Psykopati

Aksistensialismen © 2024 Alpha. Artikkelen bygger på Etikk og fornuftig egoisme

Psykopatisme er et etisk system der det er rett å ofre andre for seg selv, selv om det skader disse mot deres vilje (selvforsvar ikke medregnet), og psykopati er praktisering av denne etikk. Dette kalles også for antifornuftig egoisme, ondskapens fundamentalisme eller rovdyrjungelen. Psykopaten kjennetegnes med lite fornuft og lite empati følelser og skifter mellom å være snill og slem.

Altruismen derimot sier det er rett å ofre seg selv for andre, noe som medfører den ikke krever fornuftige valg, mens fornuftig egoisme som er rettferdighet i ordets rette forstand sier at all menneskeofring strider mot menneskets natur. At noen mener det er rett å ofre seg selv for andre, betyr ikke at de klarer å leve opp til dette i praksis da det er umulig. Å prøve å leve opp til det umulige gir en dårlig samvittighet og derfor blir lett å manipulere til å gjøre som psykopatene sier. Man trenger ikke «ofre seg selv» for å gjøre positive gjerninger og hjelpe mennesker i nød og elendighet.

Det etiske systemet altruisme er i virkeligheten en moralsk felle. På denne måten får psykopatene altruister til å begå all verdens onde handlinger for seg i den tro om at de gjør noe godt for andre!

Ofre seg betyr i praksis å slave for andre der motivet ikke er til egen nytte. Ofringsmoraler kalles derfor også slavemoraler. Dermed skulle det komme klart fram at psykopati er ingen sykdom, men en av de 3 grunnleggende etiske systemer som finnes.

Det er ulike grader av hvor mye en praktiserer psykopati. Da det å plage andre gir antifornuftige mennesker maktfølelse vil de blant annet benytte dette om de har en etikk som tillater det (og det gjør etikken psykopati). De er slett ikke følelsesløse slik mange tror, selv om de ikke føler det samme mot andre som det som er normalt. Sannheten er at psykopaten har for mye destruktive følelser som denne ikke har kontroll over (typisk her er følelsen av aggresjon).

Måten psykopati praktiseres på avhenger av kultur og det politiske system. I demokratiet er det byråkratisk makt og manipulering blant skrivebordspsykopater som er det farligste, mens i fåtallsdiktatur kommer rå vold klart fram. Noen psykopater voldtar mens langt de fleste sitter i byråkratiet bak en haug med papirer og skaper store problemer uten å bli oppdaget. Spesielt blant politikere, jurister i staten som dommer og politi og andre maktutøvere er det ekstrem overrepresentasjon av psykopater, selv om det finnes hederlige mennesker der også.

Å praktisere psykopati er ikke det samme som psykopati som etikk. Med psykopater menes alle som er tilhenger av denne etikken, uansett i hvilken grad de praktiserer den. Det går an å praktisere psykopati uten å være psykopat også. Hvor mye en er psykopat avhenger av hvor mye en er tilhenger av denne etikken i forhold til de andre typer etikk. Det som teller er om en mener den psykopatiske etikk delvis eller helt er rett eller ikke, og dette kan det ta tid å finne ut. Generelt er det langt mer effektivt å si at noen anvender en gitt psykopat metode, enn å kalle dem for psykopater, fordi personangrep mot navngitte kjeder publikum og det er en fordel om de selv trekker konklusjonen at noen er en psykopat enn at andre legger «ord i munnen» på dem.

Psykopati og gener
Tvilling studier viser at sannsynligheten for at barn utvikler psykopate trekk er 80% medfødt. Sitat: «Twin studies can help distinguish between genetic and environmental determinants of violence, said Essi Viding of the Institute of Psychiatry in London. In antisocial 7-year-olds with callous and unemotional traits, Viding found, the antisocial behavior was strongly genetic in origin (a group heritability of 80%)»

En nyere studie fra 2009 viser at det er funnet en avvikende del i amygdala i hjernen hos typiske psykopater som gjør at de har lite emosjoner og derfor mangler empati og frykt. Denne vitenskapelige artikkel støtter teorien om at avviket oppstår i amygdala i form av reduserte emosjoner og senere påvirker oppmerksomhet rettet mot emosjonelt innhold, og ikke motsatt vei slik noen forskere spekulerer i. Samme artikkel viser at overaktiv amygdala kan gi motsatt problem og utløse mer følelse av redsel.

En forskningsrapport fra Florida State university i 2016 konkluderte med at det er en unik positiv sammenheng mellom grad av psykopati og grad av hvor mye noen tåler fysisk smerte i laboratorieforsøk. Dette er logisk fordi emosjoner som frykt oppleves i stor grad å komme fra kroppen via nervesystemet som også sender signaler om smerte. Sitat: «Meanness was uniquely positively associated with tolerance of the in-lab administered pain stimuli, such that individuals who scored higher in meanness were able to withstand more pain. While other studies have found that individuals with higher levels of psychopathic traits exhibit differing neural activation when viewing others in pain, the current study is the first to examine how distinct facets of psychopathy as described by the triarchic model relate to the ability to withstand pain.»

Hjerneskanning til menn og kvinner viser at amygdala i seg selv antakelig ikke er forskjellig i form av fysiske strukturen men at den er programmert av genene til å brukes bokstavelig talt på motsatt måte i form av at kvinnens emosjoner når det gjelder empati spesifikt styres av venstre hemisfære, mens for menn er det høyre del (figur 3, side 264). En empati test (side 9) viser at både for kvinner og menn aktiveres venstre litt over 2 ganger mer enn høyre del. Dette medfører at kvinner er genetisk determinert til å ha litt over dobbelt så mye emosjoner som menn og med 80% sjanse for psykopati blir forskjellen i potensiale for psykopatisk grad mellom kjønnene ca. 1.7-1.8. Dette medfører også at det er mye lettere for kvinner å huske store mengder kunnskap slik som de fleste skoler har lagt opp pensumet og dermed få bedre karakterer enn menn uten at det gir noen bedre effekt i reell jobbsituasjon da dette ikke innebærer å måtte huske store mengder ny informasjon.

https://www.youtube.com/watch?v=mzUsaXfSQDY

Det er vanskelig å trekke noen sikre slutninger om hvor mye det genetiske øker sannsynligheten for psykopati ut fra barnestudier, fordi fornuften ikke har fått mye tid til å utvikle seg og personen har ikke på dette tidspunktet bestemt seg fullstendig om denne skal velge psykopati som etikk eller ikke. Det kan også hende at tallet 80% i utgangspunktet er høyere enn det burde være. For voksne mennesker er derfor ikke sikkert at mer enn 70% av psykopati kan forklares genetisk. Det er veldig sannsynlig at psykopati ikke er defekt i hjernen men evolusjonsmessig sidegren tilpasset primitive samfunn, der fysisk maktmisbruk framfor fornuft styrer samfunnet over lang periode.

Wikipedia har en artikkel om forskjeller i vold og spesielt drap for mann og kvinne som lever sammen i parforhold: på denne siden der det står blant annet følgende: In 2011, the United States Department of Justice compiled homicide statistics in the United States between 1980 and 2008. That study showed the following:

Offenders
Males committed the vast majority of homicides in the United States at that time, representing 90% of the total number of offenders.
Young adult black males had the highest homicide offending rate compared to offenders in other racial and sex categories.
White females of all ages had the lowest offending rates of any racial or age groups.

