på tomt kan kun tillegges dersom det er tomtemangel, ikke på første 800 kvm. for tomter som brukes til primærbolig utenfor bysentrum, og primært på areale som er lite i bruk.

Mva. avgift som tilsvarer 70 kvm. ny bolig utenfor sentrum bør være mva. fritt, forutsatt at boligen oppfyller standard byggekrav og har null-utslipp av forurensende avgasser (NoX, Co2). Skattefradrag for boligrenter bør fjernes (dette tilsvarer ca. 2% av statsbudsjett hvert år) og gjenstående mva. som tilsvarer lån for 70 kvm. ny bolig utenfor sentrum tilbakebetales med engangsbeløp.

12. Avkriminalisere aktiv dødshjelp for personer over 25 eller over 18 år og permanent alvorlig syk forutsatt at de får god tid til å tenke over saken (3 mnd), ikke er psykotiske på en slik måte at de ikke forstår konsekvensene, og det gjennomføres for personer under 30 år eller som har omsorgsansvar for barn grundige undersøkelser for å sikre at det ikke skyldes problemer som lar seg løse. Dess yngre en person er, dess mer grundig må dette gjøres. Det må også sannsynliggjøres at dette er et permanent ønske.

13. Privatisere kongehuset og statskirken samt fjerne alle referanser til monarki, kristendom og ekteskap fra lovene, grunnloven inkludert. Alle statsborgere skal ha like rettigheter uavhengig av gener og tro, og det skal være 100% skille mellom stat og religioner.

14. Alle skjemaer fra privatpersoner til det offentlige må være mulig å sende inn via bank-id og internet. Alle regninger fra private må dersom ønskelig sendes på email eller bank-id beskyttet system, der purregebyr første 3. mnd. ikke kan overstige reelle rentetap og evt. kostnad for å sende ut gebyr for fysisk post minst en måned etter at det evt. er sendt via email eller bank-id første gang. Dette for å minimere fysisk post mest mulig.

15. Avskaffe alle statlige utbetalinger til massemedia eller foreninger og trossamfunn og ha normalt mva. nivå for de deler av litteratur og massemedia som ikke har faglig innhold og ikke egnet til språkopplæring for skoleungdom. Enhver type fagbøker eller tegneserier, magasiner og bøker med språklig korrekt tekst for personer i skolealder vil dermed være mva. fritt.

16. Mentalt tilregnelige personer (ikke schizofrene eller alvorlig demente) med 1) IQ minst 100, 2) alder over 25 år, 3) ikke har utøvet grov vold eller ran/innbruddskriminalitet siste 15 år, 4) ikke har misbrukt våpen før, bør få tillatelse til å kjøpe og oppbevare godkjent type våpen. Godkjent våpen bør ha liten magasinkapasitet for bruk til selvforsvar, forutsatt at våpenet har en sikkerhetslås for å forhindre uvedkommende bruk lik vanlige mobiltelefoner, samt at første skudd etter en gitt tid uten bruk må kontrolleres av en mekanisme til å være løsammunisjon.

Det skal i ulike områder og tidspunkter prøves ut ulike våpentyper (elektrosjokk, kuler) og om det ikke øker kriminalitet på permanent basis på disse områder og tider gis bæretillatelse for personer som ikke er ruset med identiske regler som for kjøring av bil, med unntak av gitte offentlige avgrensede områder som f.eks. handlegater i åpningstid, skoler, sykehus og kulturhus. Bedrifter kan nekte privatpersoner som bærer våpen adgang. Det skal være strenge straffer for å misbruke slikt våpen annet enn i nødvendig selvforsvar der en selv ikke startet å være den aggressive part.

Det er ingen statistikk som viser sammenheng mellom økning av våpen og økning av personskader i et samfunn. I UK to år etter forbud mot våpen i 1997 ble det mer økning av vold både med og uten våpen enn reduksjon i antall våpenlisenser. Kriminelle får tak i våpen uansett, og det er faktisk ikke slik at medlemskap i våpenklubb eller å ta jegerprøven øker en persons moral. Få land har flere våpen og mindre våpemisbruk enn Norge, og det er uetisk med kollektiv avstraffelse av gode borgere av landet som har våpen bare fordi noen få misbruker disse.

