Aksistensialismen

Hva er filosofi?
Det viktigste av alle fag er filosofi, fordi dette faget er læren om alt grunnleggende. Ordet filosofi kommer språklig sett fra «kjærlighet til visdom», men dette er ordets historie og ikke hva det er definert som. Kjærlighet har utelukkende med omtanke for andre personer å gjøre, noe som behandles under emnet etikk. Hva visdom betyr er svært tåkete da det ikke eksisterer noen allment kjent definisjon på dette.

Ordet filosof brukes i to forskjellige betydninger. Den ene typen filosof er de som selv utvikler nye filosofiske systemer, den andre typen er bare de som har studert hva den første typen har funnet ut, og evt. retter kritikk og sammenlikner disse. Å ha studert filosofi gjør ingen til en tenker av den grunn, tvert imot indoktrineres man praktisk talt alltid i det tankesettet som regjeringen i landet mener er ønskelig fordi ansatte ved universiteter er ikke uavhengige av statlig vedtatte lønninger. En filosof som sier sannheten vil bli utstøtt av miljøet, noe som har vært kjent helt siden år 399 før Kristus der Sokrates fikk dødsstraff.

Enhver religion eller vitenskap bygger på grunnleggende filosofiske ideer. Faget filosofi kan deles opp i 5 grunnleggende grener, hvor denne filosofi behandler de 4 mest grunnleggende.

  1. Epistemologi er læren om kunnskap (kunnskapsteori), f.eks.
    begrepsteori og logikk.
  2. Metafysikk er læren om den grunnleggende natur som eksisterer i dette eller andre universer. Dette besvarer slike spørsmål som om det eksisterer minstepartikler. Er forflytning mulig eller en illusjon? Er den verden en sanser avhengig av en persons følelser, deler av bevisstheten eller helt uavhengig av denne? Når en snur seg vekk fra et objekt, er det fortsatt der da, eller forsvinner det og dukker opp igjen når en snur seg tilbake? Er det et liv etter døden?
  3. Etikk er læren om hva som er grunnleggende rette eller gale handlinger, og besvarer f.eks. om en skal en ofre seg for andres ønsker, ofre andre for seg selv, eller ikke ofre noen for andre i det hele tatt. Hvem eier de produktene en lager? Hvem eier ens egen kropp?
  4. Metapolitikk er læren om samfunnssystemer og tar opp problemer som hva slags samfunn en skal ha (sosialisme, kapitalisme osv.). Har noen, f.eks. en stat rett til å ta penger fra enkeltpersoner mot deres vilje? Er økonomisk sikkerhetsnett en statlig oppgave?
  5. Estetikk er læren om kunst hvor en besvarer hva kunsten skal vise. Er kunst en selektiv gjenskaping (representasjon) av virkeligheten basert på kunstnerens oppfatning av hva som er av verdi (der uvesentligheter er mer eller mindre utelatt)?. Er kunst alt som mennesket skaper? Er kunst det som en autoritet sier er kunst?

De som hevder at filosofi ikke kan begrunnes logisk har ukritisk opptatt ideer fra filosofiske tradisjoner der følelser og ikke logikk er den fundamentale erkjennelsesmetode. Aksistensialismen legger hovedvekt på det mest fundamentale for filosofien, og er en motpol til antifornuftig følelsesstyrt filosofi, dvs. ren ønsketenkning. Mange forskere idag tar mange ting for gitt, bygger på ubegrunnete spekulasjoner og endog løgner for så å kalle det for vitenskap. Forskjellen på deler av vitenskaper som bare beskriver observasjoner (og derfor lett kan verifiseres), og teorier som prøver å forklare, dvs. finne årsaken til disse observasjoner er fundamentalt forskjellig. Forklarende teorier er ofte spekulative, og det er viktig å ikke blande sammen det en beskriver og beskrivelsen. Endel vitenskapsfolk hevder f.eks. at universet er matematisk, men matematikk er bare en metode å beskrive ting på med tall.

Det mest effektive for å motbevise andre på kortest mulig tid er å stille spørsmål som har med filosofi å gjøre slik at en identifiserer de grunnleggende premisser andre har. Om de er feilaktige faller hele deres argumentasjon som bygger på dette automatisk sammen, slik at en slipper å kaste bort tiden på å avsløre endeløse rekker med feil.


Check Also

Nasjonalliberalisme

Aksistensialismen © 2024 Alpha. Artikkelen bygger på Psykopati og altruisme Oxford dictionary definerer kapitalisme som …

Legg igjen en kommentar