Victims
Males were more likely to be murder victims (76.8%)
Females were most likely to be victims of domestic homicides (63.7%) and sex-related homicides (81.7%)
Males were most likely to be victims of drug- (90.5%) and gang-related homicides (94.6%)

«Domestic homicides» betyr drap innad i parforhold eller familie og kvinner er 1.7 ganger mer utsatt for dette enn menn. 63.7/(100-63.7) = 1.7, noe som gjør det sannsynlig at det er ca. 1.7 ganger flere psykopater blant menn som kvinner. Slike statistikker er langt mer pålitelige for forskjellen mellom kjønn enn hva folk selv raporterer i form av vold fra partner fordi dette gir store feil pga. ulike grader av vold og hvor ofte de utføres. Drap er noe annet enn en krangel mellom to parter der f.eks. kona kan være sint på at mannen har vært ute på byen og drukket seg full eller rotet med andre damer og gir han en ørefik, noe som ikke kan sammenliknes med alvorlig vold som skjer uprovosert noe som kjennetegner psykopater.

En psykopat kjennetegnes med at de går mye lengre enn normale mennesker og ofte ikke kjenner noen grenser – dermed ender det lettere opp i drap noe det sjelden gjør for normale mennesker uten psykopati. Normale mennesker har en viss porsjon empati og frykt for konsekvenser noe som må mangle fullstendig dersom noen dreper sin partner isteden for bare å gå fra vedkommende (nødverge ikke medregnet men det er ekstremt sjelden dette er aktuelt mens forholdet pågår og ikke er avsluttet).

Det største problemet med å evaluere psykopati ut fra voldstatistikker som ikke gjelder drap er at muskelkraft spiller veldig store rolle, noe det ikke gjør for drap fordi ulike typer våpen kan brukes som er uavhengig av muskelkraft. I rapporten vold og voldtekt fra 2014 i Norge fremkommer det på side 17: Like mange menn (16,3 %) som kvinner (14,4 %) rapporterte mindre alvorlig partnervold noen gang i livet (kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd), noe som viser menn neppe underrapporterer vold i denne undersøkelsen. Flere kvinner (8,2 %) enn menn (1,9 %) hadde vært utsatt for alvorlig vold fra partner (sparket, tatt kvelertak på, banket opp), noe som utover 1.7 ganger flere psykopater blant menn kan forklares med at menn har mer muskler, drikker mer alkohol og at ukjent antall kommer fra land der vold mot kvinner er vanlig.

Kvinner sosialiseres mye lettere enn menn, ikke bare fordi de ofte har barn å passe på men også fordi de oftere enn menn faktisk har en partner. Dette skyldes også genetiske faktorer fordi det fødes 4% flere gutter enn jenter og det faktisk er kvinner som blir gravide. Ensomheten yngre menn og ikke kvinner opplever medfører at de lettere tiltrekkes miljøer som bruker mye stoff og det dannes en drikkekultur der menn skal drikke mest mulig for å slukke «sorgene» som skyldes disse genetisk gitte forskjeller mellom kjønnene. Rekruttering til skadelig kriminalitet øker også drastisk når en kombinerer slike negative rusmiljøer med 1.7 ganger flere psykopater blant menn. Større genetisk styrt muskelmasse gjør det også langt mindre risikofyllt å utøve volds eller vinningskriminalitet om en skader andre mennesker direkte.

Ifølge boka «Brain sex» av Anne Moir og David Jessel ble tilfeldige kvinner og menn framlagt en oppgave for å gjette høyden på Torontos CN-tårn. Menns evne til å tenke tredimensjonalt hjelper ikke stort her, fordi bygningen var så langt unna at både kvinner og menn måtte gjette og anta ut fra erfaringer fra hvor høye andre hus er. Menn har ingen spesiell evne eller interesse i forhold til kvinner av å snakke om høyden på bygninger, så en kan ikke uten videre forklare forskjellen på den måten.

Forskerne prøvde å måle hvor lett kjønnene lar seg påvirke, og hadde hjelpere som prøvde å påvirke folk uten at de ga noe inntrykk av at de var spesielt kvalifiserte til å kjenne til høyden på bygninger. Testene viste at kvinner mye lettere lot seg påvirke til å endre mening enn menn. Andy Barrie (forteller): Verden er forskjellig for menn og kvinner. Hjernene er ulike. Eksperimenter har bekreftet av det er forskjeller i hjernen. Det betyr noe for hva kjønnene er best til. Men evner garanterer ikke suksess.

Motivasjon og temperament er like viktig. Heller ikke på denne måten er gutter og jenter like. Ved Rutgers Medical School studerer forskerne barn før verden har satt sitt preg på dem. Forskjeller i temperament viser seg tidlig. Barna sitter foran en skjerm og får en snor. Ved å dra i den kan de forandre bildene. Gutter og jente reagerer forskjellig når bryteren i all hemmelighet blir koblet fra. Guttene fortsetter å dra i snora. Jentene reagerer annerledes. De blir lei seg og gir opp. Forskjellen viser seg hos seks uker gamle barn. Gutter er født med mer stahet og besluttsomhet ifølge professor Michael Lewis.

Statistikken under viser grad av individualisme på spørreundersøkelse gitt til ca. 300 menn og 100 kvinner, derav 3 ganger så mange kvinner som menn av studenter snittalder 22 år. Spørsmålene angikk ikke økonomi fordi det var ikke ønskelig at dårlig økonomi skulle påvirke resultatet. Spørsmål handlet derfor utelukkende om klassisk individualisme som f.eks. ytringsfrihet og retten til å bestemme over egen kropp. Statistikken viser at kvinner er mer kollektivistiske men mindre psykopatiske, og det var ingen psykopater som var mer enn 95% individualister:

Ifølge forskningsrapport fra 2012 laget av National bureau of economic research har kvinner bare 8.2% av patenter i amerikanske eller europeiske patentbyråer. Siden dette er land der kvinner er godt representert på universiteter og har like muligheter som menn, beviser forskjeller mellom kjønnene når det gjelder intellektuelle evner. Om en undersøker hvem som leser hvilke type litteratur, vil en lett oppdage at nesten bare kvinner leser personlige blogger som har enormt antall lesere, mens menn leser tekniske magasiner og aviser som nesten ingen kvinner leser. Dermed trener menn seg opp fra ung alder til å tenke mer teknisk, mens kvinner trener seg opp til å tenke emosjonelt.

Allerede fra spebarnstadiet vises forskjellene der gutter tiltrekkes tekniske leker, mens jenter dukker. Kulturelle kjønnsroller vil senere forsterke forskjellene mer enn biologien har ansvar for. Resultatet av biologi og kultur er færre kvinner enn menn er i stand til å føre intellektuelle avanserte samtaler basert på fornuft og ikke følelser, mens langt færre menn har evnen til å føre emosjonelle samtaler på det nivået kvinner klarer.

Emosjonelt biologisk nivå kan forklare både ulikheter mellom kjønn og graden av psykopati innenfor hvert kjønn. Det er mao som en forsterker i stereoanlegget som kan genetisk skrus opp eller ned. Dersom den står på lavt forsvinner de små nyansene og personen blir lett en psykopat. Dersom den står på veldig høyt blir følelsene så dominerende at å tenke uavhengig av følelser blir vanskelig og interesser som krever noe følelsesløshet blir derfor frustrerende snarere enn spennende.