17. Psykiatri og psykologi skal annet enn i utredninger for trygdesaker, akutte kriser og kriminelle saker betales privat, da det er mye bedre å bruke pengene på boliger fordi 80% av de med psykiske lidelser har det pga. fattigdom og boligmangel. Dette er dokumentert i denne artikkel som tar for seg 34000 personer. I denne forbindelse skal all tvangsmedisinering i psykiatri avskaffes totalt, og personer over 16 år skal aldri kunne bli tvangsinnlagt om de ikke beviselig skader andre mennesker eller alvorlig skader seg selv og samtidig er så psykotisk at de ikke kan svare på elementære spørsmål alle mennesker kan svare på (f.eks. deres navn og bosted og annet som beviser at ikke forstår hva de gjør).

18. Det er et stort problem om nesten alle skoler og universiteter er statlige, fordi de ansatte da blir avhengig av staten for sine inntekter og dette kan påvirke måten de underviser på. Derfor er private skoler og universiteter svært viktig å sørge for har like økonomiske vilkår som statlige, slik at de statlige ikke får fordeler pga. gratis tomt og bygningsmasse.

Alle statlige skoler skal tilby kantine der elevene med kortbetaling kan ta ut sunn mat 3 måltider per dag, og foreldre betaler for råvarene men ikke noe annet.

Gym garderober skal ha låsbare skap i stål og det skal være flere avlukker for omkledning i garderobe for de som ønsker dette, samt alle dusjer skal ha avlukker. Gymfag skal ha valgfrie aktiviteter i hver time uten noen påtvunget separering av kjønn.

19. Ingen statlige skoler skal forskjellsbehandle folk pga. religion og ideologi, slik at dersom vanlige religiøse plagg og symboler godtas må også vanlige ikke-religiøse plagg og symbler som dekker samme deler av kroppen godtas. Fordi det ikke er en menneskerett å påtvinge andre uønsket informasjon hele tiden, må offentlige kontorer og skoler enten ha forbud mot slike eller pålegges å ha både områder inne og evt. ute som er fri for slike der ekstrakostnadene for dette faktureres de som bruker provoserende informasjon, reklame, religion eller politikk i form av plagg og symboler. Private må selv velge å akseptere slike, innføre liknende regler eller totalforbud.

20. Tvungen trygdeavgift for å spare opp til høye pensjoner skal fjernes fordi mennesker må selv få lov til å styre sin egen økonomi i yngre alder slik at en f.eks. kan nedbetale gjeld fortest mulig. Dette gjør lavere skatt mulig. Den delen av pensjon og trygd som utbetales av staten og som ikke kommer fra oppsparte midler (statlig eller privat) fra tidligere personinntekter skal være lik for alle. Alle trygdede skal få ca. 2.3G per år fra staten + eventuelle opptjente poeng fra folketrygdfondet i Norge og andre fond de selv har betalt inn penger på.

21. Merverdiavgift settes lik 25%. Arbeidsgiveravgift 15%. Bedriftsskatt, utbytteskatt og skatt på kapitalinntekter settes til 25% som er normalt i Europa. Skjermingsfradraget fjernes fordi dette kan gi millioner i skattefri privatinntekt. Alle andre private inntekter utover dette skattes ca. 45% inkludert trygdeavgift med bunnfradrag 2.6G (grunnbeløp).

Det skal ikke være revisorplikt for bedrifter under 10 ansatte. Avtaler mellom bedrifter og arbeidstakere(e) og deres fagorganisasjoner skal staten ikke blande seg borti om ikke FN menneskerettighetserklæring brytes, delvis fordi dersom det er forbudt å ansette flere midlertidige arbeidere eller til en viss lønn, kan det medføre at bedriften ikke ansetter noen i det hele tatt. Fjerne løyve systemet som gir tillatelse til å drive visse typer forretninger og erstatte med et offentlig register over beviselige kvalifikasjoner. Mesterbrev skal kun kreves i byggeprosjekter der andre enn byggherren kan påføres tap.