Gener har åpenbart mest å si for menneskets adferd når det gjelder ting som er relatert til emosjoners styrke. Selv om en ikke har full innsikt i menneskets hjerne og hvordan det fungerer betyr det ikke at statistikk og logikk skal forkastes av den grunn. Så langt har en altså funnet at testosteron og koblingen mellom ulike hjernedeler (i sammenheng med psykopati) er avgjørende for hvor mye emosjoner en person føler og dette gir store forskjeller både mellom kjønn og innenfor hvert kjønn og teller langt mer enn miljømessige faktorer (minst 70%).

Årsaken til psykopati
Fornuften er den egenskapen som gjør en i stand til å tenke logisk, og brukes først og fremst til å identifisere ting (finne ut hva ting er), og integrere (sette sammen) dette med annen kunnskap uten at det blir selvmotsigende. Psykopaten mangler fornuften fullstendig og dette er verifisert av forfatter av denne filosofi på logikktesten som er prestentert i epistemologi artikkelen i denne filosofi.

De som var i gruppen over 90% psykopat scoret mye dårligere på logikktesten enn de som var under 90% psykopat. For de under 90% var det jevnt omtrent samme score uansett gruppeinndeling. Psykopatene markerte seg altså som særdeles dårlige tenkere. Blant mannlige psykopater var resultatet for hver eneste en 0 poeng i logikktesten. Det var ikke nok kvinner som svarte her til å gi noe sikkert resultat men forskjellen mellom menn og kvinner i denne testen er svært liten så en kan anta at regne med at psykopate kvinner også scorer veldig dårlig på slike logikktester. Den samme gruppen mannlige psykopater men ikke kvinnelige hadde i gjennomsnitt hele 8 seksualpartnere fra de var 13-17 år gamle, og dette er over 5 ganger høyere enn alle de andre gruppene.

Dette forklarer hvordan psykopaten har klart å spre genene sine historisk – unge kvinner har veldig lett for å gi etter for en psykopat og ha sex med denne. For personer i aldersgruppen over 18 år var det ingen statistisk forskjell lengre for antall partnere, noe som tyder på at eldre kvinner er mer skeptiske til psykopatene enn de yngre (antakelig pga. dårlig erfaring). Men dette burde være en advarsel til alle kvinner som sjekkes opp for sex av tenåringsgutter – sjansen for at det er en psykopat er overveldende stor. Unge kvinner som blir gravide vil derfor med stor sannsynlighet få en unge som har samme avvikende gener som psykopatene, og må derfor være ekstra forsiktige med hvem de velger som partner.

Kombinerer en lite/ingen fornuft med lav medfølelse og sannsynligvis også lav grad av alle følelser (her emosjoner), får en oppskriften på en psykopat. Høyt aggresjonsnivå øker tilsvarende hvor mye psykopatien praktiseres og dette vil derfor variere med både alder, hormoner, gener, miljø (kultur, oppvekst, økonomisk status) som i stor grad påvirker hvor mye en person velger å fokusere på om noe skader andre. Psykopaten mangler ikke evne til empati dersom de velger å bry seg selv om hjernen skaper mindre grad av emosjoner enn andre av genetiske årsaker.

Det er enklest å forestille seg at menneskehjernen gradvis har utviklet seg til å ta imot signaler fra menneskets bevissthet og skape kjemiske reaksjoner i kroppen for å forsterke disse signalene titalls ganger. Dyr er styrt av instinkter og derfor har aldri hatt behov for denne funksjonalitet. Det var også mindre behov for dette blant urmennesket fordi fravær av medfølelse gjorde det lettere å jakte på byttedyr og fravær av leder (anarki) og spesielle ritualer forhindret psykopati å utvikle seg like lett som i moderne samfunn uten dette. Følelser som frykt og sorg forutsetter også i mange situasjoner at en person har fornuft fordi personen må da først tenke gjennom konsekvensene av sine handlinger på lang sikt og situasjonen både til seg selv og andre. Kontroll over aggresjon krever også fornuft.

Denne vitenskapelige undersøkelse beviste for første gang at psykopaten faktisk kunne føle frykt selv om det er vanskelig å avgjøre hvor mye frykt på grunnlag av en slik test. Testen var enkelt satt opp slik at psykopaten fikk et elektrisk støt tilfeldige ganger etter en gitt farge på ord på en skjerm. Psykopaten viste redsel som alle andre når det var lett å forstå at det kunne komme et støt. Men når psykopaten ble bedt om å avgjøre om ordene var skrevet med store eller små bokstaver klarte ikke psykopaten lenger å tolke fargesignalene for støt og ble ikke redd mer mens normale mennesker fortsatt ble like redde.

Psykopatens fryktreaksjon i hjernen deaktiveres altså fullstendig når hjernen er opptatt med noe annet, noe som er en enorm fordel i situasjoner der en angriper eller blir angrepet ute i naturen av andre mennesker eller ville dyr. En slik automatisk deaktivering av frykt er derimot katastrofalt i et moderne samfunn der frykt er viktig for å være oppmerksom på farer både for en selv og andre som kan komme på senere tidspunkt det være seg timer eller år.

En slik test avslører faktisk disse farlige avvikende genene men det er dermed ikke sikkert at personen er psykopat av den grunn fordi alle mennesker har fri vilje og med en god porsjon fornuft kan velge å ikke bli psykopat. Dessverre er fornuftnivået hos de aller fleste mennesker så dårlig at de i praksis velger å bli psykopater med en slik hjerne. Det dårlige fornuftnivået bekreftes av antall normale mennesker som støtter opp om psykopatene selv i et demokrati.

De som har fornuftig tenkeevne er immune mot psykopati. Siden psykopatene er overfladiske uten tenkeevne og mener det er rett å ofre andre for seg selv mangler de derfor også empati som forutsetter at en velger å tenke over andres situasjon, noe som er meningsløst om en synes det er greit å skade andre og samtidig har liten fornuft og tenkeevne. En psykopat skiller ikke vanlig ord fra ord relatert til skade på andre mennesker noe hjernescanning til psykopater bekrefter.

De mest sentrale kjennetegn i psykopatisk manipulering
Det er ingen teori psykopater er mer redd for enn logisk filosofi. Dette fordi hele deres system for å manipulere er rendyrket antifornuftig filosofi. Derfor passer psykopater på at ingen utdannelsesinstitusjoner noen gang lærer bort filosofi som faktisk forteller noe om virkeligheten som kan brukes mot dem.

Aksistensialismen er den første filosofi i verdenshistorien som avslører samtlige av psykopatens metoder for å manipulere. Psykopatens manipulering bygger på ulike grener i filosofien, og hver gren har sine egne teknikker for å hjernevaske:

Psykopatens epistemologi

Påskuddet
Psykopaten skjuler ofte sitt uetiske mål ved å argumentere for noe annet enn det virkelige formålet dersom dette andre gjør at psykopaten oppnår det samme målet men på en tildekket måte. Psykopaten vet at de fleste har tillit til psykopaten og tror på det de sier. Denne manipuleringsmetode ble ofte brukt i hekseprosessene i middelalderen der påskuddet for å utrydde politiske motstandere eller ulydige kvinner var å hevde de var besatt av djevelen. Metoden brukes svært ofte i politikk.

Massepsykosen
Psykose er ingen sykdom i filosofisk sammenheng. Psykose er her intet annet enn å forkaste fakta/sannheten med vilje. Psykopater er til de grader psykotiske etter denne definisjonen at de totalt mangler evnen til å rette opp egne feil, og de konstruerer sin egen ikke-eksisterende «virkelighet», som de ikke er villig til å argumentere rasjonelt for. I beste fall vil psykopaten spørre etter 100% sikre beviser for at de tar feil, og om en klarer dette vil de forlange 100% sikre beviser for at det ikke er feil i de sikre bevisene osv… Ingen beviser er gode nok for psykopaten, noe som viser at de ikke bryr seg om beviser i det hele tatt. Selv har de bare ubegrunnede påstander å bygge sine egne utsagn på som de tilfeldigvis har kopiert fra utdannelse, bøker eller blader uten at de forstår grunnlaget for dem.

Psykopaten bruker setninger som inneholder skjulte påstander som tar for gitt at det eksisterer formål som ikke eksisterer. F.eks. setningen «formålet med å diskriminere personen var ikke økonomisk», setter som skjult premiss at det har foregått en diskriminering. Det er veldig lett å ta for gitt dette premisset og kun deretter diskutere om det er sant eller usant om det var pga. økonomi! Angripes premisset kan den påfølgende diskusjonen automatisk forsvinne da hele problemstillingen kan være oppkonstruert fra psykopatens egen ikke-eksisterende virkelighet.

Juridiske psykopater oppkonstruerer ikke eksisterende sammenhenger som f.eks. påstått sammenheng mellom emosjoner fra den som fremsetter en påstand og graden av sannhet, eller detaljnivå til en påstand og graden av sannhet. Siden ingen slik sammenheng eksisterer i den virkelige verden er det kun følelsene til psykopaten (f.eks. hat) som avgjør hvor stor grad som skal være avgjørende for troverdighet og den graden kan være praktisk talt lik null.

I verste fall gjør kritikk psykopaten aggressiv og går med en gang i forsvarsposisjon med alt fra å legge skylden på andre, ro seg vekk fra saken med bortforklaringer til det mer ekstreme å prøve å forhindre ytringsfriheten med trusler om vold. Bruk av vold for å motsi andres argumenter er å skrive under på at en tar feil.

Å tenke logisk er det motsatte av å være psykotisk, og lite med IQ tester å gjøre da disse ikke konfronterer en person med sine følelser. Det er først når følelsene kommer i konflikt med fornuften at en oppdager om noen kan tenke logisk eller ikke. En dyktig matematiker kan f.eks. la seg styre 100% av følelser når noen påpeker feil i matematikken hans og benekte at det er noen feil der. Det spiller ingen rolle hvor mange beviser en kommer med om følelsene strider imot.

Hvis psykose betød en form for sykdom ville nesten alle mennesker vært syke, fordi massepsykoser er normaltilstanden til mennesket i form av f.eks. religioner eller andre former for kollektivisme. Årsaken til at de fleste verken oppdager at de selv eller psykopatene er psykotiske er at det er to ulike hovedtyper psykoser, hvor bare den ene typen er lett å oppdage for de fleste. Den ene er den avvikende psykose som strider mot de fleste sine oppfatninger, og som kan gjøre at en person ikke fungerer sosialt sammen med andre og bli syk av det. Årsaken er her altså ikke sykdom, men konsekvensen kan bli det. Den andre formen for psykose er massepsykoser, og det er disse psykoser som normalt er sterke hos psykopaten. Siden det er normalt å være massepsykotisk vil ikke det store flertallet oppfatte seg selv som psykotiske, og derfor heller ikke oppdage psykopatens psykoser. Flertallet oppfatter snarere massepsykosene som sunnhetstegn.

Det er psykopatene som lager massepsykosene, og de bruker dem bare når det er til egen fordel. Dette betyr at de kan skifte å være tilhenger av en massepsykose til en annen som motsier den første på minuttet, i motsetning til flertallet som stabilt er tilhenger av noenlunde de samme hele livet. Psykose her anvendes som å forkaste fakta med vilje, og ingen sykdom.

Tåkespråket
For å manipulere andres følelser og for å bryte ned deres evne til å tenke logisk benytter psykopatene et tåkete språk (kalt «floating abstractions» på engelsk). Med denne hersketeknikk defineres ord tilfeldig slik at de kan endre eller få nye meninger når som helst, og i praksis er ord uten mening eller med så mange meninger at de allikevel blir meningsløst. Denne teorien brukes så for å konstruere et tåkespråk. Dette tåkespråket lærer de så opp hele befolkningen til å bruke.

Et slikt system mangler totalt sammenheng og hierarkisk oppbygning, og er derfor fragmentert i et eneste kaos av følelser og selvmotsigelser. For å gi et eksempel: Om en vil manipulere andre til å omtale ondskap som rettferdighet, så unngår en å lage en klar definisjon på rettferdighet, men bare gir en rekke eksempler på hva en mener rettferdighet er. Når folk ikke har begreper om hva ting faktisk er, men alt flyter rundt i et kaos som det gjør når en anvender tåkespråk, så kan en bruke dette politisk til å feste hvilken som helst positiv eller negativ følelse på hvilken som helst ting. Det tar ikke så lang tid før rettferdighet blir brukt om å sensurere alle meninger som ikke passer psykopatene. Dermed har ondskap blitt rettferdighet i folk sin bevissthet, og de er ute av stand til å oppdage feilen fordi de totalt mangler begrep for hva rettferdighet er for noe.

Å definere ord er den største trussel en kan gjøre mot psykopatene, for når en har laget et solid system av begreper og dermed et klart og entydig språk kan folk tenke selv. Når folk ikke klarer å sette sammen ordene til et logisk system klarer de heller ikke å sette sammen tankene til et sådan.

Psykopatene er klar over faren med klar tale. Lærdommen er: One definition each day keeps the evil away.

Psykopatens metafysikk

Viljedeterminismen
Viljedeterminismen er verdens farligste hersketeknikk, for med den kan en konstruere årsak og virkning som det passer en.

Psykopaten hjernevasker befolkningen til å tro på viljedeterminismen, slik at en kan tillegge hvem som helst ansvar for å ha viljedeterminert andre til å mene eller gjøre handlinger. På denne måte kan en sensurere nesten hva det skal være, og dette er viktig for psykopaten for å beskytte massepsykosene mot sannheten.

Hvis noen skriver rasistiske tekster, kan en hevde de påvirker andre til å bli rasister. Man kan anklage leseren av en nettside som sprer rasistisk tekst for å «oppmuntre» til å legge dette ut fordi det gir flere klikk på nettsiden. Juridiske psykopater i politi og rettssystem bruker svært ofte det falske argumentet «ytringsansvar» for å straffe de som laster ned pornografi av personer under 18 år uten at de betaler noe for det. Det samme forbud rettes også mot tegninger og animert pornografi, og dette beviser at det er religiøs agenda og ikke ment å verne mindreårige.

Når en stiller seg spørsmålet om mennesket har fri vilje kan dette bety en rekke ulike ting som frihet fra tvang (har med etikk å gjøre), frihet fra årsaker (en er determinert av tilfeldigheter og ikke bevisste valg), eller frihet fra determinering som betyr ens valg er bevisste og dermed styrt av viljen, hvor sistnevnte er det eneste som motsier viljedeterminismen.

Bevissthet er definert her som alt en oppfatter som følelser, sanser, drømmer og forestillinger. Sjelen er den enhet som i et menneske som har bevissthet og personlighet. Viljedeterminismen er teorien om at viljen kan bli påvirket og styrt uavhengig av bevisste valg slik at en ikke kan velge å ikke la seg styre av en påvirkning, og derfor er en selvmotsigelse fordi vilje nettopp er definert som egenskap for bevisste valg. Teorien avviser derfor egentlig at vilje eksisterer og et menneske blir i praksis redusert til en bevisstløs maskin som er direkte styrt av f.eks. kjemiske stoffer i kroppen, hva andre mennesker sier, onde ånder eller gode ånder, sykdommer eller ens følelser. Dette passer ideologier som sosialismen perfekt da mennesket reduseres til et lite tannhjul i et stort maskineri som selvfølgelig styres av psykopater.