22. Offentlig helsevesen skal eksistere der private ikke kan tilby bedre tjeneste i samme områder. Helsekøer skal forsøkes minimeres ved at sykepleiere kan ta seg av rutinejobber som utskrivning av medisiner og det innføres et markedsjustert (basert på generelle private kostnader for ulike behandlinger) statlig finansiert stykkpris system for sykehus slik at det ikke lenger er lønnsomt for leger å nedprioritere krevende pasientgrupper.

23. Miljøvern: Bygging av sykkel og gangveier i god avstand fra bilveier for 10 milliarder kroner i året som finansieres av veiavgift og miljøavgifter på biler i samme område. Unødvendig støy som f.eks. fyrverkeri, høy musikk, slagstøy i form av ballspill, skateboard eller værktøj som sprer støy hundrevis av meter vekk må med få unntak der det er helt nødvendig, kun være lovlig i egnede avgrensede områder.

Vindturbiner må bygges langt fra tettbebyggelse og de viktigste naturområder fordi de skaper problemer i form av lyd og skyggestøy. Dersom vindturbiner må bygges i nærheten av boliger må disse få kompensasjon for hva det koster å flytte et like kostbart annet sted.

Fordi strøm kommer fra naturen alle eier må staten sørge for at det ikke selges ut så mye strøm til utlandet at det blir for lite strøm til norske innbyggere. Dette kan f.eks. gjøres med å sikre at vannmagasiner har minst median fyllingsgrad før det kan selges til utlandet. Med unntak av tidspunkter på døgnet det er for lite strøm må det settes maxpris på strøm for husholdninger på kroner 0.5 inkludert mva. per kwt. opp til 5000 kwt. per mnd. I krisesituasjoner der Europa mangler strøm kan det gis strømstøtte til bedrifter i henhold til vanlig regelverk i EU.

Det bør være statlig utbygging av ladestasjoner til el-biler over hele landet samtidig som det også innføres avgifter på støyutslipp fra biler målt individuelt for hver eneste bil, der også støy fra bildører når de lukkes er med i beregningen. Toll og årsavgift på biler skal fjernes og erstattes med GNSS-systemet (Global Navigation Satellite System) slik at avgifter beregnes etter vekt, hvilke vei som kjøres på og hvor mye kjøretøyet forurenser. De som kjører for fort skal automatisk få beskjed om dette via kontrollpanelet på nye biler, men det må ikke være slik at det er mulig for annet enn datasystemet i bilen å loggføre hvor man har kjørt lovlig. Alle nye biler som er ment til vanlig privatbruk bør pålegges å kunne kjøre de første 200 km. bykjøring på hydrogen eller el-drift, og kostnaden for batterikapasiteten som tilsvarer slik rekkevidde må refunderes av staten inntil prisen på batterier er halvert fra år 2020. Biler bør også ha som krav at de har støyfri dørlukking og et system innebygget som gjør at bilen kan stoppe automatisk i en nødssituasjon når f.eks. føreren ikke responderer eller det kommer hindring i veibanen rett foran. I tilegg bør bilene også ha som krav om et automatisk kjøresystem som forhindrer bilen å kjøre over i feil veibane.

Alle fergekaier som selger drivstoff skal tilby strøm og tømming av toaletter for båter. NOx og svoveldiokssid utslipp fra boliger skal forbys der det kan leveres strøm fra ledningsnett mindre enn 100 meter unna dersom man forurenser for personer som ikke har godtatt dette. Krav om balansert ventilasjon skal kun gjelde boliger over 50 kvm p-rom. For private boliger skal det være lovlig med 10 cm ekstra tykkelse på ytre betongvegger i forhold til lovlig bebygget areal for trevegger, fordi staten pålegger god varmeisolasjon som medfører at betongveggen ikke kan være mindre enn 35 cm.

Alle typer fly over landet pålegges støyavgift som i snitt per sete vil være kr. 500 avhengig av strekning etter at det finnes tog som ikke tar mer enn 3 timer mellom de samme byene (f.eks rørtog med hastighet minst 700 km/timen).