Psykopatens etikk

Dobbeltansiktet
Psykopaten har både dobbel og multippel moral og levesett. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og da må en ha flere moraler; tilsynelatende moraler som en velger ut fra situasjonen for å for å få makt, og en virkelig skjult ond moral som er psykopati. Det store humørsvingninger mellom snill og slem er resultat av dette.

For å skjule sine virkelige hensikter må psykopaten ljuge i en ekstrem grad. Merk at en løgn er å si noe en vet er galt. Dette gjelder også indirekte løgner, som å ta ting ut av sin sammenheng med motivet at det skal tolkes feil, så en kan indirekte ljuge om andre uten at det er lett å ta en for det. Honningfeller der psykopaten uten videre sier denne elsker personer de aldri har møtt før er typisk svindelmetode.

Det er i mange tilfeller ikke hva som en psykopat skriver som er direkte galt, men hva denne ikke skriver. En annen type løgn er å presentere masse fakta, og så lure inn små fragmenter av løgner slik at de ikke oppdages. Typiske eksempler på psykopate løgner er den kollektive feminismens fremstilling av kvinnen som offer for mannens ugjerninger i utallige tilfeller hvor det motsatte ofte er tilfelle.

Altruismen
Selv om psykopaten mener at det er rett å ofre andre for seg selv, manipulerer de alltid med den rake motsetning – å hevde det er rett å ofre seg selv for andre slik at mennesker underkaster seg psykopatens vilje.

Religiøse psykopater krever at man tilgir uten at den som har gjort noe urett ber om tilgivelse eller på annen måte prøver å rette opp sine feil. Dette er særlig viktig i familiesituasjoner der en psykopat kan utøve vold mot ektefelle eller barn og så kreve å bli tilgitt selv om denne bare fortsetter volden. De som nekter å tilgi psykopaten før denne beklager og prøver å rette opp sine feil trues med helvete, fordi dette er eneste måten en religiøs psykopat kan hjernevaske sine offere til å underkaste seg. Man bør tilgi den som ber om tilgivelse, så lenge det er ærlig ment. Å tilgi betyr å velge å glemme det som har skjedd uten å søke hevn.

Psykopatens samfunnssystem

Kollektivismen
Kollektivisme er et samfunnssystem som bygger på altruismens som etikk der mennesker tvinges med fysisk makt til å ofre seg for andre om de ikke vil det frivillig. At både enkeltindivider og hele samfunnet på sikt tar ekstrem skade av dette holder skjult. For å forhindre sannheten om den negative siden å komme fram erklærer psykopaten så sant denne har makt til det fullstendig politisk sensur av alle meninger som er trussel mot psykopatien, samt tar kontroll over massemedier og skoler slik at løgnpropagandaen kan flyte fritt. Her presenteres endeløse rekker med politiske løgner som løfter en ikke holder.

Det er ulike kollektivistiske samfunnssystemer som tjener psykopatene, og alle er diktatoriske med påskudd om at dette er til «fellesskapets beste». Det som holder skjult er enhver styreform der mennesket bestemmer over seg selv.

Flokken
Psykopaten anvender alle mot en prinsippet. Dette prinsippet anvendes med at en later som eller prøver å få massen som lydig gjør som lederen sier å gå mot en person eller gruppe, og meget viktig trekk for psykopaten i det spillet av makt som utøves. Derfor påpeker psykopatene hele tiden at «alle er imot deg, ingen er enige med deg», selv om dette ikke er sant. Typisk psykopatisk manipulering med bruk av tankefeilen stråmannen (lyve om andres meninger) er å si ting som «du er jødehater/muslimhater/rasist» når en person kritiserer noen få onde personers handlinger eller elementer i ideologi, for å manipulere fram «alle jøder/muslimer er imot deg». Selv gjør psykopaten akkurat det samme selv mot andre grupper.

Heksepekeren
Voldelige psykopater i kriminelle gjenger eller statlig ansatte maktmisbrukere som vil forhindre ytringsfrihet bruker svært ofte et løgnaktig «vitne» som fremsetter falske anklager tatt ut av løse lufta. Dette er en metode for å eliminere politiske motstandere og brukes i alle totalitære regimer. Bare med å lese loven i et land vil en finne ut om denne metoden er i bruk, og det er den alltid dersom loven ikke presiserer at et enkelt vitneutsagn eller vitner som kjenner hverandre aldri kan anses som bevis.

Psykopatens psykologi

Sinnssykdommen
Dette er det mest åpenbare kjennetegn for en psykopat, og brukes praktisk talt bare av slike i følgende situasjoner:

Angrep: Sykeliggjøring av andre pga. deres seriøse filosofiske og ideologiske meninger, for å få folk til å tro denne er mentalt lidende. Det er utelukkende viljedeterministiske teorier som hevder at noen er sinnssyke pga. deres meninger og/eller handlinger. Metoden ble ofte brukt under Stalin regimet i tidligere Sovjetunionen mot politisk motstandere. Dette er den moderne versjonen av «besatt av djevelen».

Forsvar: Sykeliggjøring av de en vil frata ansvar for sine handlinger. F.eks. om psykopater blir tatt for å ha voldtatt noen så sier de bare at de var sinnssyke og må slippes fri.

Stormen
Dette prinsippet fungerer slik at en dramatiserer en bagatell til det vanvittige, med å innføre flere faser der en pisker opp dramatiseringen gradvis. Dette for å manipulere andre til å tro at personen er ond og/eller for å gi personen dårlig samvittighet (mennesker med dårlig samvittighet er ekstremt lette å manipulere), og ta vekk oppmerksomheten fra sin egen ondskap som en bagatelliserer.

Selvtilliten
For å bryte ned andres selvtillit slik at de ikke stoler på seg selv men bare psykopaten, så påpeker psykopaten hele tidens andres svakheter (samt anvender stormen på disse) og negative sider og ikke de positive. Psykopaten gir derfor et ekstremt skjevt bilde av andre mennesker. Moralsk sett fører dette også til at andre går rundt med kontinuerlig dårlig samvittighet for alle de feil psykopaten påpeker, og mennesker med dårlig samvittighet er lette å manipulere til å gjøre som en vil.

Offerrollen
Bedriver det perfekte skuespill av falske gråtescener (krokodilletårer) for å få ufortjent medlidenhet, spesielt i forbindelse med tilfeller der psykopaten har blitt avslørt for sine onde handlinger. Kvinnelige psykopater anvender ofte feminismens offerrolle. Den ekstremt overdrevne trangen til selvmedlidenhet gjør at de ikke godtar at andre skal få lov til å synes synd på seg selv, og de har en utpreget tendens til å bare snakke om egen situasjon og ikke andres da de totalt mangler empati. Et typisk tegn på at en har med en psykopat å gjøre er når denne håner andres negative uttalelser om egen livssituasjon som patetisk, selv om det her ikke er snakk om overdreven selvmedlidenhet i det hele tatt.