Det skal bygges dobbelsporet tog nær byene for å avlaste veinettet. Disse tiltak finansieres med bensinavgifter som kan heves fra dagens nivå mot at toll på nye biler fjernes slik at gammel forurensende bilpark blir fortest mulig skiftet ut til biler som bruker mindre bensin. Pga. skadelig støyforurensing fra bilbruk bør bruk av bil 2100-0700 samt søndager ha så mye høyere støyavgift at utvidede åpningstider for butikker ikke genererer mer bilstøy. Eneste alternativ til dette er å beholde strenge regler for åpningstider til butikker for å forhindre økt bilstøy, noe som er god løsning på forurensningsproblemet fra biler.

Forurensning fra biler er ikke det eneste problemet som må løses med statlige reguleringer. Støy fra naboer er et problem fordi det private marked konsekvent praktisk talt uten et eneste unntak unnlater å støyisolere vegger og gulv utover det som er absolutt minstekrav fra statens side. Derfor må minst halvparten av nye leiligheter og rekkehus i vanlige boligområder utenfor sentrum for å få mva. fritak pålegges å bygge rom i rom konstruksjon der hver boenhet har egne vegger, gulv og himling som ikke deles med naboen.

Internasjonalt bør landet arbeide for avtaler for bevaring av regnskogene. Å begrense innvandring fra ikke-vestlige land er utover dette det beste for miljøet fordi overbefolkning er det største problemet ifølge The Royal Society Science Policy Centre report 01/12.

24. 10% de første 10 år, deretter 5% av statsbudsjettet skal brukes til infrastruktur (tog, vei, skoler, barnehager osv.) og grovplanering med vann og kloakk for å klargjøre bygging på nye tomter i utkanten av byene. I tillegg må staten for hele landet finansiere nødvendige veier til buss og transport.

Det må bygges student og omsorgsboliger samt til andre vanskeligstilte som private ikke bygger nok til. Nye byområder i større byer (over 50000 innbyggere) med gode sykkelveier med mer enn nok studentboliger på ca. 30 kvm. der høyskoler og universitet flyttes. Mulighet for å bygge høyere i sentrum men bevare alle grøntområder der.

Markagrensa skal fjernes i så stor grad at en kan bygge boliger til kostpris utenfor sentrum uten å måtte betale dyrt for tomt. Eksisterende turstier og nærliggende natur som er betydelig i bruk vil fortsatt kunne vernes mot utbygging.

Bygging av boliger til studenter, pensjonister og andre med dårlig økonomi er viktig for å sikre at folk slipper å leve i fattigdom noe som skaper både sykdom og kriminalitet. Kostnaden på langt sikt for staten er omtrent ingenting fordi gevinstene er så store i forhold til byggekostnader. I tillegg til dette bør staten øke bostøtten så den samsvarer med faktisk kostnader for gjennomsnittbolig i vanlige boområder en halvtimes busstur fra sentrum slik at ingen sitter igjen med mindre enn SIFO satser etter at dette er betalt.

For å sikre at lavtlønnede får lån til bolig må det eksistere en husbank som gir lån til førstegangs etablerere, som også gjelder de som ikke har fast inntekt fra trygd og pensjon. Dette lån skal dekke en moderne bolig på 50 kvm i utkanten av alle byene.

Økonomisk sosialhjelp må gis selv om noen eier egen normal bolig. En unngår slik den absurde situasjon at den som tilfeldigvis er uten jobb en periode må bruke opp alle sparepengene sine som kunne vært brukt til å kjøpe bolig senere, slik at sosialhjelpen i praksis kan medføre at personen aldri får seg bolig men må betale mye mer tilbake i form av husleie enn det sosialhjelpen ville ha vært i utgangspunktet. Det bør kreves at alle gjør noe fornuftig etter egne evner, f.eks. tar utdannelse, arbeider med noe samfunnsnyttig eller passer (egne) barn. Det settes en grense på hvor mye en kan tjene i ekstra inntekt når en mottar økonomisk sikkerhet fra staten (f.eks. opp til 50% av inntekten).

25. All vanlig utdannelse skal finansieres etter statlig utbetalt stykkpris system der elev eller student får fast utbetaling i forhold til markedsjustert normalt kostnad for gitt utdannelse der undervisningen fysisk følges. Lærebøker, datamaskin og eksamensutgifter betales selv. Hver kommune må ha minst en barne og ungdomsskole med ledige studentboliger på selve skoleområdet av god kvalitet til hver elev som har behov for dette. Dermed kan de som er mindreårige bo for seg selv og slippe å bli tvangsplassert der de ikke ønsker å være. Forutsetningen er at de følger undervisningen på skolen hver dag uten å ruse seg eller drive kriminalitet.

Alle må ha lovmessig rett til egen PC med Internet, men det kan settes begrensning for Internet bruk nattestid dersom det går utover skole dagen etterpå. Barn må bo i Norge eller ha godkjent opphold i utlandet. Det må være mulig å ta hele grunnskoleutdanningen over internet for de som har spesielt behov for dette pga. helsemessige årsaker eller lang reiserute.

26. Mindreårige der andre har forsørgeransvar får ca. 0.5G-1G per år avhengig av alder økonomisk sikkerhet, dersom husholdningen har dårligere økonomi enn 2 ganger vanlig leveomskostning etter SIFO standard. Personer som har forsørgeransvar for seg selv (studenter inkludert) får om de gjør noe fornuftig som gagner samfunnet på lang sikt (f.eks. passer barn og kan snakke perfekt norsk, prøver å få jobb, studerer osv.) 1G per år + bostøtte til en moderne og god bolig utenfor sentrum. Borgerinntekt (minstelønn for alle uansett hva de gjør) må testes ut i begrensede områder for max en person per husstand som forsørger seg selv, da robotisering av samfunnet i fremtiden kan gjøre dette mulig i praksis.

En av foreldre til nyfødte barn kan få økonomisk sikkerhet lik de som er trygdet + bostøtte i opptil et år, dersom denne har forsørgeransvar. Dette fordi en må regne med en rehabiliteringsperiode etter fødsel der personen ikke kan fungere normalt. Personer som aldri har kontakt med sine biologiske barn skal ikke betale noen bidrag for dem da dette er identisk situasjon i praksis med at noen er adoptert bort. Alle statlige utbetalinger skal stoppes dersom noen driver med samværssabotasje mer enn et halvt år. Reglene om DNA-ansvar er i strid med prinsippet om at mennesker er kun ansvarlig for sine frie valg – dersom de har gitt vekk ansvaret 100% for et barn så mister de samtidig sitt eget ansvar 100%.

27. Smittevernlover pga. influensavirus i form av nedstenging av forretningsvirksomhet eller fri ferdsel i naturen er et overgrep mot det frie marked, og skal forbys. Staten må betale alle kostnader for tvungen stenging av privat næringsliv dersom dette skulle forekomme. Det skal være nok lagre til hele befolkningen for nødvendig smittevernutstyr som takler influensa med minst 20 ganger høyere dødelighet enn normalt. Fornuftige tiltak i ekstreme tilfeller med langt farlige sykdommer enn influensa kan være karantene (i egen bolig om mulig) og pålegg om bruk av karbonfiltermaske. Påtvungen (også i form av bøter) medisinsk behandling mot smittsomme sykdommer må ikke finne sted. Generelt er godt utbygget internet for mulighet til å arbeide hjemme og selvkjørende biler som kan ta over for kollektivtransport de beste tiltak mot smittespredning.

John Hopkins Institute for Applied Economics og Global Health har laget en vitenskapelig studie basert på 34 studier plukket ut fra 1048. Konklusjonen i rapporten som ble utgitt 2022 er at det ikke finnes beviser for at nedstenging av samfunnet angående covid-19 i årene 2020-2021 har hatt noen betydelig reduserende effekt på antall dødsfall. Side 40: Overall, our meta-analysis fails to confirm that lockdowns have had a large, significant effect on mortality rates. Studies examining the relationship between lockdown strictness (based on the OxCGRT stringency index) find that the average lockdown in Europe and the United States only reduced COVID-19 mortality by 0.2% compared to a COVID-19 policy based solely on recommendations. Shelter-in-place orders (SIPOs) were also ineffective. They only reduced COVID-19 mortality by 2.9%.