Spliden
For å få makt over andre må en gjøre dem så svake som mulig med splitt og hersk prinsippet. Psykopaten angriper først og fremst de svakeste. Derfor er mest mulig splid (uvennskap) mellom mennesker en stor fordel for psykopaten, da denne kan presentere seg som «den eneste alle kan stole på». Å baktale andre med løgner om hva de har sagt, kan lett slå splid mellom mennesker. I politiske sammenheng kan psykopater uti seg for sine fiender og argumenter for en sak på en måte som vekker avsky (i ekstreme tilfeller kan det være soldater som kler seg ut som fienden og slakter uskyldige med massemedier tilstede).

Kjennetegn psykopaten har utover selve teknikkene for å manipulere
Selv om det er store uenigheter om årsakene er de åpenbare kjennetegn så opplagte at uenigheten her er relativt liten. I denne artikkelen blir de kjente kjennetegnene forklart ut fra psykopatens etikk:

Kald likegyldighet for andres følelser. Manglende dybde av følelser for andre. Hensynsløs likegyldighet for sin egen eller andres sikkerhet. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og da spiller det ingen rolle hvordan disse oppfatter ting. En bryr seg rett og slett ikke om andres følelser annet enn når en skal manipulere dem.

Uansvarlighet med å fraskrive seg ansvaret for egne handlinger som skader andre. Manglende hensyn til moral, lover, regler og forpliktelser på en måte som skader andre. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv. Det er bare endel av psykopatene som er kriminelle. For å få makt i samfunnet er utdannelse ofte viktig komponent, men de som kommer i konflikt med loven og derfor blir framtredende som psykopater vil de fleste naturligvis oppdage lettere enn andre.

Gjentatt svikt i å overholde økonomiske forpliktelser. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og da gidder en ikke holde avtaler selv om en er frisk nok til å gjøre det.

Manglende evne til langvarige forhold, men uten vansker med etablering av nye forhold. Tendens til promiskuøs seksuell atferd (vil ha f.eks. mange seksualpartnere). Hyppige ekteskap/samboerforhold. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og derfor bare vil ha men aldri gi. Dette fungerer dårlig i et forhold.

Anvender personangrep (mot enkeltpersoner) isteden for å angripe meninger til andre. Irritabilitet og aggressivitet som har vist seg ved gjentatte slagsmål eller overfall. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og at opplæringen i denne etikk som regel også henger sammen med en aggressiv adferd.

Manglende evne til å føle skyld eller lære av erfaring eller straff . Manglende anger etter skadelige handlinger mot andre (mishandling, tyveri osv.) Evt. unnskyldninger er bare en løgn de ikke mener. Uansvarlig foreldreatferd (kan f.eks. være omsorgssvikt av egne barn). Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, for da er det ikke noe som heter ansvar lenger. Ansvar betyr nemlig hva en må gjøre for ikke å skade andre, men psykopaten mener jo det er rett å skade andre.

Markert tendens til å skylde på andre, komme med bortforklaringer av atferd som skaper vansker. Dette følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, og da blir alt en gjør riktig og de som sier en imot gjør feil per definisjon.

Impulsivitet, manglende evne til å planlegge fremover. Manglende realistisk langtidsplanlegging. Dette følger av at psykopaten er veldig irrasjonell og derfor svært styrt av følelser.

Glatthet og overfladisk sjarm. Sosial og sjarmerende med falsk (løgnaktig) interesse for nye ting og kan synes imponerende og kunnskapsrik selv om dette ikke er tilfelle. Dette følger av at en bare later som en er interessert i alt nytt, og en har i virkeligheten bare overskriftskunnskap om ting. Putter inn veldig mange sitater fra bøker uten å forstå dem i det hele tatt. I det manipulerende spill må en være overfladisk sosial og sjarmerende for å få makt hos alle flokkdyrene som biter på kroken. Ulv i fåreklær prinsippet. Merk at psykopaten er ikke antisosial mot andre enn de som de ikke har fordel av, og det er en myte at psykopater flest er antisosial mot de fleste. For å få makt må en være sosial til en viss grad.

Overdreven selvsentrert. Storhetsidèer om egen verdi. Det er ikke noe galt å mene en er bedre enn andre, men det er galt å mene en er mer enn en er

Behov for nye impulser. Lett for å kjede seg. Dette gjelder bare den typen psykopater som har behov for dette og måten de løser dette på i forhold til andre mennesker er at de ofrer andre for seg selv. Derfor kommer gjerne slike svært mye fram i søkelyset innen kriminelle miljøer. Men også på den andre siden innen politiet.

Følelse av å ha spesielle rettigheter. Følger av at en mener det er rett å ofre andre for seg selv, for da må en ha makt og kontroll over andre. Spesielle rettigheter følger av etikken (ofre andre for seg selv).

Varselsignaler for offeret
Offere som har levd sammen med psykopater har vanligvis problemer med å forstå at det er noe galt i forholdet. Dette skyldes den massive hjernevaskingen og manipulasjonen de har blitt utsatt for over lengre tid. Forward S. (Menn som hater kvinner og kvinner som elsker dem,1988) har en liste over spørsmål som er nyttige i denne sammenheng:

Følelse av å bli kontrollert
Partneren vil ha full oversikt over hva du gjør og hvor du er. Du får ikke lov til noe uten at partneren har godkjent det. Gjør du noe uten å ha tenkt på det og uten å ha bedt om unnskyldning, blir du straffet. Er du redd for å snakke om parforholdet ditt til en god venn/venninne? Får du skyldfølelse eller føler du deg illojal ved tanken?

Ekstrem sjalusi og eiertrang
Du kan ikke hilse på noen av det annet kjønn før du blir beskyldt for å være innlatende eller flørtende. Blir det helvete hvis du danser med en annen? Blir du forhørt om hvem du snakker med eller sitter i kantina med på jobben?

Stadig nedvurdering
Partneren din har ingen respekt for meningene dine. Du er bare dum og en dust. Viser du normale følelser, får du høre at du er hysterisk, svak eller sippete. Ingenting at det du kan er noe verd, og partneren sier at han/hun er kjempesnill som holder ut med deg.

Kjefting og trusler
Får du vondord for bagateller eller for ingenting bare fordi det passer for partneren din? Truer han med å slå deg helseløs eller at han skal fortelle familien hvor håpløs dum du er?

Iskald tilbaketrekning
Straffer partneren deg med ikke å snakke til deg på noen timer eller dager? Møter han/hun alle dine forsøk på å bryte isen eller bli venner igjen med en mur av taushet? Får du en følelse at du er » luft» som blir fullstendig oversett og ikke fortjener et » hei» en gang?

Pinefull utlevering
Snakker partneren høyt  om dine feil og mangler til andre, blant venner eller i selskapslivet? Anklager partneren deg ute blant andre for å være » dårlig i senga» ? Utleverer partneren personlige ting du har betrodd han/henne?

Forvirring
Er du forvirret av brå kast i partnerens væremåte – snart snill, snart slem? Blir du usikker på om det er deg eller partneren som starter kranglene? Blir du mer og mer usikker på hva du egentlig duger til? Er du begynt å tvile på ting som du synes var opplagte før?

Du har alltid skylden
Uansett hva som skjer, gir partneren deg alltid skylden. Partneren gjør aldri feil, innrømmer ingenting, og utrykker aldri anger for noe.

Redsel for reaksjoner
Er du redd for partnerens  reaksjoner? Tør du ikke spontant si meningene dine? Tenker du nøye igjennom at det du vil si, kommer til å provosere partneren din? Følger du partnerens ord og miner vaktsomt for å se om du faller i unåde eller utløser en eksplosjon?

Statistikk for antall psykopater og altruister
Denne undersøkelsen er gjort av forfatter av denne filosofi og viser at for andelen personer med mer enn 50% psykopati er det 1.76 ganger flere menn enn kvinner. Dette er basert på 354 menn og 108 kvinner i aldersgruppen ca. 16-30 år i et datamiljø som ikke kan sies å ha stort annen fordeling av psykopati eller altruisme enn samfunnet ellers. Hver enkelt skulle sette et tall i prosent hvor mye de var enig i at det var rett å ofre seg selv for andre, og andre for seg selv (selv om dette skadet disse) der selvforsvar ikke var medregnet.

AltruismeMennKvinner
05.9%9.9%
1-101.7%0.0%
10-200.8%0.0%
20-308.6%8.9%
30-401.7%1.0%
40-5025.4%28.7%
50-604.6%4.0%
60-704.3%1.9%
70-8016.5%18.8%
80-904.3%4.0%
90-10020.5%15.8%
PsykopatiMennKvinner
049.2%66.7%
1-108.3%4.0%
10-204.6%1.9%
20-3012.2%8.9%
30-401.7%0.0%
40-5014.9%11.9%
50-600.8%0.0%
60-700.8%0.0%
70-801.7%1.9%
80-900.0%0.0%
90-1003.4%1.9%

Det var 5.3% menn og 6.9% kvinner som svarte 0 både på altruisme og psykopati evalueringen. Som det fremkommer av tabellen er dette etikk og derfor hva noen mener i teorien og ikke nødvendigvis hva de gjør i praksis. Allikevel er det på sin plass å nevne en undersøkelse fra Behavioral Study of Obedience, by S. Miligram, 1963. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67 (s. 371 – 378) eller Social Psychology in the 90’s (Kay Deaux, Francis C. Dane, Lawrence S. Wrightsman), side 207. Denne viste hvor mange menn ut av 40 som var villig til å gi elektrosjokk til en person når en autoritet ba dem gjøre det, selv om de var fortalt at de påførte offeret smerte. Ved 300 volt styrke begynte «offeret» å dunke i veggen som tegn på at det ble for mye. Resultatet var som følgende:

Volt styrkeProsent
435-450
65
375-420
2.5
315-360
20
255-300
12.5
0-240
0

Psykopati i praksis og aggresjonsnivå
Diagnosesystemene som er i bruk i dag legger all vekt på aggresjonsnivå for psykopater, slik at selv om en person bare er 25% enig i at det er rett å ofre andre for seg selv kan produktet av dette og aggresjonsfaktor føre til at personen i  praksis praktiserer psykopati mye mer enn en som er 100% enig i dette og har lavt aggresjonsnivå.

Det amerikanske diagnosesystem – DSM-IV (1994)
Psykopati betegnes her som «antisosial personlighetsforstyrrelse». Blitt noe kritisert pga. mye vektlegging av kriminalitet i forbindelse med betegnelsen. DSM-IV gir sju kjennetegn på psykopati. For å kunne si at en person er antisosial, må tre av punktene oppfylles – over lang tid. De sju trekkene er (stikkordmessig):

1. Svikt i lovlydighet ved gjentatte ganger… grunnlag for arrestasjoner…
2. Svikefullhet, løgnaktighet, vinningsforbrytelser…osv…
3. Impulsitivitet, manglende evne til fremtidsplanlegging
4. Aggressivitet, gjentatte slagsmål og/eller overgrep
5. Hensynsløs for egen eller andres personlige sikkerhet
6. Vedvarende uansvarlighet, vanskelig å holde på jobber eller overholde økonomiske forpliktelser
7. Mangel på anger etter svikefulle handlinger mot andre mennesker

Det internasjonale systemet – ICD-10
(utgitt av Verdens Helseorganisasjon)
Psykopati betegnes her som «Dyssosial personlighetsforstyrrelse». ICD-10 gir seks kjennetegn. For å få diagnosen må man ha minst tre av de seks over lang tid. De seks kjennetegn er:

1. Kald likegyldig for andres følelser
2. Markert manglende respekt for sosiale normer, regler og forpliktelser
3. Manglende evne til langvarige forhold, men lett for å starte nye
4. Veldig lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for aggressiver reaksjoner inkl. fysisk vold
5. Manglende evne til å føle skyld, eller å lære av erfaring og straff
6. Markert tendens til å skylde på andre, komme med bortforklaringer på den atferden som setter han/henne i konflikt med samfunnet.

Psykopatisjekklisten – PCL
Utviklet av den kanadiske psykologen Robert Hare (1992). PCL finnes i en norsk offisiell verson/oversettelse (Rasmussen, 1992). PCL består av 20 kjennetegn med et poengsystem. Betydningen av selvopptatthet er tatt godt vare på i PCL. To faktorer viser seg fremtredende i PCL’s system. Faktor 1. Mellommenneskelige og følelsesmessige forhold. Her måles en egoistisk, angerfri og hensynsløs måte å utnytte andre på. Her kommer også narsissistiske aspekt av selvopptatthet, storhetsfølelse og mangel på empati inn (viser en klar sammenheng med narsissistisk personlighetsforstyrrelse). Faktor 2. Ni kjennetegn som samler seg om lovbrudd og impulsivitet. Måler lav frustrasjonståleranse, kort lunte for aggressive reaksjoner, antisosial atferd fra ungdommen av og fremover med kriminalitet:

1. Glatthet/overfladisk sjarm
2. Egosentrisk/storhetsideer om egen verdi
3. Behov for nye impulser/lett for å kjede seg
4. Patologisk løgnaktighet/bedrageri
5. Bløffmakeri/manipulering
6. Manglende anger eller skyldfølelse
7. Manglende dybde av følelser
8. Ufølsomhet/mangel på empati
9. Parasittær livsstil
10. Oppfarende/dårlig kontroll over sinne
11. Promiskuøs seksuell adferd
12. Atferdsproblemer før fylte 12 år
13. Manglende realistisk langtidsplanlegging
14. Impulsivitet
15. Uansvarlig foreldreatferd
16. Hyppige ekteskap/samboerforhold
17. Ungdomskriminalitet før fylte 15 år
18. Svikt under prøvetid eller løslatelse
19. Manglende ansvar for egne handlinger
20. Flere typer lovbrudd blant følgende ti: innbrudd, ran, narkotika, frihetsberøvelse, mord(forsøk), ulovlig våpenbesittelse, seksuelle, grov uaktsomhet, bedrageri, flukt fra fengsel

Kjennetegn
DSM-IV
ICD-10
PCL
Gjentatte asosiale handlinger
X
X
X
Aggressiv og voldelig
X
X
X
Ingen anger eller skyldfølelse
X
X
X
Atferdsproblemer før fylte 12/15 år
X
 
X
Manglende planlegging/impulsivitet
X
 
X
Løgnaktighet/svikefull
X
 
X
Omsorgssvikt for barn  
X
Kan ikke opprettholde langvarige forhold 
X
X
Kald likegyldighet/mangel på empati 
X
X
Markert tendens til å skylde på andre 
X
X
Likegyldighet for egen og andres sikkerhet
X
  
Vedvarende uansvarlighet i jobb/økonomi
X
  
Glatthet/overfladisk sjarm  
X
Egosentrisk/storhetsideer  
X
Behov for nye impulser/kjeder seg lett  
X
Manglende dybde av følelser  
X
Parasittær livsstil  
X
Promiskuøs seksuell atferd  
X
Svikt under løslatelse/prøvetid  
X
Bløffmakeri/manipulering  
X

Åpne og skjulte kjennetegn
Den amerikanske psykiateren Akhtar (1992) har avgrenset seks problemområdet ved psykopati og beskrevet de åpne og skjulte kjennetegn innen hver av dem:

Selvopptatthet
Åpne kj.: Selvsikker, uskyldig, offerrollen, opptatt av urimelige fantasier om makt, ære og hevn; følelse av å ha spesielle rettigheter.