28. Alle barnehager skal finansieres etter statlig utbetalt stykkpris system (i forhold til markedsjustert vanlig kostnad) dersom husholdningen har dårligere økonomi enn 2 ganger vanlig leveomkostning etter SIFO standard. Utover det skal en betale selv avhengig av inntektsnivå slik at de rike betaler barnehage selv da de ikke trenger statlig støtte til dette.

Krav om antall ansatte fjernes og det gjøres en individuell sikkerhetsvurdering i hvert tilfelle avhengig av barnehagens tekniske standard og beliggenhet. Store nok barnehager med normalt over 100 barn bygges av staten dersom det private ikke klarer å fremskaffe slike. Barnehager skal selv kunne bestemme om kun kvinner skal ta seg av barn i rom der det foretas avkledning, dersom det ikke er kamera eller flere voksne tilstede. Det feministiske prinsipp om likestilling er til hinder for barns sikkerhet og avskaffes når det går utover barns sikkerhet. Barn bør få et vanntett armbånd (overvåket via sentral) som er umulig å ta av uten rett kode. Dette kan ha kamera i ulike retninger, mikrofon, høyttaler, vanndetektor, mobilt internet og sende dens posisjon og bilder dersom det er mennesker i nærheten på steder som ikke er markert sikre i offentlig database.

29. Utvikling av Internet-styrte aktiviteter med f.eks. fjernstyring av roboter i en bedrift for å tilrettelegge for uføre og arbeidsløse som ellers ikke kan finne egnet arbeide. Med økonomisk sikkerhet som utgangspunkt trenger ikke lønnen være høy per time. Arbeidsledighet er roten til mye problemer i samfunnet og lite lønnsomt for staten. Alle mennesker kan arbeide dersom forholdene legges tilrette for hver enkelt og det er mange typer arbeide å velge mellom.

All obligatorisk utdannelse og mesteparten av universitetsutdannelse skal tilbys over Internet. Det må opprettes et kommunikasjonssystem koblet til folkeregisteret for alle landets innbyggere der også alle andre land kan være med på prosjektet. Systemet skal kun gi en fast konto med personlig profil til hver innbygger og ingen kan miste kontoen men må forholde seg til loven i landet hva som kan ytres. Alle skal kunne bruke alias for navnet som kan endres en gang i måneden av hensyn til de som ikke kan gå ut offentlig med sine meninger. Det må opprettes faste faglige diskusjons og nyhetsgrupper innen alle kategorier (liknende universitetets news-groups system). Tilgang til grupper kan kun midlertidig sperres i første omgang en dag, deretter dobles tiden gradvis opp til max et år med gjentatte grove personangrep eller annen irrelevant støy. Hver seriøs gruppe må ha en useriøs undergruppe der personangrep er akseptert så lenge det er innenfor loven i landet. De som flagges for mange personangrep på seriøse grupper kan folk velge frivillig å automatisk ignorere. Et slikt system som beskrevet her gir veldig høy grad av vern for barn og unge mot voksne overgripere som utgir seg som mindreårige.

30. Kun statsborgere som fyller 18 år stemmeåret og forstår godt norsk eller engelsk skal ha stemmerett, og det må være mulig å sende denne inn over internet med bruk av bank-ID, der logger slettes etter at valget er gjennomført og godkjent. For å få riktig data samlet inn til statistisk bruk for kjønnsfordeling, må alle personer registreres om de har eller ikke har DNA basert på Y kromosom (født mann) i folkeregisteret. Transseksuelle som alltid kler seg ut som motsatt kjønn kan om de ønsker det benevnes med T i passet isteden for M eller K. Dersom noen påkledd men ikke avkledd ser ut som motsatt biologisk kjønn kan de velge K- (engelsk F-) eller M-, og K+ (F+) eller M+ dersom de også avkledd ser ut slik. Denne formelen kalles her 24T som er forkortelse for 2 genetiske kjønn + 4 visuelle kjønn + Transer som kler seg ut som motsatt genetisk kjønn.

Utover de punkter som er nevnt ovenfor (med unntak av innvandringspolitikk som er behandlet i egne punkter nedenfor), skal avgjørelser på statlig nivå primært styres etter folkevilje basert på spørreundersøkelser eller direkte-demokrati og begrenses til det som er absolutt nødvendig for at samfunnet skal fungere. Frihet skal etterstrebes i størst mulig grad.

Innvandring, asylsøkere og flyktninger

Nasjonalliberalistiske og demokratiske grunnprinsipper for innvandring, for å forhindre skatteøkende innvandring der eneste grense er politikeres følelser og ingen logiske begrensninger:

1. Asylsøkere og flyktninger skal kun anerkjennes som ekte dersom de tar avstand fra den ideologi som evt. har skapt problemer for dem der de kommer fra. Disse gis oppholdstillatelse i egnede mottak ulike steder i verden, fortrinnsvis nærmest der de flykter fra slik at kulturelle konflikter blir lavest mulig og kostnadene for slike mottak reduseres mest mulig så en kan hjelpe enda flere enn om en tar dem til en høykostnadland. For flyktninger fra problemområder i Afrika kan en f.eks. ha asylmottak andre steder i Afrika. For de som er fra vestlige land brukes mottak i andre vestlige land etter regler som utarbeides i samarbeide med andre land slik at en asylsøker ikke trenger å dra lengre unna enn nødvendig. Alle asylmottak for ikke-vestlige må være i ikke-vestlige land, og de som allerede har kommet til landet fra slike land settes i lukkede mottak dersom det er en risikogruppe for kriminalitet.

2. Oppholdtillatelse gis pga. tidsbegrensede opphold (som kan gis for 1 år første gang, deretter for 5 år av gangen), f.eks. ferie eller utdanning før retur til hjemland. Forutsetning for opphold er at personen har lovlig tilgang til minimums-midler å leve for på en slik måte at det ikke er plagsomt for andre mennesker. Tigging som måte å livnære seg på betraktes i samme kategori som gatesalg og må gjøres på tilsvarende godkjente områder for kommersiell virksomhet og må derfor følge fastsatte regler. Arbeide som kun utføres på internet uten fysisk møte med kunder krever ingen arbeidstillatelse (da bostedland for slikt spiller ingen rolle) og skattelegges normalt som annen inntekt.

3. Oppholds og arbeidstillatelse gis om det er mulig å sende en innvandrer ut igjen av landet og Norge trenger kvalifisert arbeidskraft som er mangelvare til normal tarifflønn (minste anbefalte lønn ifølge fagforbundene). Lønnen fastsettes etter frivillige avtaler men kan ikke være lavere enn minstetrygd for enslige slik at ingen tvinges til kriminalitet. Tillatelsen gis 3 år av gangen de første 9 år, deretter 5 år av gangen. Det gis i arbeidsperiode fulle rettigheter til helsetjenester for skader som oppstod i arbeidsperiode, og økonomisk sikkerhet / trygd utbetales i ettertid utelukkende av den skatt som er tidligere innbetalt. Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) det skal gå før statsborgerskap gis etter lovlig arbeide for personer fra land som en har økonomisk avtale med, forutsatt at de ikke har begått alvorlig kriminalitet, ikke er tilhenger av ideologi som krenker menneskerettighetene og etter individuell vurdering ikke medfører betydelig økonomisk utgift målt etter evne til å ta høyskoleutdannelse (f.eks. med SAT eller IQ score over normalen for befolkningen).