Skjulte kj.: Følelse av mindreverd, forvirring omkring selvet og følelse av tomhet. Synes synd på seg selv og kan også vise påfallende mangel på hensyn til seg selv

Forholdet til andre
Åpne kj.: Vennlig, rask til å se andres manipulering, overfladisk, kortvarige forhold. Mangler evnen til å fungere i grupper eller familieliv. Bare utnyttende forhold, mangler evne til respekt.

Skjulte kj.: Vedvarende mistillit til alle. Mener andre er uærlige, og viser forakt for andre. Upålitelighet og uansvarlighet. Parasittær livsstil.

Sosial tilpasning
Åpne kj.: Sosial og sjarmerende, lekende og spenningssøkende. Lager ofte store planer. Intense ambisjoner, men lite resultat. Opptatt av status og utseende.

Skjulte kj.: Manglende eller svake jobb- eller utdanningspapirer. Kronisk kjedsomhet. Mangler mål og planer for fremtiden. Leter etter enkle veier til ære og berømmelse (rikdom). Lever dobbeltliv, bruker falske navn.

Kjærlighet og seksualitet
Åpne kj.: Utspekulert, manipulativt forførende. promiskuitet. Vill begeistring som svinner lett. Hvis gift: Hyppige separasjoner og skilsmisser. Kvinnemishandling.

Skjulte kj.: Uten evne til varigforhold. Ser ikke partneren som eget individ med egne rettigheter, verdier og ønsker. Respekterer ikke incestforbudet. Hyppige seksuelle pervesjoner.

Moral, normer og idealer
Åpne kj.: Dyp mangel på ekte skyld og anger. Patologisk løgnaktighet. Respekterer ikke lover og normer. Ofte spillelidenskap. Tendens til bedrageri og falskneri. Kriminalitet.

Skjulte kj.: Fantastiske urealistiske forventninger. Sterk angst for enkelte autoritære personer. Av og til sentimental.

Kognitiv stil
Åpne kj.: Kan synes imponerende og kunnskapsrik. Glatt og lett verbalt. Putter inn all slags flott vitenskap i samtalen. «Interessert i alt nytt». Lærer seg fort kriminelle ferdigheter.

Skjulte kj.: Kunnskapene ofte begrenset til banaliteter («overskriftskunnskap»). Magiske overbevisninger. Ikke evne til å lære det forventede og ordinære. Snakking brukes til å regulere selvfølelsen. Tendens til plagiering.

ECA-undersøkelsen
Den klart beste undersøkelsen av forekomsten av psykopati, definert som antisosial personlighetsforstyrrelse i DSM-III, er den amerikanske studien Epidemiological Catchment Area (ECA), som ble gjennomført i USA fra 1981 til 1985 (Robins og Regier 1991). Det skyldes flere forhold, blant annet det store omfanget. I alt 19182 personer ble intervjuet for psykiske lidelser på fem steder i USA.

Undersøkelsen hadde god representativitet på kjønn alder, inntekt, by og land og den inkluderte personer i fengsel og psykiatriske institusjoner som gjerne blir glemt i slike sammenhenger. Det gjør at vi kan feste stor lit til funnene i ECA undersøkelsen, med unntak av at det var en rekke spørsmål en ikke fikk lov til å stille fordi den ble foretatt med offentlige midler. Dette førte til at spørsmål om ulovlig næringsvirksomhet som heleri, hallikvirksomhet, prostitusjon, salg av narkotika og økonomisk uansvarlighet ikke ble tillatt.

Det ble også forbud mot å spørre om seksuell debutalder, utroskap og promiskuitet. I St. Lois ble undersøkelsen gjort med private midler, og der ble alle de ulovlige spørsmålene også inkludert. Det ga grunnlag for en egen sammenlikning med de fire andre stedene der en ikke hadde slike data. Forbudet mot disse spørsmålene gjorde at tallene fra ECA-undersøkelsen representerte et minimum, og sannsynligvis er de sanne tallene noe høyere.

ECA undersøkelsen viste at minst 2.6% av befolkningen var psykopater. I Norge blir dette ca. 113500 basert på folketall i 1995. St. Louis hadde høyere tall på 3.4%, og med de avviste spørsmålene økte tallet til 5.1%, som tilsvarer ca. 222700 nordmenn. Undersøkelsen avdekket over 5 ganger så mange psykopater blant menn som blant kvinner med hhv. 4.5% for menn og 0.8% for kvinner. Ifølge St. Louis materialet øker forholdstallet enda mer fra 5.6 til 7.3.

En nærmere analyse av fordelingen i ulike aldersgrupper viser at det en måler er psykopater som anvender psykopati på en slik måte at de gjerne kommer i konflikt med loven (dette er svakheten med DSM modellen), slik at aggresjonsfaktor pga. arv (ikke minst rå muskelstyrke) og miljø som er psykopatisk får en betydelig rolle. At den grunn blir det store mørketall for mer moderate psykopater som de fleste av de psykopate kvinnene, samt eldre mennesker over 45 år:

Aldersgruppe
Uten tilleggsspørsmål
Med tilleggsspørsmål
(St. Louis)
18-29
3.8%
6.8%
30-44
3.7%
4.9%
45-65
1.4%
1.6%
65 og eldre
0.3%
0.9%

Debutalderen lå mellom 8 og 9 år både hos menn og kvinner, og den blir definert som alderen da de første antisosiale kjennetegnene viste seg i barndommen. Disse symptomene er skoleskulk, utvisning fra skolen for uakseptabel atferd, kriminalitet, rømming hjemmefra, vedvarende løgnaktighet, tilfeldige seksuelle forbindelser, gjentatt beruselse eller stoffmisbruk, tyveri, hærverk, start av slagsmål og vedvarende regelbrudd. Det er sjelden slike kjennetegn starter før en er 5 år gammel, men ved 11 års alderen har 80% av alle framtidige tilfeller hatt sin debut.

Psykopati og stoffmisbruk
De klart vanligste og mest kompliserte problemene forbundet med psykopati er stoffmisbruk. Dette er ikke uventet da et av kjennetegnene for psykopati er at personen ikke tenker over langsiktige konsekvenser av sine handlinger i likhet med andre mennesker som ikke kan tenke logisk. I ECA studien fant en stoffmisbruk hos hele 83.6%, der 73.6% var alkoholrelatert. Dette betyr at en person med psykopati har over 30 ganger større sjanse for stoffmisbruk enn en person uten psykopati. I denne forbindelse er det viktig å merke seg at uttalelser fra psykopater om at en bør kriminalisere stoff ikke er annet enn ansvarsfraskrivelse for egne handlinger (Ref: Narkotikamassepsykosen). Av 7402 stoffavhengige personer var 40% klare psykopater.

Referanse:
– Alv A. Dahl og Aud Dalsegg, Sjarmør og tyrann – et innsyn i psykopatenes verden
ISBN 82-518-3455-4 – Antall sider: 233. Utgivelsesår 1997.


About admin

Check Also

Nasjonalliberalisme

Aksistensialismen © 2024 Alpha. Artikkelen bygger på Psykopati og altruisme Oxford dictionary definerer kapitalisme som …

Legg igjen en kommentar