4. Opphold og arbeidstillatelse gis til de som kommer fra naboland en har gjensidig avtale med og det er stor flytting begge veier (i praksis Island, Sverige og Danmark, men kun så lenge dette ikke medfører skatteøkende permanent innvandring fra disse til Norge). Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) de må arbeide lovlig før statsborgerskap gis, forutsatt at de ikke har begått alvorlig kriminalitet og ikke er tilhenger av ideologi som krenker menneskerettighetene.

5. Statsborgerskap gis til egne biologiske barn som er født av norsk mor dersom forelder var norsk statsborger på fødselstidspunkt til barnet eller barnet er under 18 år eller fikk oppholdstillatelse før alder 18. Statsborgerskap kan kun tilbakekalles for slike barn som fikk oppholdstillatelse på feil grunnlag dersom de kom til Norge etter alder 18.

6. Opphold og arbeidstillatelse gis til de som har barn under 16 år som er norske statsborgere og mangler norsk forelder. Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) det skal gå før statsborgerskap gis. Barn født i Norge av forelder uten fast oppholdstillatelse skal ha samme statsborgerskap som forelder. Dersom hjemlandet forhindrer dette skal alle personer fra dette landet uten fast oppholdstillatelse nektes innreise i de tilfeller dette problemet potensielt kan oppstå.

7. Oppholds og arbeidstillatelse gis for 5 år av gangen dersom innvandrer over 16 år som ikke har begått alvorlig kriminelle handlinger eller er tilhenger av voldelig ideologi, inngår registrert samliv med norsk statsborger som snakker godt norsk, har fast inntekt over minstetrygd og ikke har hatt registrert samliv på minst 1 år. En skal ha følgende ekstra krav til innvandrer fra land som statistisk medfører økonomisk byrde for samfunnet: Den norske statsborger må ha bodd i landet i minst 15 år etter alder 18, ikke har hatt samliv med innvandrer som fortsatt bor i landet siste 10 år og fikk oppholdstillatelse pga. samme person, og etter individuell vurdering ikke medfører betydelig økonomisk utgift målt etter evne til å ta høyskoleutdannelse (f.eks. med SAT eller IQ score over normalen for befolkningen). Folkeavstemning avgjør hvor mange år (10 dersom intet oppgitt) det skal gå før statsborgerskap skal gis etter summert gyldig samliv med norsk(e) statsborger(e) i Norge eller utland for personer som har statlige oppdrag der, forutsatt at personen ikke har begått alvorlig kriminalitet og snakker godt norsk eller engelsk.

8. Statsborgerskap gis til adopterte barn under 18 år der norsk statsborger enten er nær biologisk familie med eller har bodd sammen med i minst 5 år, og som sannsynligvis ikke medfører utgifter for landet på lang sikt.

9. Ytringsfrihet inkluderer ikke å lære mindreårige drapsideologi, da de er for unge til å forstå konsekvensene. Det skal forbys å indoktrinere mindreårige i ideologi som oppfordrer til å utøve vold mot de som kritiserer, frafaller eller ikke følger læren, dersom dette resulterer i at minst 10% av tilhengere i yngre aldersgrupper støtter slikt politisk. Disse kan f.eks. bøtelegges til de respekterer grunnleggende internasjonale menneskerettigheter. Om det er økonomisk lønnsomt kan man evnt. betale en person for å frasi seg norsk statsborgerskap frivillig.

10. Skatteøkende innvandring er i strid med enhver form for liberalisme (fri innvandring inkludert) fordi dette ødelegger landets økonomi. Det må innføres politikk som sikrer at befolkningens IQ neste 100 år ikke synker betydelig pga. innvandring. Skattepenger skal ikke brukes til selvdestruktiv rasistisk venstrepolitikk der landets etniske befolkning blir fåtall pga. innvandring av personer med lav IQ. Ikkevestlige innvandrere må tilpasse seg moderne samfunn der kvinner ikke læres opp til å bli «hjemmeværende fødemaskiner».

Landet bør utmeldes fra enhver internasjonal avtale som ikke lar seg forene med tidligere punkter. Folkeavstemning avgjør om det skal innføres enda strengere regler for innvandring. Det som ikke er nevnt her skal primært styres etter folkevilje basert på spørreundersøkelser eller direkte-demokrati.